Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.197.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1397
z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5369)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("dane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został następnie zmieniony decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2017/417 5 , (UE) 2017/554 6 , (UE) 2017/696 7 , (UE) 2017/780 8 , (UE) 2017/819 9 , (UE) 2017/977 10 , (UE) 2017/1139 11  i (UE) 2017/1240 12 , aby uwzględnić zmiany obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie pojawienia się kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Unii. Ponadto decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą (UE) 2017/696 w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, w następstwie pewnych pozytywnych zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tego wirusa w Unii.

(4) Ogólna sytuacja chorobowa w Unii ulega ciągłej poprawie. Od daty ostatniej zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 decyzją wykonawczą (UE) 2017/1240 jedynie Włochy wykryły nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach drobiarskich, a mianowicie w regionie Lombardia tego państwa członkowskiego. Włochy zgłosiły także Komisji, że wprowadzono niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich.

(5) Komisja zbadała środki wprowadzone przez Włochy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie niedawnych wystąpień ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w tym państwie członkowskim i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwy organ Włoch znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

(6) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Włochami, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych we Włoszech, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w tym państwie członkowskim. Należy zatem odpowiednio zaktualizować wpisy dotyczące Włoch w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 tak, aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w tym państwie członkowskim w odniesieniu do tej choroby.

(7) Należy zatem zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez Włochy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmującyData, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
- Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

- Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9

- Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Maritino, a nord di via Cavour, della SP9

24.8.2017
- Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Est di Via Ploner, a Nord di Via Gradaro, a Est di Via Canova, a Nord di SP413 e Via Romana Nuova, a Nord-Est di Via Molinara, a Ovest di SP413

- Comune di SUSTINENTE (MN): a Ovest di SP79, a Nord di SP482, a Nord di Via Sacchetta, costeggiando sponda sinistra del Fiume Po

- Comune di RONCOFERRARO (MN): a Sud-Est di SP31, a Sud di SP30, a Sud di SP80

13.8.2017
- Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

- Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casa-role, a ovest di via Marchionale

- Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est str. Profondi, di via Castellina

- Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo

- Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, e della SP15

9.8.2017"
2) w części B wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 005/94/WE
- Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

- Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9

- Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Maritino, a nord di via Cavour, della SP9

Od 25.8.2017 do 2.9.2017
- Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Est di Via Ploner, a Nord di Via Gradaro, a Est di Via Canova, a Nord di SP413 e Via Romana Nuova, a Nord-Est di Via Molinara, a Ovest di SP413

- Comune di SUSTINENTE (MN): a Ovest di SP79, a Nord di SP482, a Nord di Via Sacchetta, costeggiando sponda sinistra del Fiume Po

- Comune di RONCOFERRARO (MN): a Sud-Est di SP31, a Sud di SP30, a Sud di SP80

Od 14.8.2017 do 22.8.2017
- Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

- Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casa-role, a ovest di via Marchionale

- Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est str. Profondi, di via Castellina

- Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo

- Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, e della SP15

Od 10.8.2017 do 18.8.2017
- Comune di SOLFERINO (MN): a est di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

- Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS)

- Comune di CARPENEDOLO (BS)

- Comune di ACQUAFREDDA (BS): a nord della SP6, della SP11

- Comune di GOITO (MN): a nord-ovest della str. Selvarizzo, a est di str.Villanova

- Comune di CAVRIANA (MN)

- Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest di strada Bezzetti, a nord-ovest della SP19, di str. Cantonale, a ovest della SP7, a nord-est della SP236, a nord di Cascina Pivello

- Comune di GUIDIZZOLO (MN)

- Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP15, a ovest della SP7, a nord di via S. Martino, a nord-est di via Colombare Bocchere

- Comune di CALVISANO(BS): a est di via Chiese, di via Tesoli, di via Paolo Brognoli, a nord della SP69, a est di via Montechiaresa

- Comune di CALCINATO (BS): a nord della SP668

- Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a nord di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a ovest della SP83, a nord di via Giuseppe Mazzini, a ovest di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a sud-ovest della SP9

- Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, a nord-est di str. Casaloldo, a nord di Contrada Molino, a nord-ovest di str. Casalmoro, a est di str. Nuovissima, di str. Carobio, a nord-ovest di Contrada Casalpoglio, a nord di via Casalpo-glio

- Comune di MONTICHIARI (BS): a sud della SP668, a est di via Sant'Eurosia, di via Boschetti di Sopra, a sud di via Mantova, a est di via Padre Annibale di Francia, di str. Vicinale Scoler, di via Scoler, a sud della SP236, della SP668, a est della SP29, a nord-est di via Montechiaresa

- Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-ovest della SP11, a est della SP25, a sud-est della SP668

2.9.2017
- Comune di MEDOLE: a sud della SP8, a sud-ovest di via Cà Morino, a est di via Cà Morino, di via S. Maritino, a sud di via Cavour, della SP9

- Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest della SP19, a sud della SP74, a ovest della str. S. Pietro

- Comune di POZZOLENGO: a sud della E70

- Comune di SUSTINENTE (MN): a Est di SP79, a Sud di SP482

- Comune di QUINGENTOLE (MN)

- Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN): a Est di SP28, a Sud-Est di SP10

- Comune di BIGARELLO (MN): a Sud di SP10, Via Gazzo

- Comune di NOGARA (VR): a Sud di SR10, a Nord-Ovest di SP49, a Ovest di SP49, a Sud-Ovest di Via Brancon

- Comune di SORGA' (VR) a sud di SR10

- Comune di PEGOGNAGA (MN): a Nord di SP49, a Est di Strada Ruggera, a NordEst di Strada Panazza Ruggera

- Comune di SAN BENEDETTO PO (MN): a Nord di Tangenziale Sud, SP49

- Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Ovest di Via Ploner, a Sud di Via Gradaro, a Ovest di Via Canova, a Sud di SP413 e Via Romana Nuova, a Sud-Est di Via Molinara, a Ovest di SP413

- Comune di BORGO VIRGILIO (MN): a Nord di SP413 e Strada Romana

- Comune di MANTOVA (MN): a Est di SR62 (Via Parma), a Sud di SP28 (Via Brennero)

- Comune di VILLIPENTA (MN)

- Comune di CASTEL D'ARIO (MN)

- Comune di SERRAVALLE A PO (MN)

- Comune di GAZZO VERONESE (VR): a Ovest di Via Paglia, a Sud di SP23, a Ovest di via Ceraole, a Sud-Ovest di Via Dorso del Po

- Comune di RONCOFERRARO (MN): a Nord-Est di SP482, a Nord-Ovest di SP31, a Nord di SP30, a Nord-Est di SP80

- Comune di QUISTELLO (MN): a Nord di Tangenziale Sud, a Nord - Ovest di Via Cortesa, a Nord-Ovest di Via N. Sauro, a Nord di SP496, a Est di Via Cantone, a Nord-Est di Via Basaglie, a Nord di Via Sanguinetto, a Ovest di SP72

22.8.2017
- Comune di CASALMORO (MN)

- Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN): a nord-ovest della SP17, a nord-est della str. S. Fermo

- Comune di RODIGO (MN): a nord-ovest della SP17

- Comune di CASTELGOFFREDO (MN): a ovest della SP8, a sud-ovest di str. Casa-loldo, a sud di Contrada Molino, a sud-est di str. Casalmoro, a ovest di str. Nuovissima, di str. Carobio, a sud-est di Contrada Casalpoglio, a sud di via Casalpoglio

- Comune di ACQUAFREDDA (BS): a sud di SP6, SP11.

- Comune di REMEDELLO (BS): a nord di via Solferino, di via Dante, di via XXIV Aprile, a est della SP76, di via Silvio Pellico, a nord della SP29, a est di via Padre M. Cappellazzi, a sud-est della SP29

- Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP18, di via I Maggio, di via S. Martino, di via Golfo, della SP19. A est di strada Bezzetti, sud-est SP19, strada Cantonale, a est di SP7, a sud-ovest di SP236, a sud di Cascina Pivello.

- Comune di GOITO (MN): a ovest della SP19, della SP236, della SP23, a nordovest della SP17

- Comune di PIUBEGA (MN)

- Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)

- Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP16, sud-ovest di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a sud della SP16, a sud-est della SP7, e della SP15

- Comune di CASALOLDO (MN): a ovest di str. Grassi, a sud di via Squarzieri

- Comune di ASOLA(MN): a nord della SP7, a nord-est della SP68, a nord-est di via Bonincontri Longure, a nord di via Aporti, a nord-est di via SP343, a nord della SP2, a est di via Bassa di Casalmoro

18.8.2017
- Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP 15, a est della SP 7, a sud di San Martino, a sud-ovest di via Colombare BocchereOd 19.8.2017 do 2.9.2017"
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 63 z 9.3.2017, s. 177).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 79 z 24.3.2017, s. 15).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
8 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/780 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 30).
9 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/819 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 122 z 13.5.2017, s. 76).
10 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/977 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 155).
11 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1139 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 164 z 27.6.2017, s. 59).
12 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1240 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 45).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.