Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.306.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2016 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/1990
z dnia 14 listopada 2016 r.
zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie * (EULEX KOSOWO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB 1 .

(2) W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/947 2 zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB, którą mandat misji EULEX KOSOWO został przedłużony do dnia 14 czerwca 2018 r., a nowa finansowa kwota odniesienia została przewidziana na realizację jej mandatu w Kosowie do dnia 14 grudnia 2016 r. oraz na wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych do państwa członkowskiego - do dnia 14 czerwca 2017 r.

(3) Należy zapewnić nową kwotę odniesienia na realizację mandatu misji EULEX KOSOWO do dnia 14 czerwca 2017 r.

(4) Żaden element niniejszej decyzji nie powinien być postrzegany jako naruszający niezawisłość i autonomię sędziów i prokuratorów.

(5) Z racji szczególnego charakteru działań misji EULEX KOSOWO wspierających przeniesione postępowania sądowe do państwa członkowskiego zasadne jest, by w niniejszej decyzji określić kwotę przewidzianą na wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych do państwa członkowskiego oraz przewidzieć realizację tej części budżetu w drodze dotacji.

(6) Zasady dotyczące udziału w procedurach udzielania zamówień na potrzeby misji oraz reguły pochodzenia obowiązujące w przypadku towarów, które ona nabywa, powinny zostać ujednolicone z przepisami dotyczącymi innych cywilnych misji WPBiO.

(7) Należy odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/124/WPZiB.

(8) Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu, co mogłoby przeszkodzić w osiągnięciu celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

We wspólnym działaniu 2008/124/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie do dnia 14 października 2010 r. wynosi 265 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 października 2010 r. do dnia 14 grudnia 2011 r. wynosi 165 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 grudnia 2011 r. do dnia 14 czerwca 2012 r. wynosi 72 800 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2012 r. do dnia 14 czerwca 2013 r. wynosi 111 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2013 r. do dnia 14 czerwca 2014 r. wynosi 110 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2014 r. do dnia 14 października 2014 r. wynosi 34 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 czerwca 2015 r. wynosi 55 820 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 14 czerwca 2016 r. wynosi 77 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. wynosi 86 850 000 EUR.

W ramach kwoty, o której mowa w akapicie dziewiątym, na wydatki misji EULEX KOSOWO na realizację jej mandatu w Kosowie przeznaczona jest kwota 34 500 000 EUR od dnia 15 czerwca do dnia 14 grudnia 2016 r. oraz kwota 23 250 000 EUR od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.; z kwoty 29 100 000 EUR pokrywa się wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych do państwa członkowskiego od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r., jak również, z mocą wsteczną, wydatki wynikające ze wsparcia dla przeniesionych postępowań sądowych od dnia 1 kwietnia 2016 r. Komisja podpisuje umowę o udzielenie dotacji na tę kwotę z sekretarzem, działającym w imieniu sekretariatu odpowiedzialnego za administrowanie przeniesionymi postępowaniami sądowymi. Do umowy o udzielenie dotacji stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 * .

Finansowa kwota odniesienia na kolejne okresy działania misji EULEX KOSOWO jest ustalana przez Radę.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wszelkimi wydatkami zarządza się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu misji są otwarte dla osób fizycznych i prawnych bez ograniczeń. Ponadto do towarów nabywanych przez misję EULEX KOSOWO nie mają zastosowania reguły pochodzenia.";

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z zastrzeżeniem zgody Komisji szef misji może dokonywać uzgodnień technicznych z państwami członkowskimi UE, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi rozmieszczonymi w Kosowie dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EULEX KOSOWO. Umowy i uzgodnienia zawarte przez ZPUE dla Kosowa na rzecz EULEX KOSOWO w fazie planowania i w fazie przygotowawczej są, w stosownych przypadkach, przejmowane przez EULEX KOSOWO. Mienie należące do ZPUE dla Kosowa jest przekazywane EULEX KOSOWO.";

2) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. WP jest upoważniony do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO/KFOR, innym stronom trzecim związanym z niniejszym wspólnym działaniem oraz Fronteksowi informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EULEX KOSOWO do odpowiedniej dla każdego z tych podmiotów klauzuli tajności oraz zgodnie z decyzją 2013/488/UE. W tym celu dokonuje się uzgodnień technicznych na szczeblu lokalnym.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący

* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
1 Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/947 z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 26).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.