Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.153.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2017/1011
z dnia 15 marca 2017 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE wprowadza zakaz stosowania ołowiu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym do obrotu.

(2) Soczewki na bazie ołowiu są wykorzystywane ze względu na ich wyjątkową kombinację właściwości i cech charakterystycznych, takich jak przepuszczalność światła, rozproszenie optyczne, przewodnictwo cieplne, dwójłomność i inne.

(3) Bezołowiowe soczewki optyczne o odmiennej konstrukcji istnieją w formie soczewek szklanych, plastikowych i sprzętu innej konstrukcji. Niemniej alternatywy te nie są w stanie zapewnić szeregu właściwości oraz ich kombinacji, które byłyby porównywalne z właściwościami soczewek na bazie ołowiu.

(4) W przypadkach gdy znalezienie substytutów było stosunkowo proste, nastąpiło ono już i substytuty takie są wykorzystywane. W odniesieniu do pozostałych zastosowań alternatywy nie są jeszcze dostępne. W związku ogólnie z tym substytucja w pełnym zakresie stosowania nie jest możliwa. Dlatego też ołów w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznych powinien być objęty wyłączeniem do dnia 21 lipca 2021 r. w odniesieniu do kategorii 1-7 i 10. Biorąc pod uwagę cykle innowacji dla tego typu zastosowań optycznych, czas trwania tego wyłączenia nie powinien mieć negatywnego wpływu na innowacje.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 6 lipca 2018 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 6 lipca 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pkt 13a) otrzymuje brzmienie:
"13a)Ołów w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznychDotyczy wszystkich kategorii; wygasa:

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przemysłowych przyrządów do nadzoru i kontroli kategorii 9 oraz dla kategorii 11,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla wszystkich innych kategorii i podkategorii."

1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.