Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.33.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/178
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku stosowania ołowiu w łożyskach i tulejach stosowanych w niektórych niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3) Ołów jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. W lipcu 2015 r., zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE, Komisja otrzymała wniosek o przyznanie wyłączenia dla kategorii 11, które ma zostać wymienione w załączniku III, w odniesieniu do stosowania ołowiu w łożyskach i tulejach w silnikach spalinowych zasilanych olejem napędowym lub paliwem gazowym stosowanych w niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego.

(4) Łożyska i tuleje zawierające ołów są niezbędne do osiągnięcia zadowalającego poziomu niezawodności pod względem odporności na zatarcie, zdolności dostosowania, zdolności wchłaniania twardych cząstek i odporności na zanieczyszczenia w dużych silnikach oraz silnikach działających w trudnych lub wymagających warunkach, które mają być stosowane w niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego, takich jak ruchome sprężarki powietrza, ruchome urządzenia spawalnicze lub ruchome dźwigi.

(5) Obecnie na rynku nie są dostępne alternatywy bezołowiowe, które zapewniłyby wystarczający poziom niezawodności w obszarach zastosowania silników niedrogowych urządzeń do użytku profesjonalnego.

(6) Ze względu na brak niezawodnych zamienników zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu jest naukowo i technicznie niewykonalne w przypadku niektórych zastosowań silników niedrogowych urządzeń do użytku profesjonalnego. Wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 2  i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu. Należy zatem przyznać wyłączenie w odniesieniu do stosowania ołowiu w łożyskach i tulejach w silnikach spalinowych zasilanych olejem napędowym lub paliwem gazowym stosowanych w niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego, poprzez dodanie nowej pozycji 42 w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE. Aby uniknąć pokrywania się zakresów wyłączeń w załączniku III oraz w celu zapewnienia jasności prawa, należy dodać, że zastosowania objęte pozycją 6c) w załączniku III są wyłączone z zakresu nowej pozycji 42 w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(7) Ponieważ w przypadku przedmiotowych zastosowań na rynku nie są jeszcze dostępne niezawodne alternatywy, ani najprawdopodobniej nie będą one dostępne na rynku w najbliższej przyszłości, wyłączenie dla kategorii 11 w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE powinno zostać przyznane na maksymalny okres ważności wynoszący pięć lat, począwszy od dnia 22 lipca 2019 r., kiedy to kategoria 11 wejdzie w zakres art. 4 ust. 1 dyrektywy 2011/65/UE. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 21 lipca 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 22 lipca 2019 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III dodaje się pozycję nr 42 w brzmieniu:
"42Ołów w łożyskach i tulejach w silnikach spalinowych zasilanych olejem napędowym lub paliwem gazowym stosowanych w niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego:

- o całkowitej pojemności skokowej silnika ≥ 15 litrów;

albo

- o całkowitej pojemności skokowej silnika < 15 litrów, gdzie silnik jest zaprojektowany do pracy w zastosowaniach, w których czas między sygnałem do rozpoczęcia i pełnym obciążeniem ma być krótszy niż 10 sekund; albo regularna obsługa techniczna jest zwykle wykonywana w surowym i brudnym środowisku zewnętrznym, np. w ramach zastosowań w górnictwie, budownictwie i rolnictwie.

Dotyczy kategorii 11, z wyłączeniem zastosowań objętych pozycją 6 c) niniejszego załącznika.

Wygasa dnia 21 lipca 2024 r."

1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.