Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.322.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2007
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/851/WPZiB 1  ustanawiające operację wojskową UE Atalanta ("Atalanta").

(2) W dniu 30 lipca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1083 2  zmieniającą wspólne działanie 2008/851/WPZiB i przedłużającą operację Atalanta do dnia 31 grudnia 2020 r.

(3) W dniu 14 listopada 2018 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) przyjęła rezolucję nr 2444 (2018), kończącą mandat Grupy Monitorującej ds. Somalii i Erytrei ze skutkiem od dnia 16 grudnia 2018 r. i tworzącą panel ekspertów ds. Somalii mający ten sam zakres zadań w odniesieniu do Somalii.

(4) W dniu 22 listopada 2018 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzgodnił, że operacja wojskowa Atalanta, bez zmiany jej mandatu, powinna mieć prawo do przekazywania Interpolowi i Europolowi informacji, w tym danych osobowych uzyskanych na podstawie obecnych ram prawnych, na temat nielegalnych działań innych niż piractwo, które to informacje uzyskano w trakcie operacji antypirackich.

(5) KPiB uzgodnił także, że do wspólnego działania 2008/851/WPZiB należy wprowadzić przepis o prawie mającym zastosowanie do udostępniania danych osobowych w tym kontekście.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/851/WPZiB.

(7) Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. Dania nie uczestniczy we wprowadzaniu w życie niniejszej decyzji ani nie współfinansuje niniejszej operacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

We wspólnym działaniu 2008/851/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 lit. n) otrzymuje brzmienie:

"n) wspiera - w sposób spójny z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz w ramach istniejących środków i zdolności - działalność panelu ekspertów ds. Somalii, zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 2444 (2018), monitorując budzące zainteresowanie statki podejrzane o wspieranie sieci piratów oraz składając temu panelowi sprawozdanie na ten temat.";

2) art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Niniejszym upoważnia się operację wojskową Atalanta do wymiany z panelem ekspertów ds. Somalii i Koalicją Sił Morskich informacji innych niż dane osobowe, zgromadzonych w trakcie jej operacji antypirackich, które dotyczą nielegalnych lub niedozwolonych działań.";

3) w art. 15 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Niniejszym upoważnia się operację wojskową Atalanta do udostępniania Interpolowi zgodnie z art. 2 lit. h) oraz Europolowi zgodnie z art. 2 lit. i) informacji dotyczących nielegalnych działań innych niż piractwo, zgromadzonych w trakcie jej operacji antypirackich.

6. Udostępnianie danych osobowych zgodnie z art. 2 odbywa się zgodnie z prawem państwa statku lub statku powietrznego przetwarzającego takie dane osobowe.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1083 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 142).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.