Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.30

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

DECYZJA DELEGOWANA URZĘDU NADZORU EFTA NR 8/19/COL
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniająca wykaz zawarty w rozdziale I część 1.2 pkt 39 załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich ("wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii"), oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/18/COL [2019/931]

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając pkt 4 lit. B) ppkt 1 i 3 oraz pkt 5 lit. b) części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"),

uwzględniając akt, o którym mowa w rozdziale I części 1.1 pkt 4 załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich 1  ("dyrektywa 97/78")), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG za pomocą dostosowań sektorowych, o których mowa w załączniku I do tego porozumienia, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając akt, o którym mowa w rozdziale I część 1.2 pkt 111 załącznika I do Porozumienia EOG (decyzja Komisji 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich 2 ), wraz ze zmianami, w szczególności jego art. 3 ust. 5,

dostosowany do Porozumienia EOG za pomocą pkt 4 lit. d) protokołu 1 do Porozumienia EOG oraz art. 1 ust. 2 i art. 3 protokołu 1 do porozumienia o nadzorze i Trybunale,

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. (nr dok.: 919969) Norweskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności ("norweskie ministerstwo") poinformowało Urząd Nadzoru EFTA ("Urząd") o wniosku Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("NFSA") z dnia 4 maja 2018 r. (nr dok.: 919967) o zatwierdzenie nowych obiektów w ośrodku inspekcyjnym w Solstrand, podlegającym pod punkt kontroli granicznej w porcie w Tromso (NO TOS 1), o dodanie pakowanych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi i niewymagających przechowywania w obniżonej temperaturze (HC-NT(1)(2)(3)) do wykazu produktów zatwierdzonych dla tego ośrodka inspekcyjnego oraz o wprowadzenie stosownych zmian do wykazu punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii.

Zgodnie z rozdziałem I część wprowadzająca pkt 4 lit. B) ppkt 3 załącznika I do Porozumienia EOG w dniach od 10 do 12 grudnia 2018 r. Urząd wraz z Dyrekcją F DG SANTE przeprowadziły wspólną inspekcję ośrodka inspekcyjnego Solstrand celem dokonania oceny przydatności i gotowości obiektów oraz sprzętu dla kategorii produktów HC-T(FR)(1)(2)(3) i HC-NT(1)(2)(3). W następstwie inspekcji Urząd wraz z Dyrekcją F DG SANTE podpisały w dniu 12 grudnia 2018 r. wspólne zalecenie, w którym zaleciły zatwierdzenie nowych obiektów w ośrodku inspekcyjnym w Solstrand i dodanie pakowanych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi i niewymagających przechowywania w obniżonej temperaturze (HC-NT(1)(2)(3)) do zatwierdzonych kategorii produktów (nr dok.: 1043557). Należy zatem przypisać ośrodek inspekcyjny Solstrand do kategorii produktów HC-T(FR)(1)(2)(3) i HC-NT(1)(2)(3).

Pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (nr dok.: 1042406) Islandzki Urząd Żywności i Weterynarii ("MAST") poinformował Urząd o zamknięciu punktu kontroli granicznej w Akureyri (IS AKU 1) i wniósł o wykreślenie tego punktu kontroli granicznej z wykazu punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii.

Pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. (nr dok.: 1043701) norweskie ministerstwo poinformowało Urząd o tym, że w dniu 10 grudnia 2018 r. (nr dok.: 1043697 i 1043699) NFSA wycofało zgodę na punkt kontroli granicznej w porcie w Honningsvåg (NO HVG 1) oraz wniosło o jego wykreślenie z wykazu punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii.

Zgodnie z dyrektywą 97/78/WE Urząd sporządza i publikuje wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, który może być później zmieniany albo uzupełniany, tak by uwzględniał zmiany w wykazach krajowych. Obecny wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii został przyjęty przez Urząd w dniu 11 października 2018 r. decyzją nr 90/18/COL.

W związku z powyższym Urząd jest zobowiązany dokonać zmian w wykazie punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii oraz opublikować nowy wykaz, uwzględniający zmiany dotyczące punktów kontroli granicznej w Akureyri i w porcie w Honningsvåg oraz ośrodka inspekcyjnego w Solstrand podlegającego pod punkt kontroli granicznej w porcie w Tromso.

Decyzją nr 3/19/COL (nr dok.: 1045585) Urząd skierował sprawę do Komitetu EFTA ds. Weterynaryjnych i Fitosanitarnych, wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA. W wiadomościach elektronicznych z dni 23, 25 i 30 stycznia 2019 r. (nr. dok.: 1049988, 1050000 i 1050009) Komitet wydał pozytywną opinię w sprawie zaproponowanych zmian w wykazie zgodnie z procedurą sprawdzającą na podstawie art. 3 ust. 2 decyzji Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2012/SC z dnia 26 października 2012 r. Środki są zatem zgodne z opinią Komitetu.

Zgodnie z pkt 6 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 494/13/COL z dnia 11 grudnia 2013 r. członek kolegium odpowiedzialny za sprawy weterynaryjne i fitosanitarne jest upoważniony do przyjmowania projektów środków zmieniających wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii, jeżeli te środki są zgodne z opinią Komitetu EFTA ds. Weterynaryjnych i Fitosanitarnych wspomagającego Urząd,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Zmienia się wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii w ten sposób, by kategorie produktów zatwierdzonych dla ośrodka inspekcyjnego w Solstrand podlegającego pod punkt kontroli granicznej w porcie w Tromso uwzględniały obok pakowanych mrożonych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (HC-NT(1)(2)(3)) również pakowane produkty rybołówstwa przeznaczone do spożycia przez ludzi i niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze (HC-T(FR)(1)(2)(3)).
2. Wykreśla się punkty kontroli granicznej w Akureyri i w porcie w Honningsvåg (odpowiednio IS AKU l i NO HVG 1) z wykazu punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii.
3. Właściwe organy krajowe prowadzą kontrole weterynaryjne żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych do Islandii i Norwegii z państw trzecich w punktach kontroli granicznej wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.
4. Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/18/COL z dnia 11 października 2018 r. traci moc i zostaje zastąpiona niniejszą decyzją.
5. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6. Niniejsza decyzja jest skierowana do Islandii i Norwegii.
7. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.
W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA, działającego na mocy decyzji w sprawie przekazania uprawnień nr 494/13/COL,
Carsten ZATSCHLER
Högni S. KRISTJÁNSSONZatwierdzający jako dyrektor
Odpowiedzialny członek Kolegiumds. prawnych i wykonawczych

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZATWIERDZONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ

Państwo: Islandia
123456
HafnarfjörðurIS HAF 1PHC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)
Port lotniczy KeflavíkIS KEF 4AHC(2), NHC(2)O(15)
Reykjavík EimskipIS REY 1aPHC(2), NHC(2)
Reykjavík SamskipIS REY 1bPHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)
ÞorlákshöfnIS THH1PHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

Państwo: Norwegia

123456
BorgNO BRG 1PHC(2), NHC(2)E(7)
BåtsfjordNO BJF 1PHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
EgersundNO EGE 1PHC-NT(6), NHC-NT(6)(16)
HammerfestNO HFT 1PRypefjordHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
KirkenesNO KKN 1PHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
KristiansundNO KSU 1PKristiansundHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3), HC-NT (6), NHC-NT(6)
LarvikNO LAR 1PHC(2)
MåløyNO MAY 1PGottebergHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
OsloNO OSL 1PHC(2), NHC(2)
OsloNO OSL 4AHC(2), NHC(2)U,E,O
SortlandNO SLX 1PSortlandHC-T(FR)(1)(2)(3)
StorskogNO STS 3RHC, NHCU,E,O
TromsøNO TOS 1PBuktaHC-T(FR)(1)(2)(3)
SolstrandHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
ÅlesundNO AES 1PBreivikaHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
SkutvikHC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)
1 Nazwa
2 Kod TRACES
3 Rodzaj
A = Port lotniczy
F = Transport kolejowy
P = Port
R = Transport drogowy
4 Ośrodek kontroli
5 Produkty
HC = Wszystkie produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
NHC = Pozostałe produkty
NT = Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze
T = Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze
T(FR) = Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia
T(CH) = Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia
6 Zwierzęta żywe
U = Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, dzikie i domowe zwierzęta nieparzystokopytne
E = Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG
O = Inne zwierzęta
5-6 Uwagi szczególne
(1) = Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w związku z wykonaniem art. 19 ust. 3 dyrektywy 97/78/WE
(2) = Tylko produkty pakowane
(3) = Tylko produkty rybołówstwa
(4) = Tylko białka zwierzęce
(5) = Tylko wełna, skóry i skórki
(6) = Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne
(7) = Kuce islandzkie (tylko od kwietnia do października)
(8) = Tylko koniowate
(9) = Tylko ryby tropikalne
(10) = Tylko koty, psy, gryzonie, zajęczaki, żywe ryby, gady i ptaki inne niż bezgrzebieniowe
(11) = Tylko pasza luzem
(12) = Dla (U) w przypadku nieparzystokopytnych tylko przeznaczone do zoo; oraz przy (O) tylko jednodniowe kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo
(13) = Nagylak HU: Jest to punkt kontroli granicznej (dla produktów) i przejście (dla żywych zwierząt) na granicy węgiersko-rumuńskiej, podlegający środkom tymczasowym wynegocjowanym i określonym w traktacie akcesyjnym zarówno dla produktów, jak i żywych zwierząt. Zob. decyzja Komisji 2003/630/WE
(14) = Przeznaczone do przewozu przez terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przewożone do lub pochodzące z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty
(15) = Tylko zwierzęta akwakultury
(16) = Tylko mączka rybna
1 Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
2 Dz.U. L 306 z 23.11.2001, s. 28.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.