Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.116.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/780
z dnia 3 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2938)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 5 maja 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("dane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został następnie zmieniony decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2017/417 5 , (UE) 2017/554 6  i (UE) 2017/696 7 , aby uwzględnić zmiany obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie pojawienia się dalszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Unii. Ponadto decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą (UE) 2017/696 w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, w następstwie pewnych korzystnych zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tego wirusa w Unii.

(4) Choć ogólna sytuacja epidemiologiczna w Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków się poprawiła, to od daty ostatnich zmian decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w drodze decyzji wykonawczej (UE) 2017/696 Niemcy, Włochy, Węgry, Słowacja i Szwecja zgłosiły Komisji wystąpienie dalszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w gospodarstwach znajdujących się poza obszarami wymienionymi obecnie w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w odniesieniu do tych państw oraz podjęły niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych nowych ognisk.

(5) Węgry ustanowiły również obszar zagrożony zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska na Słowacji niedaleko granicy z Węgrami.

(6) Ponadto jako środek zapobiegawczy przed rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 Francja postanowiła przedłużyć okres obowiązywania środków, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych w tym państwie członkowskim, wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247.

(7) Komisja zbadała środki wprowadzone przez Niemcy, Włochy, Węgry, Słowację i Szwecję zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w tych państwach członkowskich i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5.

(8) Komisja przeanalizowała również przedstawione przez Francję daty przedłużenia okresu obowiązywania środków, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych wymienionych w odniesieniu do tego państwa członkowskiego w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, i - na podstawie otrzymanych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w tym państwie członkowskim - stwierdziła, że te nowe daty są odpowiednie.

(9) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Niemcami, Włochami, Węgrami, Słowacją i Szwecją, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w tych państwach członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE. W przypadku tych państw członkowskich obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 powinny zatem zostać zmienione. Należy ponadto zmienić terminy obowiązywania środków ochronnych, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych we Francji, wymienionych w tym załączniku.

(10) W związku z tym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie, jak też przedłużenia okresu obowiązywania środków ochronnych na obszarach wymienionych w odniesieniu do Francji w tym załączniku.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A wprowadza się następujące zmiany:
a) wpis dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Les communes suivantes dans le département du GERS
AIGNAN4.5.2017
ARBLADE-LE-BAS
ARBLADE-LE-HAUT
AURENSAN
AVERON-BERGELLE
BARCELONNE-DU-GERS
BERNEDE
BETOUS
BOUZON-GELLENAVE
CASTELNAVET
CAUMONT
CAUPENNE-D'ARMAGNAC
CORNEILLAN
GEE-RIVIERE
LABARTHETE
LANNE-SOUBIRAN
LANNUX
LAUJUZAN
LE HOUGA
LELIN-LAPUJOLLE
LOUBEDAT
LOUSSOUS-DEBAT
LUPPE-VIOLLES
MAGNAN
MORMES
NOGARO
PERCHEDE
PROJAN
SABAZAN
SAINT-GERME
SAINT-GRIEDE
SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
SEAILLES
SEGOS
SION
SORBETS
URGOSSE
VERGOIGNAN
VERLUS
CANNET5.5.2017
FUSTEROUAU
GOUX
MAULICHERES
MAUMUSSON-LAGUIAN
POUYDRAGUIN
PRECHAC-SUR-ADOUR
RISCLE
SAINT-MONT
SARRAGACHIES
TARSAC
TERMES-D'ARMAGNAC
VIELLA
Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE5.5.2017
HAGEDET
MADIRAN
SAINT-LANNE
SOUBLECAUSE
Les communes suivantes dans le département des LANDES
AMOU9.5.2017
ARSAGUE
AUDIGNON
AUDON
AURICE
BAIGTS
BANOS
BAS-MAUCO
BASTENNES
BEGAAR
BELUS
BENESSE-LES-DAX
BENESSE-MAREMNE
BERGOUEY
BRASSEMPOUY
CAGNOTTE
CANDRESSE
CAPBRETON
CARCARES-SAINTE-CROIX
CARCEN-PONSON
CASSEN
CASTEL-SARRAZIN
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTETS
CAUNA
CAUNEILLE
CAUPENNE
CLERMONT
COUDURES
DOAZIT
DONZACQ
DUMES
ESTIBEAUX
EYRES-MONCUBE
GAAS
GAMARDE-LES-BAINS
GARREY
GAUJACQ
GIBRET
GOOS
GOURBERA
GOUSSE
GOUTS
HABAS
HASTINGUES
HAURIET
HERM
HEUGAS
HINX
HORSARRIEU
JOSSE
LABATUT
LAHOSSE
LALUQUE
LAMOTHE
LARBEY
LAUREDE
LE LEUY
LESGOR
LOUER
LOURQUEN
MAGESCQ
MAYLIS
MEILHAN
MIMBASTE
MISSON
MONTAUT
MONTFORT-EN-CHALOSSE
MONTSOUE
MOUSCARDES
MUGRON
NARROSSE
NERBIS
NOUSSE
OEYREGAVE
ONARD
ORIST
ORTHEVIELLE
ORX
OSSAGES
OZOURT
PEY
PEYREHORADE
POMAREZ
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PORT-DE-LANNE
POUILLON
POYANNE
POYARTIN
PRECHACQ-LES-BAINS
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
SAINT-AUBIN
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
SAINT-JEAN-DE-LIER
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
SAINT-LON-LES-MINES
SAINT-PANDELON
SAINT-PAUL-LES-DAX
SAINT-SEVER
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SAINT-YAGUEN
SARRAZIET
SAUBUSSE
SAUGNAC-ET-CAMBRAN
SERRES-GASTON
SORDE-L'ABBAYE
SORT-EN-CHALOSSE
SOUPROSSE
SOUSTONS
TALLER
TARTAS
TETHIEU
TILH
TOULOUZETTE
VICQ-D'AURIBAT
YZOSSE
Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
ABITAIN5.5.2017"
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
AMENDEUIX-ONEIX
ANDREIN
ANGOUS
ARAUJUZON
ARAUX
ARBERATS-SILLEGUE
ARBOUET-SUSSAUTE
AREN
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARRAST-LARREBIEU
ATHOS-ASPIS
AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN
BARRAUTE-CAMU
BASTANES
BERGOUEY-VIELLENAVE
BETRACQ
BIDACHE
BIRON
BUGNEIN
BURGARONNE
CAME
CASTAGNEDE
CASTETNAU-CAMBLONG
CASTETNER
CHARRE
CHARRITTE-DE-BAS
CHERAUTE
CROUSEILLES
DOGNEN
DOMEZAIN-BERRAUTE
ESCOS
ESPIUTE
ETCHARRY
GABAT
GARRIS
GESTAS
GUINARTHE-PARENTIES
GURS
ILHARRE
JASSES
L'HOPITAL-D'ORION
L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
LAA-MONDRANS
LAAS
LABASTIDE-VILLEFRANCHE
LABETS-BISCAY
LAY-LAMIDOU
LEREN
LESTELLE-BETHARRAM
LICHOS
LOUBIENG
LUXE-SUMBERRAUTE
MERITEIN
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
MONTAUT
MONTFORT
NABAS
NARP
ORAAS
ORION
ORRIULE
OSSERAIN-RIVAREYTE
PRECHACQ-JOSBAIG
PRECHACQ-NAVARRENX
PUYOO
RAMOUS
RIVEHAUTE
SAINT-GIRONS-EN-BEARN
SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN
SAINT-PE-DE-LEREN
SAINT-VINCENT
SALIES-DE-BEARN
SAMES
SAUCEDE
SAUVELADE
SAUVETERRE-DE-BEARN
SUS
SUSMIOU
TABAILLE-USQUAIN
VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
VIELLESEGURE
b) wpisy dotyczące Włoch i Węgier otrzymują brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
- Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP174.5.2017
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega
- Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia
- Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nordest di via Moneta e della SP39.
- Comune di Mordano (BO)10.5.2017
- Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253,
- Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale
- Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.

Państwo członkowskie: Węgry

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe15.5.2017"
c) wpisy dotyczące Słowacji i Szwecji otrzymują brzmienie:

"Państwo członkowskie: Słowacja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Okres Košice - okolie10.5.2017
Obce:
- Čečejovce
- Cestice
- Mokrance

Państwo członkowskie: Szwecja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.733121.5.2017"
2) w części B wprowadza się następujące zmiany:
a) wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
NIEDERSACHSEN
Landkreis Cloppenburg8.5.2017
Im Westen in der Stadt Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/ Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zum Lahe Ableiter, diesem nach Südwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zu Straße Am Baumweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Schützenplatz, von dort nach Südwesten bis zum Mittelweg, von dort nach Nordwesten bis zum Erlenweg, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Emstek/Clop-penburg, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel zunächst weiter nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Bether Fuhrenkamps weiter nach Westen bis zum Garreler Weg, von dort nach Norden bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser sowie der Straße zum Bahnhof weiter nach Westen bis zur Straße Neuer Esch, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, entlang dieser sowie der Straße Grüne Höhe zunächst weiter nach Westen und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, von dort nach Südwesten bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum DreiBrücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Südwesten folgend bis zum Augusten-dorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser, dem Kalvestanger Damm sowie der Pehmertanger Straße nach Norden folgend bis zur Thüler Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.
Landkreis Cloppenburg8.5.2017"
Im Westen in Osterloh von der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/ Schlingweg entlang des Oldenburger Wegs nach Nordosten bis zur Straße Unterm Stubbenkamp, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Südwesten folgend bis zum Düffendamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Südstraße weiter nach Süden bis zur Lether-feldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch weiter nach Südwesten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Vor dem Forde, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Zum Auetal, von dort nach Südwesten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Huntestraße, entlang der Huntestraße und dem Nachtigallenweg zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Straße Zu den Auen, von dort nach Süden bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser sowie der Straße Am Steinkamp nach Nordwesten bis zum Richtweg, von dort nach Nordosten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/ Schlingweg.
b) wpis dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
Les communes suivantes dans le département de GERS
ARROUEDE6.5.2017
AUSSOS
AUX-AUSSAT
BARCUGNAN
BARRAN
BARS
BAZUGUES
BELLOC-SAINT-CLAMENS
BERDOUES
BEZUES-BAJON
BLOUSSON-SERIAN
CABAS-LOUMASSES
CASTELNAU-D'ANGLES
CASTEX
CLERMONT-POUYGUILLES
CUELAS
DUFFORT
ESCLASSAN-LABASTIDE
ESTIPOUY
IDRAC-RESPAILLES
L'ISLE-DE-NOE
LAAS
LABARTHE
LABEJAN
LAGARDE-HACHAN
LAGUIAN-MAZOUS
LALANNE-ARQUE
LAMAZERE
LE BROUILH-MONBERT
LOUBERSAN
LOURTIES-MONBRUN
MANAS-BASTANOUS
MANENT-MONTANE
MARSEILLAN
MASSEUBE
MIELAN
MIRAMONT-D'ASTARAC
MIRANDE
MIRANNES
MONCASSIN
MONCLAR-SUR-LOSSE
MONLEZUN
MONPARDIAC
MONT-DE-MARRAST
MONTAUT
MONTESQUIOU
MOUCHES
PALLANNE
PANASSAC
PONSAMPERE
PONSAN-SOUBIRAN
POUYLEBON
RICOURT
RIGUEPEU
SADEILLAN
SAINT-ARAILLES
SAINT-ARROMAN
SAINT-BLANCARD
SAINT-CHRISTAUD
SAINT-ELIX-THEUX
SAINT-JUSTIN
SAINT-MARTIN
SAINT-MAUR
SAINT-MEDARD
SAINT-MICHEL
SAINT-OST
SAINTE-AURENCE-CAZAUX
SAINTE-DODE
SARRAGUZAN
SAUVIAC
TILLAC
TRONCENS
VIOZAN
BELMONT4.5.2017-12.5.2017
BOURROUILLAN
CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
CASTEX-D'ARMAGNAC
CASTILLON-DEBATS
CRAVENCERES
DEMU
EAUZE
ESPAS
ESTANG
LANNEMAIGNAN
MANCIET
MAULEON-D'ARMAGNAC
MAUPAS
MONGUILHEM
MONLEZUN-D'ARMAGNAC
PRENERON
REANS
SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
SALLES-D'ARMAGNAC
TOUJOUSE
AIGNAN5.5.2017-13.5.2017
ARBLADE-LE-BAS
ARBLADE-LE-HAUT
AURENSAN
AVERON-BERGELLE
BARCELONNE-DU-GERS
BERNEDE
BETOUS
BOUZON-GELLENAVE
CASTELNAVET
CAUMONT
CAUPENNE-D'ARMAGNAC
CORNEILLAN
GEE-RIVIERE
LABARTHETE
LANNE-SOUBIRAN
LANNUX
LAUJUZAN
LE HOUGA
LELIN-LAPUJOLLE
LOUBEDAT
LOUSSOUS-DEBAT
LUPPE-VIOLLES
MAGNAN
MORMES
NOGARO
PERCHEDE
PROJAN
SABAZAN
SAINT-GERME
SAINT-GRIEDE
SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
SEAILLES
SEGOS
SION
SORBETS
URGOSSE
VERGOIGNAN
VERLUS
ARMENTIEUX6.5.2017
ARMOUS-ET-CAU
AUCH
AUJAN-MOURNEDE
BASSOUES
BAZIAN
BEAUMONT
BECCAS
BELLEGARDE
BERAUT
BETCAVE-AGUIN
BETPLAN
BIRAN
BOUCAGNERES
CADEILLAN
CAILLAVET
CALLIAN
CASSAIGNE
CAZAUX-D'ANGLES
CAZAUX-VILLECOMTAL
CHELAN
CONDOM
COURTIES
DURBAN
ESPAON
ESTAMPES
FAGET-ABBATIAL
FOURCES
GARRAVET
GAUJAC
GAUJAN
GAZAX-ET-BACCARISSE
GONDRIN
HAGET
JUILLAC
LAGARDERE
LAMAGUERE
LARRESSINGLE
LARROQUE-SUR-L'OSSE
LASSERAN
LASSEUBE-PROPRE
LAURAET
LAVERAET
LOMBEZ
MAIGNAUT-TAUZIA
MALABAT
MANSENCOME
MARCIAC
MASCARAS
MEILHAN
MONBARDON
MONCORNEIL-GRAZAN
MONFERRAN-PLAVES
MONGAUSY
MONLAUR-BERNET
MONT-D'ASTARAC
MONTADET
MONTAMAT
MONTEGUT-ARROS
MONTIES
MOUCHAN
ORBESSAN
ORDAN-LARROQUE
ORNEZAN
PELLEFIGUE
PEYRUSSE-GRANDE
POUY-LOUBRIN
ROQUES
SABAILLAN
SAINT-ELIX
SAINT-JEAN-LE-COMTAL
SAINT-JEAN-POUTGE
SAINT-MARTIN-GIMOIS
SAINT-SOULAN
SAMARAN
SANSAN
SARAMON
SARCOS
SAUVETERRE
SCIEURAC-ET-FLOURES
SEISSAN
SEMBOUES
SEMEZIES-CACHAN
SERE
SIMORRE
TACHOIRES
TOURDUN
TOURNAN
TUDELLE
VALENCE-SUR-BAISE
VILLECOMTAL-SUR-ARROS
VILLEFRANCHE
CANNET6.5.2017-14.5.2017
FUSTEROUAU
GOUX
MAULICHERES
MAUMUSSON-LAGUIAN
POUYDRAGUIN
PRECHAC-SUR-ADOUR
RISCLE
SAINT-MONT
SARRAGACHIES
TARSAC
TERMES-D'ARMAGNAC
VIELLA
AYZIEU13.5.2017
BASCOUS
BRETAGNE-D'ARMAGNAC
CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE
CAZAUBON
CAZENEUVE
COULOUME-MONDEBAT
COURRENSAN
LAGRAULET-DU-GERS
LANNEPAX
LAREE
LIAS-D'ARMAGNAC
LOUSLITGES
LUPIAC
MARAMBAT
MARGOUET-MEYMES
MARGUESTAU
MONCLAR
MONTREAL
MOUREDE
NOULENS
PANJAS
PEYRUSSE-VIEILLE
RAMOUZENS
ROQUEBRUNE
SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES
VIC-FEZENSAC
BEAUMARCHES14.5.2017
CAHUZAC-SUR-ADOUR
GALIAX
IZOTGES
JU-BELLOC
LADEVEZE-RIVIERE
LADEVEZE-VILLE
LASSERADE
PLAISANCE
SAINT-AUNIX-LENGROS
TASQUE
TIESTE-URAGNOUX
Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
LASCAZERES6.5.2017
VIDOUZE
ANSOST6.5.2017
AURIEBAT
BARBACHEN
BUZON
CAIXON
ESTIRAC
GENSAC
LAFITOLE
LAHITTE-TOUPIERE
LARREULE
MAUBOURGUET
MONFAUCON
NOUILHAN
SAUVETERRE
SOMBRUN
VILLEFRANQUE
VILLENAVE-PRES-BEARN
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE6.5.2017-14.5.2017
HAGEDET
MADIRAN
SAINT-LANNE
SOUBLECAUSE
BARLEST14.5.2017
CAUSSADE-RIVIERE
HERES
LABATUT-RIVIERE
LAMARQUE-PONTACQ
LOUBAJAC
LOURDES
PEYROUSE
POUEYFERRE
SAINT-PE-DE-BIGORRE
Les communes suivantes dans le département des LANDES
ANGOUME15.5.2017
ANGRESSE
AZUR
BEYLONGUE
BIARROTTE
BIAUDOS
BONNEGARDE
BOOS
CASTAIGNOS-SOUSLENS
CAZALIS
DAX
HAGETMAU
LABASTIDE-CHALOSSE
LABENNE
LACRABE
LEON
MARPAPS
MEES
MESSANGES
MOMUY
MORGANX
NASSIET
OEYRELUY
ONDRES
RION-DES-LANDES
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
SAINT-CRICQ-DU-GAVE
SAINT-BARTHELEMY
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
SAINT-MARTIN-DE-HINX
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SAINTE-COLOMBE
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
SAUBION
SAUBRIGUES
SEIGNOSSE
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS
SEYRESSE
SIEST
SOORTS-HOSSEGOR
TERCIS-LES-BAINS
TOSSE
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
AIRE-SUR-L'ADOUR10.5.2017
ARTASSENX
BAHUS-SOUBIRAN
BASCONS
BORDERES-ET-LAMENSANS
BOUGUE
BOURDALAT
BRETAGNE-DE-MARSAN
CASTANDET
CAZERES-SUR-L'ADOUR
CLASSUN
DUHORT-BACHEN
EUGENIE-LES-BAINS
GEAUNE
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HONTANX
LABASTIDE-D'ARMAGNAC
LAGLORIEUSE
LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
LATRILLE
LE FRECHE
LE VIGNAU
LUSSAGNET
MAURRIN
MONTEGUT
PECORADE
PERQUIE
PUJO-LE-PLAN
RENUNG
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
SAINT-GEIN
SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
SORBETS
ARBOUCAVE12.5.2017
ARGELOS
AUBAGNAN
BASSERCLES
BATS
BENQUET
BEYRIES
BUANES
CAMPAGNE
CASTELNAU-TURSAN
CASTELNER
CLEDES
FARGUES
HAUT-MAUCO
LACAJUNTE
LAURET
MANT
MAURIES
MIRAMONT-SENSACQ
MONGET
MONSEGUR
MONTGAILLARD
OUSSE-SUZAN
PAYROS-CAZAUTETS
PEYRE
PHILONDENX
PIMBO
POUDENX
PUYOL-CAZALET
SAINT-AGNET
SAINT-LOUBOUER
SAINT-PERDON
SAMADET
SARRON
SOLFERINO
URGONS
VIELLE-TURSAN
YGOS-SAINT-SATURNIN
AMOU9.5.2017-15.5.2017
ARSAGUE
AUDIGNON
AUDON
AURICE
BAIGTS
BANOS
BAS-MAUCO
BASTENNES
BEGAAR
BELUS
BENESSE-LES-DAX
BENESSE-MAREMNE
BERGOUEY
BRASSEMPOUY
CAGNOTTE
CANDRESSE
CAPBRETON
CARCARES-SAINTE-CROIX
CARCEN-PONSON
CASSEN
CASTEL-SARRAZIN
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTETS
CAUNA
CAUNEILLE
CAUPENNE
CLERMONT
COUDURES
DOAZIT
DONZACQ
DUMES
ESTIBEAUX
EYRES-MONCUBE
GAAS
GAMARDE-LES-BAINS
GARREY
GAUJACQ
GIBRET
GOOS
GOURBERA
GOUSSE
GOUTS
HABAS
HASTINGUES
HAURIET
HERM
HEUGAS
HINX
HORSARRIEU
JOSSE
LABATUT
LAHOSSE
LALUQUE
LAMOTHE
LARBEY
LAUREDE
LE LEUY
LESGOR
LOUER
LOURQUEN
MAGESCQ
MAYLIS
MEILHAN
MIMBASTE
MISSON
MONTAUT
MONTFORT-EN-CHALOSSE
MONTSOUE
MOUSCARDES
MUGRON
NARROSSE
NERBIS
NOUSSE
OEYREGAVE
ONARD
ORIST
ORTHEVIELLE
ORX
OSSAGES
OZOURT
PEY
PEYREHORADE
POMAREZ
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PORT-DE-LANNE
POUILLON
POYANNE
POYARTIN
PRECHACQ-LES-BAINS
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
SAINT-AUBIN
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
SAINT-JEAN-DE-LIER
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
SAINT-LON-LES-MINES
SAINT-PANDELON
SAINT-PAUL-LES-DAX
SAINT-SEVER
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SAINT-YAGUEN
SARRAZIET
SAUBUSSE
SAUGNAC-ET-CAMBRAN
SERRES-GASTON
SORDE-L'ABBAYE
SORT-EN-CHALOSSE
SOUPROSSE
SOUSTONS
TALLER
TARTAS
TETHIEU
TILH
TOULOUZETTE
VICQ-D'AURIBAT
YZOSSE
ARENGOSSE13.5.2017
ARJUZANX
ARTHEZ-D'ARMAGNAC
BETBEZER-D'ARMAGNAC
CAMPET-ET-LAMOLERE
ESCOURCE
GAILLERES
GAREIN
GARROSSE
GELOUX
LACQUY
LAGRANGE
LESPERON
LINXE
LUGLON
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
MAZEROLLES
MONT-DE-MARSAN
MORCENX
ONESSE-LAHARIE
PARLEBOSCQ
SABRES
SAINT-AVIT
SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC
SAINT-JUSTIN
SAINT-MARTIN-D'ONEY
SAINT-MICHEL-ESCALUS
SAINT-PIERRE-DU-MONT
SAINTE-FOY
SINDERES
UCHACQ-ET-PARENTIS
VILLENAVE
VILLENEUVE-DE-MARSAN
Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
BASSILLON-VAUZE6.5.2017
CORBERE-ABERES
LASSERRE
LEMBEYE
LUC-ARMAU
MONCAUP
MONPEZAT
SAMSONS-LION
SEMEACQ-BLACHON
ARGELOS4.5.2017-12.5.2017
ARGET
ARZACQ-ARRAZIGUET
ASTIS
AUGA
AURIAC
BALIRACQ-MAUMUSSON
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE
BUROSSE-MENDOUSSE
CARRERE
CASTEIDE-CANDAU
CASTETPUGON
CLARACQ
COSLEDAA-LUBE-BOAST
COUBLUCQ
DIUSSE
GARLEDE-MONDEBAT
GARLIN
LABEYRIE
LALONQUETTE
LANNECAUBE
LASCLAVERIES
LEME
MALAUSSANNE
MASCARAAS-HARON
MERACQ
MIOSSENS-LANUSSE
MONCLA
MOUHOUS
PORTET
POULIACQ
POURSIUGUES-BOUCOUE
RIBARROUY
SAINT-MEDARD
SAULT-DE-NAVAILLES
SEVIGNACQ
TADOUSSE-USSAU
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE
THEZE
VIGNES
VIVEN
ABERE6.5.2017
ANOYE
ARRICAU-BORDES
BALEIX
BENTAYOU-SEREE
CASTERA-LOUBIX
CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)
ESCURES
GERDEREST
LABATUT
LAMAYOU
LUCARRE
MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ
MAURE
MOMY
MONSEGUR
PEYRELONGUE-ABOS
PONTIACQ-VIELLEPINTE
ABITAIN6.5.2017-14.5.2017
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
AMENDEUIX-ONEIX
ANDREIN
ANGOUS
ARAUJUZON
ARAUX
ARBERATS-SILLEGUE
ARBOUET-SUSSAUTE
AREN
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARRAST-LARREBIEU
ATHOS-ASPIS
AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN
BARRAUTE-CAMU
BASTANES
BERGOUEY-VIELLENAVE
BETRACQ
BIDACHE
BIRON
BUGNEIN
BURGARONNE
CAME
CASTAGNEDE
CASTETNAU-CAMBLONG
CASTETNER
CHARRE
CHARRITTE-DE-BAS
CHERAUTE
CROUSEILLES
DOGNEN
DOMEZAIN-BERRAUTE
ESCOS
ESPIUTE
ETCHARRY
GABAT
GARRIS
GESTAS
GUINARTHE-PARENTIES
GURS
ILHARRE
JASSES
L'HOPITAL-D'ORION
L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
LAA-MONDRANS
LAAS
LABASTIDE-VILLEFRANCHE
LABETS-BISCAY
LAY-LAMIDOU
LEREN
LESTELLE-BETHARRAM
LICHOS
LOUBIENG
LUXE-SUMBERRAUTE
MERITEIN
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
MONTAUT
MONTFORT
NABAS
NARP
ORAAS
ORION
ORRIULE
OSSERAIN-RIVAREYTE
PRECHACQ-JOSBAIG
PRECHACQ-NAVARRENX
PUYOO
RAMOUS
RIVEHAUTE
SAINT-GIRONS-EN-BEARN
SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN
SAINT-PE-DE-LEREN
SAINT-VINCENT
SALIES-DE-BEARN
SAMES
SAUCEDE
SAUVELADE
SAUVETERRE-DE-BEARN
SUS
SUSMIOU
TABAILLE-USQUAIN
VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
VIELLESEGURE
ANOS13.5.2017
AUBIN
AURIONS-IDERNES
BARINQUE
BERNADETS
BOUILLON
BOURNOS
CABIDOS
CADILLON
CAUBIOS-LOOS
CONCHEZ-DE-BEARN
DOUMY
ESCOUBES
FICHOUS-RIUMAYOU
GABASTON
GAROS
GAYON
GEUS-D'ARZACQ
HAGETAUBIN
HIGUERES-SOUYE
LACADEE
LALONGUE
LARREULE
LESPIELLE
LONCON
LOUVIGNY
LUSSAGNET-LUSSON
MAUCOR
MIALOS
MOMAS
MONASSUT-AUDIRACQ
MONT-DISSE
MONTAGUT
MONTARDON
MORLANNE
NAVAILLES-ANGOS
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU
POMPS
RIUPEYROUS
SAINT-ARMOU
SAINT-CASTIN
SAINT-JAMMES
SAINT-JEAN-POUDGE
SAINT-LAURENT-BRETAGNE
SAUVAGNON
SEBY
SERRES-CASTET
SIMACOURBE
UZAN
VIALER
ABIDOS14.5.2017"
AINHARP
AMOROTS-SUCCOS
ARANCOU
ARGAGNON
ARRAUTE-CHARRITTE
ARROS-DE-NAY
ARROSES
ARTHEZ-D'ASSON
ARTHEZ-DE-BEARN
ASSON
AUBOUS
AUDAUX
AUTERRIVE
AYDIE
BAIGTS-DE-BEARN
BALANSUN
BARCUS
BARDOS
BARZUN
BAUDREIX
BEGUIOS
BEHASQUE-LAPISTE
BELLOCQ
BENEJACQ
BERENX
BERROGAIN-LARUNS
BEUSTE
BEYRIE-SUR-JOYEUSE
BONNUT
BORDERES
BOURDETTES
BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
CARDESSE
CARRESSE-CASSABER
CASTETBON
CASTETIS
COARRAZE
ESPES-UNDUREIN
ESQUIULE
GERONCE
GEUS-D'OLORON
GUICHE
HAUT-DE-BOSDARROS
HOURS
IGON
LA BASTIDE-CLAIRENCE
LABATMALE
LACQ
LAGOR
LAGOS
LAHONTAN
LAHOURCADE
LANNEPLAA
LARRIBAR-SORHAPURU
LEDEUIX
LOHITZUN-OYHERCQ
LUCGARIER
LUCQ-DE-BEARN
MASLACQ
MASPARRAUTE
MAULEON-LICHARRE
MESPLEDE
MIREPEIX
MONT
MOUMOUR
MOURENX
NAVARRENX
NAY
OGENNE-CAMPTORT
OREGUE
ORIN
ORSANCO
ORTHEZ
OS-MARSILLON
OSSENX
OZENX-MONTESTRUCQ
POEY-D'OLORON
PONTACQ
ROQUIAGUE
SAINT-BOES
SAINT-DOS
SAINT-GOIN
SAINT-PALAIS
SALLES-MONGISCARD
SALLESPISSE
SARPOURENX
UHART-MIXE
URT
VERDETS
VIODOS-ABENSE-DE-BAS
c) wpisy dotyczące Włoch i Węgier otrzymują brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
- Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP1713.5.2017
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppega
- Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circovallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia
- Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39
- Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello
- Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta.
- Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17
- Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani
- Comune di Gambarella (VI)
- Comune di Roncà (VR)
- Comune di Montecchia di Crosara (VR)
- Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
- Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola
- Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo
- Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP175.5.2017-13.5.2017
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega
- Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia
- Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nordest di via Moneta e della SP39.
- Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Ca' dell'Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta13.5.2017
- Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall'Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe
- Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/ Vecchio, a nord-est di via Piave
- Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto)
- Comune di Albaredo d'Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadel-sette, a ovest di via Palazzetto
- Comune di Arcole (VR)
- Comune di Colognola ai Colli (VR)
- Comune di Caldiero (VR)
- Comune Massa Lombarda (RA): a nord della SP 253
- Comune di Imola (BO): a nord della SP 253, a ovest di via Rondanina, a sud di via Nuova, a ovest di via Gambellara, a sud di via Colombarone Canale; a sud di via Benelli; a nord della SS 9; a est di della Solidarietà, a nord di via L. Pirandello, di via Graziadei, a nord-est della SS 9, di via Bergullo, via Lola
- Comune di Bagnara di Romagna (RA): a est di via Pigno, a sud della SP 21
- Comune di Castel Bolognese (RA): a nord della SS 9
- Comune di Solarolo (RA)
- Comune di Faenza (RA): a nord dell'autostrada A 14, a ovest di via Celletta
- Comune di Cotignola (RA): a sud di via Madonna di Genova, a ovest di via X Aprile, a sud di via Traversa 10 Aprile, via Torrazza
- Comune di Lugo (RA): a sud della SP 17, a ovest di via Fiumazzo, a sud della SP 17, a est di via Bastia Vecchia, a sud della SP 35
- Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA)
- Comune di Conselice (RA): a sud della SP 91, via Guglielma, della SP 35
- Comune di Medicina (BO): a sud di via Bassa, a est di via Portonovo, a sud i via del Signore, a est di via Nuova, a sud-est di via S. Vitale Est, a est e a nord-ovest della SP 51- via Sillaro
- Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO): a est di via Medesano
- Comune di Dozza (BO): a est di via Canale.
- Comune di Mordano (BO)11.5.2017-19.5.2017
- Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253,
- Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale
- Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.

Państwo członkowskie: Węgry

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
A következőket magában foglaló terület:

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti, Tiszakécskei és Kiskunmajsai járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Kisteleki járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső terü-lete

24.5.2017
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe16.5.2017-24.5.2017
Borsod-Abaúj Zemplén megye Encsi járásának az N21.061641, E48.59143 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső terü-lete19.5.2017"
d) wpisy dotyczące Słowacji i Szwecji otrzymują brzmienie:

"Państwo członkowskie: Słowacja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
Okres Košice - okolie19.5.2017
Mesto:
- Moldava nad Bodvou
Obce:
- Drienovec
- Péder
- Janík
- Debraď
- Paňovce
- Hodkovce
- Rešica
- Buzica
- Nižný Lánec
- Perín - Chým
- Komárovce
- Veľká Ida
Okres Košice - mesto19.5.2017
Mesto:
- Košice - Šaca
Okres Košice - okolie11.5.2017-19.5.2017
Obce:
- Čečejovce
- Cestice
- Mokrance

Państwo członkowskie: Szwecja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400) som sträcker sig bortom det område som beskrivs i skyddszonen och inom en cirkel med en radie på 10 kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.733130.5.2017
De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. Koordinaterna N58.7961 och E16.733122.5.2017-30.5.2017"
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 63 z 9.3.2017, s. 177).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 79 z 24.3.2017, s. 15).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.