Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.33.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/173
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa (kategorie 1-11).

(3) Ołów i kadm są substancjami objętymi ograniczeniami wymienionymi w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. Jednakże stosowanie ołowiu i kadmu w niektórych zastosowaniach druku na szkle zostało objęte wyłączeniem z ograniczenia i jest obecnie wymienione w pozycji 21 w załączniku III do tej dyrektywy. W odniesieniu do kategorii 1-7 i 10 datą wygaśnięcia tego wyłączenia był dzień 21 lipca 2016 r.

(4) Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia przed dniem 21 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE. Wyłączenie to pozostaje ważne do czasu podjęcia decyzji w sprawie tego wniosku.

(5) Ołów i kadm w farbach drukarskich nakładanych na szkło zapewniają trwałe oznakowanie produktu, w szczególności na szklanej powierzchni lamp. Oznakowanie służy kilku celom, takim jak oznakowanie zgodności europejskiej (CE) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), wskazanie producenta oraz rodzaju i mocy lampy, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa, prawidłowej wymiany lampy i recyklingu. Trwałość oznakowania jest istotna dla zachowania czytelności oznakowania produktu przez cały okres jego cyklu życia, czego wymagają prawodawstwo i normy dotyczące bezpieczeństwa produktów.

(6) Ołów zapewnia niezbędne właściwości, takie jak dobra przyczepność, niższe temperatury emaliowania, wyższa trwałość i zmatowienie.

(7) Kadm jest stosowany w celu uzyskania określonych odcieni emalii w różnych obszarach zastosowań, w tym w zastosowaniach do celów bezpieczeństwa i ostrzegania, w których niektóre odcienie zwiększają widoczność. Kadm pełni również ważne funkcje filtrujące.

(8) Ze względu na brak niezawodnych zamienników, w przypadku niektórych zastosowań objętych obecnym wyłączeniem w odniesieniu do kategorii 1-7 i 10, zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu jest w dalszym ciągu naukowo i technicznie niewykonalne. Wyłączenie to nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 2 . Należy zatem przedłużyć wyłączenie w odniesieniu do tych określonych zastosowań i kategorii.

(9) Ze względu na brak niezawodnych zamienników, w przypadku niektórych zastosowań objętych obecnym wyłączeniem w odniesieniu do kategorii 1-7 i 10, zastąpienie lub wyeliminowanie kadmu jest w dalszym ciągu naukowo i technicznie niewykonalne. Wyłączenie to nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006. Należy zatem przedłużyć wyłączenie w odniesieniu do tych określonych zastosowań i kategorii.

(10) W odniesieniu do innych zastosowań objętych obecnie wyłączeniem warunki przedłużenia nie zostały spełnione. Wyłączenie dotyczące tych zastosowań powinno nadal obowiązywać przez 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy delegowanej zgodnie z art. 5 ust. 6 dyrektywy 2011/65/UE.

(11) Ponieważ w przypadku zastosowań zawierających ołów objętych wyłączeniem na rynku nie są dostępne niezawodne alternatywy, w odniesieniu do tych zastosowań wyłączenie dla kategorii 1-7 i 10 należy przedłużyć na maksymalny okres pięciu lat, do dnia 21 lipca 2021 r. Biorąc pod uwagę wyniki trwających działań mających na celu znalezienie niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(12) Ponieważ w przypadku zastosowań zawierających kadm objętych wyłączeniem na rynku nie są dostępne niezawodne alternatywy, w odniesieniu do tych zastosowań wyłączenie dla kategorii 1-7 i 10 należy przedłużyć na maksymalny okres pięciu lat, do dnia 21 lipca 2021 r. Biorąc pod uwagę wyniki trwających działań mających na celu znalezienie niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(13) W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1-7 i 10 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach ważności określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE. W celu zapewnienia jasności w załączniku III do tej dyrektywy należy dodać daty wygaśnięcia.

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pozycja 21 otrzymuje brzmienie:
"21Ołów i kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło, takie jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo-wapnioweDotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

21a)Kadm stosowany w szkle z nadrukiem kolorowym w celu dostarczenia funkcji filtrujących, stosowanym jako element systemów wyświetlania zainstalowanych w monitorach i panelach sterowania EEEDotyczy kategorii 1-7 i 10 z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 21b) lub pozycją 39 i wygasa w dniu 21 lipca 2021 r.
21b)Kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło, takie jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo-wapnioweDotyczy kategorii 1-7 i 10 z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 21a) lub pozycją 39 i wygasa w dniu 21 lipca 2021 r.
21c)Ołów w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło inne niż szkło borokrzemianoweDotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r."
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.