Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.31.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 284/92
z dnia 3 lutego 1992 r.
zmieniające, w zakresie wspólnej polityki rolnej, rozporządzenie (EWG) nr 1911/91 w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Akt Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jego art. 25 ust. 4 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada, rozporządzeniem (EWG) nr 1911/91(2), zdecydowała, że Wyspy Kanaryjskie powinny stopniowo stawać się częścią obszaru celnego Wspólnoty oraz że wszystkie wspólne polityki powinny być, również stopniowo, do nich stosowane; zdecydowano, że powinno to następować bez uszczerbku dla specjalnych środków mających na celu uwzględnianie specyficznych różnic wynikających z oddalenia tych Wysp, wyspiarskiego charakteru tych terenów, a także dotychczasowych umów gospodarczych i podatkowych;

zgodnie z art. 2 i 10 powyższego rozporządzenia stosowanie wspólnej polityki rolnej jest uwarunkowane wejściem w życie konkretnych uzgodnień w sprawie dostaw; zastosowaniu wspólnej polityki rolnej muszą ponadto towarzyszyć specjalne środki dotyczące produkcji rolnej na Wyspach Kanaryjskich;

decyzja Rady 91/314/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r., ustanawiająca program specjalny z uwagi na oddalenie i wyspiarski charakter Wysp Kanaryjskich (Poseican)(3), określa ogólne dziedziny możliwości, jakie mają być wykorzystywane w celu uwzględnienia specyficznych cech i ograniczeń występujących na Wyspach;

w celu przygotowania i wprowadzenia instrumentów tej polityki, zachodzi potrzeba uzyskania pełniejszego obrazu wymagań rynku Wysp, z należytym uwzględnieniem produkcji lokalnej i tradycyjnego obrotu handlowego tak, aby można było kształtować najbardziej odpowiednie środki wspierające i ulepszające rolnictwo na Wyspach, w szczególności rozwój produktów tropikalnych;

środki muszą być dobrane w ramach partnerstwa między Komisją a krajowymi i regionalnymi władzami, uzupełniając w ten sposób środki wprowadzone na poziomie krajowym i regionalnym;

na skutek złożoności prac przygotowawczych niezbędnych dla należytego uwzględnienia powyższych specyficznych cech i ograniczeń, a także przy wymaganiach występujących w takim partnerstwie, nie będzie możliwe stosowanie od dnia 1 stycznia 1992 r. środków, które mają towarzyszyć wprowadzaniu wspólnej polityki rolnej na Wyspach; zastosowanie tych środków powinno zostać odroczone przynajmniej do dnia 1 lipca 1992 r.;

należy podkreślić, iż do czasu wejścia w życie konkretnych uzgodnień w sprawie dostaw stosuje się postanowienia Aktu Przystąpienia odnośnie do zastosowania wspólnej polityki rolnej do Wysp Kanaryjskich, z wyjątkiem postanowień dotyczących dostępu produktów pochodzących z Wysp do innych części Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 10 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia (EWG) nr 1911/91, datę "1 stycznia 1992 r." zastępuję się datą "1 lipca 1992 r."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 1992 r.

W imieniu Rady
João de Deus PINHEIRO
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 17 stycznia 1992 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 171 z 29.6.1991, str. 1.

(3) Dz.U. L 171 z 29.6.1991, str. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.