Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.182.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1265
z dnia 11 lipca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4686)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 3 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE 4  ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W częściach I-IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre obszary tych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Litwy i Polski.

(2) W czerwcu 2017 r. wystąpiły dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych: w prowincji Parnu w Estonii oraz w gminie Varena na Litwie, na obszarach, które są obecnie wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Wystąpienie tych ognisk stanowi wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić.

(3) W czerwcu 2017 r. jeden przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzika zaobserwowano w gminie Sokółka w Polsce, na obszarze, który jest obecnie wymieniony w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Wystąpienie tego przypadku stanowi wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić.

(4) Przy ocenie ryzyka w zakresie zdrowia zwierząt, jakie stwarza nowa sytuacja w związku z tą chorobą w Estonii, na Litwie i w Polsce, należy uwzględnić zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w dotkniętych tą chorobą populacjach zdziczałych świń i świń domowych w Unii. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określone w decyzji wykonawczej 2014/709/UE i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a jednocześnie zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej, tak aby uwzględnić w nim zmiany w sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby w Estonii, na Litwie i w Polsce. W związku z tym obszary w Estonii i na Litwie, na których wystąpiły nowe ogniska choroby, powinny zostać wymienione w części III, a nie w części II wspomnianego załącznika, a przedmiotowy obszar Polski powinien zostać wymieniony w części II, a nie w części I tego załącznika.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Estonia

Następujące obszary Estonii:

- Hiiu maakond.

2. Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

- Aizputes novads,

- Alsungas novads,

- Auces novads,

- Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

- Bauskas pilsēta,

- Brocēnu novads,

- Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

- Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

- Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

- Kuldīgas novads,

- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

- republikas pilsēta Jelgava,

- Rundāles novads,

- Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

- Skrundas novads,

- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

- Talsu novada Ģibuļu pagasts,

- Talsu pilsēta,

- Tērvetes novads,

- Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3. Litwa

Następujące obszary Litwy:

- Joniškio rajono savivaldybė,

- Jurbarko rajono savivaldybė,

- Kalvarijos savivaldybė,

- Kazlų Rūdos savivaldybė,

- Kelmės rajono savivaldybė,

- Marijampolės savivaldybė,

- Pakruojo rajono savivaldybė,

- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

- Radviliškio rajono savivaldybė,

- Raseinių rajono savivaldybė,

- Šakių rajono savivaldybė,

- Šiaulių miesto savivaldybė,

- Šiaulių rajono savivaldybė,

- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4. Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

- gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

- gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

- gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

- gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

- powiat kolneński,

- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

- powiat zambrowski,

- gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

- powiat augustowski,

- powiat łomżyński,

- powiat miejski Białystok,

- powiat miejski Łomża,

- powiat miejski Suwałki,

- powiat sejneński.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

- powiat miejski Siedlce,

- gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

- powiat ostrowski,

w województwie lubelskim:

- gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

- gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

- gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

- gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

- gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

CZĘŚĆ II

1. Estonia

Następujące obszary Estonii:

- Abja vald,

- Alatskivi vald,

- Elva linn,

- Haaslava vald,

- Haljala vald,

- Halliste vald,

- Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

- Ida-Viru maakond,

- Kambja vald,

- Karksi vald,

- Kihelkonna vald,

- Konguta vald,

- Kõpu vald,

- Kuressaare linn,

- Lääne maakond,

- Lääne-Saare vald,

- Laekvere vald,

- Leisi vald,

- Luunja vald,

- Mäksa vald,

- Meeksi vald,

- Muhu vald,

- Mustjala vald,

- Nõo vald,

- Orissaare vald,

- osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

- Peipsiääre vald,

- Piirissaare vald,

- Pöide vald,

- Põlva maakond,

- Puhja vald,

- Rägavere vald,

- Rakvere linn,

- Rakvere vald,

- Rannu vald,

- Rapla maakond,

- Rõngu vald,

- Ruhnu vald,

- Salme vald,

- Sõmeru vald,

- Suure-Jaani vald,

- Tähtvere vald,

- Tartu linn,

- Tartu vald,

- Tarvastu vald,

- Torgu vald,

- Ülenurme vald,

- Valga maakond,

- Vara vald,

- Vihula vald,

- Viljandi linn,

- Viljandi vald,

- Vinni vald,

- Viru-Nigula vald,

- Võhma linn,

- Võnnu vald,

- Võru maakond.

2. Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

- Ādažu novads,

- Aglonas novads,

- Aizkraukles novads,

- Aknīstes novads,

- Alojas novads,

- Alūksnes novads,

- Amatas novads,

- Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

- Babītes novads,

- Baldones novads,

- Baltinavas novads,

- Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

- Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

- Beverīnas novads,

- Burtnieku novads,

- Carnikavas novads,

- Cēsu novads,

- Cesvaines novads,

- Ciblas novads,

- Dagdas novads,

- Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

- Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

- Dundagas novads,

- Engures novads,

- Ērgļu novads,

- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

- Gulbenes novada Līgo pagasts,

- Iecavas novads,

- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

- Ilūkstes novads,

- Jaunjelgavas novads,

- Jaunpils novads,

- Jēkabpils novads,

- Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

- Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

- Kārsavas novads,

- Ķeguma novads,

- Ķekavas novads,

- Kocēnu novads,

- Kokneses novads,

- Krāslavas novads,

- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

- Krustpils novads,

- Lielvārdes novads,

- Līgatnes novads,

- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

- Līvānu novads,

- Lubānas novads,

- Ludzas novads,

- Madonas novads,

- Mālpils novads,

- Mārupes novads,

- Mazsalacas novads,

- Mērsraga novads,

- Naukšēnu novads,

- Neretas novads,

- Ogres novads,

- Olaines novads,

- Ozolnieku novads,

- Pārgaujas novads,

- Pļaviņu novads,

- Preiļu novada Saunas pagasts,

- Priekuļu novads,

- Raunas novada Raunas pagasts,

- republikas pilsēta Daugavpils,

- republikas pilsēta Jēkabpils,

- republikas pilsēta Jūrmala,

- republikas pilsēta Rēzekne,

- republikas pilsēta Valmiera,

- Rēzeknes novads,

- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

- Rojas novads,

- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

- Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

- Rūjienas novads,

- Salacgrīvas novads,

- Salas novads,

- Saulkrastu novads,

- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

- Skrīveru novads,

- Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

- Strenču novads,

- Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

- Tukuma novads,

- Valkas novads,

- Varakļānu novads,

- Vecpiebalgas novads,

- Vecumnieku novads,

- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

- Viesītes novads,

- Viļakas novads,

- Viļānu novads,

- Zilupes novads.

3. Litwa

Następujące obszary Litwy:

- Alytaus miesto savivaldybė,

- Alytaus rajono savivaldybė,

- Anykščių rajono savivaldybė,

- Birštono savivaldybė,

- Biržų miesto savivaldybė,

- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

- Druskininkų savivaldybė,

- Elektrėnų savivaldybė,

- Ignalinos rajono savivaldybė,

- Jonavos miesto savivaldybė,

- Jonavos rajono savivaldybė,

- Kaišiadorių miesto savivaldybė,

- Kaišiadorių rajono savivaldybė,

- Kauno miesto savivaldybė,

- Kauno rajono savivaldybė,

- Kėdainių rajono savivaldybė,

- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

- Lazdijų rajono savivaldybė,

- Molėtų rajono savivaldybė,

- Prienų miesto savivaldybė,

- Prienų rajono savivaldybė,

- Rokiškio rajono savivaldybė,

- Šalčininkų rajono savivaldybė,

- Širvintų rajono savivaldybė,

- Švenčionių rajono savivaldybė,

- Trakų rajono savivaldybė,

- Ukmergės rajono savivaldybė,

- Utenos rajono savivaldybė,

- Vilniaus miesto savivaldybė,

- Vilniaus rajono savivaldybė,

- Visagino savivaldybė,

- Zarasų rajono savivaldybė.

4. Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

- gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

- gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

w województwie mazowieckim:

- gmina Platerów w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:

- gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

CZĘŚĆ III

1. Estonia

Następujące obszary Estonii:

- Aegviidu vald,

- Anija vald,

- Audru vald,

- Järva maakond,

- Jõgeva maakond,

- Kadrina vald,

- Kolga-Jaani vald,

- Kõo vald,

- Laeva vald,

- Laimjala vald,

- osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

- osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

- Pihtla vald,

- Rakke vald,

- Tapa vald,

- Tõstamaa vald,

- Väike-Maarja vald,

- Valjala vald.

2. Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

- Apes novada Virešu pagasts,

- Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

- Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

- Inčukalna novads,

- Jaunpiebalgas novads,

- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

- Limbažu novada Vidrižu pagasts,

- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

- Raunas novada Drustu pagasts,

- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

- Rugāju novada Rugāju pagasts,

- Salaspils novads,

- Sējas novads,

- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

- Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

- Vārkavas novads.

3. Litwa

Następujące obszary Litwy:

- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

- Panevėžio miesto savivaldybė,

- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,

- powiat moniecki,

- gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

- gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,\

w województwie mazowieckim:

- gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:

- gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

- powiat miejski Biała Podlaska.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

- tutto il territorio della Sardegna.".

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.