Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.33.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/177
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym w lampach wyładowczych zawierających luminofory
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do którego zastosowanie ma ta dyrektywa.

(3) Ołów jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. Jednakże zastosowanie ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory takie jak BSP (BaSi2O5: PB) zostało wyłączone z ograniczenia i jest obecnie wymienione w pozycji 18b) w załączniku III do tej dyrektywy. Pierwotną datą wygaśnięcia tego wyłączenia dla kategorii 1-7 i 10, zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy, był dzień 21 lipca 2016 r.

(4) Przed dniem 21 stycznia 2015 r. Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia zgodnie z art. 5 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE. Wyłączenie to pozostaje ważne do czasu przyjęcia decyzji w sprawie tego wniosku zgodnie z akapitem drugim wspomnianego artykułu.

(5) Ponadto w styczniu 2015 r. Komisja otrzymała wniosek nr 2015-3 dotyczący nowego wyłączenia, które ma zostać dodane do załącznika IV w odniesieniu do lamp wyładowczych stosowanych jako lampy do fototerapii (sprzęt medyczny) zawierające luminofory. Ponieważ w ocenie wykazano, że z mechanicznego punktu widzenia jest możliwe, że lampa przeznaczona do zastosowania medycznego zostanie zamontowana w urządzeniach do opalania i na odwrót, postanowiono połączyć te wnioski o wyłączenie w ramach oceny wyłączenia dotyczącej pozycji 18b) w załączniku III.

(6) Aktywator ołowiu w proszku fluorescencyjnym jest niezbędny, aby umożliwić fluorescencję luminoforu (krzemianu baru). Przekształca on promieniowanie 254 nm na projektowe promieniowanie UV (290 nm-400 nm) i jest stosowany w ponad 95 % niskoprężnych rtęciowych lamp fluorescencyjnych stosowanych w pomieszczeniach przeznaczonych do opalania i niektórych zastosowań medycznych. Daje to natężenie promieniowania UV o długości fali 350 nm, co ma kluczowe znaczenie dla zainicjowania pigmentacji skóry.

(7) Urządzenia do opalania są objęte ścisłymi regulacjami w Unii, a wszelkie możliwe alternatywy dla ołowiu musiałyby spełnić kryteria dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia. Obecnie nie ma dostępnych alternatyw.

(8) Ze względu na brak niezawodnych zamienników zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu jest nadal naukowo i technicznie niewykonalne w przypadku niektórych lamp wyładowczych zawierających luminofory. Wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 2  i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu. Wyłączenie dotyczące stosowania ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory należy zatem przedłużyć.

(9) Ponieważ w przypadku przedmiotowych zastosowań na rynku nie są jeszcze dostępne niezawodne alternatywy, wyłączenie dla kategorii 1-7 i 10 w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE należy przedłużyć na maksymalny okres pięciu lat, do dnia 21 lipca 2021 r. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10) W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1-7 i 10 w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach ważności określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE. W celu zapewnienia jasności prawa daty wygaśnięcia należy określić w załączniku III do tej dyrektywy.

(11) Biorąc pod uwagę wniosek nr 2015-3 oraz fakt, że z mechanicznego punktu widzenia jest możliwe, że lampa przeznaczona do zastosowania medycznego zostanie zamontowana w urządzeniach do opalania i na odwrót, w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE należy dodać nową podpozycję 18b)-I dotyczącą zastosowań medycznych, z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 34 w załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE. Wspomniana podpozycja powinna mieć zastosowanie do kategorii 5 i 8 i obowiązywać do dnia 21 lipca 2021 r.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Załącznik III pozycja 18b) otrzymuje brzmienie:
"18b)Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory, takie jak BSP (BaSi2O5:Pb)Wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10;

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych;

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8;

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

18b)-IOłów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory, takie jak BSP (BaSi2O5:Pb), stosowany w sprzęcie medycznym do fototerapiiDotyczy kategorii 5 i 8, z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 34 w załączniku IV, i wygasa dnia 21 lipca 2021 r."
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.