Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.258.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1687
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 ,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2179 z dnia 22 listopada 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 2 , w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1) W dniu 12 września 2011 r. Rada, rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 917/2011 3  ("pierwotne dochodzenie"), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych ("produkt objęty postępowaniem") pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL"). Mając na uwadze dużą liczbę producentów eksportujących w Chinach, podczas pierwotnego dochodzenia dobrano próbę chińskich producentów eksportujących i na przedsiębiorstwa objęte próbą nałożono indywidualne stawki celne ad valorem wynoszące od 13,9 % 4  do 36,5 %, natomiast względem pozostałych przedsiębiorstw współpracujących, nieobjętych próbą, zastosowano stawkę celną w wysokości 30,6 %. Cło rezydualne nałożone na niewspółpracujących chińskich producentów eksportujących wyniosło 69,7 %.

(2) W dniu 22 listopada 2017 r. w następstwie przeglądu wygaśnięcia Komisja postanowiła, rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2179, utrzymać w mocy obowiązujące cło antydumpingowe.

(3) Na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 Komisja może zmienić załącznik I do tego rozporządzenia poprzez przyznanie nowemu producentowi eksportującemu stawki celnej mającej zastosowanie wobec współpracujących przedsiębiorstw, których nie objęto próbą lub którym nie przyznano indywidualnego traktowania, czyli średniej ważonej stawki celnej w wysokości 30,6 %, w przypadku gdy taki nowy producent eksportujący w ChRL dostarczy Komisji wystarczające dowody.

B. WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUSU PODMIOTU TRAKTOWANEGO JAKO NOWY PRODUCENT EKSPORTUJĄCY

(4) W październiku 2018 r. po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 przedsiębiorstwo Zhu-hai Xuri Ceramics Co., Ltd ("wnioskodawca") zgłosiło się i złożyło wniosek o przyznanie mu statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący, aby w związku z tym podlegało stawce celnej mającej zastosowanie wobec współpracujących przedsiębiorstw w ChRL, których nie objęto próbą lub którym nie przyznano indywidualnego traktowania, czyli średniej ważonej stawki celnej w wysokości 30,6 %. Wnioskodawca argumentuje, że spełnia wszystkie trzy kryteria określone w art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179.

(5) W celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnił wszystkie wymagane kryteria, Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o wypełnienie kwestionariusza. Na podstawie analizy zawartych w nim odpowiedzi Komisja uznała, że wnioskodawca przedstawił wystarczające informacje i nie zwróciła się o dalsze dowody potwierdzające.

(6) Komisja powiadomiła przemysł Unii o wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący oraz dała mu możliwość ustosunkowania się do niego. Komisja nie otrzymała żadnych uwag.

C. ANALIZA WNIOSKU

(7) Jeżeli chodzi o warunek określony w art. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 (pierwsze kryterium), Komisja dokładnie zbadała księgę sprzedaży wnioskodawcy z okresu objętego dochodzeniem. W księdze zawarte były zapisy tylko dotyczące sprzedaży krajowej.

(8) Po dalszym zweryfikowaniu innych danych dotyczących sprzedaży, statystyk celnych UE i dokumentacji nie znaleziono dowodów wskazujących na to, że wnioskodawca dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii przed okresem objętym dochodzeniem lub w jego trakcie. W związku z tym w świetle dostępnych informacji Komisja stwierdziła, że wnioskodawca spełnił pierwsze kryterium.

(9) Jeżeli chodzi o warunek określony w art. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 (drugie kryterium), Komisja stwierdziła, że w strukturze korporacyjnej wnioskodawcy znajduje się dziesięć przedsiębiorstw powiązanych. Dwa z tych przedsiębiorstw powiązanych były zaangażowane w wytwarzanie produktu objętego postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem, ale działały jedynie na rynku krajowym. Na podstawie przekazanych dowodów nie stwierdzono istnienia innych powiązań handlowych ani operacyjnych z eksporterami ani producentami z ChRL objętymi obowiązującymi środkami antydumpingowymi. Pięć z tych przedsiębiorstw powiązanych utworzono po okresie objętym dochodzeniem, a pozostałe trzy nie były zaangażowane w działalność handlową dotyczącą produktu objętego postępowaniem. W związku z tym Komisja stwierdziła, że wnioskodawca spełnił drugie kryterium.

(10) Jeśli chodzi o warunek określony w art. 2 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 (trzecie kryterium), na podstawie udostępnionej dokumentacji Komisja ustaliła, że wnioskodawca nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii po okresie objętym dochodzeniem. W związku z niespełnieniem powyższego warunku wnioskodawca przedstawił dowody nieodwołalnych warunków umowy sprzedaży znacznych ilości produktu objętego postępowaniem do Unii. W związku z tym Komisja stwierdziła, że wnioskodawca spełnił trzecie kryterium.

(11) Przedstawiciele przemysłu Unii nie przedstawili żadnych dowodów ani informacji świadczących o tym, że którekolwiek z trzech kryteriów nie zostało spełnione przez wnioskodawcę.

D. WNIOSEK

(12) Komisja stwierdziła, że wnioskodawca spełnił wszystkie trzy kryteria wymagane do przyznania statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący. W związku z tym nazwę wnioskodawcy należy dodać do wykazu producentów współpracujących, których nie objęto próbą lub którym nie przyznano indywidualnego traktowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179.

E. UJAWNIENIE USTALEŃ

(13) Wnioskodawca oraz przedstawiciele przemysłu Unii zostali poinformowani o podstawowych faktach i ustaleniach, na podstawie których uznano, że należy przyznać przedsiębiorstwu Zhuhai Xuri Ceramics Co. Ltd stawkę cła antydumpingowego mającą zastosowanie wobec współpracujących chińskich producentów eksportujących nieobjętych próbą.

(14) Strony otrzymały możliwość zgłoszenia uwag, które - o ile były uzasadnione - zostały należycie uwzględnione.

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 do wykazu producentów współpracujących, których nie objęto próbą lub którym nie przyznano indywidualnego traktowania dodaje się następujące przedsiębiorstwo:

Nazwa

Dodatkowy kod TARIC

Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Przewodniczący
Jean-Claude JUNCKER
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 25.
3 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 917/2011 z dnia 12 września 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 238 z 15.9.2011, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 917/2011 zostało następnie zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/409 z dnia 11 marca 2015 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.