Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.122.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/819
z dnia 12 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3331)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 maja 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("dane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został następnie zmieniony decyzjami wykonawczymi (UE) 2017/417 5 , (UE) 2017/554 6 , (UE) 2017/696 7  i (UE) 2017/780 8 , aby uwzględnić zmiany obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie pojawienia się kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Unii. Ponadto decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą (UE) 2017/696 w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, w następstwie pewnych pozytywnych zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tego wirusa w Unii.

(4) Choć sytuacja epidemiologiczna w Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wyraźnie się poprawiła, to od daty ostatnich zmian decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w drodze decyzji wykonawczej (UE) 2017/780 Zjednoczone Królestwo zgłosiło Komisji wystąpienie kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w gospodarstwach znajdujących się poza obszarami wymienionymi obecnie w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. Zgłosiło także, że podjęto niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych nowych ognisk.

(5) Komisja zbadała środki wprowadzone przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w tym państwie członkowskim i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy tego państwa członkowskiego znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5.

(6) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy ze Zjednoczonym Królestwem, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w tym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE. W przypadku tego państwa członkowskiego obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 powinny zatem zostać zmienione.

(7) W związku z tym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2017 r.

W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A wprowadza się następujące zmiany:

wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie

zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy

2005/94/WE

The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.28.5.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.29.5.2017"
2) w części B wprowadza się następujące zmiany:

wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie

zgodnie z art. 31 dyrektywy

2005/94/WE

The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zones in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.6.6.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.od 29.5.2017 do 6.6.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zones in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.7.6.2017
The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151) contained within a circle with a radius of ten kilometres centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.od 30.5.2017 do 7.6.2017"
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 63 z 9.3.2017, s. 177).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 79 z 24.3.2017, s. 15).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
8 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/780 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 30).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.