Dz.U.UE.L.2019.40.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/246
z dnia 11 lutego 2019 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1107)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 3 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE 4  ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gdzie wystąpiły potwierdzone przypadki tej choroby u świń domowych lub zdziczałych ("zainteresowane państwa członkowskie"). W częściach I-IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które to zmiany należało odzwierciedlić w tym załączniku. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/161 5  w następstwie niedawnych przypadków afrykańskiego pomoru świń w Rumunii.

(2) Ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń wśród dzikich zwierząt jest związane z naturalnym powolnym rozprzestrzenianiem się tej choroby w populacjach zdziczałych świń, jak też z działalnością człowieka, o czym świadczy niedawny rozwój epidemiologiczny tej choroby w Unii i co zostało udokumentowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w opinii naukowej panelu ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt, opublikowanej w dniu 14 lipca 2015 r.; w sprawozdaniu naukowym EFSA "Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland" (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w krajach bałtyckich i Polsce), opublikowanym w dniu 23 marca 2017 r.; w sprawozdaniu naukowym EFSA "Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland" (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w krajach bałtyckich i Polsce), opublikowanym w dniu 8 listopada 2017 r. oraz w sprawozdaniu naukowym EFSA "Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union" (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej), opublikowanym w dniu 29 listopada 2018 r. 6

(3) Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2019/161 odnotowano nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń u świń zdziczałych i domowych w Polsce oraz u świń domowych w Rumunii, co należy również odzwierciedlić w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(4) W styczniu 2019 r. w powiecie gołdapskim w Polsce odnotowano ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych - na obszarze ujętym obecnie w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. To ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych oznacza wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniany obszar w Polsce, na którym występuje afrykański pomór świń, powinien być obecnie wymieniony w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(5) W styczniu 2019 r. w powiecie elbląskim w Polsce odnotowano przypadek afrykańskiego pomoru świń u zdziczałej świni - na obszarze ujętym obecnie w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Ten przypadek afrykańskiego pomoru świń u zdziczałej świni oznacza wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniany obszar Polski, na którym występuje afrykański pomór świń, powinien być obecnie wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, a nie w jego części I.

(6) W lutym 2019 r. w okręgu Covasna w Rumunii odnotowano ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych - na obszarze ujętym obecnie w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. To ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych oznacza wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniany obszar w Rumunii, na którym występuje afrykański pomór świń, powinien być obecnie wymieniony w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(7) Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Rumunii i w Polsce należy wyznaczyć nowe obszary podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić je w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Biorąc w szczególności pod uwagę, że w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wymieniono obszary, na których sytuacja epidemiologiczna nadal się zmienia i jest bardzo dynamiczna, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w wykazie obszarów wymienionych w tej części szczególną uwagę należy zwrócić na ich wpływ na obszary otaczające. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:

- the border with France,

- Rue Mersinhat,

- N818,

- N83: Le Buisson des Cailles,

- Rue des Sources,

- Rue Antoine,

- Rue de la Cure,

- Rue du Breux,

- Rue Blondiau,

- Nouvelle Chiyue,

- Rue de Martué,

- Rue du Chêne,

- Rue des Aubépines,

- N85: Rue des Iles,

- N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants, Rue du Pré au bois,

- N801: Rue Notre-Dame,

- N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,

- N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

- Rue du Tombois,

- Rue Du Pierroy,

- Rue Saint-Orban,

- Rue Saint-Aubain,

- Rue des Cottages,

- Rue de Relune,

- Rue de Rulune,

- Route de l'Ermitage,

- N87: Route de Habay,

- Chemin des Ecoliers,

- Le Routy,

- Rue Burgknapp,

- Rue de la Halte,

- Rue du Centre,

- Rue de l'Eglise,

- Rue du Marquisat,

- Rue de la Carrière,

- Rue de la Lorraine,

- Rue du Beynert,

- Millewée,

- Rue du Tram,

- Millewée,

- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

- the border with the Grand Duchy of Luxembourg,

- the border with France,

- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

- La N871 jusque son intersection avec la N88,

- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

- La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,

- La N897 jusque son intersection avec la N879,

- La N879 jusque son intersection avec la N891,

- La N891 jusque son intersection avec la N83,

- La N83 jusque son intersection avec la N85,

- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

- the border with France.

2. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii: in Silistra region:

- whole municipality of Glavinitza,

- whole municipality of Tutrakan,

- whole municipality of Dulovo,

- within municipality of Sitovo:

- Bosna,

- Garvan,

- Irnik,

- Iskra,

- Nova Popina,

- Polyana,

- Popina,

- Sitovo,

- Yastrebna,

in Dobrich region:

- whole municipality of Baltchik,

- whole municipality of General Toshevo,

- whole municipality of Dobrich,

- whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

- within municipality of Krushari:

- Severnyak,

- Abrit,

- Dobrin,

- Alexandria,

- Polkovnik Dyakovo,

- Poruchik Kardzhievo,

- Zagortzi,

- Zementsi,

- Koriten,

- Krushari,

- Bistretz,

- Efreytor Bakalovo,

- Telerig,

- Lozenetz,

- Krushari,

- Severnyak,

- Severtsi,

- within municipality of Kavarna:

- Krupen,

- Belgun,

- Bilo,

- Septemvriytsi,

- Travnik,

- whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi, in Ruse region:

- within municipality of Slivo pole:

- Babovo,

- Brashlen,

- Golyamo vranovo,

- Malko vranovo,

- Ryahovo,

- Slivo pole,

- Borisovo,

- within municipality of Ruse:

- Sandrovo,

- Prosena,

- Nikolovo,

- Marten,

- Dolno Ablanovo,

- Ruse,

- Chervena voda,

- Basarbovo,

- within municipality of Ivanovo:

- Krasen,

- Bozhichen,

- Pirgovo,

- Mechka,

- Trastenik,

- within municipality of Borovo:

- Batin,

- Gorno Ablanovo,

- Ekzarh Yosif,

- Obretenik,

- Batin,

- within municipality of Tsenovo:

- Krivina,

- Belyanovo,

- Novgrad,

- Dzhulyunitza,

- Beltzov,

- Tsenovo,

- Piperkovo,

- Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

- within municipality of Svishtov:

- Sovata,

- Vardim,

- Svishtov,

- Tzarevets,

- Bulgarsko Slivovo,

- Oresh,

in Pleven region:

- within municipality of Belene:

- Dekov,

- Belene,

- Kulina voda,

- Byala voda,

- within municipality of Nikopol:

- Lozitza,

- Dragash voyvoda,

- Lyubenovo,

- Nikopol,

- Debovo,

- Evlogievo,

- Muselievo,

- Zhernov,

- Cherkovitza,

- within municipality of Gulyantzi:

- Somovit,

- Dolni vit,

- Milkovitsa,

- Shiyakovo,

- Lenkovo,

- Kreta,

- Gulyantzi,

- Brest,

- Dabovan,

- Zagrazhdan,

- Gigen,

- Iskar,

- within municipality of Dolna Mitropoliya:

- Komarevo,

- Baykal,

- Slavovitsa,

- Bregare,

- Orehovitsa,

- Krushovene,

- Stavertzi,

- Gostilya,

in Vratza region:

- within municipality of Oryahovo:

- Dolni vadin,

- Gorni vadin,

- Ostrov,

- Galovo,

- Leskovets,

- Selanovtsi,

- Oryahovo,

- within municipality of Miziya:

- Saraevo,

- Miziya,

- Voyvodovo,

- Sofronievo,

- within municipality of Kozloduy:

- Harlets,

- Glozhene,

- Butan,

- Kozloduy,

in Montana regon:

- within municipality of Valtchedram:

- Dolni Tzibar,

- Gorni Tzibar,

- Ignatovo,

- Zlatiya,

- Razgrad,

- Botevo,

- Valtchedram,

- Mokresh,

- within municipality Lom:

- Kovatchitza,

- Stanevo,

- Lom,

- Zemphyr,

- Dolno Linevo,

- Traykovo,

- Staliyska mahala,

- Orsoya,

- Slivata,

- Dobri dol,

- within municipality of Brusartsi:

- Vasilyiovtzi,

- Dondukovo,

in Vidin region:

- within municipality of Ruzhintsi:

- Dinkovo,

- Topolovets,

- Drenovets,

- within municipality of Dimovo:

- Artchar,

- Septemvriytzi,

- Yarlovitza,

- Vodnyantzi,

- Shipot,

- Izvor,

- Mali Drenovetz,

- Lagoshevtzi,

- Darzhanitza,

- within municipality of Vidin:

- Vartop,

- Botevo,

- Gaytantsi,

- Tzar Simeonovo,

- Ivanovtsi,

- Zheglitza,

- Sinagovtsi,

- Dunavtsi,

- Bukovets,

- Bela Rada,

- Slana bara,

- Novoseltsi,

- Ruptzi,

- Akatsievo,

- Vidin,

- Inovo,

- Kapitanovtsi,

- Pokrayna,

- Antimovo,

- Kutovo,

- Slanotran,

- Koshava,

- Gomotartsi.

3. Republika Czeska

Następujące obszary w Republice Czeskiej:

- okres Uherské Hradiště,

- okres Kroměříž,

- okres Vsetín,

- katastrální území obcí v okrese Zlín:

- Bělov,

- Biskupice u Luhačovic,

- Bohuslavice nad Vláří,

- Brumov,

- Bylnice,

- Divnice,

- Dobrkovice,

- Dolní Lhota u Luhačovic,

- Drnovice u Valašských Klobouk,

- Halenkovice,

- Haluzice,

- Hrádek na Vlárské dráze,

- Hřivínův Újezd,

- Jestřabí nad Vláří,

- Kaňovice u Luhačovic,

- Kelníky,

- Kladná-Žilín,

- Kochavec,

- Komárov u Napajedel,

- Křekov,

- Lipina,

- Lipová u Slavičína,

- Ludkovice,

- Luhačovice,

- Machová,

- Mirošov u Valašských Klobouk,

- Mysločovice,

- Napajedla,

- Návojná,

- Nedašov,

- Nedašova Lhota,

- Nevšová,

- Otrokovice,

- Petrůvka u Slavičína,

- Pohořelice u Napajedel,

- Polichno,

- Popov nad Vláří,

- Poteč,

- Pozlovice,

- Rokytnice u Slavičína,

- Rudimov,

- Řetechov,

- Sazovice,

- Sidonie,

- Slavičín,

- Smolina,

- Spytihněv,

- Svatý Štěpán,

- Šanov,

- Šarovy,

- Štítná nad Vláří,

- Tichov,

- Tlumačov na Moravě,

- Valašské Klobouky,

- Velký Ořechov,

- Vlachova Lhota,

- Vlachovice,

- Vrbětice,

- Žlutava.

4. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

- Hiiu maakond.

5. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

- Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

- Alsungas novads,

- Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

- Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

- Rucavas novada Dunikas pagasts.

7. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

- Pagėgių savivaldybė,

- Plungės rajono savivaldybė,

- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

- Rietavo savivaldybė,

- Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

- Šilalės rajono savivaldybė,

- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

8. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane - Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

- gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

- gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

- gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

- gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim,

- gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

- gmina Zalewo w powiecie iławskim, w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

- gmina Poświętne w powiecie białostockim,

- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim; w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

- powiat miejski Ostrołęka,

- powiat ostrowski,

- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin - Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

- gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

- gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,

- gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

- powiat żyrardowski,

- gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

- gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

- gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

- gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

- gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

- gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim; w województwie lubelskim:

- gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

- gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

- powiat miejski Zamość,

- gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,

- gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

- gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

- gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

- gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

- gmina Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

- gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

- gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

- gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

- powiat miejski Lublin,

- gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

- gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim; w województwie podkarpackim:

- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północnowschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północnozachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

- gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

- gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

- gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim; w województwie świętokrzyskim:

- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

- gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

9. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

- Județ ul Alba,

- Restul județ ului Argeș care nu a fost inclus în partea III,

- Județ ul Cluj,

- Județ ul Harghita,

- Județ ul Hunedoara,

- Județ ul Iaș i,

- Județ ul Neamț ,

- Județ ul Vâlcea,

- Restul județ ului Mehedinț i care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

- Comuna Garla Mare,

- Hinova,

- Burila Mare,

- Gruia,

- Pristol,

- Dubova,

- Municipiul Drobeta Turnu Severin,

- Eselniț a,

- Salcia,

- Devesel,

- Sviniț a,

- Gogoș u,

- Simian,

- Orș ova,

- Obârș ia Closani,

- Baia de Aramă,

- Bala,

- Floreș ti,

- Broș teni,

- Corcova,

- Isverna,

- Balta,

- Podeni,

- Cireș u,

- Iloviț a,

- Ponoarele,

- Ilovăț ,

- Patulele,

- Jiana,

- Iyvoru Bârzii,

- Malovat,

- Bălvăneș ti,

- Brezniț a Ocol,

- Godeanu,

- Padina Mare,

- Corlăț el,

- Vânju Mare,

- Vânjuleț ,

- Obârș ia de Câmp,

- Vânători,

- Vladaia,

- Punghina,

- Cujmir,

- Opriș or,

- Dârvari,

- Căzăneș ti,

- Husnicioara,

- Poroina Mare,

- Pruniș or,

- Tămna,

- Livezile,

- Rogova,

- Voloiac,

- Siseș ti,

- Sovarna,

- Bălăciț a,

- Județ ul Gorj,

- Județ ul Suceava,

- Județ ul Mureș ,

- Județ ul Sibiu,

- Județ ul Caraș -Severin.

CZĘŚĆ II

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii: in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:

- The border with France,

- La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,

- La N83 jusque son intersection avec la N891,

- La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,

- La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,

- La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,

- La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

- La N88 jusque son intersection avec la N871,

- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

- The border with France.

2. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii: in Silistra region:

- within municipality of Kaynardzha:

- Voynovo,

- Kaynardzha,

- Kranovo,

- Zarnik,

- Dobrudzhanka,

- Golesh,

- Svetoslav,

- Polkovnik Cholakovo,

- Kamentzi,

- Gospodinovo,

- Davidovo,

- Sredishte,

- Strelkovo,

- Poprusanovo,

- Posev,

- within municipality of Alfatar:

- Alfatar,

- Alekovo,

- Bistra,

- Kutlovitza,

- Tzar Asen,

- Chukovetz,

- Vasil Levski,

- within municipality of Silistra:

- Glavan,

- Silistra,

- Aydemir,

- Babuk,

- Popkralevo,

- Bogorovo,

- Bradvari,

- Sratzimir,

- Bulgarka,

- Tsenovich,

- Sarpovo,

- Srebarna,

- Smiletz,

- Profesor Ishirkovo,

- Polkovnik Lambrinovo,

- Kalipetrovo,

- Kazimir,

- Yordanovo,

- within municipality of Sitovo:

- Dobrotitza,

- Lyuben,

- Slatina,

in Dobrich region:

- within municipality of Krushari:

- Kapitan Dimitrovo,

- Ognyanovo,

- Zimnitza,

- Gaber,

- within municipality of Tervel:

- Brestnitza,

- Kolartzi,

- within municipality Shabla:

- Shabla,

- Tyulenovo,

- Bozhanovo,

- Gorun,

- Gorichane,

- Prolez,

- Ezeretz,

- Zahari Stoyanovo,

- Vaklino,

- Granichar,

- Durankulak,

- Krapetz,

- Smin,

- Staevtsi,

- Tvarditsa,

- Chernomortzi,

- within municipality of Kavarna:

- Balgarevo,

- Bozhurets,

- Vranino,

- Vidno,

- Irechek,

- Kavarna,

- Kamen briag,

- Mogilishte,

- Neykovo,

- Poruchik Chunchevo,

- Rakovski,

- Sveti Nikola,

- Seltse,

- Topola,

- Travnik,

- Hadzhi Dimitar,

- Chelopechene.

3. Republika Czeska

Następujące obszary w Republice Czeskiej:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:

- Bohuslavice u Zlína,

- Bratřejov u Vizovic,

- Březnice u Zlína,

- Březová u Zlína,

- Březůvky,

- Dešná u Zlína,

- Dolní Ves,

- Doubravy,

- Držková,

- Fryšták,

- Horní Lhota u Luhačovic,

- Horní Ves u Fryštáku,

- Hostišová,

- Hrobice na Moravě,

- Hvozdná,

- Chrastěšov,

- Jaroslavice u Zlína,

- Jasenná na Moravě,

- Karlovice u Zlína,

- Kašava,

- Klečůvka,

- Kostelec u Zlína,

- Kudlov,

- Kvítkovice u Otrokovic,

- Lhota u Zlína,

- Lhotka u Zlína,

- Lhotsko,

- Lípa nad Dřevnicí,

- Loučka I,

- Loučka II,

- Louky nad Dřevnicí,

- Lukov u Zlína,

- Lukoveček,

- Lutonina,

- Lužkovice,

- Malenovice u Zlína,

- Mladcová,

- Neubuz,

- Oldřichovice u Napajedel,

- Ostrata,

- Podhradí u Luhačovic,

- Podkopná Lhota,

- Provodov na Moravě,

- Prštné,

- Příluky u Zlína,

- Racková,

- Raková,

- Salaš u Zlína,

- Sehradice,

- Slopné,

- Slušovice,

- Štípa,

- Tečovice,

- Trnava u Zlína,

- Ublo,

- Újezd u Valašských Klobouk,

- Velíková,

- Veselá u Zlína,

- Vítová,

- Vizovice,

- Vlčková,

- Všemina,

- Vysoké Pole,

- Zádveřice,

- Zlín,

- Želechovice nad Dřevnicí.

4. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

5. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

- Ādažu novads,

- Aizputes novada Kalvenes pagasts,

- Aglonas novads,

- Aizkraukles novads,

- Aknīstes novads,

- Alojas novads,

- Alūksnes novads,

- Amatas novads,

- Apes novads,

- Auces novads,

- Babītes novads,

- Baldones novads,

- Baltinavas novads,

- Balvu novads,

- Bauskas novads,

- Beverīnas novads,

- Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

- Burtnieku novads,

- Carnikavas novads,

- Cēsu novads,

- Cesvaines novads,

- Ciblas novads,

- Dagdas novads,

- Daugavpils novads,

- Dobeles novads,

- Dundagas novads,

- Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

- Engures novads,

- Ērgļu novads,

- Garkalnes novads,

- Gulbenes novads,

- Iecavas novads,

- Ikšķiles novads,

- Ilūkstes novads,

- Inčukalna novads,

- Jaunjelgavas novads,

- Jaunpiebalgas novads,

- Jaunpils novads,

- Jēkabpils novads,

- Jelgavas novads,

- Kandavas novads,

- Kārsavas novads,

- Ķeguma novads,

- Ķekavas novads,

- Kocēnu novads,

- Kokneses novads,

- Krāslavas novads,

- Krimuldas novads,

- Krustpils novads,

- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

- Lielvārdes novads,

- Līgatnes novads,

- Limbažu novads,

- Līvānu novads,

- Lubānas novads,

- Ludzas novads,

- Madonas novads,

- Mālpils novads,

- Mārupes novads,

- Mazsalacas novads,

- Mērsraga novads,

- Naukšēnu novads,

- Neretas novads,

- Ogres novads,

- Olaines novads,

- Ozolnieku novads,

- Pārgaujas novads,

- Pļaviņu novads,

- Preiļu novads,

- Priekules novads,

- Priekuļu novads,

- Raunas novads,

- republikas pilsēta Daugavpils,

- republikas pilsēta Jelgava,

- republikas pilsēta Jēkabpils,

- republikas pilsēta Jūrmala,

- republikas pilsēta Rēzekne,

- republikas pilsēta Valmiera,

- Rēzeknes novads,

- Riebiņu novads,

- Rojas novads,

- Ropažu novads,

- Rugāju novads,

- Rundāles novads,

- Rūjienas novads,

- Salacgrīvas novads,

- Salas novads,

- Salaspils novads,

- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

- Saulkrastu novads,

- Sējas novads,

- Siguldas novads,

- Skrīveru novads,

- Skrundas novads,

- Smiltenes novads,

- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

- Strenču novads,

- Talsu novads,

- Tērvetes novads,

- Tukuma novads,

- Vaiņodes novads,

- Valkas novads,

- Varakļānu novads,

- Vārkavas novads,

- Vecpiebalgas novads,

- Vecumnieku novads,

- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

- Viesītes novads,

- Viļakas novads,

- Viļānu novads,

- Zilupes novads.

7. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,

- Anykščių rajono savivaldybė,

- Biržų miesto savivaldybė,

- Biržų rajono savivaldybė,

- Druskininkų savivaldybė,

- Elektrėnų savivaldybė,

- Ignalinos rajono savivaldybė,

- Jonavos rajono savivaldybė,

- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

- Kaišiadorių miesto savivaldybė,

- Kaišiadorių rajono savivaldybė,

- Kalvarijos savivaldybė,

- Kauno miesto savivaldybė,

- Kauno rajono savivaldybė,

- Kazlų Rūdos savivaldybė,

- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

- Kėdainių rajono savivaldybė,

- Kupiškio rajono savivaldybė,

- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,

- Molėtų rajono savivaldybė,

- Pakruojo rajono savivaldybė,

- Panevėžio rajono savivaldybė,

- Pasvalio rajono savivaldybė,

- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,

- Prienų miesto savivaldybė,

- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

- Rokiškio rajono savivaldybė,

- Šakių rajono savivaldybė,

- Šalčininkų rajono savivaldybė,

- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

- Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė,

- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

- Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

- Trakų rajono savivaldybė,

- Ukmergės rajono savivaldybė,

- Utenos rajono savivaldybė,

- Varėnos rajono savivaldybė,

- Vilniaus miesto savivaldybė,

- Vilniaus rajono savivaldybė,

- Vilkaviškio rajono savivaldybė,

- Visagino savivaldybė,

- Zarasų rajono savivaldybė.

8. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

- powiat miejski Elbląg,

- gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

- gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowowschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

- gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim,

- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

- gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,

- powiat braniewski,

- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

- powiat lidzbarski,

- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,

- powiat moniecki,

- powiat sejneński,

- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

- powiat miejski Łomża,

- gminy Mielnik, Nurzec - Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

- powiat hajnowski,

- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

- gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

- powiat suwalski,

- powiat miejski Suwałki,

- powiat augustowski,

- powiat sokólski,

- powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

- powiat miejski Siedlce,

- gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

- powiat łosicki,

- gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

- powiat nowodworski,

- gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

- gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

- gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,

- powiat otwocki,

- powiat warszawski zachodni,

- powiat legionowski,

- powiat piaseczyński,

- powiat pruszkowski,

- gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

- powiat miejski Warszawa; w województwie lubelskim:

- gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

- powiat miejski Biała Podlaska,

- gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

- gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

- gminy Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,

- gmina Mełgiew i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

- gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno - wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

- gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

- gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

- część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

- gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,

- gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

- gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

- gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

- gmina Stężyca w powiecie ryckim; w województwie podkarpackim:

- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

9. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

- Restul județ ului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

- Comuna Viș eu de Sus,

- Comuna Moisei,

- Comuna Borș a,

- Comuna Oarț a de Jos,

- Comuna Suciu de Sus,

- Comuna Coroieni,

- Comuna Târgu Lăpuș ,

- Comuna Vima Mică,

- Comuna Boiu Mare,

- Comuna Valea Chioarului,

- Comuna Ulmeni,

- Comuna Băseș ti,

- Comuna Baia Mare,

- Comuna Tăuț ii Magherăuș ,

- Comuna Cicărlău,

- Comuna Seini,

- Comuna Ardusat,

- Comuna Farcasa,

- Comuna Salsig,

- Comuna Asuaju de Sus,

- Comuna Băiț a de sub Codru,

- Comuna Bicaz,

- Comuna Grosi,

- Comuna Recea,

- Comuna Baia Sprie,

- Comuna Sisesti,

- Comuna Cernesti,

- Copalnic Mănăstur,

- Comuna Dumbrăviț a,

- Comuna Cupseni,

- Comuna Ș omcuț a Mare,

- Comuna Sacaleș eni,

- Comuna Remetea Chioarului,

- Comuna Mireș u Mare,

- Comuna Ariniș ,

- Județ ul Bistriț a-Năsăud.

- Județ ul Botoș ani.

CZĘŚĆ III

1. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

- Akmenės rajono savivaldybė,

- Alytaus miesto savivaldybė,

- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,

- Birštono savivaldybė,

- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,

- Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,

- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

- Šiaulių miesto savivaldybė,

- Šiaulių rajono savivaldybė,

- Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

3. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowowschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

- gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącą miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnacą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim, w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

- powiat miejski Chełm,

- gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno - wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

- gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północnowschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północnozachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

- Zona oraș ului Bucureș ti,

- Județ ul Constanț a,

- Județ ul Satu Mare,

- Județ ul Tulcea,

- Județ ul Bacău,

- Județ ul Bihor,

- Județ ul Brăila,

- Județ ul Buzău,

- Județ ul Călăraș i,

- Județ ul Dâmboviț a,

- Județ ul Galaț i,

- Județ ul Giurgiu,

- Județ ul Ialomiț a,

- Județ ul Ilfov,

- Județ ul Prahova,

- Județ ul Sălaj,

- Județ ul Vaslui,

- Județ ul Vrancea,

- Județ ul Teleorman,

- Partea din județ ul Maramureș cu următoarele delimitări:

- Comuna Petrova,

- Comuna Bistra,

- Comuna Repedea,

- Comuna Poienile de sub Munte,

- Comuna Viș eu e Jos,

- Comuna Ruscova,

- Comuna Leordina,

- Comuna Rozavlea,

- Comuna Strâmtura,

- Comuna Bârsana,

- Comuna Rona de Sus,

- Comuna Rona de Jos,

- Comuna Bocoiu Mare,

- Comuna Sighetu Marmaț iei,

- Comuna Sarasau,

- Comuna Câmpulung la Tisa,

- Comuna Săpânț a,

- Comuna Remeti,

- Comuna Giuleș ti,

- Comuna Ocna Ș ugatag,

- Comuna Deseș ti,

- Comuna Budeș ti,

- Comuna Băiuț ,

- Comuna Cavnic,

- Comuna Lăpuș ,

- Comuna Dragomireș ti,

- Comuna Ieud,

- Comuna Saliș tea de Sus,

- Comuna Săcel,

- Comuna Călineș ti,

- Comuna Vadu Izei,

- Comuna Botiza,

- Comuna Bogdan Vodă,

- Localitatea Groș ii Ț ibileș ului, comuna Suciu de Sus,

- Localitatea Viș eu de Mijloc, comuna Viș eu de Sus,

- Localitatea Viș eu de Sus, comuna Viș eu de Sus.

- Partea din județ ul Mehedinț i cu următoarele comune:

- Comuna Strehaia,

- Comuna Greci,

- Comuna Brejnita Motru,

- Comuna Butoieș ti,

- Comuna Stângăceaua,

- Comuna Grozesti,

- Comuna Dumbrava de Jos,

- Comuna Băcles,

- Comuna Bălăciț a,

- Partea din județ u Arges cu următoarele comune:

- Comuna Bârla,

- Comuna Miroș i,

- Comuna Popeș ti,

- Comuna Ș tefan cel Mare,

- Comuna Slobozia,

- Comuna Mozăceni,

- Comuna Negraș i,

- Comuna Izvoru,

- Comuna Recea,

- Comuna Căldăraru,

- Comuna Ungheni,

- Comuna Hârseș ti,

- Comuna Stolnici,

- Comuna Vulpeș ti,

- Comuna Rociu,

- Comuna Lunca Corbului,

- Comuna Costeș ti,

- Comuna Mărăseș ti,

- Comuna Poiana Lacului,

- Comuna Vedea,

- Comuna Uda,

- Comuna Cuca,

- Comuna Morăreș ti,

- Comuna Cotmeanaâ,

- Comuna Răchiț ele de Jos,

- Comuna Drăganu-Olteni,

- Comuna Băbana,

- Comuna Bascov,

- Comuna Moș oaia,

- Municipiul Piteș ti,

- Comuna Albota,

- Comuna Oarja,

- Comuna Bradu,

- Comuna Suseni,

- Comuna Căteasca,

- Comuna Răteș ti,

- Comuna Teiu,

- Județ ul Olt,

- Județ ul Dolj,

- Județ ul Arad,

- Județ ul Timiș ,

- Județ ul Covasna,

- Județ ul Braș ov.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary we Włoszech:

- tutto il territorio della Sardegna.".

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/161 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 31 z 1.2.2019, s. 77).
6 Dziennik EFSA 2015; 13(7):4163; Dziennik EFSA 2017; 15(3):4732; Dziennik EFSA 2017; 15(11):5068; Dziennik EFSA 2018; 16(11):5494.