Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.23.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2009 r.

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/66/WPZiB
z dnia 26 stycznia 2009 r.
zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z przyjęciem w dniu 31 marca 2008 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji nr 1807 (2008) (rezolucja RB ONZ nr 1807 (2008)) Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga(1).

(2) W dniu 22 grudnia 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1857 (2008) (rezolucja RB ONZ nr 1857 (2008)), w której przewidziano dodatkowe kryteria wyznaczania przez Komitet ds. Sankcji - ustanowiony zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004) (rezolucja RB ONZ nr 1533 (2004)) - osób i podmiotów, których zasoby ulegają zamrożeniu i które mają zakaz podróżowania, oraz przedłużono obowiązywanie środków nałożonych przez RB ONZ nr 1807 (2008) do dnia 30 listopada 2009 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł  1

Artykuł 3 wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Środki ograniczające przewidziane w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 2 nakładane są na następujące osoby oraz, w stosownych przypadkach, podmioty wyznaczone przez Komitet ds. Sankcji:

- osoby lub podmioty naruszające embargo na broń i podobne środki, o których mowa w art. 1,

- przywódców politycznych i wojskowych zagranicznych ugrupowań zbrojnych działających w DRK utrudniających rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesiedlenie bojowników należących do tych ugrupowań,

- przywódców politycznych i wojskowych milicji kongijskich otrzymujących wsparcie spoza DRK utrudniających swoim członkom rozbrojenie, demobilizację i reintegrację,

- działających w DRK przywódców politycznych i wojskowych, którzy rekrutują lub wykorzystują dzieci w konfliktach zbrojnych, naruszając mające zastosowanie przepisy prawa międzynarodowego,

- działające w DRK osoby, które dopuszczają się poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naruszeń związanych z działaniami skierowanymi przeciwko dzieciom i kobietom w przypadku konfliktów zbrojnych, w tym zabijania i okaleczania, przemocy seksualnej, uprowadzania i przymusowych przesiedleń,

- osoby utrudniające dostęp do pomocy humanitarnej lub dystrybucję tej pomocy we wschodniej części DRK,

- osoby lub podmioty wspierające - poprzez nielegalny handel zasobami naturalnymi - nielegalne ugrupowania zbrojne we wschodniej części DRK.

Wykaz odpowiednich osób i podmiotów znajduje się w załączniku.".

Artykuł  2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2009 r.
W imieniu Rady
A. VONDRA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 84.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.