Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.155.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/662
z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3321)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 maja 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 3 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE 4  ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gdzie wystąpiły potwierdzone przypadki tej choroby u świń domowych lub zdziczałych ("zainteresowane państwa członkowskie"). W częściach I-IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które to zmiany należało odzwierciedlić w tym załączniku. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/543 5  w następstwie zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby na Litwie, w Polsce i na Węgrzech.

(2) Dyrektywą Rady 2002/60/WE 6  ustanowiono minimalne unijne środki w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W szczególności w art. 9 dyrektywy 2002/60/WE przewidziano ustanowienie okręgów zapowietrzonych i zagrożonych po urzędowym stwierdzeniu rozpoznania afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie, a w art. 10 i 11 tej dyrektywy określono środki, jakie należy wprowadzić w okręgach zapowietrzonych i zagrożonych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby. Ponadto w art. 15 dyrektywy 2002/60/WE ustanowiono środki, które należy zastosować w przypadku potwierdzenia afrykańskiego pomoru świń u dzików. Niedawne doświadczenia pokazują, że środki określone w dyrektywie 2002/60/WE, w szczególności dotyczące czyszczenia i odkażania zakażonych gospodarstw oraz inne środki związane ze zwalczaniem tej choroby w populacji świń domowych i zdziczałych, są skuteczne w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się tej choroby.

(3) Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2020/543 na Węgrzech i w Polsce odnotowano nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń. Ponadto sytuacja epidemiologiczna na niektórych obszarach na Litwie, w Polsce i Belgii poprawiła się w odniesieniu do świń domowych i zdziczałych ze względu na środki stosowane przez te państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE.

(4) W kwietniu 2020 r. odnotowano kilka przypadków afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń w komitatach Peszt, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg i Békés na Węgrzech na obszarach wymienionych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszarów wymienionych obecnie w jego części I. Te przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniane obszary Węgier wymienione obecnie w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie obszarów wymienionych w części II, na których wystąpiły te ostatnie przypadki afrykańskiego pomoru świń, powinny być teraz wymienione w części II tego załącznika, a nie w jego części I.

(5) W kwietniu 2020 r. odnotowano również kilka przypadków afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń w powiatach nowosolskim, grodziskim i leszczyńskim w Polsce na obszarach wymienionych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszarów wymienionych w jego części I. Te przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniane obszary Polski wymienione obecnie w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie obszarów wymienionych w części II, na których wystąpiły te ostatnie przypadki afrykańskiego pomoru świń, powinny być teraz wymienione w części II tego załącznika, a nie w jego części I.

(6) W następstwie tych niedawnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń w Polsce i na Węgrzech oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Unii, dokonano ponownej oceny i aktualizacji podziału na obszary w tych państwach członkowskich. Ponadto ponownie oceniono i zaktualizowano również wprowadzone środki zarządzania ryzykiem. Zmiany te należy uwzględnić w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(7) Ponadto, biorąc pod uwagę skuteczność środków stosowanych w Polsce zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE, a w szczególności środków określonych w jej art. 10 ust. 4 lit. b) oraz art. 10 ust. 5 i zgodnych ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, wskazanymi w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 7  ("kodeks OIE"), niektóre obszary w powiatach olsztyńskim, ostródzkim, ełckim, łukowskim, lubartowskim, lubelskim, biłgorajskim, świdnickim i zamojskim w Polsce oraz w gminie Kozłowa Ruda na Litwie, wymienione obecnie w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, powinny być teraz wymienione w części II tego załącznika w związku z wygaśnięciem okresu trzech miesięcy, licząc od daty ostatecznego czyszczenia i odkażania zakażonych gospodarstw, oraz w związku z faktem, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy na tych obszarach nie wystąpiły ogniska afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami kodeksu OIE. Biorąc pod uwagę, że w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wymieniono obszary, na których sytuacja epidemiologiczna nadal się zmienia i jest bardzo dynamiczna, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w wykazie obszarów wymienionych w tej części szczególną uwagę należy zwrócić na ich wpływ na obszary otaczające, tak jak to uczyniono w tym przypadku.

(8) Ponadto na niektórych obszarach w prowincji Luksemburg w Belgii przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy nie odnotowano przypadków afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń. Z uwagi na skuteczność ogólnych środków stosowanych w Belgii zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE, w szczególności środków określonych w jej art. 15, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie OIE, te obszary w Belgii obecnie wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, na których choroba nie wystąpiła przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy, powinny być teraz wymienione w części I tego załącznika, a nie w jego części II.

(9) Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, na Węgrzech, w Polsce, na Litwie i w Belgii należy wyznaczyć nowe obszary podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz wymienić je w części I i II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Części I i II tego załącznika powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(10) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii:

dans la province de Luxembourg:

– la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

– Frontière avec la France,

– Rue Mersinhat à Florenville,

– La N8l8jusque son intersection avec la N83,

– La N83 jusque son intersection avec la N884,

– La N884 jusque son intersection avec la N824,

– La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

– Le Routeux,

– Rue d'Orgéo,

– Rue de la Vierre,

– Rue du Bout-d'en-Bas,

– Rue Sous l'Eglise,

– Rue Notre-Dame,

– Rue du Centre,

– La N845 jusque son intersection avec la N85,

– La N85 jusque son intersection avec la N40,

– La N40 jusque son intersection avec la N802,

– La N802 jusque son intersection avec la N825,

– La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

– La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

– N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

– Rue du Tombois,

– Rue Du Pierroy,

– Rue Saint-Orban,

– Rue Saint-Aubain,

– Rue des Cottages,

– Rue de Relune,

– Rue de Rulune,

– Route de l'Ermitage,

– N87: Route de Habay,

– Chemin des Ecoliers,

– Le Routy,

– Rue Burgknapp,

– Rue de la Halte,

– Rue du Centre,

– Rue de l'Eglise,

– Rue du Marquisat,

– Rue de la Carrière,

– Rue de la Lorraine,

– Rue du Beynert,

– Millewée,

– Rue du Tram,

– Millewée,

– N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

– Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

– Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

– Hiniu maakond.

3. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

– Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

– Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

– Pāvilostas novads,

– Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dau- guļupītes,

– Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

– Grobiņas novads,

– Rucavas novada Dunikas pagasts.

5. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

– Klaipédos rajono savivaldybés: Agluonény, Priekulés, Veiviržény, Judrény, Endriejavo ir Véžaičiy seniūnijos,

– Kretingos rajono savivaldybés: Imbarés, Kartenos ir Külupény seniūnijos,

– Plungés rajono savivaldybés: Kuliy, Nausodžio, Plungés miesto ir Šateikiy seniūnijos,

– Skuodo rajono savivaldybés: Lenkimy, Mosédžio, Skuodo, Skuodo miestoseniūnijos.

6. Polska

Następujące obszary w Polsce: w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

– gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

– powiat działdowski,

– gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

– gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

– gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

– gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

– powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

– powiat ostrołęcki,

– powiat miejski Ostrołęka,

– gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

– powiat miejski Płock,

– powiat sierpecki,

– powiat żuromiński,

– gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

– gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

– powiat przasnyski,

– powiat makowski,

– gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

– gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

– gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, i część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

– powiat miejski Radom,

– powiat szydłowiecki,

– powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

– gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

– gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

– gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

– powiat łańcucki,

– gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

– gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

– gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

– powiat opatowski,

– powiat sandomierski,

– gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

– gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

– gminy Brody i Mirzec w powiecie starachowickim,

– powiat ostrowiecki,

– gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

– gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

– gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

– powiat skierniewicki,

– powiat miejski Skierniewice,

– gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

– gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

– gminy Ostaszewo, Stegna, Sztutow, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7, i dalej przez drogę nr 502 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

– gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

– gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

– powiat gdański,

– Miasto Gdańsk,

– powiat tczewski,

– powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

– gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

– gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

– gmina Lubrza, Łagów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

– gmina Cybinka w powiecie słubickim,

– część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

– gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

– gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

– gminy Chocianów, Przemków, część gminy Radwanice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

– gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

– gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

– powiat miejski Leszno,

– powiat nowotomyski,

– gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

– gminy Czempiń, Kościan z miastem Kościan, Krzywiń i część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

– powiat miejski Poznań,

– gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

– gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice - Gorszewice - Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) - Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7. Słowacja

Następujące obszary na Słowacji:

– the whole district of Vranov nad Topľou,

– the whole district of Humenné,

– the whole district of Snina,

– the whole district of Sobrance,

– the whole district of Košice-mesto,

– in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

– in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

8. Grecja

Następujące obszary w Grecji:

– in the regional unit of Drama:

– the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropo- tamo (in Drama municipality),

– the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

– the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

– the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Pota- moi (in Kato Nevrokopi municipality),

– in the regional unit of Xanthi:

– the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

– the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

– the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

– in the regional unit of Rodopi:

– the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

– the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

– the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

– the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

– in the regional unit of Evros:

– the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

– the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

– the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

– in the regional unit of Serres:

– the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promaho- nas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achla- dochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

– the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

– the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pod- ismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

CZĘŚĆ II

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii: dans la province de Luxembourg:

– la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

– La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

– La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

– La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

– La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

– Hosseuse,

– La Roquignole,

– Les Chanvières,

– La Fosse du Loup,

– Le Sart,

– La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

– La rue de l'Accord,

– La rue du Fet,

– La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

– La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

– La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

– La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

– La N88 jusque son intersection avec la N811,

– La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

– La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

– La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

– La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

– La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d'Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

– the whole region of Haskovo,

– the whole region of Yambol,

– the whole region of Stara Zagora,

– the whole region of Pernik,

– the whole region of Kyustendil,

– the whole region of Plovdiv,

– the whole region of Pazardzhik,

– the whole region of Smolyan,

– the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

– Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

– Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

– Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

– Ādažu novads,

– Aizputes novads,

– Aglonas novads,

– Aizkraukles novads,

– Aknīstes novads,

– Alojas novads,

– Alsungas novads,

– Alūksnes novads,

– Amatas novads,

– Apes novads,

– Auces novads,

– Babītes novads,

– Baldones novads,

– Baltinavas novads,

– Balvu novads,

– Bauskas novads,

– Beverīnas novads,

– Brocēnu novads,

– Burtnieku novads,

– Carnikavas novads,

– Cēsu novads,

– Cesvaines novads,

– Ciblas novads,

– Dagdas novads,

– Daugavpils novads,

– Dobeles novads,

– Dundagas novads,

– Durbes novads,

– Engures novads,

– Ērgļu novads,

– Garkalnes novads,

– Gulbenes novads,

– Iecavas novads,

– Ikšķiles novads,

– Ilūkstes novads,

– Inčukalna novads,

– Jaunjelgavas novads,

– Jaunpiebalgas novads,

– Jaunpils novads,

– Jēkabpils novads,

– Jelgavas novads,

– Kandavas novads,

– Kārsavas novads,

– Ķeguma novads,

– Ķekavas novads,

– Kocēnu novads,

– Kokneses novads,

– Krāslavas novads,

– Krimuldas novads,

– Krustpils novads,

– Kuldīgas novads,

– Lielvārdes novads,

– Līgatnes novads,

– Limbažu novads,

– Līvānu novads,

– Lubānas novads,

– Ludzas novads,

– Madonas novads,

– Mālpils novads,

– Mārupes novads,

– Mazsalacas novads,

– Mērsraga novads,

– Naukšēnu novads,

– Neretas novads,

– Ogres novads,

– Olaines novads,

– Ozolnieku novads,

– Pārgaujas novads,

– Pļaviņu novads,

– Preiļu novads,

– Priekules novads,

– Priekuļu novads,

– Raunas novads,

– republikas pilsēta Daugavpils,

– republikas pilsēta Jelgava,

– republikas pilsēta Jēkabpils,

– republikas pilsēta Jūrmala,

– republikas pilsēta Rēzekne,

– republikas pilsēta Valmiera,

– Rēzeknes novads,

– Riebiņu novads,

– Rojas novads,

– Ropažu novads,

– Rugāju novads,

– Rundāles novads,

– Rūjienas novads,

– Salacgrīvas novads,

– Salas novads,

– Salaspils novads,

– Saldus novads,

– Saulkrastu novads,

– Sējas novads,

– Siguldas novads,

– Skrīveru novads,

– Skrundas novads,

– Smiltenes novads,

– Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dau- guļupītes,

– Strenču novads,

– Talsu novads,

– Tērvetes novads,

– Tukuma novads,

– Vaiņodes novads,

– Valkas novads,

– Varakļānu novads,

– Vārkavas novads,

– Vecpiebalgas novads,

– Vecumnieku novads,

– Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

– Viesītes novads,

– Viļakas novads,

– Viļānu novads,

– Zilupes novads.

6. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

– Alytaus miesto savivaldybé,

– Alytaus rajono savivaldybé: Alytaus, Alovés, Butrimoniy, Daugy, Nemunaičio, Pivašiüny, Punios, Raitininky seniū- nijos,

– Anykščiy rajono savivaldybé,

– Akmenés rajono savivaldybé,

– Biržy miesto savivaldybé,

– Biržy rajono savivaldybé,

– Druskininky savivaldybé,

– Elektrény savivaldybé,

– Ignalinos rajono savivaldybé,

– Jonavos rajono savivaldybé,

– Joniškio rajono savivaldybé,

– Jurbarko rajono savivaldybé,

– Kaišiadoriy rajono savivaldybé,

– Kalvarijos savivaldybé,

– Kauno miesto savivaldybé,

– Kauno rajono savivaldybé: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkiy, Karmélavos, Lapiy, Linksmakalnio, Nevero- niy, Roky, Samyly, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babty seniūnijos dalis j rytus nuo kelio A1, Užliedžiy seniūnijos dalis j rytus nuo kelio Al ir Vilkijos apylinkiy seniūnijos dalis j vakarus nuo kelio Nr. 1907,

– Kazly rūdos savivaldybé: Kazly rūdos seniūnija j siaurę nuo kelio Nr. 230, j rytus nuo kelio Koké-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir j pietus nuo kelio Nr. 2610,

– Kelmés rajono savivaldybé,

– Kédainiy rajono savivaldybé,

– Kupiškio rajono savivaldybé,

– Lazdijy rajono savivaldybé,

– Marijampolés savivaldybé: Degučiy, Marijampolés, Mokoly, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

– Mažeikiy rajono savivaldybé,

– Moléty rajono savivaldybé: Ālantos seniūnijos dalis j vakarus nuo kelio 119 ir j siaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninky, Dubingiy, Giedraičiy, Joniškio ir Videniškiy seniūnijos,

– Pagégiy savivaldybé,

– Pakruojo rajono savivaldybé,

– Panevéžio rajono savivaldybé,

– Panevéžio miesto savivaldybé,

– Pasvalio rajono savivaldybé,

– Radviliškio rajono savivaldybé,

– Rietavo savivaldybé,

– Prieny rajono savivaldybé: Stakliškiy ir Veiveriy seniūnijos,

– Plungés rajono savivaldybé: Babrungo, Alsédžiy, Žlibiny, Stalgény, Paukštakiy, Plateliy ir Žemaičiy Kalvarijos seniū- nijos,

– Raseiniy rajono savivaldybé,

– Rokiškio rajono savivaldybé,

– Skuodo rajono savivaldybés: Aleksandrijos, Barstyčiy, Ylakiy, Notény ir Šačiy seniūnijos,

– Šakiy rajono savivaldybé,

– Šalčininky rajono savivaldybé,

– Šiauliy miesto savivaldybé,

– Šiauliy rajono savivaldybé,

– Šilutés rajono savivaldybé,

– Širvinty rajono savivaldybé,

– Šilalés rajono savivaldybé,

– Švenčioniy rajono savivaldybé,

– Tauragés rajono savivaldybé,

– Telšiy rajono savivaldybé,

– Traky rajono savivaldybé,

– Ukmergés rajono savivaldybé,

– Utenos rajono savivaldybé,

– Varenos rajono savivaldybé,

– Vilniaus miesto savivaldybé,

– Vilniaus rajono savivaldybé,

– Vilkaviškio rajono savivaldybé: Bartninky, Gražiškiy, Keturvalakiy, Kybarty, Klausučiy, Pajevonio, Šeimenos, Vilka- viškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

– Visagino savivaldybé,

– Zarasy rajono savivaldybé.

7. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

– gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

– powiat miejski Elbląg,

– powiat gołdapski,

– gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

– powiat piski,

– gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

– gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

– gminy Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

– część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

– gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

– gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Gli- tajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

– gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

– gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

– gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

– powiat mrągowski,

– gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

– gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

– powiat grajewski,

– powiat moniecki,

– powiat sejneński,

– gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

– powiat miejski Łomża,

– gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyc- kim,

– gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

– gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

– powiat kolneński z miastem Kolno,

– gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

– powiat suwalski,

– powiat miejski Suwałki,

– powiat augustowski,

– powiat sokólski,

– powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

– powiat siedlecki,

– powiat miejski Siedlce,

– gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

– powiat węgrowski,

– powiat łosicki,

– powiat ciechanowski,

– powiat sochaczewski,

– powiat zwoleński,

– gminy Garbatka - Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

– powiat lipski,

– gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

– gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

– powiat nowodworski,

– powiat płoński,

– gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

– powiat wołomiński,

– część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

– gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

– gmina Boguty - Pianki w powiecie ostrowskim,

– gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

– gminy Dębe Wielkie, Halinów i miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

– powiat otwocki,

– powiat warszawski zachodni,

– powiat legionowski,

– powiat piaseczyński,

– powiat pruszkowski,

– powiat grójecki,

– powiat grodziski,

– powiat żyrardowski,

– gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

– powiat przysuski,

– powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

– powiat bialski,

– powiat miejski Biała Podlaska,

– gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród i Tereszpol, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

– powiat janowski,

– powiat puławski,

– powiat rycki,

– gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

– gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

– gminy Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów w powiecie lubartowskim,

– gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

– gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

– powiat hrubieszowski,

– gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

– gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda - Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,

– powiat miejski Chełm,

– gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, Zwierzyniec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

– powiat miejski Zamość,

– powiat kraśnicki,

– powiat opolski,

– gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

– gminy Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wyryki, gmina wiejska Włodawa oraz część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

– gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

– powiat stalowowolski,

– gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

– gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

– część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

– gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

– gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

– powiat leżajski,

– powiat niżański,

– powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

– gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

– gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

– część gminy Nowy Dwór Gdański położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 oraz przez drogę nr 502 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

– gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

– powiat wschowski,

– gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

– gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Nowe Miasteczko, Siedlisko oraz część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

– gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

– powiat żarski,

– powiat żagański,

– gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

– powiat głogowski,

– gmina Gaworzyce, Grębocice i część gminy Radwanice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

– powiat wolsztyński,

– gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

– gminy Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

– część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

– gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

– gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8. Słowacja

Następujące obszary na Słowacji:

– in the district of Košice - okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďur- ďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba and Ždaňa,

– the whole district of Trebišov,

– in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

– Judetul Bistrita-Nasaud,

– Judetul Suceava.

CZĘŚĆ III

1. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

– the whole region of Blagoevgrad,

– the whole region of Dobrich,

– the whole region of Gabrovo,

– the whole region of Kardzhali,

– the whole region of Lovech,

– the whole region of Montana,

– the whole region of Pleven,

– the whole region of Razgrad,

– the whole region of Ruse,

– the whole region of Shumen,

– the whole region of Silistra,

– the whole region of Sliven,

– the whole region of Sofia city,

– the whole region of Sofia Province,

– the whole region of Targovishte,

– the whole region of Vidin,

– the whole region of Varna,

– the whole region of Veliko Tarnovo,

– the whole region of Vratza,

– in Burgas region:

– the whole municipality of Burgas,

– the whole municipality of Kameno,

– the whole municipality of Malko Tarnovo,

– the whole municipality of Primorsko,

– the whole municipality of Sozopol,

– the whole municipality of Sredets,

– the whole municipality of Tsarevo,

– the whole municipality of Sungurlare,

– the whole municipality of Ruen,

– the whole municipality of Aytos.

2. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

– Alytaus rajono savivaldybé: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

– Birštono savivaldybé,

– Kauno rajono savivaldybé: Akademijos, Alšény, Batniavos, Čekiškés, Ežerélio, Kačerginés, Kulautuvos, Raudondva- rio, Ringaudy ir Zapyškio seniūnijos, Babty seniūnijos dalis j vakarus nuo kelio A1, Užliedžiy seniūnijos dalis j vakarus nuo kelio Al ir Vilkijos apylinkiy seniūnijos dalis j rytus nuo kelio Nr. 1907,

– Kazly Rūdos savivaldybé: Antanavo, Janky, Kazly rūdos seniūnijos dalis Kazly Rūdos seniūnija j pietus nuo kelio Nr. 230, j vakarus nuo kelio Koké-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir j siaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškiy seniū- nijos,

– Marijampolés savivaldybé: Gudeliy, Igliaukos, Sasnavos ir Šunsky seniūnijos,

– Moléty rajono savivaldybé: Alantos seniūnijos dalis j rytus nuo kelio Nr. 119 ir j pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulény, Inturkés, Luokesos, Mindūny ir Suginčiy seniūnijos,

– Prieny rajono savivaldybé: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prieny ir Šilavotos seniūnijos,

– Vilkaviškio rajono savivaldybés: Gižy ir Pilviškiy seniūnijos.

3. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

– gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

– gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

– część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

– część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

– gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

– gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

– powiat węgorzewski,

– gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

– gminy Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

– gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

– gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

– gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

– gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

– gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

– gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwo- lińskim,

– gminy Cegłów, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

– gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

– gmina Nur w powiecie ostrowskim,

– gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

– gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

– gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

– gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,

– gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

– gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od finii wyznaczonej przez drogę nr 843 powiecie zamojskim,

– część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

– gmina Urszulin i część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 w powiecie włodawskim,

– powiat łęczyński,

– gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

– gminy Serokomla i Wojcieszków w powiecie łukowskim,

– gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,

– gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim,

– gminy Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

– gminy Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

– powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

– gmina Narol w powiecie lubaczowskim,

w województwie lubuskim:

– gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

– gminy Zabór oraz część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

– powiat miejski Zielona Góra.

w województwie wielkopolskim:

– gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,

– część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice - Gorszewice - Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) - Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

4. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

– Zona oraşului Bucureşti,

– Judetul Constanta,

– Judetul Satu Mare,

– Judetul Tulcea,

– Judetul Bacau,

– Judetul Bihor,

– Judetul Braila,

– Judetul Buzau,

– Judetul Calaraşi,

– Judetul Dâmbovita,

– Judetul Galati,

– Judetul Giurgiu,

– Judetul Ialomita,

– Judetul Ilfov,

– Judetul Prahova,

– Judetul Salaj,

– Judetul Vaslui,

– Judetul Vrancea,

– Judetul Teleorman,

– Judetul Mehedinti,

– Judetul Gorj,

– Judetul Argeş,

– Judetul Olt,

– Judetul Dolj,

– Judetul Arad,

– Judetul Timis,

– Judetul Covasna,

– Judetul Brasov,

– Judetul Botosani,

– Judetul Vâlcea,

– Judetul Iasi,

– Judetul Hunedoara,

– Judetul Alba,

– Judetul Sibiu,

– Judetul Caras-Severin,

– Judetul Neamt,

– Judetul Harghita,

– Judetul Mures,

– Judetul Cluj,

– Judetului Maramureş.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary we Włoszech:

– tutto il territorio della Sardegna.".

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/ UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 121 z 20.4.2020, s. 9).
6 Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.