Dz.U.UE.L.2019.33.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/169
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach niektórych kondensatorów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa (kategorie 1-11).

(3) Ołów jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. Jednakże stosowanie ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC lub wyższym zostało objęte wyłączeniem z ograniczenia i jest obecnie wymienione w pozycji 7c)-II w załączniku III do tej dyrektywy. W odniesieniu do kategorii 1-7 i 10 datą wygaśnięcia tego wyłączenia był dzień 21 lipca 2016 r.

(4) Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia przed dniem 21 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE. Wyłączenie to pozostaje ważne do czasu podjęcia decyzji w sprawie tego wniosku.

(5) Dyskretne kondensatory ceramiczne o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC lub wyższym są zdolne do przechowywania i uwalniania ładunków elektrycznych (pojemność elektrostatyczna) i są wbudowane w obwody wysokonapięciowe w różnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Są one wykorzystywane na wszystkich rodzajach rynków i we wszystkich rodzajach zastosowań, na przykład w systemach infrastruktury publicznej, automatyzacji przemysłu, poszukiwaniu ropy naftowej i zasobów mineralnych, przekształcaniu energii, zasilaniu wysokonapięciowym, telekomunikacji i wyrobach medycznych.

(6) Funkcją ołowiu w ceramicznym elemencie dielektrycznym jest uzyskanie wysokiej stałej dielektrycznej przy wysokim napięciu roboczym, wysokiej zdolności magazynowania energii (również w wysokich temperaturach), niskiej upływności przy wysokim napięciu i wysokich temperaturach oraz niskich strat przy wysokiej wartości prądu, częstotliwości i temperaturach.

(7) Ze względu na brak niezawodnych zamienników, w przypadku niektórych kondensatorów ceramicznych zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu jest w dalszym ciągu naukowo i technicznie niewykonalne. Wyłączenie to nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 2 . Należy zatem przedłużyć wyłączenie dotyczące stosowania ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC lub wyższym. W celu zapewnienia jasności w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE należy dodać, że zastosowania objęte pozycjami 7c)-I oraz 7c)-IV są wyłączone z pozycji 7c)-II.

(8) Ponieważ w przypadku przedmiotowych zastosowań na rynku nie są jeszcze dostępne niezawodne alternatywy, wyłączenie dla kategorii 1-7 i 10 należy przedłużyć na maksymalny okres pięciu lat, do dnia 21 lipca 2021 r. Biorąc pod uwagę wyniki trwających działań mających na celu znalezienie niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(9) W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1-7 i 10 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach ważności określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE. W celu zapewnienia jasności w załączniku III do tej dyrektywy należy dodać daty wygaśnięcia.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pozycja 7c)-II otrzymuje brzmienie:
"7c)-IIOłów w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC lub wyższymNie dotyczy zastosowań objętych pozycją 7c)-I oraz 7c)-IV niniejszego załącznika.

Wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11."

1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).