Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.33.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/171
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu i jego związków w stykach elektrycznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa (kategorie 1-11).

(3) Kadm jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. Jednakże stosowanie kadmu i jego związków w stykach elektrycznych zostało objęte wyłączeniem z ograniczenia i jest obecnie wymienione w pozycji 8b) w załączniku III do tej dyrektywy. W odniesieniu do kategorii 1-7 i 10 datą wygaśnięcia tego wyłączenia był dzień 21 lipca 2016 r.

(4) Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia przed dniem 21 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE. Wyłączenie to pozostaje ważne do czasu podjęcia decyzji w sprawie tego wniosku.

(5) Styki elektryczne zawierające kadm są stosowane w wielu urządzeniach elektromechanicznych jako elementy, które mogą przewodzić prąd przerywany przez powierzchnie styku. Odnośne urządzenia to w szczególności przełączniki mocy w silnikach elektrycznych, przekaźniki i styczniki, przełączniki do elektronarzędzi i urządzeń, automatyczne przełączniki prądu dla urządzeń przełączających, zasilacze sieciowe, czujniki obecności/opóźnienia czasowego oraz panele sterowania oświetleniem.

(6) Kadm w stykach elektrycznych zapewnia niezbędne właściwości, takie jak wyższa efektywność, gaszenie łuku elektrycznego, wyższa przewodność właściwa, mniejsza erozja styku oraz stosunkowo łatwa produkcja w porównaniu z alternatywami.

(7) W przypadku niektórych zastosowań objętych obecnym wyłączeniem zastąpienie lub wyeliminowanie kadmu jest w dalszym ciągu naukowo i technicznie niewykonalne ze względu na brak niezawodnych zamienników lub też niezbędny jest dłuższy okres w celu zapewnienia niezawodności dostępnych zamienników. Wyłączenie to nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 2 . Należy zatem przedłużyć wyłączenie w odniesieniu do tych określonych zastosowań.

(8) W odniesieniu do innych zastosowań objętych obecnie wyłączeniem warunki przedłużenia nie zostały spełnione. Wyłączenie dotyczące tych zastosowań powinno nadal obowiązywać przez 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy delegowanej zgodnie z art. 5 ust. 6 dyrektywy 2011/65/UE.

(9) Ponieważ w przypadku zastosowań, których dotyczy przedłużenie, na rynku nie są dostępne niezawodne alternatywy lub też niezbędny jest dłuższy okres w celu zapewnienia ich niezawodności, w odniesieniu do tych zastosowań wyłączenie dla kategorii 1-7 i 10 należy przedłużyć na maksymalny okres pięciu lat, do dnia 21 lipca 2021 r. Biorąc pod uwagę wyniki trwających działań mających na celu znalezienie niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10) W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1-7 i 10 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach ważności określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE. W celu zapewnienia jasności w załączniku III do tej dyrektywy należy dodać daty wygaśnięcia.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pozycja 8b) otrzymuje brzmienie:
"8b)Kadm i jego związki w stykach elektrycznychDotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

8b)-IKadm i jego związki w stykach elektrycznych wykorzystywane w:

- automatycznych wyłącznikach prądu,

- czujnikach termicznych,

- zabezpieczeniach termicznych silników (z wyjątkiem hermetycznych zabezpieczeń termicznych silników),

- przełącznikach AC o mocy znamionowej:

- 6 A i więcej przy 250 V AC i więcej, lub

- 12 A i więcej przy 125 V AC i więcej,

- przełącznikach DC o mocy znamionowej 20 A i więcej przy 18 V DC i więcej; oraz

- przełącznikach stosowanych przy częstotliwości napięcia zasilania ≥ 200 Hz.

Dotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r."
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.