Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.115.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/669
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/ WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Tabele 3.1 i 3.2 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawierają wykazy zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie, które jednak we wszystkich wersjach językowych tego rozporządzenia występują tylko w języku angielskim.

(2) W dniu 2 grudnia 2008 r. 2  Komisja zobowiązała się do zapewnienia, by nazwy chemiczne ujęte w tabelach 3.1 i 3.2 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, odpowiadające międzynarodowej terminologii chemicznej, opublikowane zostały w tych językach, w których opublikowano samo rozporządzenie.

(3) Tabela 3.1 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 była wielokrotnie zmieniana w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę substancji lub ich klasyfikacji. W celu uwzględnienia tych zmian i zapewnienia, by wszystkie nazwy chemiczne w tabeli 3.1 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 były w tym języku, w którym opublikowano samo rozporządzenie, tabelę 3.1 należy częściowo zastąpić.

(4) Biorąc pod uwagę odstępstwo 3  mające zastosowanie do tłumaczenia na język irlandzki aktów, które nie są przyjmowane wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, nazw chemicznych w tabeli 3.1 załącznika VI nie należy tłumaczyć na ten język.

(5) Tabela 3.2 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie oparty o kryteria ustanowione w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG 4  uchylonej ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r. W związku z tym należy skreślić tabelę 3.2 zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1179 5  ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2017 r. Tabela ta nie powinna zatem zostać zmieniona. W wyniku tego tabelę 3.1 przemianowano na tabelę 3 zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 6  ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2017 r.

(6) Dostawcom należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowego tłumaczenia przepisów oraz na sprzedaż istniejących zapasów.

(7) Dostawcy powinni mieć możliwość stosowania niniejszego rozporządzenia przed datą rozpoczęcia jego stosowania, co ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a dostawcom - wystarczającej elastyczności.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 7 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wpisy określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 odpowiadające wpisom określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zastępuje się wpisami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2019 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego przed dniem 1 grudnia 2019 r. substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Nr indeksowyMiędzynarodowa terminologia chemicznaNumer WENumer CASKlasyfikacjaOznakowanieSpecyficzne stężenia graniczne i współczynniki "M"Uwagi
Klasa zagrożenia

i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożeniaPiktogram, kody haseł ostrzegawczychKody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożeniaDodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
001-001-00-9wodór215-605-71333-74-0Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
001-002-00-4wodorek litowo-glinowy; tetrahydroglinian litu; glinowodorek litowy240-877-916853-85-3Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

001-003-00-Xwodorek sodu231-587-37646-69-7Water-react. 1H260GHS02

Dgr

H260
001-004-00-5wodorek wapnia; diwodorek wapnia232-189-27789-78-8Water-react. 1H260GHS02

Dgr

H260
003-001-00-4lit231-102-57439-93-2Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014
003-002-00-Xn-heksylolit; heksylolit404-950-021369-64-2Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014
003-003-00-5(2-metylopropylo)lit; isobutylolit440-620-2920-36-5Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014
004-001-00-7beryl231-150-77440-41-7Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

004-002-00-2związki berylu, z wyjątkiem glinokrzemianów berylu i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

A
004-003-00-8tlenek berylu215-133-11304-56-9Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

005-001-00-Xtrifluorek boru231-569-57637-07-2Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014 U
005-002-00-5trichlorek boru233-658-410294-34-5Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014 U
005-003-00-0tribromek boru233-657-910294-33-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014
005-004-00-6trialkiloborany, substancja stała--Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

A
005-004-01-3trialkiloborany, ciecz--Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

A
005-005-00-1ortoboran trimetylu; trimetoksyboran204-468-9121-43-7Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

005-006-00-7wodoroortoboran dibutylocyny(IV)401-040-575113-37-0Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

005-007-00-2kwas borowy; [1]

kwas borowy; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1BH360FDGHS08

Dgr

H360FD Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5 %

005-008-00-8tritlenek diboru; tlenek boru(III);

tlenek boru

215-125-81303-86-2Repr. 1BH360FDGHS08

Dgr

H360FD Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1 %

005-009-00-3butylotrifenyloboran tetrabutyloamonium418-080-4120307-06-4Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

005-010-00-9tetrakis(pentafluorofenylo)boran N, N-dimetyloanilinium422-050-6118612-00-3Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

005-011-00-4tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól disodowa; [1]

heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; [2]

sól sodowa kwasu ortoborowego [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1BH360FDGHS08

Dgr

H360FD Repr. 1B; H360FD: C ≥ 4,5 %
005-011-01-1dekahydrat tetraboranu disodu;

dekahydrat boraksu

215-540-41303-96-4Repr. 1BH360FDGHS08

Dgr

H360FD Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5 %
005-011-02-9pentahydrat tetraboranu disodu;

pentahydrat boraksu

215-540-412179-04-3Repr. 1BH360FDGHS08

Dgr

H360FD Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5 %
005-012-00-Xbutylotrifenyloboran dietylo-{4-[1,5,5-tris(4-dietyloaminofenylo)-penta-2,4-dienylideno]cykloheksa-2,5-dienylideno}amonium418-070-1141714-54-7Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

005-013-00-5dietylometoksyboran425-380-97397-46-8Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

005-014-00-0kwas 4-formylofenyloborowy438-670-587199-17-5Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
005-015-00-6bis(tetrafluoroboran) 1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu414-380-4140681-55-6Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

005-016-00-1butylo tris(4-trans-butylofenylo)boran tetrabutyloamoniowy431-370-5-Aquatic Chronic 4H413-H413
005-017-00-7(peroksoboran) nadboran sodu; [1]

peroksometaboran sodu; [2]

peroksoboran sodu;

[zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

Repr.1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr.1B; H360 D: 6,5 % ≤ C <9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %
005-017-01-4(peroksoboran) nadboran sodu; [1]

peroksometaboran sodu; [2]

peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %
005-018-00-2sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)) trójwodna; [1]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)); [3]

sześciowodny peroksoboran sodu; [zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2;

H319: 22 % ≤ C < 36 %

005-018-01-Xsól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)) trójwodna; [1]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)); [3]

sześciowodny peroksoboran sodu; [zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

005-019-00-8sól sodowa kwasu nadborowego; [1]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)) jednowodna; [3]

peroksoboran sodu;

[zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

005-019-01-5sól sodowa kwasu nadborowego; [1]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)) jednowodna; [3]

peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 %

≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

006-001-00-2tlenek węgla211-128-3630-08-0Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

U
006-002-00-8fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla200-870-375-44-5Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

U
006-003-00-3disiarczek węgla200-843-675-15-0Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,2 %

≤ C < 1 %

006-004-00-9węglik wapnia; karbid200-848-375-20-7Water-react. 1H260GHS02

Dgr

H260 T
006-005-00-4tiuram (ISO);

disulfid tetrametylotiuramu

205-286-2137-26-8Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

M = 10
006-006-00-Xcyjanowodór;

kwas cyjanowodorowy

200-821-674-90-8Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

006-006-01-7kwas cyjanowodorowy …%;

kwas pruski …%

200-821-674-90-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

B
006-007-00-5sole cyjanowodoru, z wyjątkiem kompleksów cyjankowych, takich jak heksacyjanożelaziany(II) i heksacyjanożelaziany(III), oraz tlenocyjanku rtęci(II) i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032 A
006-008-00-0antu (ISO);

(1-naftylo)tiomocznik

201-706-386-88-4Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

006-009-00-6dimetylokarbaminian 1-izopropylo-3-metylopirazol-5-ilu;

izolan

204-318-2119-38-0Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

006-010-00-1dimetylokarbaminian 5,5-dimetylo-3-oksocykloheks-1-en-1-ylu; dimetylokarbamian 5,5-dimetylo-3-oksocykloheks-1-en-1-ylu dimetan204-525-8122-15-6Acute Tox. 3 *H301GHS06

Dgr

H301
006-011-00-7karbaryl (ISO);

metylokarbaminian 1-naftylu

200-555-063-25-2Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

M=100
006-012-00-2ziram (ISO);

bis(dimetyloditiokarbaminian) cynku

205-288-3137-30-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

M = 100
006-013-00-8metam sodowy (ISO);

metyloditiokarbaminian sodu

205-293-0137-42-8Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031
006-014-00-3nabam (ISO);

etylenobis(ditiokarbaminian) disodu

205-547-0142-59-6Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

006-015-00-9diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylo-mocznik

206-354-4330-54-1Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

M = 10
006-016-00-4propoksur (ISO);

metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

204-043-8114-26-1Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

006-017-00-Xaldikarb (ISO);

O-(metylokarbamoilo)oksym 2-metylo-2-(metylosulfanylo)propanalu

204-123-2116-06-3Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

006-018-00-5aminokarb (ISO);

metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-tolilu; metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-metylofenylu

217-990-72032-59-9Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

006-019-00-0dialat (ISO);

N,N-diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

218-961-12303-16-4Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

006-020-00-6barban (ISO);

(3-chlorofenylo)karbaminian 4-chlorobut-2-yn-1-ylu

202-930-4101-27-9Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

006-021-00-1linuron (ISO);

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

206-356-5330-55-2Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

006-022-00-7dekarbofuran (ISO);

metylokarbaminian 2-metylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

-1563-67-3Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

006-023-00-2merkaptodimetur (ISO);

metiokarb (ISO);

metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-(metylotio)fenylu

217-991-22032-65-7Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

006-024-00-8proksan sodowy (ISO);

ditiokarbonian O-izopropylu-S-sodu

205-443-5140-93-2Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

006-025-00-3aletryna;

(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu; bioaletryna;

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu; [1]

S-bioaletryna; [3]

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (S)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu; [2]

esbiotryna;

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

C
006-026-00-9karbofuran (ISO);

metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

216-353-01563-66-2Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

006-028-00-Xdinobuton (ISO);

węglan 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu-izopropylu

213-546-1973-21-7Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

006-029-00-5dioksakarb (ISO);

metylokarbaminian 2-(1,3-dioksolan-2-ylo)fenylu

230-253-46988-21-2Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

006-030-00-0EPTC (ISO);

dipropylotiokarbaminian S-etylu

212-073-8759-94-4Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
006-031-00-6formetanat (ISO);

metylokarbaminian 3-[(dimetyloamino)-metylidenoamino]fenylu

244-879-022259-30-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

006-032-00-1monolinuron (ISO);

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

217-129-51746-81-2Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

006-033-00-7metoksuron (ISO);

3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1,1-dimetylomocznik

243-433-219937-59-8Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
006-034-00-2pebulat (ISO);

butylo(etylo)tiokarbaminian S-propylu

214-215-41114-71-2Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

006-036-00-3benzotiazuron (ISO);

1-(benzotiazol-2-ilo)-3-metylomocznik

217-685-91929-88-0Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
006-037-00-9promekarb (ISO);

metylokarbaminian 3-izopropylo-5-metylofenylu

220-113-02631-37-0Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

006-038-00-4sulfalat (ISO);

dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu

202-388-995-06-7Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

006-039-00-Xtrialat (ISO);

diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

218-962-72303-17-5Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

006-040-00-5dimetylokarbaminian 3-metylopirazol-5-ilu; monometylan-2532-43-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

006-041-00-0chlorek dimetylokarbamoilu201-208-679-44-7Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001 %

006-042-00-6monuron (ISO);

3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

205-766-1150-68-5Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

006-043-00-1trichlorooctan 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznika;

monuron-TCA

-140-41-0Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

006-044-00-7izoproturon (ISO);

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylo-mocznik

251-835-434123-59-6Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

M = 10
006-045-00-2metomyl (ISO);

N-(metylokarbamoiloksy)acetoimidan metylu

240-815-016752-77-5Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

M=100
006-047-00-3bufenokarb (ISO);

masa poreakcyjna: N-metylokarbaminianu 3-(1-metylobutylo)fenylu i N-metylokarbaminianu 3-(1-etylopropylo)fenylu

-8065-36-9Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

006-048-00-9etiofenkarb (ISO);

metylokarbaminian 2-[(etylosulfanylo)-metylo]fenylu

249-981-929973-13-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

006-049-00-4diksantogen;

ditiobis(tiomrówczan) O, O'-dietylu

207-944-4502-55-6Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
006-050-00-Xtrichlorooctan 3-fenylo-1,1-dimetylo-mocznika;

fenuron-TCA

-4482-55-7Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

006-051-00-5ferbam (ISO);

tris(dimetyloditiokarbaminian) żelaza(III)

238-484-214484-64-1Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

006-052-00-0chlorowodorek formetanatu;

chlorowodorek metylokarbaminianu 3-[(dimetyloamino)metylidenoamino]-fenylu

245-656-023422-53-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

006-053-00-6izoprokarb (ISO);

metylokarbaminian 2-izopropylofenylu

220-114-62631-40-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

006-054-00-1meksakarbat (ISO);

metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3,5-dimetylofenylu

206-249-3315-18-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

006-055-00-7ksylikarb (ISO);

metylokarbaminian 3,4-dimetylofenylu;

metylokarbaminian 3,4-ksylilu;

MPMC

219-364-92425-10-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

006-056-00-2metolkarb (ISO);

metylokarbaminian m-tolilu;

MTMC

214-446-01129-41-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

006-057-00-8nitrapiryna (ISO);

2-chloro-6-(trichlorometylo)pirydyna

217-682-21929-82-4Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

006-058-00-3noruron (ISO);

3-(perhydro-4,7-metanoindan-5-ylo)-1,1-dimetylomocznik

-2163-79-3Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
006-059-00-9oksamyl (ISO);

O-(metylokarbamoilo)monooksym 2-(dimetyloamino)-1-(metylosulfanylo)-glioksalu;

245-445-323135-22-0Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

006-060-00-4oksykarboksyna (ISO);

4,4-ditlenek 2-metylo-5,6-dihydro-1,4-oksantiino-3-karboksyanilidu

226-066-25259-88-1Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

006-061-00-Xchlorowodorek [3-(dimetyloamino)-propylo]tiokarbaminianu S-etylu;

chlorowodorek protiokarbu

243-193-919622-19-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

006-062-00-5(3,4-dichlorofenylo)karbaminian metylu;

SWEP

-1918-18-9Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
006-063-00-0tiobenkarb (ISO);

dietylotiokarbaminian S-4-chlorobenzylu

248-924-528249-77-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

006-064-00-6tiofanoks (ISO);

O-(metylokarbamoilo)oksym 3,3-dimetylo-1-(metylosulfanylo)-butan-2-onu

254-346-439196-18-4Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

006-065-00-1O-(N-metylokarbamoilo)oksym 3-chloro-6-cyjano-bicyklo[2.2.1]heptan-2-onu; triamid-15271-41-7Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

006-066-00-7wernolat (ISO);

dipropylotiokarbaminian S-propylu;

217-681-71929-77-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

006-067-00-2XMC;

metylokarbaminian 3,5-dimetylofenylu

-2655-14-3Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
006-068-00-8diazometan206-382-7334-88-3Carc. 1BH350GHS08

Dgr

H350
006-069-00-3tiofanat metylowy (ISO);

1,2-di(3-metoksykarbonylo-2-tioksoureido)benzen

245-740-723564-05-8Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

006-070-00-9furmecykloks (ISO);

N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylo-3-furoamid

262-302-060568-05-0Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

006-071-00-4węglan cyklookt-4-en-1-ylu-metylu401-620-887731-18-8Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
006-072-00-Xprosulfokarb (ISO);

dipropylotiokarbaminian S-benzylu

401-730-652888-80-9Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

006-073-00-5[3-(dimetyloamino)propylo]mocznik401-950-231506-43-1Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
006-074-00-0izocyjanian 2-[3-(prop-1-en-2-ylo)fenylo]-propan-2-ylu402-440-22094-99-7Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

006-076-00-1mankozeb (ISO);

kompleks

cynku z manebem

zawierający 20 % manganu i 2,5 % cynku

-8018-01-7Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

M=10
006-077-00-7maneb (ISO);

polimeryczny

etylenobis (ditiokarbaminian)

manganu

235-654-812427-38-2Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

M=10
006-078-00-2zineb (ISO);

polimeryczny etylenobis-(ditiokarbaminian) cynku

235-180-112122-67-7STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

006-079-00-8disulfiram;

disulfid tetraetylotiuramu

202-607-897-77-8Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

006-080-00-3monosulfid tetrametylotiuramu202-605-797-74-5Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

006-081-00-9bis(dibutyloditiokarbaminian) cynku205-232-8136-23-2Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

006-082-00-4bis(dietyloditiokarbaminian) cynku; bis(dietyloditiokarbamian) cynku238-270-914324-55-1Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

006-083-00-Xbutokarboksym (ISO);

O-[(metyloamino)karbonylo]oksym 3-(metylosulfanylo)butan-2-onu; O-metylokarbamoilooksym 3-(metylotio)butanonu

252-139-334681-10-2Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

006-084-00-5karbosulfan (ISO);

(dibutyloaminotio)metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu; (dibutyloaminosulfanylo)metylo-karbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydro-benzofuran-7-ylu

259-565-955285-14-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

006-085-00-0fenobukarb (ISO);

metylokarbaminian (RS)-2-sec-butylo-fenylu

223-188-83766-81-2Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

006-086-00-6fenoksykarb (ISO);

2-(4-fenoksyfenoksy)etylokarbaminian etylu

276-696-772490-01-8Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

M = 1

M = 10 000

006-087-00-1furatiokarb (ISO);

2,4-dimetylo-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diazadekanian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu; N, N'-dimetylo-N, N'-tiodikarbaminian butylu-2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

265-974-365907-30-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

M = 100
006-088-00-7benfurakarb (ISO);

N-[2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-β-alaninian etylu; N-[2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminosulfanylo]-N-izopropylo-β-alaninian etylu

-82560-54-1Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

006-090-00-8fenylokarbaminian 2-(3-jodoprop-2-yn-1-yloksy)etylu; fenylokarbamian 2-(3-jodoprop-2-yn-1-yloksy)etylu408-010-088558-41-2Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

006-091-00-3propineb (ISO);

polimeryczny propylenobis(ditiokarbaminian) cynku

-9016-72-2Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

006-092-00-9(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranylo)-2-fenyloetylo]karbaminian tert-butylu425-420-598737-29-2Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
006-093-00-42,2'-ditio di(etyloamoniowy)-bis (dibenzyloditiokarbaminian)427-180-7-Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

006-094-00-XN-etoksykarbonylotiokarbaminian O-izobutylu434-350-4103122-66-3Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

006-095-00-5fosetyl glinu (ISO);

tris(etylofosfonian) glinu

254-320-239148-24-8Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
006-096-00-0chloroprofam (ISO);

3-chlorokarbanilan izopropylu

202-925-7101-21-3Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

006-097-00-6l-fenylo-3-(p-toluenosulfonylo)-mocznik424-620-113909-63-2Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

006-098-00-1(lR,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]-heks-6-ylokarbaminian tert-butylu429-170-8134575-17-0Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

006-099-00-7N-(p-toluenosulfonylo)-N'-(3-(p-toluenosulfonyloksy)fenylo)mocznik;

4-metylobenzenosulfonian 3-({[(4-metylofenylo)sulfonylo]karbamoilo}amino)fenylu

520-2232938-43-1Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
006-101-00-6masa poreakcyjna: N, N"-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N'-fenylomocznika];

N-(4-{{4-{{(fenyloamino)karbanylo]amino]fenylometylo]fenylo-N'-cykloheksylomocznika;

N, N"-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N'-cykloheksylomocznika]

423-070-8-Aquatic Chronic 4H413-H413
006-102-00-1N-etoksykarbonylotiokarbaminian O-heksylu432-750-3-Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

006-103-00-7N, N"-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N'-oktylo]mocznik445-760-8-Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

M=100
007-001-00-5amoniak bezwodny231-635-37664-41-7Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

U
007-001-01-2amoniak, roztwór … %215-647-61336-21-6Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %B
007-002-00-0ditlenek azotu; [1]

tetratlenek diazotu [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,5 %

5
007-003-00-6chloromekwatu chlorek (ISO);

chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamoniowy

213-666-4999-81-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

007-006-00-2azotan(III) etylu203-722-6109-95-5Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

U
007-007-00-8azotan(V) etylu210-903-3625-58-1Unst. Expl.H200GHS01

Dgr

H200
007-008-00-3hydrazyna206-114-9302-01-2Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

007-009-00-9azotan(III) dicykloheksyloamoniowy; azotyn dicykloheksyloamoniowy221-515-93129-91-7Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

*
007-010-00-4azotan(III) sodu; azotyn sodu231-555-97632-00-0Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

*
007-011-00-Xazotan(III) potasu; azotyn potasu231-832-47758-09-0Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

*
007-012-00-5N, N-dimetylohydrazyna200-316-057-14-7Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

007-013-00-01,2-dimetylohydrazyna-540-73-8Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %
007-014-00-6sole hydrazyny--Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

A
007-015-00-1O-etylohydroksyloamina402-030-3624-86-2Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

007-016-00-7azotan(III) butylu; azotyn butylu208-862-1544-16-1Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

007-017-00-2azotan(III) izobutylu; azotyn izobutylu208-819-7542-56-3Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

007-018-00-8azotan(III) sec-butylu; azotyn sec-butylu;213-104-8924-43-6Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

007-019-00-3azotan(III) tert-butylu; azotyn tert-butylu;208-757-0540-80-7Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

007-020-00-9azotan(III) pentylu; azotyn pentylu; [1]

"azotyn amylu", mieszanina izomerów [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

007-021-00-4hydrazobenzen;

1,2-difenylohydrazyna

204-563-5122-66-7Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

007-022-00-Xbis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyn-1,2-ium; bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyny405-030-1-Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

007-023-00-53,5-bis[3-(2,4-di-tert-pentylofenoksy)propylokarbamoilo]benzenosulfonian sodu405-510-0-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

007-024-00-0chlorek 2-(decylosulfanylo)etyloamoniowy; chlorek 2-(decylotio)etyloamoniowy405-640-836362-09-1STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

007-025-00-6chlorowodorek (4-hydrazynofenylo)-N-metylometanosulfonoamidu406-090-181880-96-8Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

007-026-00-1okso-[(2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ylo)amino]karbonyloacetohydrazyd413-230-5122035-71-6Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

007-027-00-71,6-bis{3,3-bis[(1-metylopentylidenoimino)propylo]ureido}heksan420-190-2771478-66-1Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

007-028-00-2azotan hydroksyloamonu236-691-213465-08-2Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

007-029-00-8wodorotlenek dietylodimetyloamoniowy419-400-595500-19-9Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

008-001-00-8tlen231-956-97782-44-7Ox. Gas 1

Press. Gas

H270GHS03

GHS04

Dgr

H270 U
008-003-00-9nadtlenek wodoru, roztwór … %231-765-07722-84-1Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B
009-001-00-0fluor231-954-87782-41-4Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

009-002-00-6fluorowodór231-634-87664-39-3Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

009-003-00-1kwas fluorowodorowy … %231-634-87664-39-3Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %B
009-004-00-7fluorek sodu231-667-87681-49-4Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032
009-005-00-2fluorek potasu232-151-57789-23-3Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

009-006-00-8fluorek amonu235-185-912125-01-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

009-007-00-3fluorek sodu-fluorowodór(1/1);

wodorofluorek sodu; kwaśny fluorek sodu

215-608-31333-83-1Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1 % ≤

C < 1 %

009-008-00-9fluorek potasu-fluorowodór(1/1);

wodorofluorek potasu; kwaśny fluorek potasu

232-156-27789-29-9Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

009-009-00-4fluorek amonu-fluorowodór(1/1);

wodorofluorek amonu; kwaśny fluorek amonu

215-676-41341-49-7Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit.2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

009-010-00-Xkwas tetrafluoroborowy … %240-898-316872-11-0Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314 Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤

C < 25 %

B
009-011-00-5kwas heksafluorokrzemowy … %241-034-816961-83-4Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314 B
009-012-00-0heksafluorokrzemiany alkaliczne (sodu); [1]

heksafluorokrzemiany alkaliczne (potasu); [2]

heksafluorokrzemiany alkaliczne (amonu) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

*A
009-013-00-6heksafluorokrzemiany, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302 *A
009-014-00-1heksafluorokrzemian ołowiu(II)247-278-125808-74-6Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

1
009-015-00-7difluorek sulfurylu; fluorek sulfonylu; fluorek sulfurylu220-281-52699-79-8Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

U
009-016-00-2heksafluoroglinian trisodu [1]

heksafluorek glinu i sodu (kryolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

009-017-00-8μ-fluoro-bis(trietyloglinian) potasu400-040-212091-08-6Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014 T
009-018-00-3heksafluorokrzemian magnezu241-022-216949-65-8Acute Tox. 3 *H301GHS06

Dgr

H301 *
011-001-00-0sód231-132-97440-23-5Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014
011-002-00-6wodorotlenek sodu;

soda kaustyczna

215-185-51310-73-2Skin Corr. 1AH314GHS05

Dgr

H314 Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
011-003-00-1nadtlenek sodu215-209-41313-60-6Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

011-004-00-7azydek sodu247-852-126628-22-8Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032
011-005-00-2węglan sodu; węglan disodu207-838-8497-19-8Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
011-006-00-8cyjanian sodu213-030-6917-61-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

011-007-00-3propoksykarbazon sodowy-181274-15-7Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410 M = 10
012-001-00-3proszek magnezowy (piroforyczny)231-104-67439-95-4Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

T
012-002-00-9magnez, proszek lub skrawki231-104-6-Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

T
012-003-00-4magnezu alkilowe pochodne--Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014 A
012-004-00-Xnadchloran węglan wodorotlenek glinu-magnezu hydrat422-150-1-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
013-001-00-6proszek aluminiowy (piroforyczny)231-072-37429-90-5Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

T
013-002-00-1proszek aluminiowy stabilizowany231-072-37429-90-5Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

T
013-003-00-7trichlorek glinu, bezwodny231-208-17446-70-0Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314
013-004-00-2glinu(III) alkilowe pochodne--Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014 A
013-005-00-8dietylo(etylodimetylosiloksy)glin(III)401-160-855426-95-4Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014
013-006-00-3dimer (3-oksobutaniano-O’1,O’3etylo)-(2-dimetyloaminoetanolano)(1-metoksy-2-propanolano)glinu(III)402-370-2-Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

013-007-00-9poli[okso(2-butoksyetylo-3-oksobuteniano-O’1,O’3)glin]403-430-0-Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
013-008-00-4jodek dioktyloglinu408-190-07585-14-0Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014
013-009-00-X(n-butylo)x(etylo)y-1,5-dihydroglinian sodu, x=0,5 y=1,5418-720-2-Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014 T
013-010-00-5bis(2,4,8,10-tetra-tert-butylo-6-hydroksy-12H-dibenzo[d, g][1.3.2] dioksafosfocyn-6-tlenek) hydroksy-glinu430-650-4151841-65-5Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
014-001-00-9trichlorosilan233-042-510025-78-2Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T
014-002-00-4tetrachlorosilan; tetrachlorek krzemu233-054-010026-04-7Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014
014-003-00-Xdichlorodimetylosilan200-901-075-78-5Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

014-004-00-5trichloro(metylo)silan; metylotrichlorosilan200-902-675-79-6Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %
014-005-00-0tetraetoksysilan;

ortokrzemian tetraetylu; krzemian etylu

201-083-878-10-4Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

014-006-00-6chlorowodorek bis(4-fluorofenylo)metylo[(1,2,4-triazol-4-ilo)metylo]silanu401-380-4-Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

014-007-00-1trietoksy(izobutylo)silan402-810-317980-47-1Skin Irrit. 2H315GHS07

Wng

H315
014-008-00-7(chlorometylo)bis(4-fluorofenylo)(metylo)silan401-200-485491-26-5Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
014-009-00-2izobutylo(izopropylo)dimetoksysilan402-580-4111439-76-0Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

014-010-00-8metakrzemian disodu229-912-96834-92-0Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

014-011-00-3cykloheksylo(dimetoksy)metylosilan402-140-117865-32-6Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

014-012-00-9bis[3-(trimetoksysililo)propylo]amina403-480-3-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

014-013-00-4α-hydroksypoli{metylo-[3-(2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-yloksy)propylo]siloksan}404-920-7-Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

014-014-00-Xetacelasil (ISO);

6-(2-chloroetylo)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan; 2-chloroetylotris(2-metoksyetoksy)silan

253-704-737894-46-5Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

014-015-00-5α-trimetylosilanylo-ω-trimetylosiloksy-poli[(oksy{metylo-3-[2-(2-metoksypropoksy)propoksy]propylo}silanodiylo)-co-oksy(dimetylosilan)]406-420-469430-40-6Aquatic Chronic 4H413-H413
014-016-00-0masa poreakcyjna: 1,3-di(heks-5-en-1-ylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksanu;

1,3-di(heks-n-en-1-ylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksanu

406-490-6-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
014-017-00-6flusilazol (ISO);

bis(4-fluorofenylo)(metylo)(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)silan

-85509-19-9Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

014-018-00-1oktametylocyklotetrasiloksan209-136-7556-67-2Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413GHS08

Wng

H361f *** H413
014-019-00-7masa poreakcyjna: 4-{[bis(4-fluorofenylo)metylosililo]metylo}-4H-1,2,4-triazolu;

1-{[bis(4-fluorofenylo)metylosililo]metylo}-1H-1,2,4-triazolu

403-250-2-Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

014-020-00-2bis(1,1-dimetyloprop-2-yn-1-yloksy)dimetylosilan414-960-753863-99-3Acute Tox. 4 *H332GHS07

Wng

H332
014-021-00-8tris(izopropenyloksy)fenylosilan411-340-852301-18-5Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

014-022-00-3produkt reakcji: 2-hydroksy-4-(prop-3-en-1-yloksy)benzofenonu i trietoksysilanu z produktem hydrolizy krzemionki i metylotrimetoksysilanu401-530-9-Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

T
014-023-00-9α, ω-dihydroksypoli(heks-5-en-1-ylometylosiloksanu) z produktem hydrolizy krzemionki i metylotrimetoksysilanu408-160-7125613-45-8Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
014-024-00-41-{[3-(3-chloro-4-fluorofenylo)propylo]dimetylosilanylo}-4-etoksybenzen412-620-2121626-74-2Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
014-025-00-X4-[3-(dietoksymetylosililo)propoksy]-2,2,6,6-tetrametylopiperydyna411-400-3102089-33-8Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

014-026-00-5dichloro[3-(3-chloro-4-fluorofenylo)propylo]metylosilan407-180-3770722-36-6Skin Corr. 1AH314GHS05

Dgr

H314
014-027-00-0chloro[3-(3-chloro-4-fluorofenylo)propylo]dimetylosilan410-270-5770722-46-8Skin Corr. 1AH314GHS05

Dgr

H314
014-028-00-6α-[3-(1-oksoprop-2-enylo)-1-oksypropylo]dimetoksysililoksy-ω-[3-(1-oksoprop-2-enylo)-1-oksypropylo]dimetoksysililopoli(dimetylosiloksan)415-290-8193159-06-7Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
014-029-00-1O, O'-(etenylometylosilileno)di(oksym 4-metylopentan-2-onu)421-870-1156145-66-3Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

014-030-00-7[(dimetylosilileno)bis(1,2,3,3a,7a-η-1H-inden-1-ylideno)dimetylo]hafn422-060-0137390-08-0Acute Tox. 2 *H300GHS06

Dgr

H300
014-031-00-2bis(1-metyloetylo)dimetoksysilan421-540-718230-61-0Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

014-032-00-8dicyklopentylodimetoksysilan404-370-8126990-35-0Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

014-033-00-32-propenian 2-metylo-3-(trimetoksysililo)propylu, produkt hydrolizy z ditlenkiem krzemu419-030-4125804-20-8Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

014-034-00-93-heksyloheptametylotrisiloksan428-700-51873-90-1Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

014-035-00-42-(3,4-epoksycykloheksylo)etylo-trietoksy silan425-050-410217-34-2Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

014-036-00-X(4-etoksyfenylo) (3-(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)propylo)dimetylosilan405-020-7105024-66-6Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410 M=1000
014-037-00-5O, O',O''-fenylosililidynotris(oksym butan-2-onu)433-360-634036-80-1STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

014-038-00-0S-(3-(trietoksysililo)propylo)sulfanylo)oktan-1-on436-690-9220727-26-4Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
014-039-00-6(2,3-dimetylobut-2-ylo)-trimetoksysilan439-360-2142877-45-0Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

014-041-00-7N, N-bis(trimetylosililo)aminopropylometylodietoksysilan445-890-5201290-01-9Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

014-042-00-2masa poreakcyjna: O,O',O",O"'-silanotetrailo tetrakis(oksymu 4-metylo-2-pentanonu) (3 stereoizomery)423-010-0-Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
014-043-00-8produkt reakcji krzemionki amorficznej (50-85 %), butylo (l-metylopropylo)magnezu (3-15 %), ortokrzemianu tetraetylu (5-15 %) i tetrachlorku tytanu (5-20 %)432-200-2-STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

014-044-00-33-[(4'-acetoksy-3 '-metoksyfenylo)propylo]trimetoksysilan433-050-0-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
014-045-00-9fluorek krzemian magnezu sodu442-650-1-STOT RE 2 *H373**GHS08

Wng

H373**
015-001-00-1fosfor biały; tetrafosfor231-768-712185-10-3Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

015-002-00-7fosfor czerwony; polifosfor231-768-77723-14-0Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

015-004-00-8fosforek glinu(III)244-088-020859-73-8Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100
015-005-00-3fosforek magnezu(II);

difosforek trimagnezu

235-023-712057-74-8Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100
015-006-00-9difosforek tricynku;

fosforek cynku(II)

215-244-51314-84-7Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100T
015-007-00-4trichlorek fosforu231-749-37719-12-2Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

015-008-00-Xpentachlorek fosforu233-060-310026-13-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

015-009-00-5trichlorek fosforylu; trichlorektlenek fosforu; tlenochlorek fosforu233-046-710025-87-3Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

015-010-00-0dekatlenek tetrafosforu; pentatlenek difosforu; bezwodnik kwasu fosforowego(V); bezwodnik kwasu ortofosforowego(V)215-236-11314-56-3Skin Corr. 1AH314GHS05

Dgr

H314
015-011-00-6kwas fosforowy(V) … %, kwas ortofosorowy … %231-633-27664-38-2Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314 Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %B
015-012-00-1trisiarczek tetrafosforu215-245-01314-85-8Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

T
015-013-00-7fosforan(V) trietylu; ortofosforan(V) trietylu201-114-578-40-0Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
015-014-00-2fosforan(V) tributylu; ortofosforan(V) tributylu204-800-2126-73-8Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

015-015-00-8fosforan trikrezylu (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-); fosforan(V) tritolilu (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);201-103-578-30-8STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 % STOT SE 2; H371: 0,2 % ≤ C < 1 %C
015-016-00-3fosforan trikrezylu (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

fosforan(V) tritolilu (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

201-105-678-32-0Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

*C
015-019-00-Xdichlorfos (ISO);

fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu

200-547-762-73-7Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

M=1000
015-020-00-5mewinfos (ISO);

fosforan 2-(metoksykarbonylo)-1-metylowinylu-dimetylu

232-095-17786-34-7Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

M = 10000
015-021-00-0trichlorfon (ISO);

2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian dimetylu

200-149-352-68-6Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

M = 1000
015-022-00-6fosfamidon (ISO);

fosforan 2-chloro-2-(dietylokarbamoilo)-1-metylowinylu-dimetylu

236-116-513171-21-6Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

015-023-00-1pirazokson;

fosforan(V) dietylu-(3-metylo-1H-pirazol-5-ilu); ortofosforan(V) dietylu-(3-metylo-1H-pirazol-5-ilu)

-108-34-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

015-024-00-7triamifos (ISO);

bis(dimetyloamid) 5-amino-3-fenylo-1H-1,2,4-triazol-1-ilofosfonowy

-1031-47-6Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-025-00-2TEPP (ISO);

pirofosforan tetraetylu; difosforan(V) tetraetylu

203-495-3107-49-3Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

015-026-00-8szradan (ISO); oktametylopirofosforotetramid205-801-0152-16-9Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-027-00-3sulfotep (ISO);

ditiopirofosforan O, O,O, O-tetraetylu; 1,2-ditiodifosforan(4-) O, O,O',O'-tetraetylu

222-995-23689-24-5Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

M = 1000
015-028-00-9demeton-O (ISO);

tiofosforan O-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu

206-053-8298-03-3Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

015-029-00-4demeton-S (ISO);

tiofosforan S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu

204-801-8126-75-0Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-030-00-Xdemeton-O metylowy (ISO);

tiofosforan O-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

212-758-1867-27-6Acute Tox. 3 *H301GHS06

Dgr

H301
015-031-00-5demeton-S metylowy (ISO);

tiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

213-052-6919-86-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

015-032-00-0protoat (ISO);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-(izopropylokarbamoilo)metylu

218-893-22275-18-5Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

015-033-00-6forat (ISO);

ditiofosforan S-(etylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu

206-052-2298-02-2Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

M = 1000
015-034-00-1paration (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-4-nitrofenylu;

200-271-756-38-2Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

M = 100
015-035-00-7paration metylowy (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu;

206-050-1298-00-0Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

M = 100
015-036-00-2fenylotiofosfonian O-etylu-O-4-nitrofenylu;

EPN

218-276-82104-64-5Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

015-037-00-8fenkapton (ISO);

ditiofosforan S-(2,5-dichlorofenylosulfanylo)metylu-O, O-dietylu

218-892-72275-14-1Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

015-038-00-3kumafos (ISO);

tiofosforan O-3-chloro-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu-O,O-dietylu

200-285-356-72-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

015-039-00-9azynofos metylowy (ISO);

ditiofosforan O,O-dimetylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzeno[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

201-676-186-50-0Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

015-040-00-4diazynon (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu

206-373-8333-41-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

015-041-00-Xmalation (ISO);

ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo-O, O-dimetylu;

[zawierający ≤ 0,03 % izomalationu]

204-497-7121-75-5Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

M=1000
015-042-00-5chlorotion; tiofosforan O-3-chloro-4-nitrofenylu-O, O-dimetylu207-902-5500-28-7Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

M = 100
015-043-00-0fosnichlor (ISO);

tiofosforan O-4-chloro-3-nitrofenylu-O,O-dimetylu

-5826-76-6Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

015-044-00-6karbofenotion (ISO);

ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O, O-dietylu

212-324-1786-19-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

015-045-00-1mekarbam (ISO);

ditiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O, O-dietylu

219-993-92595-54-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

015-046-00-7oksydemeton metylowy (ISO);

tiofosforan S-(2-etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu

206-110-7301-12-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

015-047-00-2etion (ISO);

bis(ditiofosforan) O,O,O',O'-tetraetylu-S,S'-metylenu

dietion

209-242-3563-12-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

M = 10000
015-048-00-8fention (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu

200-231-955-38-9Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

M=100
015-049-00-3endotion (ISO);

tiofosforan S-(5-metoksypiran-4-on-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu

220-472-32778-04-3Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

015-050-00-9tiometon (ISO);

ditiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu;

211-362-6640-15-3Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

015-051-00-4dimetoat (ISO);

ditiofosforan S-metylokarbamoilometylu-O, O-dimetylu

200-480-360-51-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

015-052-00-Xfenchlorfos (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-O-2,4,5-trichlorofenylu

206-082-6299-84-3Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

015-053-00-5menazon (ISO);

ditiofosforan S-(4,6-diamino-1,3,5-triazyn-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu

201-123-478-57-9Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

015-054-00-0fenitrotion (ISO);

tiofosforan O-3-metylo-4-nitrofenylu-O, O-dimetylu

204-524-2122-14-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

015-055-00-6naled (ISO);

fosforan 1,2-dibromo-2,2-dichloroetylu-dimetylu

206-098-3300-76-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

M = 1000
015-056-00-1azynofos etylowy (ISO);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

220-147-62642-71-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

M=100
015-057-00-7formotion (ISO);

ditiofosforan S-(N-formylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O, O-dimetylu

219-818-62540-82-1Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

015-058-00-2morfotion (ISO);

ditiofosforan O, O-dimetylu-S-(morfolinokarbonylo)metylu

205-628-0144-41-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

015-059-00-8wamidotion (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-S-2-[1-(metylokarbamoilo)etylosulfanylo]etylu

218-894-82275-23-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

015-060-00-3disulfoton (ISO);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-2-(etylosulfanylo)etylu

206-054-3298-04-4Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

015-061-00-9dimefoks (ISO); fluorek bis(dimetyloamido)fosforowy204-076-8115-26-4Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-062-00-4mipafoks (ISO);

fluorek bis(izopropyloamido)fosforowy

206-742-3371-86-8STOT SE 1H370 **GHS08

Dgr

H370 **
015-063-00-Xdioksation (ISO);

bis(ditiofosforan) S,S'-1,4-dioksan-2,3-diylu-O,O,O',O'-tetraetylu

201-107-778-34-2Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

M = 1000
015-064-00-5bromofos etylowy (ISO);

tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu

-O, O-dietylu

225-399-04824-78-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

015-065-00-0ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu-2703-37-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

015-066-00-6ometoat (ISO);

tiofosforan S-(metylokarbamoilo)metylu-O, O-dimetylu

214-197-81113-02-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

015-067-00-1fosalon (ISO);

ditiofosforan S-(6-chloro-2-okso-2,3-dihydrobenzoksazol-3-ilo)metylu-O, O-dietylu

218-996-22310-17-0Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

M=1000
015-068-00-7dichlorfention (ISO);

tiofosforan O-2,4-dichlorofenylu-O,O-dietylu

202-564-597-17-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

015-069-00-2metydation (ISO);

ditiofosforan S-(5-metoksy-2-okso-2,3-dihydro-1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylu-O,O-dimetylu

213-449-4950-37-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

015-070-00-8cyjanotoat (ISO);

tiofosforan S-[N-(1-cyjano-1-metyloetylo)karbamoilo]metylu-O,O-dietylu

223-099-43734-95-0Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

015-071-00-3chlorfenwinfos (ISO);

fosforan (Z, E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

207-432-0470-90-6Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

015-072-00-9monokrotofos (ISO);

fosforan dimetylu-(E)-1-metylo-2-(metylokarbamoilo)winylu

230-042-76923-22-4Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

015-073-00-4dikrotofos (ISO);

fosforan (E)-2-(dimetylokarbamoilo)-1-metylowinylu-dimetylu

205-494-3141-66-2Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

015-074-00-Xkrufomat (ISO);

N-metyloamidofosforan O-2-chloro-4-tert-butylofenylu-O-metylu

206-083-1299-86-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

015-075-00-5tiofosforan(V) S-2-(izopropylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu-2635-50-9Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

015-076-00-0potasan;

tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu

-299-45-6Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

M = 1000
015-077-00-6fosforan(V) 2,2-dichlorowinylu-2-(etylosulfinylo)etylu-metylu-7076-53-1Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

015-078-00-1demeton-S metylosulfonowy (ISO);

tiofosforan S-2-(etylosulfonylo)etylu-O,O-dimetylu

241-109-517040-19-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

015-079-00-7acefat (ISO);

N-acetyloamidotiofosforan O,S-dimetylu

250-241-230560-19-1Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
015-080-00-2amidition (ISO);

ditiofosforan S-[(2-metoksyetylo)karbamoilo]metylu-O, O-dimetylu

-919-76-6Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
015-081-00-8ditiopirofosforan O,O,O,O-tetrapropylu; 1,2-ditiodifosforan(4-) O,O,O',O'-tetrapropylu221-817-03244-90-4Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

015-082-00-3azotoat (ISO);

tiofosforan O-4-(4-chlorofenyloazo)fenylu-O,O-dimetylu

227-419-35834-96-8Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

015-083-00-9bensulid (ISO);

ditiofosforan S-2-(benzenosulfonoamido)etylu-O, O-diizopropylu

212-010-4741-58-2Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

015-084-00-4chloropiryfos (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu

220-864-42921-88-2Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

M = 10000
015-085-00-Xchlorofonium chlorek (ISO);

chlorek tributylo(2,4-dichlorobenzylo)fosfonium

204-105-4115-78-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

015-086-00-5kumitoat (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-6-okso-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[c]chromen-3-ylu

-572-48-5Acute Tox. 3 *H301GHS06

Dgr

H301
015-087-00-0cyjanofos (ISO);

tiofosforan O-4-cyjanofenylu-O,O-dimetylu

220-130-32636-26-2Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

015-088-00-6dialifos (ISO);

ditiofosforan S-2-chloro-1-ftalimidoetylu-O, O-dietylu

233-689-310311-84-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

015-089-00-1etoat-metylowy (ISO); ditiofosforan S-(etylokarbamoilo)metylu-O,O-dimetylu204-121-1116-01-8Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

015-090-00-7fensulfotion (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-4-(metylosulfinylo)fenylu

204-114-3115-90-2Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

015-091-00-2fonofos (ISO);

etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

213-408-0944-22-9Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

015-092-00-8fosacetym (ISO);

N-acetimidoiloamidotiofosforan O,O-bis(4-chlorofenylu)

223-874-74104-14-7Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

015-093-00-3leptofos (ISO);

fenylotiofosfonian O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O-metylu

244-472-821609-90-5Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

015-094-00-9mefosfolan (ISO);

N-(4-metylo-1,3-ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu

213-447-3950-10-7Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

015-095-00-4metamidofos (ISO);

amidotiofosforan O,S-dimetylu

233-606-010265-92-6Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

015-096-00-Xoksydisulfoton (ISO);

ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dietylu

219-679-12497-07-6Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

M = 10
015-097-00-5fentoat (ISO);

ditiofosforan S-etoksykarbonylo(fenylo)metylu-O, O-dimetylu

219-997-02597-03-7Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

M = 100
015-098-00-0trichloronat (ISO);

etylotiofosfonian O-etylu-O-2,4,5-trichlorofenylu

206-326-1327-98-0Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

015-099-00-6pirymifos etylowy (ISO);

tiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylopirymidyn-4-ylu-O, O-dietylu

245-704-023505-41-1Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

015-100-00-Xfoksym (ISO);

tiofosforan O-cyjano(fenylo)metylidenoamino-O, O-dietylu

238-887-314816-18-3Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

M=1000
015-101-00-5fosmet (ISO);

ditiofosforan S-ftalimidometylu-O, O-dimetylu

211-987-4732-11-6Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

M = 100
015-102-00-0fosforan(V) tris(2-chloroetylu)204-118-5115-96-8Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

015-103-00-6tribromek fosforu232-178-27789-60-8Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014
015-104-00-1pentasiarczek difosforu;

dekasiarczek tetrafosforu

215-242-41314-80-3Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029 T
015-105-00-7trifenoksyfosfan; trifenoksyfosfina; fosforyn trifenylu202-908-4101-02-0Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %
015-106-00-2heksametylofosforotriamid; heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)211-653-8680-31-9Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01 %

015-107-00-8etoprofos (ISO);

ditiofosforan O-etylu-S,S-dipropylu

236-152-113194-48-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

015-108-00-3bromofos (ISO);

tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O,O-dimetylu

218-277-32104-96-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

M = 100
015-109-00-9krotoksyfos (ISO);

fosforan dimetylu-1-metylo-2-[(1-fenyloetoksy)karbonylo]winylu

231-720-57700-17-6Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

M = 10
015-110-00-4cyjanofenfos (ISO);

fenylotiofosfonian O-4-cyjanofenylu-O-etylu

-13067-93-1Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

015-111-00-Xfosfolan (ISO);

1,3-ditiolan-2-ylidenoamidofosforan dietylu

213-423-2947-02-4Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-112-00-5tionazyna (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-pirazyn-2-ylu

206-049-6297-97-2Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-113-00-0tolklofos-metyl (ISO);

tiofosforan O-(2,6-dichloro-p-tolilo) O, O-dimetylu

260-515-357018-04-9Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

015-114-00-6chloromefos (ISO);

ditiofosforan S-chlorometylu-O, O-dietylu

246-538-124934-91-6Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

M = 10
015-115-00-1chlortiofos (ISO);

[izomeryczna masa poreakcyjna, w której przeważa tiofosforan O-2,5-dichloro-4-(metylo-sulfanylo)fenylu-O, O-dietylu]

244-663-621923-23-9Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

M = 1000
015-116-00-7demefion-O (ISO);

tiofosforan O-2-(metylosulfanylo)etylu-O, O-dimetylu

211-666-9682-80-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

015-117-00-2demefion-S (ISO);

tiofosforan S-2-(metylosulfanylo)etylu-O, O-dimetylu

219-971-92587-90-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

015-118-00-8demeton-8065-48-3Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

015-119-00-3fosforan 4-(metylosulfanylo)fenylu-dimetylu-3254-63-5Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-120-00-9ditalimfos (ISO);

ftalimidotiofosfonian O, O-dietylu

225-875-85131-24-8Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

015-121-00-4edifenfos (ISO);

ditiofosforan O-etylu-S, S-difenylu

241-178-117109-49-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

015-122-00-Xetrymfos (ISO);

tiofosforan O-6-etoksy-2-etylopirymidyn-4-ylu-O, O-dimetylu

253-855-938260-54-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

M = 10
015-123-00-5fenamifos (ISO);

izopropyloamidofosforan etylu-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu

244-848-122224-92-6Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

M = 100

M = 100

015-124-00-0fostietan (ISO);

1,3-ditietan-2-ylidenoamidofosforan dietylu

244-437-721548-32-3Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

015-125-00-6glifozyna (ISO);

N, N-bis(fosfonometylo)glicyna

219-468-42439-99-8Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
015-126-00-1heptenofos (ISO);

fosforan 7-chlorobicyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-ylu-dimetylu

245-737-023560-59-0Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

M = 100
015-127-00-7iprobenfos (ISO);

tiofosforan S-benzylu-O, O-diizopropylu

247-449-026087-47-8Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

015-128-00-2IPSP;

ditiofosforan S-(etylosulfinylo)metylu-O, O-diizopropylu

-5827-05-4Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

M = 100
015-129-00-8izofenfos (ISO);

N-izopropyloamidotiofosforan O-etylu-O-2-(izopropoksykarbonylo)fenylu

246-814-125311-71-1Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

M = 100
015-130-00-3izotioat (ISO);

ditiofosforan S-2-(izopropylosulfanylo)etylu-O, O-dimetylu

-36614-38-7Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

015-131-00-9izoksation (ISO);

tiofosforan O, O-dietylu-O-5-fenyloizoksazol-3-ilu

242-624-818854-01-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

015-132-00-4ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O, O-dimetylu; karbofenotion metylowy-953-17-3Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

M = 1000
015-133-00-Xpiperofos (ISO);

ditiofosforan S-2-(metylopiperydynokarbonylo)metylu-O, O-dipropylu

-24151-93-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

M = 10
015-134-00-5pirymifos metylowy (ISO);

tiofosforan O-2-(dietyloamino)-6-metylopirymidyn-4-ylu-O, O-dimetylu

249-528-529232-93-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

015-135-00-0profenofos (ISO); tiofosforan O-4-bromo-2-chlorofenylu-O-etylu-S-propylu255-255-241198-08-7Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

M = 1000
015-136-00-6trans-izopropylo-3-[[(etyloamino)metoksyfosfinotioil]oksy]krotonian;

etyloamidotiofosforan O-[(E)-2-(izopropoksykarbonylo)-1-metylowinylu]-O-metylu; propetamfos (ISO)

250-517-231218-83-4Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

M = 100
015-137-00-1pirazofos (ISO);

tiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopirazolo[2,3-a]pirymidyn-2-ylu-O,O-dietylu

236-656-113457-18-6Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

015-138-00-7chinalfos (ISO);

tiofosforan O-chinoksalin-2-ylu-O,O-dietylu

237-031-613593-03-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

M = 1000
015-139-00-2terbufos (ISO);

ditiofosforan S-(tert-butylosulfanylo)metylu-O, O-dietylu;

235-963-813071-79-9Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

M = 1000
015-140-00-8triazofos (ISO);

tiofosforan O, O-dietylu-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu

245-986-524017-47-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

M=100
015-141-00-3ditiofosforan O, O-dioktylu-S-etylenodiamoniowy, mieszanina izomerów400-520-1-Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

015-142-00-9fosforan butylu-dialkoksy(dibutoksyfosforyloksy)tytanu(IV)-trialkoksytytanu(IV)401-100-0-Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

T
015-143-00-4masa poreakcyjna: (2-chloroetylo)fosfonianu dialkilu oraz (2-chloropropylo)fosfonianu dialkilu, gdzie alkil: 2-chloroetyl, 2-chloropropyl lub 2-chloro-1-metyloetyl;401-740-0-Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
015-144-00-Xmasa poreakcyjna: metylofosfinianu pentylu oraz metylofosfinianu 2-metylobutylu402-090-087025-52-3Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314
015-145-00-5masa poreakcyjna: ditiofosforanu O, O-diizopropylu-S-miedzi(I), ditiofosforanu O-izopropylu-O-(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I) oraz ditiofosforanu O, O-di(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I)401-520-4-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
015-146-00-0ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.02,6]dek-3-en-8-ylu-O-alkilu-O-alkilu lub ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.02,6]dek-3-en-9-ylu-O-alkilu-O-alkilu, gdzie alkil to: izopropyl, izobutyl lub 2-etyloheksyl401-850-9-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
015-147-00-6masa poreakcyjna: tiofosforanu O, O-difenylu-S-tert-alkiloamoniowego oraz sulfidu lub disulfidu dinonylowego, gdzie grupa alkilowa ma od 12 do 14 atomów wegla400-930-0-Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

015-148-00-1kwas 2-(difosfonometylo)bursztynowy403-070-451395-42-7Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

015-149-00-7masa poreakcyjna: tlenku trioktylofosfanu (tlenku trioktylofosfiny); tlenku heksylodioktylofosfanu (tlenku heksylodioktylofosfiny); tlenku diheksylooktylofosfanu (tlenku diheksylooktylofosfiny)403-470-9-Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

015-150-00-2bromek [2-(1,3-dioksolan-2-ylo)etylo]trifenylofosfonium; bromek [2-(1,3-dioksolan-2-ylo)etylo]trifenylofosfoniowy404-940-686608-70-0Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

015-151-00-8fosforan tris[izopropylo (lub tert-butylo)fenylu]405-010-2-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
015-152-00-3dioksabenzofos (ISO);

(RS)-2-metoksy-4H-benzo[1,3,2]dioksafosfinino-2-tion

223-292-33811-49-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

015-153-00-9izazofos (ISO);

tiofosforan O-(5-chloro-1-izopropylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu)-O, O-dietylu

255-863-842509-80-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

015-154-00-4etefon (ISO);

kwas 2-chloroetylofosfonowy

240-718-316672-87-0Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071
015-155-00-Xglufosynat amonowy (ISO); 2-amino-4-(hydroksymetylofosforylo)maślan amonu; (RS)-(3-amino-3-karboksypropylo)metylofosfinian amonu; 2-amino-4-(hydroksymetylofosforylo)butanian amonu278-636-577182-82-2Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

015-156-00-5tiofosforan(V) O-(2-metoksykarbonyloprop-1-enylu)-O, O-dimetylu; [1]

metakryfos (ISO);

tiofosforan(V) O-[(E)-(2-metoksykarbonyloprop-1-enylu)-O, O-dimetylu [2]

250-366-9 [1]-[2]30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

015-157-00-0kwas fosfonowy; [1]

kwas ortofosforawy; kwas fosforawy [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

015-158-00-6heksafluorofosforan(1-) (η-cyklopentadienylo)(η-kumenylo)żelaza(1+)402-340-932760-80-8Aquatic Chronic 3H412-H412
015-159-00-1kwas hydroksyfosfonooctowy405-710-823783-26-8Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

015-160-00-7difosforan(V) wanadylu; pirofosforan(V) wanadylu406-260-558834-75-6Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

015-161-00-2difosforan(V) diwanadylu; pirofosforan(V) diwanadylu407-130-065232-89-5Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

015-162-00-8tlenek wodorofosforan(V) wanadu(IV) – 1/2 hydrat (półwodzian), z dodatkiem litu, cynku, molibdenu, żelaza i chloru407-350-7-Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

015-163-00-3tlenek bis(2,6-dimetoksybenzoilo)-2,4,4-trimetylopentylofosfiny; bis(2,6-dimetoksybenzoilo)(2,4,4-trimetylopentylo)oksofosforan412-010-6145052-34-2Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

015-164-00-9P, P'-(1-hydroksyetyleno)bis(wodorofosfonian) wapnia – dihydrat400-480-536669-85-9Aquatic Chronic 3H412-H412
015-165-00-4masa poreakcyjna: bis[heksafluorofosforanu(V)] tiobis(4,1-fenyleno)-S, S,S',S'-tetrafenylodisulfoniowego; heksafluorofosforanu(V) difenylu(4-fenylotiofenylo)sulfoniowego404-986-7-Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

015-166-00-X3,9-bis(2,6-di-tert-butylo-4-metylofenoksy)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan410-290-480693-00-1Aquatic Chronic 4H413-H413
015-167-00-5kwas 3-(hydroksyfenylofosfinylo)propanowy; kwas 3-(hydroksyfenylofosfinylo)propionowy411-200-614657-64-8Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
015-168-00-0fostiazat (ISO);

2-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylofosfonotian (RS)-S-sec-butylu-O-etylu; (RS)-3-[sec-butylosulfanylo(etoksy)fosfinoilo]-1,3-tiazolidyn-2-on

-98886-44-3Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070
015-169-00-6tetrafluoroboran tributylotetradecylofosfonium413-520-1-Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

015-170-00-1masa poreakcyjna: fosforanu(V) di(oktan-1-ylo-N, N,N-trimetyloamoniowego)-oktylu; fosforanu(V) oktan-1-ylo-N, N,N-trimetyloamoniowego-dioktylu; fosforanu(V) oktan-1-ylo-N, N,N-trimetyloamoniowego-oktylu407-490-9-Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

015-171-00-7fosforotian O, O,O-tris(2(lub 4)-C9-10-izoalkilofenylu)406-940-1-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
015-172-00-2masa poreakcyjna: fosforanu(V) mono[di(4-metylopentan-2-yloksy)tiofosforotionyloizopropylu]-bis(izotridecyloamoniowego);

fosforanu(V) bis[di(4-metylopentan-2-yloksy)tiofosforotionyloizopropylu]-izotridecyloamoniowego

406-240-6-Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

015-173-00-8[2-(1,1-dimetyloetylo)-6-metoksypirymidyn-4-ylo]etylofosfonotian metylu414-080-3117291-73-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

015-174-00-31-chloro-N,N-dietylo-1,1-difenylo-1-(fenylometylo)fosforoamina411-370-182857-68-9Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

015-175-00-9(trifenylofosforanylideno)octan tert-butylu412-880-735000-38-5Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

015-176-00-4P, P,P',P'-tetrakis(2-metoksyfenylo)propano-1,3-difosfina413-430-2116163-96-3Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
015-177-00-Xkwas [(4-fenylobutylo)hydroksyfosforylo]octowy412-170-783623-61-4STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

015-178-00-5(-)-(1R,2S)-(1,2-epoksypropylo)fosfonian (R)-1-fenyloetyloamoniowy, monohydrat418-570-825383-07-7Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411
015-179-00-0produkt kondensacji UVCB: chlorku tetrakishydroksymetylofosfonium, mocznika i destylowanej uwodornionej C16-18 alkiloaminy tłuszczowej422-720-8166242-53-1Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

015-180-00-6sól kwasu [R-(R*,S*)]-{[2-metylo-1-(1-oksopropoksy)propoksy]-(4-fenylobutylo)fosfinylo}octowego i (-)-cynchonidyny (1:1)415-820-8137590-32-0Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

015-181-00-1fosfan, fosfina232-260-87803-51-2Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

U
015-182-00-7tetraizopropylodichlorometylen-bisfosfonian; ester diizopropylowy kwasu (dichloro-(diizopropoksy-fosforylo)metylo)fosfonowego430-630-510596-22-2Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

015-183-00-2kwas (1-hydroksydodecylideno)difosfonowy425-230-216610-63-2Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

015-184-00-8sole glifosatu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Aquatic Chronic 2H411GHS09H411 A
015-186-00-9chloropiryfos metylowy (ISO); tiofosforan O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu-O, O-dimetylu227-011-55598-13-0Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

M = 10000
015-187-00-4masa poreakcyjna: N-tlenku {[(2-hydroksyetylo)imino]bis(metyleno)}bisfosfonianu tetra sodu;

N-tlenku P-tlenku [(tetrahydro-2-hydroksy-4H-1,4,2-oksazafosforyn-4-ylo)metylo]fosfonianu trisodu

417-540-1-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

015-189-00-5tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny423-340-5162881-26-7Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

015-190-00-0difosforan(III) bis(2,4-dikumylofenylo)neopentylu;

3,9-bis[2,4-bis(l-metylo-1-fenyloetylo)fenoksy]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

421-920-2154862-43-8Aquatic Chronic 4H413-H413
015-191-00-6fosforan(V) dodecylodifenylu431-760-527460-02-2Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

015-192-00-1bifosforan(V) tetrakis(2,6-dimetylofenylo)-m-fenylenu432-770-2139189-30-3Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
015-193-00-71,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-metylo-1-butanosulfonamid trifenylo(fenylometylo)fosfoniowy (1:1)442-960-7332350-93-3Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

015-194-00-2nonafluorobutano-1-sulfonian tetrabutylofosfoniowy444-440-5220689-12-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

015-195-00-8masa poreakcyjna: o-toluenofosfonianu potasu;

m-toluenofosfonianu potasu; p-toluenofosfonianu potasu

433-860-4-Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

015-196-00-3masa poreakcyjna: (2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonianu dimetylu;

(2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonianu dietylu;

(2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonianu etylometylu

435-960-3-Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

015-197-00-9kwas bis(2,2,4-trimetylopentylo)ditio-fosfonowy420-160-9107667-02-7Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

015-198-00-4kwas (4-fenylobutylo)fosfinowy420-450-586552-32-1Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

015-199-00-Xfosforan(V) tris(2-chloro-1-chlorometylu)-etylu237-159-213674-87-8Carc. 2H351GSH08

Wng

H351
015-200-00-3fosforek indu244-959-522398-80-7Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (płuca)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (płuca)

STOT RE 1; H372: C ≥ 0,1 % Carc 1B;

H350: C

≥ 0,01 % STOT RE 2;

H373: 0,01 % ≤

C < 0,1 %

015-201-00-9fosforan triksylilu246-677-825155-23-1Repr. 1BH360FGHS08

Dgr

H360F
015-202-00-4fosforan(III) tris(nonylofenylu)247-759-626523-78-4Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

015-203-00-Xtlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny278-355-875980-60-8Repr. 2H361f (powoduje zanik jąder)GHS08

Wng

H361f (powoduje zanik jąder)
016-001-00-4siarkowodór231-977-37783-06-4Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

U
016-002-00-Xsiarczek baru244-214-421109-95-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031
016-003-00-5polisiarczki baru256-814-350864-67-0Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031
016-004-00-0siarczek wapnia243-873-520548-54-3Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031
016-005-00-6polisiarczki wapnia215-709-21344-81-6Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031
016-006-00-1siarczek potasu;

siarczek dipotasu

215-197-01312-73-8Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031
016-007-00-7polisiarczki potasu253-390-137199-66-9Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031
016-008-00-2polisiarczki amonu232-989-19080-17-5Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031EUH031: C ≥ 1 %
016-009-00-8siarczek sodu;

siarczek disodu

215-211-51313-82-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

016-010-00-3polisiarczki sodu215-686-91344-08-7Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031
016-011-00-9ditlenek siarki231-195-27446-09-5Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

*U5
016-012-00-4dichlorek disiarki;

monochlorek siarki

233-036-210025-67-9Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H332

H314

H400

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %
016-013-00-Xdichlorek siarki234-129-010545-99-0Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

H314

H335

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H335

H400

EUH014STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
016-014-00-5tetrachlorek siarki-13451-08-6Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH014STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
016-015-00-0dichlorek sulfinylu;

dichlorek tionylu; chlorek tionylu; dichlorek tlenek siarki; tlenochlorek siarki

231-748-87719-09-7Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %
016-016-00-6dichlorek sulfonylu; dichlorek sulfurylu; chlorek sulfurylu232-245-67791-25-5Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014
016-017-00-1kwas chlorosiarkowy(VI); kwas chlorosulfonowy232-234-67790-94-5Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014
016-018-00-7kwas fluorosiarkowy(VI); kwas fluorosulfonowy232-149-47789-21-1Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H314

016-019-00-2oleum … % SO3--Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014 B
016-020-00-8kwas siarkowy(VI) … %231-639-57664-93-9Skin Corr. 1AH314GHS05

Dgr

H314 Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C

< 15 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C

< 15 %

B
016-021-00-3metanotiol;

merkaptan metylowy

200-822-174-93-1Flam. Gas. 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

U
016-022-00-9etanotiol;

merkaptan etylowy

200-837-375-08-1Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H410

016-023-00-4siarczan(VI) dimetylu201-058-177-78-1Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H330

H301

H314

H317

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H330

H301

H314

H317

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 % Muta. 2 H341: C ≥ 0,01 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
016-024-00-Xdimeksan (ISO); ditiobis(tiomrówczan) O, O-dimetylu215-993-81468-37-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

016-025-00-5disul (ISO);

wodorosiarczan(VI) 2-(2,4-dichlorofenoksy)etylu;

2,4-DES

205-259-5149-26-8Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H315

H318

016-026-00-0kwas amidosiarkowy(VI);

kwas sulfamidowy;

kwas amidosulfonowy

226-218-85329-14-6Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

016-027-00-6siarczan(VI) dietylu200-589-664-67-5Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H340

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H314

016-028-00-1ditionian(III) sodu;

podsiarczyn sodu

231-890-07775-14-6Self-heat. 1

Acute Tox. 4 *

H251

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H251

H302

EUH031
016-029-00-7kwas p-toluenosulfonowy (zawierający więcej niż 5 % H2SO4); kwas 4-metylobenzenosulfonowy (zawierający więcej niż 5 % H2SO4)--Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314 Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

016-030-00-2kwas p-toluenosulfonowy (zawierający maksymalnie 5 % H2SO4); kwas 4-metylobenzenosulfonowy (zawierający maksymalnie 5 % H2SO4)203-180-0104-15-4Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

STOT SE 3; H335: C ≥ 20 %
016-031-00-81,1-ditlenek tetrahydrotiofenu; sulfolan; 1,1-dioksotetrahydrotiofen; sulfon tetrametylenu204-783-1126-33-0Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
016-032-00-31,3-propanosulton;

2,2-dioksy-1,2-oksatiolan

214-317-91120-71-4Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H302

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %
016-033-00-9chlorek dimetylosulfamoilu; chlorek dimetylosulfamylu236-412-413360-57-1Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H330

H312

H302

H314

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H350

H330

H312

H302

H314

016-034-00-43,3'-{piperazyno-1,4-diylobis[(6-chloro-1,3,5-triazyno-2,4-diylo)imino(2-acetamido)-4,1-fenylenoazo]}bis(naftaleno-1,5-disulfonian) tetrasodu400-010-981898-60-4Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-035-00-X5-anilino-3-(4-{4-[4-chloro-6-(3-sulfonianoanilino)-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-2,5-dimetylofenyloazo}-2,5-disulfonianofenyloazo)-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian pentasodu400-120-7-Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
016-036-00-55'-(4,6-dichloro-5-cyjanopirymidyn-2-yloamino)-4'-hydroksy-2,3'-azodinaftaleno-1,2',5,7'-disulfonian tetrasodu400-130-1-Resp. Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H334

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H334

H411

016-037-00-01-amino-4-(4-benzenosulfonoamido-3-sulfonianoanilino)-9,10-antrachinono-2-sulfonian disodu400-350-885153-93-1Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

016-038-00-66-[(4-chloro-6-(N-metylo-2-toluidyno)-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-1-hydroksy-2-(4-metoksy-2-sulfonianofenyloazo)naftaleno-3-sulfonian disodu400-380-186393-35-3Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-039-00-12-(6-chloro-4-{4-[2,5-dimetylo-4-(2,5-disulfonianofenyloazo)fenyloazo]-3-ureidoanilino}-1,3,5-triazyno-2-yloamino)benzeno-1,4-disulfonian tetrasodu400-430-2-Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-040-00-7masa poreakcyjna: 6-(2,4-dihydroksyfenyloazo)-3-{4-[4-(2,4-dihydroksyfenyloazo)anilino]-3-sulfonianofenyloazo}-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonianu disodu, 6-(2,4-diaminofenyloazo)-3-{4-[4-(2,4-diaminofenyloazo)anilino]-3-sulfonianofenyloazo}-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonianu disodu i 6-(2,4-dihydroksyfenyloazo)-3-(4-{4-[7-(2,4-dihydroksyfenyloazo)-1-hydroksy-3-sulfoniano-2-naftyloazo]anilino}-3-sulfonianofenyloazo)-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonianu disodu400-570-4-Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
016-041-00-22,5-dichloro-4-[4-(5-chloro-4-metylo-2-sulfonianofenyloazo)-5-hydroksy-3-metylopirazol-1-ilo]benzenosulfonian wapnia400-710-4-Acute Tox. 4 *H332GHS07

Wng

H332
016-042-00-85-benzamido-3-{5-[4-fluoro-6-(1-sulfoniano-2-naftyloamino)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]-2-sulfonianofenyloazo}-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu400-790-085665-97-0Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

016-043-00-36-acetamido-4-hydroksy-3-{4-[2-(sulfonianooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}naftaleno-2-sulfonian dilitu401-010-1-Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-044-00-9S, S'-heksano-1,6-diylobis(tiosiarczan) disodu – dihydrat401-320-7-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

016-045-00-44-amino-6-[5-(5-chloro-2,6-difluoropirymidyno-4-yloamino)-2-sulfonianofenyloazo]-5-hydroksy-3-{4-[2-(sulfonianooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}naftaleno-2,7-disulfonian litu-sodu-wodoru401-560-2108624-00-6Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-046-00-Xwodorosiarczan(VI) sodu; kwaśny siarczan sodu231-665-77681-38-1Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
016-047-00-57-(4-{4-[4-(2,5-disulfonianoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-2-metylofenyloazo}-7-sulfoniano-1-naftyloazo)naftaleno-1,3,5-trisulfonian heksasodu401-650-185665-96-9Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-048-00-03,5-dichloro-2-[5-cyjano-2,6-bis(3-hydroksypropyloamino)-4-metylo-3-pirydyloazo]benzenosulfonian sodu401-870-8-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

016-049-00-6bis[dimetylo(oktadecylo)benzenosulfonian] wapnia402-040-8-Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

016-050-00-15-{4-chloro-6-[N-(4-{4-chloro-6-[5-hydroksy-2,7-disulfoniano-6-(2-sulfonianofenyloazo)-4-naftyloamino]-1,3,5-triazyno-2-yloamino}fenylo-N-metylo)amino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-4-hydroksy-3-(2-sulfonianofenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian tripotasu-trisodu402-150-6-Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

016-051-00-77-(4-{6-fluoro-4-[2-(2-winylosulfonyloetoksy)etyloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-ureidofenyloazo)naftaleno-1,3,6-trisulfonian trisodu402-170-5106359-91-5Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-052-00-24-hydroksynaftaleno-1-sulfonian benzylotributyloamoniowy402-240-5102561-46-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

016-053-00-82-(dialkilokarbamoilo)benzenosulfonian dialkiloamoniowy, gdzie alkil oznacza nasycony, nierozgałęziony łańcuch zawierający 16 lub 18 atomów węgla (heksadecyl lub oktadecyl)402-460-1-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

016-054-00-3(2,4,4-trimetyloheksanoiloksy)benzenosulfonian sodu400-030-8-Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H331

H372 **

H302

H319

H335

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372 ** H302

H319

H335

H317

016-055-00-94-amino-3,6-bis{5-[6-chloro-4-(2-hydroksyetyloamino)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]-2-sulfonianofenyloazo}-5-hydroksy-naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu (zawierający > 35 % chlorku sodu i octanu sodu)400-510-7-Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

016-056-00-4wodorosiarczan(VI) potasu; kwaśny siarczan potasu231-594-17646-93-7Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

016-057-00-Xchlorek styreno-4-sulfonylu404-770-22633-67-2Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H315

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H315

H318

H317

016-058-00-5produkty reakcji chlorku tionylu z 1,3,4-tiadiazolo-2,5-ditiolem, tert-nonanotiolem i C12-14-tert-alkiloaminą404-820-3-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

016-059-00-0dichlorowodorek N, N,N',N'-tetrametyloditiobis(etyleno)diaminy405-300-917339-60-5Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H317

H410

016-060-00-6peroksodisiarczan(VI) diamonu; nadtlenodisiarczan(VI) diamonu231-786-57727-54-0Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

016-061-00-1peroksodisiarczan(VI) dipotasu; nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu231-781-87727-21-1Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

016-062-00-7bensultap (ISO);

1,3-bis(fenylosulfonylotio)-2-(N, N-dimetyloamino)propan

-17606-31-4Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

016-063-00-2disiarczan(IV) disodu231-673-07681-57-4Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

EUH031
016-064-00-8wodorosiarczan(IV) sodu … %;

wodorosiarczyn sodu . . . %

231-548-07631-90-5Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302EUH031 B
016-065-00-31-amino-4-[2-metylo-5-(4-metylofenylosulfonyloamino)fenyloamino]antrachinono-2-sulfonian sodu400-100-884057-97-6Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
016-066-00-9{5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazyn-2-ylo)amino]-2-[(2-hydroksy-3,5-disulfonianofenyloazo)-2-sulfonianobenzylidenohydrazyno]benzoesan}miedzian(II) tetrasodu404-070-7116912-62-0Aquatic Chronic 3H412-H412
016-067-00-42,4,6-trimetylobenzenosulfonian 4-metylofenylu; mezytylenosulfonian 4-metylofenylu407-530-567811-06-7Aquatic Chronic 4H413-H413
016-068-00-X3,5-bis(tetradecyloksykarbonylo)benzenosulfinian sodu407-720-8155160-86-4Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

016-069-00-5kwas 3,5-bis(tetradecyloksykarbonylo)benzenosulfinowy407-990-7141915-64-2Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

016-070-00-0sulfon 4-benzyloksy-4'-(2,3-epoksy-2-metylopropoksy)difenylowy; 1-(4-benzyloksyfenylosulfonylo)-4-(2,3-epoksy-2-metylopropoksy)benzen408-220-2-Aquatic Chronic 4H413-H413
016-071-00-63-amino-6,13-dichloro-10-{3-[4-chloro-6-(2-sulfofenyloamino)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]propyloamino}trifenoksydioksazyno-4,11-disulfonian trisodu410-130-3136248-03-8Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
016-072-00-13-amino-4-hydroksy-N-(2-metoksyetylo)benzenosulfonoamid411-520-6112195-27-4Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

016-073-00-7tetrakis(fenylometylo)tioperoksydi(karbotioamid)404-310-010591-85-2Aquatic Chronic 4H413-H413
016-074-00-26-fluoro-2-metylo-3-(4-metylosulfanylobenzylo)inden; 6-fluoro-2-metylo-3-(4-metylotiobenzylo)inden405-410-7-Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

016-075-00-82,2'-diallilo-4,4'-sulfonylodifenol411-570-941481-66-7Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

016-076-00-32,3-bis[(2-sulfanyloetylo)sulfanylo]propano-1-tiol411-290-7131538-00-6Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 ** H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H410

016-077-00-9chlorek 2-chloro-p-toluenosulfonylu412-890-142413-03-6Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

H412

016-078-00-44-metylo-N, N-bis(2-{[(4-metylofenylo)sulfonylo]amino}etylo)benzenosulfonoamid413-300-556187-04-3Aquatic Chronic 4H413-
016-079-00-XN, N-bis[2-(p-toluenosulfonyloksy)etylo]-p-toluenosulfonoamid412-920-316695-22-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

016-080-00-52-anilino-5-[2-nitro-4-(N-fenylosulfamoilo)]anilinobenzenosulfonian sodu412-320-131361-99-6Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

016-081-00-0N-etoksykarbonylo-N-(p-tolilosulfonylo)azanid heksahydrocyklopenta[c]pirolo-1-(1H)-amoniowy418-350-1-Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H319

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H302

H319

H317

H411

016-082-00-6etoksysulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(2-etoksyfenoksysulfonylo)mocznik

-126801-58-9Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
016-083-00-1acybenzolar S-metylowy; benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotian S-metylu420-050-0135158-54-2Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

016-084-00-7prosulfuron (ISO);

1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropylo)fenylosulfonylo]mocznik

-94125-34-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

M=100
016-085-00-2flazasulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-trifluorometylo-2-pirydylosulfonylo)mocznik

-104040-78-0Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
016-086-00-810-amino-6,13-dichloro-3-{3-[4-(2,5-disulfonianoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazyn-2-yloamino]propan-3-yloamino}-5,12-dioksa-7,14-diazapentaceno-4,11-disulfonian tetrasodu402-590-9109125-56-6Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
016-087-00-3masa poreakcyjna: bisheksafluorofosforanu tiobis(4,1-fenyleno)-S, S,S',S'-tetrafenylodisulfoniowego;

heksafluorofosforanu difenylu-(4-fenylotiofenylo)sulfoniowego;

węglanu propylenu

403-490-8104558-95-4Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H317

H410

016-088-00-9kwas 4-{bis[4-(dietyloamino)fenylo]-metylo}benzeno-1,2-dimetanosulfonowy407-280-771297-11-5Aquatic Chronic 3H412-H412
016-089-00-4masa poreakcyjna: estrów 5,5',6,6',7,7'-heksahydroksy-3,3,3',3'-tetrametylo-1,1'-spirobiindanu i 2-diazo-1,2-dihydro-1-okso-5-sulfonaftalenu413-840-1-Self-react. C ****

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

016-090-00-X4-metylo-N-(metylosulfonylo)benzenosulfonoamid415-040-814653-91-9Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

016-091-00-51-amino-9,10-dihydro-9,10-diokso-4-(2,4,6-trimetyloanilino)antraceno-2-sulfonian C12-14-tert-alkiloamoniowy414-110-5-Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

016-092-00-0masa poreakcyjna: 4,7-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiolu;

4,8-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiolu;

5,7-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiolu

427-050-1-Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

016-093-00-6masa poreakcyjna: tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonianu) 4-(7-hydroksy-2,4,4-tri-metylochroman-2-ylo)rezorcynol-4-ilu;

bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonian) 4-(7-hydroksy-2,4,4-tri-metylochroman-2-ylo)rezorcynolu (2:1)

414-770-4140698-96-0Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

016-094-00-1siarka231-722-67704-34-9Skin Irrit. 2H315GHS07

Wng

H315
016-095-00-7masa poreakcyjna: produkt reakcji 4,4'-metylenobis-[2-(4-hydroksybenzylo)-3,6-dimetylofenolu] i 6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-naftalenosulfonianu (1:2);

produkt reakcji 4,4'-metylenobis-[2-(4-hydroksybenzylo)-3,6-dimetylofenolu] i 6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-naftalenosulfonianu (1:3)

417-980-4-Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

016-096-00-2tifensulfuron metylowy (ISO);

3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylan metylu

-79277-27-3Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
016-097-00-8chlorowodorek 1-amino-2-metylo-2-propanotiolu434-480-132047-53-3Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

H412

017-001-00-7chlor231-959-57782-50-5Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

M = 100U
017-002-00-2chlorowodór231-595-77647-01-0Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

U5
017-002-01-Xkwas chlorowodorowy … %; kwas solny … %231-595-7-Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

EyeIrrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

B
017-003-00-8chloran(V) baru236-760-713477-00-4Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

017-004-00-3chloran(V) potasu223-289-73811-04-9Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

017-005-00-9chloran(V) sodu231-887-47775-09-9Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H302

H411

017-006-00-4kwas chlorowy(VII) … %; kwas nadchlorowy …%231-512-47601-90-3Ox. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 50 % Skin Corr. 1B; H314: 10 % ≤ C < 50 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C

< 10 %

Ox. Liq. 1; H271: C > 50 %:

Ox. Liq. 2; H272: C ≤ 50 %:

B
017-007-00-Xchloran(VII) baru; nadchloran baru236-710-413465-95-7Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H271

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

017-008-00-5chloran(VII) potasu; nadchloran potasu231-912-97778-74-7Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

017-009-00-0nadchloran amonu; chloran(VII) amonu232-235-17790-98-9Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

T
017-010-00-6chloran(VII) sodu; nadchloran sodu231-511-97601-89-0Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

017-011-00-1chloran(I) sodu, roztwór zawierający … % aktywnego Cl231-668-37681-52-9Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031EUH031: C ≥ 5 %B
017-012-00-7podchloryn wapnia; chloran(I) wapnia231-908-77778-54-3Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 5 %

Eye Dam.1; H318: 3 % ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 3 %

M = 10

T
017-013-00-2chlorek wapnia233-140-810043-52-4Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
017-014-00-8chlorek amonu235-186-412125-02-9Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

017-015-00-3chlorowodorek chlorku [2-(aminometylo)fenylo]acetylu417-410-461807-67-8Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

017-016-00-9chlorek metylotrifenylofosfonium418-400-21031-15-8Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H315

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H315

H318

H411

017-017-00-4chlorek (Z)-dokoz-13-enylo-N, N-bis(2-hydroksyetylo)-N-metyloamoniowy426-210-6120086-58-0Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

017-018-00-Xchlorek N, N,N-trimetylo-2,3-bis(stearoiloksy)propyloamoniowy405-660-7-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
017-019-00-5chlorowodorek (R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimetoksy-1-weratryloizochinoliny; chlorowodorek (R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimetoksy-1-(3,4-dimetoksyfenylometylo)izochinoliny415-110-854417-53-7Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

017-020-00-0chlorek etylopropoksyglinu421-790-713014-29-4Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014
017-021-00-6chlorek (behenamidopropylo)dimetylo-(dihydroksypropylo)amoniowy; chlorek (dokozanoamidopropylo)dimetylo(dihydroksypropylo)amoniowy423-420-1136920-10-0Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H410

017-023-00-7trichlorki [fosfinylidenotris(oksy)] tris[3-aminopropylo-2-hydroksy-N, N-dimetylo-N-(C6-18)-alkilu]425-520-9197179-61-6Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

017-026-00-3ditlenek chloru233-162-810049-04-4Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H270

H330

H314

H400

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H270

H330

H314

H400

M = 105
017-026-01-0ditlenek chloru … %233-162-810049-04-4Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 5 %

Eye Dam.1; H318: 3 % ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,3 % ≤ C < 3 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 3 % M = 10

B
019-001-00-2potas231-119-87440-09-7Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014
019-002-00-8wodorotlenek potasu;

potaż żrący

215-181-31310-58-3Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C

< 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

020-001-00-Xwapń231-179-57440-70-2Water-react. 2H261GHS02

Dgr

H261
020-002-00-5cyjanek wapnia; dicyjanek wapnia209-740-0592-01-8Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

EUH032
020-003-00-0masa poreakcyjna: [bis(2-hydroksy-5-tetrapropenylofenylometylo)metyloamino]diwodorotlenku diwapnia;

[tris(2-hydroksy-5-tetrapropenylofenylometylo)metyloamino]triwodorotlenku triwapnia;

poli{[(2-hydroksy-5-tetrapropenylofenylometylo)metyloamino]wodorotlenku wapnia}

420-470-4-Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

022-001-00-5chlorek tytanu(IV); tetrachlorek tytanu231-441-97550-45-0Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314EUH014
022-002-00-0szczawian tytanu(IV)403-260-7-Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
022-003-00-6bis(η5-cyklopentadienylo)-bis[2,6-difluoro-3-(pirol-1-ilo)fenylo]tytan412-000-1125051-32-3Flam. Sol. 1

Repr. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H228

H361f *** H373 **

H411

GHS02

GHS08

GHS09

Dgr

H228

H361f *** H373 ** H411

T
022-004-00-1tlenek potasowo-tytanowy (K2Ti6O13)432-240-012056-51-8Carc. 2H351GHS08

Wng

H351
022-005-00-7[N-(1,1-dimetyloetylo)-1,1-dimetylo-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametylo-2,4-cyclopentadien-1-ylo]silanoamino(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadieno]-tytan419-840-8169104-71-6Flam. Sol. 1****

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H228

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H314

H317

H413

023-001-00-8pentatlenek diwanadu;

pentatlenek wanadu; tlenek wanadu(V)

215-239-81314-62-1Muta. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H341

H361d *** H372 **

H332

H302

H335

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H341

H361d *** H372 **

H332

H302

H335

H411

024-001-00-0tlenek chromu(VI); tritlenek chromu; bezwodnik chromowy215-607-81333-82-0Ox. Sol. 1

Carc. 1A

Muta. 1B Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1A

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H271

H350

H340

H361f *** H330

H311

H301

H372 **

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H271

H350

H340

H361f *** H330

H311

H301

H372 **

H314

H334

H317

H410

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %
024-002-00-6dichromian(VI) potasu231-906-67778-50-9Ox. Sol. 2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H312

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H312

H314

H334

H317

H410

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %3
024-003-00-1dichromian(VI) amonu232-143-17789-09-5Ox. Sol. 2 ****

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H312

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H312

H314

H334

H317

H410

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Resp. Sens.; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens.; H317:C ≥ 0,2 %

G3
024-004-00-7dichromian(VI) sodu234-190-310588-01-9Ox. Sol. 2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H410

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

3
024-005-00-2dichlorek ditlenek chromu;

chlorek chromylu; dichlorek chromylu; tlenochlorek chromu

239-056-814977-61-8Ox. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H271

H350i

H340

H314

H317

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H350i

H340

H314

H317

H410

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 10 % Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C

< 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤

C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤

C < 5 %

STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %

T3
024-006-00-8chromian(VI) potasu232-140-57789-00-6Carc. 1B

Muta. 1B

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H340

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H340

H319

H335

H315

H317

H410

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,5 %3
024-007-00-3chromiany(VI) cynku łącznie z chromianem(VI) cynku-potasu--Carc. 1A

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H317

H410

A
024-008-00-9chromian(VI) wapnia237-366-813765-19-0Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

024-009-00-4chromian(VI) strontu232-142-67789-06-2Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H400

H410

024-010-00-Xchromian(VI) chromu(III);

chromian chromu(III);

chromian chromowy

246-356-224613-89-6Ox. Sol. 1

Carc. 1B

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H271

H350

H314

H317

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H350

H314

H317

H410

T
024-011-00-5bis[1-(3,5-dinitro-2-oksydofenyloazo)-3-(N-fenylokarbamoilo)-2-naftolano]chromian(III) amonu400-110-2109125-51-1Self-react. C ****

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

024-012-00-0bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenyloazo)-3-sulfoniano-1-naftolano]chromian(III) trisodu400-810-8-Muta. 2H341GHS08

Wng

H341
024-013-00-6[6-anilino-2-(5-nitro-2-oksydofenyloazo)-3-sulfoniano-1-naftolano](4-sulfoniano-1,1'-azodi-2,2`-naftolano)chromian(III) trisodu402-500-8-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

024-014-00-1bis[2-(5-chloro-4-nitro-2-oksydofenyloazo)-5-sulfoniano-1-naftolano]chromian(III) trisodu402-870-093952-24-0Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

024-015-00-7[3-metylo-4-(5-nitro-2-oksydofenyloazo)-1-fenyloazopirazolano][1-(3-nitro-2-oksydo-5-sulfonianofenyloazo)-2-naftolano]chromian(III) disodu404-930-1-Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H318

H411

024-016-00-2bis[1-(5-chloro-2-oksydofenyloazo)-2-naftolano]chromian (III) tetradecyloamoniowy405-110-688377-66-6STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 4

H373 **

H413

GHS08

Wng

H373 **

H413

024-017-00-8związki chromu(VI), z wyjątkiem chromianu(VI) baru i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Carc. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H317

H410

A
024-018-00-3chromian(VI) sodu; chromian(VI) disodu231-889-57775-11-3Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H312

H314

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H312

H314

H334

H317

H410

Resp. Sens.;

H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens.; H317:C ≥ 0,2 %

3
024-019-00-9główny składnik: anilid kwasu acetooctowego / 3-amino-1-hydroksybenzen (ATAN-MAP): {6-[(2 lub 3 lub 4)-amino-(4 lub 5 lub 6)-hydroksyfenyloazo]-5'-(fenylosulfamoilo)-3-sulfonianonaftaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolano}-{6''-[1-(fenylokarbamoilo)etyloazo]-5'''-(fenylosulfamoilo)-3''-sulfonianonaftaleno-2''-azobenzeno-1'',2'''-diolano}chromian(III) trisodu; produkt uboczny 1: anilid kwasu acetooctowego / anilid kwasu acetooctowego (ATAN-ATAN): bis{6-[1-(fenylokarbamoilo)etyloazo]-5'-(fenylosulfonylo)-3-sulfonianonaftaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolano}chromian(III) trisodu;

produkt uboczny 2: 3-amino-1-hydroksybenzen / 3-amino-1-hydroksybenzen (MAP-MAP): bis{6-[(2 lub 3 lub 4)-amino-(4 lub 5 lub 6)-hydroksyfenyloazo]-5'-(fenylosulfamoilo)-3-sulfonianonaftaleno-2-azobenzeno-1,2'-diolano}chromian(III) trisodu

419-230-1-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

024-020-00-4bis[(3'-nitro-5'-sulfoniano{6-amino-2-[4-(2-hydroksy-1-naftyloazo)fenylosulfonyloamino]pirymidyno-5-azo}benzeno-2',4-diolano)]chromian(III) trisodu418-220-4-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

024-021-00-Xbis[(N, N'-n)-1'-(fenylokarbamoilo)-3,5-disulfonianobenzenoazo-1'-prop-1'-eno-2,2'-diolato]chromian (III) potasu i tetrasodu425-830-4-Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
025-001-00-3tlenek manganu(IV); ditlenek manganu215-202-61313-13-9Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

025-002-00-9manganian(VII) potasu; nadmanganian potasu231-760-37722-64-7Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H302

H400

H410

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H410

025-003-00-4siarczan(VI) manganu(II)232-089-97785-87-7STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H373 **

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373 ** H411
025-004-00-Xdi(heksafluorofosforan) bis(N, N',N''-trimetylo-1,4,7-triazacyklononano)trioksodimanganu(IV) – monohydrat411-760-1116633-53-5Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
025-005-00-5masa poreakcyjna: [29H,31H-ftalocyjanino-C, C,C-trisulfoniano(6-)-N29,N30,N31,N32]manganianu(3-) trisodu; [29H,31H-ftalocyjanino-C, C,C, C-tetrasulfoniano(6-)-N29,N30,N31,N32]manganianu(3-) tetrasodu;

[29H,31H-ftalocyjanino-C, C,C, C,C-pentasulfoniano(6-)-N29,N30,N31,N32]manganianu(3-) pentasodu

417-660-4-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
026-001-00-6heksafluorostiboran (η-kumen)-(η-cyklopentadienylo)żelaza(II)407-840-0100011-37-8Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

026-002-00-1trifluorometanosulfonian (η-kumen)-(η-cyklopentadienylo)żelaza(II)407-880-9117549-13-0Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

026-003-00-7siarczan żelaza(II)231-753-57720-78-7Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H302

H319

H315

026-003-01-4siarczan żelaza(II) (1:1) heptahydrat; kwas siarkowy (VI), sól żelaza(II) (1:1), heptahydrat;

siarczan żelazawy heptahydrat

231-753-57782-63-0Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H302

H319

H315

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 25 %
026-004-00-2żelazian potasu430-010-412160-44-0Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

027-001-00-9kobalt231-158-07440-48-4Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H334

H317

H413

027-002-00-4tlenek kobaltu(II)215-154-61307-96-6Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

M=10
027-003-00-Xsiarczek kobaltu(II)215-273-31317-42-6Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

M=10
027-004-00-5dichlorek kobaltu231-589-47646-79-9Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F*** H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F*** H302

H334

H317

H410

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 % M=101
027-005-00-0siarczan kobaltu; siarczan(VI) kobaltu233-334-210124-43-3Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F*** H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F*** H302

H334

H317

H410

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 % M=101
027-006-00-6octan kobaltu(II)200-755-871-48-7Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F*** H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F*** H334

H317

H410

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M = 10

1
027-007-00-1heksacyjanokobaltan(III) cynku, kompleks trzeciorzędowego alkoholu butylowego/ glikolu polipropylenowego425-240-7-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

027-008-00-7kompleks kobalto(III)-bis(N-fenylo-4-(5-etylosulfonylo-2-hydroksyfenyloazo)-3-hydroksynaftyloamid), uwodniony (n H2O, 2427-390-9-Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
027-009-00-2azotan(V) kobaltu(II)233-402-110141-05-6Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F*** H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F*** H334

H317

H410

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M = 10

1
027-010-00-8węglan kobaltu(II)208-169-4513-79-1Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F*** H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F*** H334

H317

H410

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 % M=101
028-001-00-1tetrakarbonylonikiel;

tetrakarbonylek niklu

236-669-213463-39-3Flam. Liq. 2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H351

H360D *** H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H351

H360D *** H330

H410

028-002-00-7nikiel231-111-47440-02-0Carc. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H351

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H351

H372**

H317

S7
028-002-01-4proszek niklowy;

[średnica cząstek < 1 mm]

231-111-47440-02-0Carc. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H372**

H317

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H351

H372**

H317

H412

028-003-00-2tlenek niklawy; [1]

tlenek niklu(II); [2]

bunsenit [3]

215-215-7[1]

234-323-5[2]-[3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

028-004-00-8ditlenek niklu; tlenek niklu(IV)234-823-312035-36-8Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

028-005-00-3tritlenek diniklu215-217-81314-06-3Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

028-006-00-9siarczek niklu(II); [1]

siarczek niklowy; [2]

millerit [3]

240-841-2[1]

234-349-7[2]-[3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. 1A

Muta. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H372**

H317

H410

028-007-00-4disiarczek triniklu;

[1]

hazlełudyt [2]

234-829-6[1]

-[2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H372** H317

H410

028-008-00-Xwodorotlenek niklu(II); [1]

wodorotlenek niklawy [2]

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. 1A

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i H360D*** H341

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H360D*** H341

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

028-009-00-5siarczan(VI) niklu(II)232-104-97786-81-4Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372** H332

H302

H315

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥

0,01 %

M = 1

028-010-00-0węglan niklu;

zasadowy węglan niklu;

kwas węglowy, sól niklowa (2+); [1]

kwasu węglowego, sól niklowa; [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O’]] dihydroksy trinikiel; [3]

[karbonato(2-)] tetrahydroksytrinikiel [4]

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

028-011-00-6dichlorek niklu(II)231-743-07718-54-9Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H331

H301

H372**

H315

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H331

H301

H372**

H315

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

028-012-00-1diazotan niklu; [1]

kwas azotowy(V), sól niklowa [2]

236-068-5 [1]

238-076-4 [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

Ox. Sol. 2

Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H318

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H318

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317 C ≥ 0,01 %

M = 1

028-013-00-7kamień niklowy273-749-669012-50-6Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372**

H317

H410

028-014-00-2szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane, siarczan (VI) niklu295-859-392129-57-2Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373:0,1 % ≤ C < %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,01 %

M=1

028-015-00-8szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane305-433-194551-87-8Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

028-016-00-3dichloran(VII) niklu;

sól niklu(II) kwasu chlorowego(VII)

237-124-113637-71-3Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H314

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

028-017-00-9bis(siarcznan) dipotasu i niklu; [1]

bis(siarczan) diamonu i niklu [2]

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373:0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,01 %

M=1

028-018-00-4bis(sulfamidian) niklu;

amidosulfoniam niklu

237-396-113770-89-3Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,01 %

M=1

028-019-00-Xbis(tetrafluoroboran) niklu238-753-414708-14-6Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372** H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

028-021-00-0dimrówczan niklu; [1]

sól niklowa kwasu mrówkowego; [2]

sól miedzi i niklu kwasu mrówkowego [3]

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372** H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,01 %

M=1

028-022-00-6di(octan) niklu; [1]

octan niklu [2]

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H332

H302

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C≥ 0,01 %

M = 1

028-024-00-7dibenzoesan niklu209-046-8553-71-9Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C≥ 0,01 %

M=1

028-025-00-2bis(4-cykloheksylomaślan) niklu223-463-23906-55-6Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,01 %

M=1

028-026-00-8stearynian niklu(II);

oktadekanian niklu(II)

218-744-12223-95-2Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373:0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C;≥ 0,01 %

M=1

028-027-00-3dimleczan niklu-16039-61-5Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372:C ≥ 1 % STOT RE 2; H373:0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

028-028-00-9oktanian niklu(II)225-656-74995-91-9Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Skin Corr. 1A

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H314

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

028-029-00-4difluorek niklu; [1]

dibromek niklu; [2]

dijodek niklu; [3]

fluorek niklowo-potasowy [4]

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

-[4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372** H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

028-030-00-Xheksafluorokrzemian niklu247-430-726043-11-8Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,01 %

M=1

028-031-00-5selenian(VI) niklu239-125-215060-62-5Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C≥ 0,01 %

M=1

028-032-00-0wodorofosforan niklu; [1]

bis(diwodorofosforan) niklu; [2]

bis(ortofosforan) triniklu; [3]

difosforan diniklu; [4]

bis(fosfininian) niklu; [5]

fosfinian niklu; [6]

sól wapniowo-niklowa kwasu fosforowego(V); [7]

sól niklowa(II) kwasu difosorowego [8]

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

-[7]

-[8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

028-033-00-6heksacyjanożelazian diamonowo-niklowy-74195-78-1Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i H372** H334

H317

H410

028-034-00-1dicyjanian niklu209-160-8557-19-7Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

EUH032
028-035-00-7chromian(VI) niklu238-766-514721-18-7Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

028-036-00-2krzemian niklu(II); [1]

ortokrzemian diniklu; [2]

krzemian niklu (3:4); [3]

sól niklowa kwasu krzemowego; [4]

triwodorohydroksybis[ortokrzemian(4-)] triniklu(3-) [5]

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372** H317

H410

028-037-00-8heksacyjanożelazian diniklu238-946-314874-78-3Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372** H317

H410

028-038-00-3bis(arsenian(V)) triniklu;

arsenian niklu(II)

236-771-713477-70-8Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H372** H317

H410

028-039-00-9szczawian niklu; [1]

sól niklowa kwasu szczawiowego [2]

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372** H317

H410

028-040-00-4tellurek niklu235-260-612142-88-0Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372** H317

H410

028-041-00-Xtetrasiarczek triniklu-12137-12-1Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372** H317

H410

028-042-00-5bis(arsenian(III)) triniklu-74646-29-0Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372** H317

H410

028-043-00-0szary peryklaz kobaltu i niklu;

C.I. Pigment Black 25; czerń pigmentowa 25; C.I. 77332; [1]

ditlenek kobaltu i niklu; [2]

tlenek kobaltu i niklu [3]

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

-[3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i H372** H317
028-044-00-6tritlenek niklu cyny;

cynian(IV) niklu

234-824-912035-38-0Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i H372**

H317

028-045-00-1dekatlenek niklu i triuranu239-876-615780-33-3Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i H372**

H317

028-046-00-7ditiocyjanian niklu237-205-113689-92-4Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

EUH032STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C≥ 0,01 %

M=1

028-047-00-2dichromian(VI) niklu239-646-515586-38-6Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372:C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317:C≥ 0,01 %

M=1

028-048-00-8selenian niklu(II)233-263-710101-96-9Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i H372**

H334

H317

H410

028-049-00-3selenek niklu215-216-21314-05-2Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372**

H317

H410

028-050-00-9sól ołowiu i niklu kwasu krzemowego-68130-19-8Carc. 1A

Repr. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H360Df H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H360Df H372**

H317

H410

028-051-00-4diarsenek niklu; [1]

arsenek niklu [2]

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372**

H317

H410

028-052-00-Xpriderit niklu, baru i tytanu;

C.I. Pigment Yellow 157; żółcień pigmentowa 157; C.I. 77900

271-853-668610-24-2Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i H372**

H317

028-053-00-5dichloran(V) niklu; [1]

dibromian(V) niklu; [2]

sól niklowa(II) wodorosiarczanu etylu [3]

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < %

Skin Sens. 1; H317:C≥ 0,01 %1

M=1

028-054-00-0trifluorooctan niklu(II); [1]

propionian niklu(II); [2]

bis(benzenosulfonian) niklu; [3]

wodorocytrynian niklu(II); [4]

sól amonowo-niklowa kwasu cytrynowego; [5]

sól niklowa kwasu cytrynowego; [6]

bis(2-etyloheksanian) niklu; [7]

sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego; [8]

sól niklowa kwasu dimetyloheksanowego; [9]

izooktanian niklu(II); [10]

izooktanian niklu; [11]

bis(izononanian) niklu; [12]

neononanian niklu(II); [13]

izodekanian niklu(II); [14]

neodekanian niklu(II); [15] sól niklowa kwasu neodekanowego; [16]

neoundekanian niklu(II); [17]

bis(D-glukonian-O1,O2)niklu; [18]

3,5-bis(tert-butylo)-4-hydroksybenzoesan niklu (2:1); [19]

palmitynian niklu(II); [20]

(2-etyloheksaniano-O)(izononaniano-O)nikiel; [21]

(izononaniano-O)(izooktaniano-O) nikiel; [22]

(izooktaniano-O)(neodekaniano-O) nikiel; [23]

(2-etyloheksaniano-O)(izodekaniano-O)nikiel; [24]

(2-etyloheksaniano-O)(neodekaniano-O)nikiel; [25]

(izodekaniano-O)(izooktaniano-O)nikiel; [26]

(izodekaniano-O)(izononaniano-O)nikiel; [27]

(isononaniano-O)(neodekaniano-O)nikiel; [28]

sole niklowe kwasów tłuszczowych C6-19 o łańcuchach rozgałęzionych; [29]

sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach C8-18 i nienasyconych C18; [30]

sól niklowa(II) kwasu 2,7-naftalenodisulfonowego; [31]

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

-[31]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9

[25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. 1A Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D*** H372**

H334

H317

H410

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥

0,01 % M=1

028-055-00-6siarczan(IV) niklu(II); [1]

tritlenek niklu i telluru; [2]

tetratlenek niklu i telluru; [3] fosforan tlenek wodorotlenek molibdenu i niklu [4]

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i H372**

H334

H317

H410

028-056-00-1borek niklu (NiB); [1]

borek diniklu; [2]

brek triniklu; [3]

borek niklu; [4]

krzemek diniklu; [5]

dikrzemek niklu; [6]

fosforek diniklu; [7]

fosforek niklu i boru [8]

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

-[8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i H372**

H317

H410

028-057-00-7tetratlenek diglinu i niklu; [1]

tritlenek niklu i tytanu; [2]

tlenek niklu i tytanu; [3]

heksatlenek niklu i diwanadu; [4]

oktatlenek kobaltu, dimolibdenu i niklu; [5]

tritlnek niklu i cyrkonu; [6]

tetratlenek molibdenu i niklu; [7]

tetratlenek niklu i wolframu; [8]

oliwin, zieleń niklowa; [9]

ditlenek litu i niklu; [10]

tlenek molibdenu i niklu; [11]

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

-[10]

-[11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i H372**

H317

028-058-00-2tlenek kobaltu, litu i niklu442-750-5-Carc. 1A

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H330

H372**

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H372**

H317

H410

029-001-00-4chlorek miedzi(I);

chlorek miedziawy

231-842-97758-89-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

029-003-00-5sole miedziowe kwasów naftenowych;

naftenian miedzi

215-657-01338-02-9Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H302

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H302

H410

029-004-00-0siarczan(VI) miedzi(II); siarczan miedziowy231-847-67758-98-7Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H315

H410

029-005-00-6[tris(chlorometylo)ftalocyjaniano]miedzi(II), produkt reakcji z N-metylopiperyzyną i kwasem metoksyoctowym; turkus kartasol401-260-1-Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
029-006-00-1(trisulfonianoftalocyjaniano)miedzian(II) tris(oktadek-9-enyloamoniowy)403-210-4-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

029-007-00-7wodorotlenek [2-{3-[6-(2-chloro-5-sulfoniano)anilino]-4-(3-karboksypirydynio)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]-2-oksydo-5-sulfonianofenyloazofenylometyloazo}-4-sulfonianobenzoesano]miedzian(3-) trisodu404-670-989797-01-3Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317 G
029-008-00-2metanosulfonian miedzi(II)405-400-254253-62-2Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

029-009-00-8kompleks ftalocyjanino-N-[3-(dietylo-amino)propylo]sulfonoamidu z miedzią413-650-993971-95-0Aquatic Chronic 3H412-H412
029-010-00-3masa poreakcyjna związków od [dodekakis(p-tolilosulfanylo)ftalocyjaniano]miedzi(II) do [heksadekakis(p-tolilosulfanylo)ftalocyjaniano]miedzi(II);407-700-9101408-30-4Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
029-011-00-9kompleks [29H,31H-ftalocyjaniano-(2-)-N29,N30,N31,N32]-({3-[N-metylo-N-(2-hydroksyetylo)amino]propylo}amino)sulfonylosulfonianu sodu z miedzią412-730-0150522-10-4Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314
029-012-00-4{[N-(3-trimetyloamoniopropylo)sulfamoilo]metylosulfonianoftalocyjaniniano}miedzian(II) sodu407-340-2124719-24-0Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
029-013-00-X(2-{α-[3-(4-chloro-6-{2-[2-(winylosulfonylo)etoksy]etyloamino}-1,3,5-triazyn-2-yloamino)-2-oksydo-5-sulfonianofenyloazo]benzylidenohydrazyno}-4-sulfonianobenzoesano)miedzian(II) trisodu407-580-8130201-51-3Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
029-014-00-5masa poreakcyjna: kompleksu 2,2'-[[cis-1,2-cykloheksanodylobis(nitrylometylidyno)]bis[fenolanu]](2-)N, N',O, O'-miedzi i kompleksu 2,2'-[[trans-1,2-cykloheksanodylobis(nitrylometylidyno)]bis[fenolanu]](2-)N, N',O, O'-miedzi419-610-7171866-24-3STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373**

H411

030-001-00-1proszek cynkowy – pył cynkowy (piroforyczny)231-175-37440-66-6Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H260

H250

H410

T
030-001-01-9proszek cynkowy – pył cynkowy (stabilizowany)231-175-37440-66-6Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
030-003-00-2chlorek cynku(II); dichlorek cynku231-592-07646-85-7Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H410

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
030-004-00-8dimetylocynk; [1]

dietylocynk [2]

208-884-1 [1]

209-161-3 [2]

544-97-8 [1]

557-20-0 [2]

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H260

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H260

H314

H410

EUH014
030-005-00-3diaminabis(izocyjaniano)cynk(II)401-610-3-Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H302

H318

H334

H317

H400

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H334

H317

H400

030-006-00-9siarczan(VI) cynku(II) (uwodniony) (monohydrat, heksahydrat, heptahydrat); [1]

siarczan(VI) cynku(II) (bezwodny) [2]

231-793-3 [1]

231-793-3 [2]

7446-19-7 [1]

7733-02-0 [2]

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

030-007-00-4bis(3,5-di-tert-butylosalicylano-O1,O2)cynk403-360-042405-40-3Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H302

H410

T
030-008-00-Xwodorotlenek 2-(benzenosulfonamido)benzoesan cynku(II)403-750-0113036-91-2Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

030-009-00-5bis(4-(n-oktyloksykarbonyloamino) salicylan) cynku dihydrat417-130-2-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

030-010-00-0kwas 2-dodec-1-enylobutanodiowy, sól cynkowa estru 4-metylowego430-740-3-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
030-011-00-6bis[ortofosforan(V)] tricynku231-944-37779-90-0Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
030-012-00-1wodorotlenek węglan glinu, magnezu i cynku423-570-6169314-88-9Aquatic Chronic 4H413 H413
030-013-00-7tlenek cynku215-222-51314-13-2Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
030-015-00-8bis(heksacyjanokobaltano(3+))dioctano tetracynk(2+)440-060-9-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
033-001-00-Xarsen231-148-67440-38-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

033-002-00-5związki arsenu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

*A1
033-003-00-0tlenek arsenu(III);

tritlenek arsenu; arszenik; tlenek arsenawy

215-481-41327-53-3Carc. 1A

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H300

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H300

H314

H410

033-004-00-6pentatlenek arsenu;

tlenek arsenu(V);

tlenek arsenowy

215-116-91303-28-2Carc. 1A

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

033-005-00-1kwas arsenowy i jego sole, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Carc. 1A

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

A
033-006-00-7arsan; arsenowodór; arsyna232-066-37784-42-1Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H330

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H220

H330

H373 ** H410

U
033-007-00-2tert-butyloarsan423-320-64262-43-5Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 2 *

H250

H330

GHS02

GHS06

Dgr

H250

H330

034-001-00-2selen231-957-47782-49-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 4

H331

H301

H373 **

H413

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H301

H373 ** H413

034-002-00-8związki selenu, z wyjątkiem selenku siarczku kadmu oraz związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H373**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H373**

H410

A
034-003-00-3selenin sodu233-267-910102-18-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H300

H331

H317

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H331

H317

H411

EUH031
035-001-00-5brom231-778-17726-95-6Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H330

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H400

035-002-00-0bromowodór233-113-010035-10-6Press. Gas

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS04

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

U
035-002-01-8kwas bromowodorowy … %--Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 40 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 40 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 40 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

B
035-003-00-6bromian(V) potasu231-829-87758-01-2Ox. Sol. 1

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

H271

H350

H301

GHS03

GHS06

GHS08

Dgr

H271

H350

H301

035-004-00-1bromian(VII) 2-hydroksyetyloamoniowy407-440-6-Ox. Sol. 2 ****

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H317

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H317

H400

040-001-00-3proszek cyrkonowy (piroforyczny)231-176-97440-67-7Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

T
040-002-00-9proszek cyrkonowy, suchy, (niepiroforyczny)--Self-heat. 1H251GHS02

Dgr

H251 T
040-003-00-4produkt reakcji kwasu 3,5-di-tert-butylosalicylowego i tlenochlorku cyrkonu, odwodniony, zasadowy Zr: DTBS = 1,0:1,0 do 1,0:1,5430-610-6226996-19-6Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
042-001-00-9tritlenek molibdenu; tlenek molibdenu(VI)215-204-71313-27-5Carc. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H351

H319

H335

GHS08

GHS07

Wng

H351

H319

H335

042-002-00-4oktamolibdenian(4-) tetrakis(dimetyloditetradecyloamoniowy)404-760-8117342-25-3Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

H331

H318

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H318

042-003-00-Xoktamolibdenian(4-) tetrakis(trimetyloheksadecyloamoniowy)404-860-1116810-46-9Flam. Sol. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H318

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H318

H410

T
042-004-00-5produkt reakcji molibdenianu(VI) amonu i C12-C24-dioksyetylenowanej alkiloaminy (1:5-1:3)412-780-3-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H411

042-005-00-0masa poreakcyjna: mono-i digliceroli oleju canola;

rozgałęzionego 1,3-propanodiamino,N-[3-(tridecylooksy)-propylo] amidu kwasu pochodzącego z oleju canola;

kompleksu N, N-diorgano-ditiokarbaminianomolibdenu

434-240-6-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

046-001-00-Xwodorowęglan tetraamminopalladu(II)425-270-0134620-00-1Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373** H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373** H318

H317

H410

047-001-00-2azotan(V) srebra231-853-97761-88-8Ox. Sol. 2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H314

H400

H410

GHS03

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H314

H410

047-002-00-8kwas polifosforowy, sól miedzi, sodu, magnezu, wapnia, srebra i cynku416-850-4-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
048-001-00-5związki kadmu, z wyjątkiem selenku siarczku kadmu (xCdS.yCdSe), masy poreakcyjnej siarczku kadmu z siarczkiem cynku (xCdS.yZnS), mieszaniny siarczku kadmu z siarczkiem rtęci(II) (xCdS.yHgS) i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

*A1
048-002-00-0kadm (niepiroforyczny); [1]

tlenek kadmu(II) (niepiroforyczny) [2]

231-152-8 [1]

215-146-2 [2]

7440-43-9 [1]

1306-19-0 [2]

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H341

H361fd

H330

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H361fd

H330

H372 ** H410

048-003-00-6dimrówczan kadmu;

mrówczan kadmu

224-729-04464-23-7Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H351

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H351

H373 ** H410

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,25 %

048-004-00-1dicyjanek kadmu208-829-1542-83-6Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H351

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H351

H373 ** H410

EUH032STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

EUH032:C≥ 1 %

048-005-00-7heksafluorokrzemian(2-) kadmu;

fluorokrzemian kadmu

241-084-017010-21-8Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H351

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H351

H373 ** H410

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

048-006-00-2fluorek kadmu(II)232-222-07790-79-6Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD H330

H301

H372 ** H410

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 % STOT RE 2:

0,1 % ≤ C <7 %

048-007-00-8jodek kadmu(II)232-223-67790-80-9Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H351

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H351

H373 ** H410

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

048-008-00-3chlorek kadmu(II)233-296-710108-64-2Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD H330

H301

H372 ** H410

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %

048-009-00-9siarczan(VI) kadmu(II)233-331-610124-36-4Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD H330

H301

H372 ** H410

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 % STOT RE 2; H373 0,1 % ≤ C < 7 %

048-010-00-4siarczek kadmu(II)215-147-81306-23-6Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H361fd

H372 **

H302

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H361fd

H372 ** H302

H413

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 10 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 10 %

1
048-011-00-Xkadm (piroforyczny)231-152-87440-43-9Pyr. Sol. 1

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H350

H341

H361fd

H330

H372 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H250

H350

H341

H361fd

H330

H372 ** H410

050-001-00-5tetrachlorek cyny;

chlorek cynowy; chlorek cyny(IV)

231-588-97646-78-8Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

STOT SE 3; H335:C≥ 5 %
050-002-00-0cyheksatyna (ISO); hydroksytri(cykloheksylo)stannan; wodorotlenek tri(cykloheksylo)cyny236-049-113121-70-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

M=1000
050-003-00-6fentyny octan (ISO);

octan trifenylocyny;

212-984-0900-95-8Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d*** H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H361d*** H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H410

M=10
050-004-00-1fentyny wodorotlenek (ISO);

wodorotlenek trifenylocyny

200-990-676-87-9Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d*** H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H361d*** H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H410

M=10
050-005-00-7związki trimetylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

*A1
050-006-00-2związki trietylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

*A1
050-007-00-8związki tripropylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

*A1
050-009-00-9fluorotripentylostannan;[1]

heksapentylodistannoksan [2]

243-546-7 [1]

247-143-7 [2]

20153-49-5 [1]

25637-27-8 [2]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

*1
050-010-00-4fluorotriheksylostannan243-547-220153-50-8Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

*1
050-011-00-Xzwiązki trifenylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

* M=100A1
050-012-00-5tetracykloheksylostannan; [1] chlorotricykloheksylostannan; [2] butylotricykloheksylostannan [3]215-910-5 [1]

221-437-5 [2]

230-358-5 [3]

1449-55-4 [1]

3091-32-5 [2]

7067-44-9 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

*A1
050-013-00-0związki trioktylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H319

H335

H315

H413

GHS07

Wng

H319

H335

H315

H413

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit.2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %A1
050-017-00-2fenbutacyny tlenek (ISO);

tlenek bis[tris(2-fenylo-2-metylopropylo)cyny]

236-407-713356-08-6Acute Tox. 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H319

H315

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H319

H315

H410

050-018-00-8bis(metanosulfonian) cyny401-640-753408-94-9Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H302

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H317

H411

050-019-00-3azocyklocyna (ISO);

1-(tricykloheksylostannylo)-1H-1,2,4-triazol; tricykloheksylo-1H-1,2,4-triazol-1-ilocyna

255-209-141083-11-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H335

H315

H318

H410

050-020-00-9trioktylostannan413-320-4869-59-0STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H372 **

H315

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H372 ** H315

H413

050-021-00-4dichlorodioktylocyna222-583-23542-36-7Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H331

H372**

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372**

H412

050-022-00-Xdichlorek dibutylocyny;

(DBTC)

211-670-0683-18-1Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H360FD H330

H301

H312

H372**

H314

H410

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,01 % ≤ C < 5 %

Eye Dam.1; H318: 3 % ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,01 % ≤ C < 3 %

M=10

050-023-00-5masa poreakcyjna: bis[(2-etylo-1-oksoheksylo)oksy]dioktylowodorku cyny;

tlenku bis[((2-etylo-1-oksoheksylo)oksy)dioktylocyny]; bis(1-fenylo-1,3-dekanodionylo)dioktylowodorku cyny;

((2-etylo-1-oksoheksylo)oksy)-(1-fenylo-1,3-dekanodionylo)dioktylo wodorku cyny; bis(1-fenylo-1,3-dekanodionylo)dioktylowodorku cyny;

422-920-5-STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373**

H410

M=10
050-024-00-0masa poreakcyjna: wodorotlenku tri-p-tolilocyny; heksa-p-tolilodistannoksanu432-230-6-STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H372**

H302

H315

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H372**

H302

H315

H318

H317

H410

050-025-00-6trichlorometylostannan213-608-8993-16-8Repr. 2H361dGHS08

Wng

H361d
050-026-00-110-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotetradekanonian 2-etyloheksylu260-828-557583-34-3Repr. 2H361dGHS08

Wng

H361d
050-027-00-710-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotetradekanonian 2-etyloheksylu239-622-415571-58-1Repr. 1BH360DGHS08

Dgr

H360D
050-028-00-210-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotetradekanonian 2-etyloheksylu260-829-057583-35-4Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372

(układ nerwowy, układ odpornościowy)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H317

050-029-00-8dichlorek dimetylocyny212-039-2753-73-1Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372

(układ nerwowy, układ odpornościowy)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H314

EUH071
051-001-00-8chlorek antymonu(III); trichlorek antymonu; chlorek antymonawy233-047-210025-91-9Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

STOT SE3; H335: C ≥ 5 %
051-002-00-3chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; chlorek antymonowy231-601-87647-18-9Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
051-003-00-9związki antymonu, z wyjątkiem: tetratlenku (Sb2O4), pentatlenku (Sb2O5), trisiarczku (Sb2S3), pentasiarczku (Sb2S5) i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H411

*A1
051-004-00-4fluorek antymonu(III); trifluorek antymonu; fluorek antymonawy232-009-27783-56-4Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H411

051-005-00-Xtlenek antymonu(III); tritlenek antymonu; tlenek antymonawy215-175-01309-64-4Carc. 2H351GHS08

Wng

H351
051-006-00-5heksafluoroantymonian difenylo(4-fenylotiofenylo)sulfoniowy403-500-0-Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

051-007-00-0heksafluoroantymonian bis(4-dodecylofenylo)jodonium404-420-971786-70-4Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

053-001-00-3jod231-442-47553-56-2Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H312

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H400

053-002-00-9jodowodór233-109-910034-85-2Press. Gas

Skin Corr. 1A

H314GHS04

GHS05

Dgr

H314 Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 10 % Skin Corr. 1B; H314: 0,2 % ≤ C < 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,02 % ≤ C < 0,2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,02 % ≤ C < 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,02 %

U5
053-002-01-6kwas jodowodorowy … %--Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B
053-003-00-4jodylobenzen-696-33-3Expl. ****************
053-004-00-Xbis(jodylobenzoesan) wapnia--Expl. **************** C
053-005-00-5tetrakis(pentafluorofenylo)boran(1-) [4-(1-metyloetylo)fenylo]-(4-metylofenylo)jodonium422-960-3178233-72-2Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H373 ** H410

056-001-00-1nadtlenek baru(II)215-128-41304-29-6Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H272

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H272

H332

H302

056-002-00-7sole baru, z wyjątkiem siarczanu(VI) baru, soli kwasu 1-azo-2-hydroksynaftalenyloarylosulfonowego i soli wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

*A1
056-003-00-2węglan baru208-167-3513-77-9Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
056-004-00-8chlorek baru; dichlorek baru233-788-110361-37-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H332

GHS06

Dgr

H301

H332

064-001-00-8trójwodny wodorosiarczan(IV) gadolinu(III)456-900-251285-81-5Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
072-001-00-4tetrabutoksyd hafnu; tetrabutanolan hafnu;411-740-222411-22-9Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

074-001-00-Xdiwodorododekawolframian heksasodu412-770-912141-67-2Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

074-002-00-5produkt reakcji heksachlorku wolframu z 2-metylopropan-2-olem, nonylofenolem i pentano-2,4-dionem408-250-6-Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H314

H317

H410

076-001-00-5tetratlenek osmu;

tlenek osmu(VIII)

244-058-720816-12-0Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

078-001-00-0tetrachloroplatyniany(II), z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

A
078-002-00-6tetrachloroplatynian(II) diamonu237-499-113820-41-2Acute Tox. 3 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H315

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H315

H318

H334

H317

078-003-00-1tetrachloroplatynian(II) disodu233-051-410026-00-3Acute Tox. 3 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H315

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H315

H318

H334

H317

078-004-00-7tetrachloroplatynian(II) dipotasu233-050-910025-99-7Acute Tox. 3 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H315

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H315

H318

H334

H317

078-005-00-2heksachloroplatyniany(IV), z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

A
078-006-00-8heksachloroplatynian(IV) disodu240-983-516923-58-3Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

078-007-00-3heksachloroplatynian(IV) dipotasu240-979-316921-30-5Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

078-008-00-9heksachloroplatynian(IV) diamonu240-973-016919-58-7Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

078-009-00-4kwas heksachloroplatynowy(IV)241-010-716941-12-1Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H314

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H314

H334

H317

078-010-00-Xwodorowęglan

tetraaminoplatyny(II)

426-730-3123439-82-7Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

078-011-00-5kwas hydroksydisiarczanoplatynowy(II)423-310-161420-92-6Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373

H314

H334

H317

H412

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373

H314

H334

H317

H412

078-012-00-0roztwór azotanu(V) platyny(IV) / kwasu azotowego(V)432-400-1-Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

080-001-00-0rtęć231-106-77439-97-6Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D*** H330

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H360D*** H330

H372**

H410

080-002-00-6związki nieorganiczne rtęci, z wyjątkiem siarczku rtęci(II) i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H373 ** H410

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

A1
080-003-00-1dichlorek dirteci;

chlorek rteci(I);

kalomel; chlorek rtęciawy

233-307-510112-91-1Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H410

080-004-00-7związki organiczne rtęci, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H373 ** H410

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

A1
080-005-00-2piorunian rtęci(II);

fulminian rtęci(II);

fulminian rtęciowy

211-057-8628-86-4Unst. Expl.

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H200

H331

H311

H301

H373 **

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H200

H331

H311

H301

H373 ** H400

H410

080-005-01-Xpiorunian rtęci(II);

fulminian rtęci(II);

fulminian rtęciowy [≥ 20 % flegmatyzatora]

211-057-8628-86-4Expl. 1.1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H331

H311

H301

H373 **

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H331

H311

H301

H373 ** H400

H410

080-006-00-8dicyjank tlenek dirtęci(II);

dicyjanek tlenek dirtęci; tlenocyjanek rtęci

215-629-81335-31-5Expl. 1.1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H331

H311

H301

H373**

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H331

H311

H301

H373**

H410

080-007-00-3dimetylortęć; [1]

dietylortęć [2]

209-805-3 [1]

211-000-7 [2]

593-74-8 [1]

627-44-1 [2]

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H373 ** H410

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,05 %

1
080-008-00-9azotan(V) fenylortęci(II); [1] wodorotlenek fenylortęci(II); [2]

zasadowy azotan fenylortęci; azotan(V) wodorotlenek fenylortęci(II) [3]

200-242-9 [1]

202-866-7 [2]

-[3]

55-68-5 [1]

100-57-2 [2]

8003-05-2 [3]

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 **

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H372 ** H314

H410

080-009-00-4chlorek (2-metoksyetylo)rtęci(II)204-659-7123-88-6Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 **

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H372 ** H314

H410

080-010-00-Xdichlorek rtęci;

chlorek rtęci(II); chlorek rtęciowy; sublimat

231-299-87487-94-7Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H361f*** H300

H372**

H314

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H361f*** H300

H372**

H314

H410

080-011-00-5octan fenylortęci(II)200-532-562-38-4Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 **

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H372 ** H314

H410

081-001-00-3tal231-138-17440-28-0Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 4

H330

H300

H373 **

H413

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H300

H373 ** H413

081-002-00-9związki talu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H373 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H373 ** H411

A
081-003-00-4siarczan(VI) talu(I);

siarczan(VI) ditalu; siarczan talawy

231-201-37446-18-6Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H300

H372 **

H315

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H300

H372 ** H315

H411

082-001-00-6związki ołowiu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 ** H410

Repr.2 H361f: C ≥ 2,5 %

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,5 %

A1
082-002-00-1ołowiu alkilowe pochodne--Repr. 1A

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H330

H310

H300

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H360Df

H330

H310

H300

H373 ** H410

Repr.1A; H360D: C≥ 0,1 %

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,05 %

A1
082-003-00-7diazydek ołowiu;

azydek ołowiu(II); azydek ołowiawy

236-542-113424-46-9Unst. Expl. Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H200

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS01

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H200

H360Df

H332

H302

H373 ** H410

1
082-003-01-4diazydek ołowiu;

azydek ołowiu(II) [≥ 20 % flegmatyzatora]

236-542-113424-46-9Expl. 1.1

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS01

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H201

H360Df

H332

H302

H373 ** H410

1
082-004-00-2chromian(VI) ołowiu(II); chromian ołowiawy231-846-07758-97-6Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df H373**

H410

1
082-005-00-8octan ołowiu(II); dioctan ołowiu; octan ołowiawy206-104-4301-04-2Repr. 1A

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360Df

H373 ** H410

1
082-006-00-3fosforan(V) ołowiu(II); fosforan ołowiawy; diortofosforan(V) triołowiu231-205-57446-27-7Repr. 1A

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360Df

H373 ** H410

1
082-007-00-9octan wodorotlenek ołowiu(II); zasadowy octan ołowiawy215-630-31335-32-6Carc. 2

Repr. 1A

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H373 ** H410

1
082-008-00-4bis(metanosulfonian) ołowiu401-750-517570-76-2Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 ** H315

H318

1
082-009-00-Xżółty sulfochromian ołowiu; C.I. Pigment Yellow 34; żółcień pigmentowa 34;

[Substancja ta została wpisana do Colour Index przez Colour Constitution pod numerem C.I. 77603.]

215-693-71344-37-2Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df H373**

H410

1
082-010-00-5czerwony chromian molibdenian siarczan ołowiu; C.I. Pigment Red 104; czerwień pigmentowa 104;

[Substancja ta została wpisana do Colour Index przez Colour Constitution pod numerem C.I. 77605.]

235-759-912656-85-8Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df H373**

H410

1
082-011-00-0wodoroarsenian(V) ołowiu(II)232-064-27784-40-9Carc. 1A

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H331

H301

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H331

H301

H373 ** H410

1
082-012-00-6bromek, chlorek, fluorek, jodek baru, wapnia, cezu, ołowiu, samaru i strontu z dodatkiem europu431-780-4199876-46-5Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H302

H373**

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373**

H411

092-001-00-8uran231-170-67440-61-1Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 4

H330

H300

H373 **

H413

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H300

H373 ** H413

092-002-00-3związki uranu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H373**

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H373**

H411

A
601-001-00-4metan200-812-774-82-8Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
601-002-00-Xetan200-814-874-84-0Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
601-003-00-5propan200-827-974-98-6Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
601-004-00-0butan; [1] i izobutan [2]203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 C U
601-004-01-8butan (zawierający ≥ 0,1 % butadienu (numer WE 203-450-8)); [1]

izobutan (zawierający ≥ 0,1 % butadienu (numer WE 203-450-8)) [2]

203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

C S U
601-005-00-62,2-dimetylopropan;

neopentan

207-343-7463-82-1Flam. Gas 1

Press. Gas

Aquatic Chronic 2

H220

H411

GHS02

GHS04

GHS09

Dgr

H220

H411

U
601-006-00-1pentan203-692-4109-66-0Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H336

H411

EUH066 C
601-007-00-7heksan (zawierający < 5 % n-heksanu (numer WE 203-777-6));

2-metylopentan;[1]

3-metylopentan; [2]

2,2-dimetylobutan; [3]

2,3-dimetylobutan [4]

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

C
601-008-00-2heptan; n-heptan; [1]

2,4-dimetylopentan; [2]

2,2,3-trimetylobutan; [3]

3,3-dimetylopentan; [4]

2,3-dimetylopentan; [5]

3-metyloheksan; [6]

2,2-dimetylopentan; [7]

2-metyloheksan; [8]

3-etylopentan; [9]

izoheptan; [10]

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

C
601-009-00-8oktan; n-oktan; [1]

2,2,4-trimetylopentan; [2]

2,3,3-trimetylopentan; [3]

3,3-dimetyloheksan; [4]

2,2,3-trimetylopentan; [5]

2,3,4-trimetylopentan; [6]

3,4-dimetyloheksan; [7]

2,3-dimetyloheksan; [8]

2,4-dimetyloheksan; [9]

4-metyloheptan; [10]

3-metyloheptan; [11]

2,2-dimetyloheksan; [12]

2,5-dimetyloheksan; [13]

2-metyloheptan; [14]

2,2,3,3-tetrametylobutan; [15]

3-etylo-2-metylopentan; [16]

3-etyloheksan; [17]

3-etylo-3-metylopentan; [18]

izooktan; [19]

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

C
601-010-00-3eten; etylen200-815-374-85-1Flam. Gas 1

Press. Gas

STOT SE 3

H220

H336

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H336

U
601-011-00-9propen;

propylen

204-062-1115-07-1Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
601-012-00-4but-1-en; butylen-1; [1]

buten – mieszanina izomerów 1-i 2-; [2]

2-metylopropen; izobutylen; [3]

(Z)-but-2-en; cis-butylen-2; [4]

(E)-but-2-en; trans-butylen-2 [5]

203-449-2 [1]

203-452-9 [2]

204-066-3 [3]

209-673-7 [4]

210-855-3 [5]

106-98-9 [1]

107-01-7 [2]

115-11-7 [3]

590-18-1 [4]

624-64-6 [5]

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 C U
601-013-00-X1,3-butadien;

buta-1,3-dien

203-450-8106-99-0Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

D U
601-014-00-5izopren (stabilizowany);

2-metylo-1,3-butadien

201-143-378-79-5Flam. Liq. 1

Carc. 1B Muta. 2

Aquatic Chronic 3

H224

H350

H341

H412

GHS02

GHS08

Dgr

H224

H350

H341

H412

D
601-016-00-6cyklopropan200-847-875-19-4Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
601-017-00-1cykloheksan203-806-2110-82-7Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

601-018-00-7metylocykloheksan203-624-3108-87-2Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

601-019-00-21,4-dimetylocyckoheksan209-663-2589-90-2Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

601-020-00-8benzen200-753-771-43-2Flam. Liq. 2

Carc. 1a

Muta. 1B

STOT RE 1

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H350

H340

H372 **

H304

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H340

H372 ** H304

H319

H315

E
601-021-00-3toluen; metylobenzen203-625-9108-88-3Flam. Liq. 2

Repr. 2

Asp. Tox. 1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H361d *** H304

H373 **

H315

H336

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361d *** H304

H373 ** H315

H336

601-022-00-9o-ksylen; 1,2-dimetylobenzen; [1]

p-ksylen; 1,4-dimetylobenzen; [2]

m-ksylen; 1,3-dimetylobenzen; [3]

ksylen; dimetylobenzen [4]

202-422-2 [1]

203-396-5 [2]

203-576-3 [3]

215-535-7 [4]

95-47-6 [1]

106-42-3 [2]

108-38-3 [3]

1330-20-7 [4]

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H312

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H312

H315

*C
601-023-00-4etylobenzen; fenyloetan202-849-4100-41-4Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373

(narządy słuchu)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373

(narządy słuchu)

H304

601-024-00-Xkumen; izopropylobenzen; [1]

propylobenzen; 1-fenylopropan [2]

202-704-5 [1]

203-132-9 [2]

98-82-8 [1]

103-65-1 [2]

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411

C
601-025-00-5mezytylen;

1,3,5-trimetylobenzen

203-604-4108-67-8Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H335

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H335

H411

STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %
601-026-00-0styren; winylobenzen202-851-5100-42-5Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372

(narządy słuchu)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372

(narządy słuchu)

H315

H319

*D
601-027-00-62-fenyloprop-1-en; propen-2-ylobenzen; izopropenylobenzen

α-metylostyren

202-705-098-83-9Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H319

H335

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H319

H335

H411

STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %
601-028-00-12-metylostyren;

2-winylotoluen

210-256-7611-15-4Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

601-029-00-7dipenten; limonen;[1]

(R)-p-menta-1,8-dien;

d-limonene; [2]

(S)-p-menta-1,8-dien; l-limonene; [3]

trans-1-metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen; [4]

(±)-1-metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen [5]

205-341-0 [1]

227-813-5 [2]

227-815-6 [3]

229-977-3 [4]

231-732-0 [5]

138-86-3 [1]

5989-27-5 [2]

5989-54-8 [3]

6876-12-6 [4]

7705-14-8 [5]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

C
601-030-00-2cyklopentan206-016-6287-92-3Flam. Liq. 2

Aquatic Chronic 3

H225

H412

GHS02

Dgr

H225

H412

601-031-00-82,4,4-trimetylopent-1-en; diizobutylen203-486-4107-39-1Flam. Liq. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H411

GHS02

GHS09

Dgr

H225

H411

601-032-00-3benzo[a]piren;

benzo[d, e,f]chryzen

200-028-550-32-8Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD H317

H410

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %
601-033-00-9benzo[a]antracen200-280-656-55-3Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

M=100
601-034-00-4benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen205-911-9205-99-2Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

601-035-00-Xbenzo[j]fluoranten205-910-3205-82-3Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

601-036-00-5benzo[k]fluoranten205-916-6207-08-9Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

601-037-00-0n-heksan203-777-6110-54-3Flam. Liq. 2

Repr. 2

Asp. Tox. 1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H361f *** H304

H373 **

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H361f *** H304

H373 ** H315

H336

H411

STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %
601-041-00-2dibenzo[a, h]antracen200-181-853-70-3Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 % M=100
601-042-00-8bifenyl;

fenylobenzen

202-163-592-52-4Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

601-043-00-31,2,4-trimetylobenzen202-436-995-63-6Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H319

H335

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H319

H335

H315

H411

601-044-00-93a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden; dicyklopentadien201-052-977-73-6Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H332

H302

H319

H335

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H302

H319

H335

H315

H411

601-045-00-41,2,3,4-tetrahydronaftalen; tetralina204-340-2119-64-2Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

EUH019
601-046-00-X7-metylookta-1,6-dien404-210-742152-47-6Flam. Liq. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H400

H410

GHS02

GHS09

Wng

H226

H410

601-047-00-5m-menta-1,3(8)-dien404-150-117092-80-7Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

601-048-00-0chryzen205-923-4218-01-9Carc. 1B Muta. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H341

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H410

601-049-00-6benzo[e]piren205-892-7192-97-2Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

601-051-00-74-fenylobut-1-en405-980-7768-56-9Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

601-052-00-2naftalen202-049-591-20-3Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H351

H302

H410

601-053-00-8nonylofenol; [1]

rozgałęziony 4-nonylofenol [2]

246-672-0 [1]

284-325-5 [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H314

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361fd

H302

H314

H410

601-054-00-3masa poreakcyjna izomerów: dibenzylobenzenu; dibenzylo(metylo)benzenu; dibenzylo(dimetylo)benzenu; dibenzylo(trimetylo)benzenu405-570-8-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
601-055-00-9masa poreakcyjna izomerów: mono(tetradekan-2-ylo)naftalenów; di(tetradekan-2-ylo)naftalenów; tri(tetradekan-2-ylo)naftalenów410-190-0132983-41-6Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H319

H413

GHS07

Wng

H319

H413

601-056-00-4masa poreakcyjna izomerów: metylodifenylometanu; dimetylodifenylometanu405-470-473807-39-3Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

601-057-00-Xtosylan N-dodecylo-N-{3-[4-(dimetyloamino)-benzamido]propylo}-N, N-dimetyloamoniowy421-130-8156679-41-3Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H410

601-058-00-5di-L-p-menten417-870-683648-84-4Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H410

601-059-00-02-benzylideno-3-oksomaślan metylu420-940-915768-07-7Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

601-060-00-61,2-bis[4-fluoro-6-{4-sulfo-5-[2-(4-sulfonaftalen-3-yloazo)-1-hydroksy-3,6-disulfo-8-aminonaftalen-7-yloazo]fenyloamino}-1,3,5-triazyn-2-yloamino]etan –

sole x-sodu, y-potasu, gdzie x=7,755 y=0,245

417-610-1155522-09-1Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
601-061-00-1(etyloetano-1,2-diylo)[2-({[(2-hydroksyetylo)metyloamino]acetylo}propylo)-ω-(nonylofenoksy)poli]oksy(metyloetano-1,2-diyl)418-960-8-Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H317

H411

601-062-00-7masa poreakcyjna: rozgałęzionych triakontanów;

rozgałęzionych dotriakontanów;

rozgałęzionych tetratriakontanów;

rozgałęzionych heksatriakontanów

417-030-9151006-59-6Aquatic Chronic 4H413-H413
601-063-00-2masa poreakcyjna rozgałęzionych izomerów tetrakozanu417-060-2151006-61-0Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

601-064-00-8rozgałęzione heksatriakontany417-070-7151006-62-1Aquatic Chronic 4H413-H413
601-065-00-3masa poreakcyjna: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametylospiro(1,3-dioksano-5,2'-norkaranu);

(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametylospiro(1,3-dioksano-5,2'-norkaranu)

416-930-9-Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

601-066-00-91-[4-(trans-4-heptylocykloheksylo)fenylo]etan426-820-278531-60-9Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

601-067-00-4arsenian(V) trietylu427-700-215606-95-8Carc. 1A

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

601-068-00-X1,2-diacetoksybut-3-en421-720-518085-02-4Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
601-069-00-5bromek 2-etylo-1-[2-(1,3-dioksanylo)etylo]pirydyniowy422-680-1287933-44-2Aquatic Chronic 3H412-H412
601-070-00-0masa poreakcyjna: ikozanu (eikozanu) o rozgałęzionym łańcuchu; dokozanu o rozgałęzionym łańcuchu; tetrakozanu o rozgałęzionym łańcuchu417-050-8151006-58-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

601-071-00-61-dimetoksymetylo-2-nitrobenzen423-830-920627-73-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

601-072-00-1masa poreakcyjna: 1-(4-izopropylofenylo)-1-fenyloetanu;

1-(3-izopropylofenylo)-1-fenyloetanu;

1-(2-izopropylofenylo)-1-fenyloetanu

430-690-252783-21-8Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

601-073-00-71-bromo-3,5-difluorobenzen416-710-2461-96-1Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H302

H373 ** H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H226

H302

H373 ** H315

H317

H410

601-074-00-2masa poreakcyjna: 4-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)-1-metylo-2-oksabicyklo[2.2.2]oktanu;

1-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)-5-metylo-6-oksabicyklo[3.2.1]oktanu; spiro[cykloheks-3-en-1-ylo-(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetrametylo)-1,3'(3'aH)-(2H)cyklopenta[b]furanu]; spiro[cykloheks-3-en-1-ylo-(4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetrametylo)-1,3'(3'aH)-(2H)cyklopenta[b]furanu;

422-040-1-Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

601-075-00-84,4'-bis(N-karbamoilo-4-metylobenzenosulfonamido)difenylometan418-770-5151882-81-4Carc. 2H351GHS08

Wng

H351
601-076-00-3cyklopropan etynylu425-430-16746-94-7Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H225

H315

H318

H412

GHS02

GHS05

Dgr

H225

H315

H318

H412

601-077-00-9masa poreakcyjna: 1-heptylo-4-etylo-2,6,7-trioksabicyklo[2.2.2]oktanu;

1-nonylo-4-etylo-2,6,7-trioksabicyklo[2.2.2]oktanu

426-510-7196965-91-0Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
601-078-00-4masa poreakcyjna: 1,7-dimetylo-2-[(3-metylobicyklo[2.2.1]hept-2-ylo)metylo]bicyklo[2.2.1]heptanu;

2,3-dimetylo-2-[(3-metylobicyklo[2.2.1]hept-2-ylo)metylo]bicyklo[2.2.1]heptanu

427-040-5-Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

601-079-00-Xmasa poreakcyjna: trans-trans-cykloheksadeka-1,9-dienu;

cis-trans-cykloheksadeka-1,9-dienu

429-620-3-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

601-080-00-5masa poreakcyjna: izomerów sec-butylofenylo(fenylo)metanu;

mieszanych izomerów 1-(sec-butylofenylo(fenylo)-2-fenyloetanu;

mieszanych izomerów 1-(sec-butylofenylo)-1-fenyloetanu

431-100-6-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
601-081-00-0cykloheksadeka-1,9-dien431-730-14277-06-9Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

601-082-00-6masa poreakcyjna: endo-2-metylo-egzo-3-metylo-egzo-2-[(egzo-3-metylobicyklo[2.2.1]hept-egzo-2-ylo)metylo]bicyklo[2.2.1]heptanu;

egzo-2-metylo-egzo-3-metylo-endo-2-[(endo-3-metylobicyklo[2.2.1]hept-egzo-2-ylo)metylo]bicyklo [2.2.1]heptanu

434-420-4-Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

601-083-00-15-endo-heksylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-en435-000-322094-83-3Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H304

H315

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H304

H315

H413

601-084-00-7masa poreakcyjna 5-endo-butylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-enu;

5-egzo-butylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-enu (80:20)

435-180-3-Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H304

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H304

H315

H410

601-085-00-2izopentan;

2-metylobutan

201-142-878-78-4Flam. Liq. 1

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H224

H304

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H224

H304

H336

H411

EUH066
601-087-00-32,4,4-trimetylopent-1-en; diizobutylen246-690-925167-70-8Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

H225

H304

H336

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H304

H336

D
601-088-00-92-winylocykloheksen202-848-9100-40-3Carc. 2H351GHS08

Wng

H351
601-089-00-4muskalur cis-tricoz-9-en248-505-727519-02-4Skin Sens. 1BH317GHS07

Wng

H317
602-001-00-7chlorometan;

chlorek metylu

200-817-474-87-3Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 2

STOT RE 2 *

H220

H351

H373 **

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H351

H373 **

U
602-002-00-2bromometan;

bromek metylu

200-813-274-83-9Press. Gas

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Ozone 1

H341

H331

H301

H373**

H319

H335

H315

H400

H420

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H301

H373 ** H319

H335

H315

H400

H420

U
602-003-00-8dibromometan; dibromek metylenu; bromek metylenu200-824-274-95-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H332

H412

GHS07

Wng

H332

H412

*
602-004-00-3dichlorometan;

dichlorek metylenu; chlorek metylenu

200-838-975-09-2Carc. 2H351GHS08

Wng

H351
602-005-00-9jodek metylu;

jodometan

200-819-574-88-4Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H351

H312

H331

H301

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H312

H331

H301

H335

H315

602-006-00-4chloroform;

trichlorometan

200-663-867-66-3Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H351

H361d

H331

H302

H372

H319

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H361d

H331

H302

H372

H319

H315

602-007-00-Xbromoform;

tribromometan

200-854-675-25-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H331

H302

H319

H315

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H315

H411

602-008-00-5tetrachlorek węgla; czterochlorek węgla;

tetrachlorometan

200-262-856-23-5Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic

Chronic 3

Ozone 1

H351

H331

H311

H301

H372**

H412

H420

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H311

H301

H372 ** H412

H420

*

STOT RE 1; H372:C≥ 1 % STOT RE 2; H373:0,2 % ≤ C

< 1 %

602-009-00-0chloroetan; chlorek etylu200-830-575-00-3Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 2

Aquatic Chronic 3

H220

H351

H412

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H351

H412

U
602-010-00-61,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu203-444-5106-93-4Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H319

H335

H315

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H319

H335

H315

H411

*
602-011-00-11,1-dichloroetan; chlorek etylidenu; dichlorek etylidenu200-863-575-34-3Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 3

H225

H302

H319

H335

H412

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H302

H319

H335

H412

*
602-012-00-71,2-dichloroetan;

dichlorek etylenu; chlorek etylenu

203-458-1107-06-2Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H350

H302

H319

H335

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H302

H319

H335

H315

602-013-00-21,1,1-trichloroetan;

metylochloroform

200-756-371-55-6Acute Tox. 4 *

Ozone 1

H332

H420

GHS07

Wng

H332

H420

F
602-014-00-81,1,2-trichloroetan201-166-979-00-5Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H351

H332

H312

H302

GHS08

GHS07

Wng

H351

H332

H312

H302

EUH066*
602-015-00-31,1,2,2-tetrachloroetan; tetrachlorek acetylenu201-197-879-34-5Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H411

602-016-00-91,1,2,2-tetrabromoetan; tetrabromek acetylenu201-191-579-27-6Acute Tox. 2 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H330

H319

H412

GHS06

Dgr

H330

H319

H412

602-017-00-4pentachloroetan200-925-176-01-7Carc. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H351

H372 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H372 ** H411

STOT RE 1; H372: C≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %
602-018-00-X1-chloropropan; chlorek propylu; [1]

2-chloropropan; chlorek izopropylu [2]

208-749-7 [1]

200-858-8 [2]

540-54-5 [1]

75-29-6 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H312

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H312

H302

C
602-019-00-51-bromopropan;

bromek propylu

203-445-0106-94-5Flam. Liq. 2

Repr. 1B

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H360FD

H373 **

H319

H335

H315

H336

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H360FD H373 **

H319

H335

H315

H336

602-021-00-61,2-dibromo-3-chloropropan202-479-396-12-8Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H350

H340

H360F *** H301

H373 **

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H340

H360F *** H301

H373 ** H412

602-022-00-11-chloropentan; chlorek pentylu; [1]

2-chloropentan; chlorek pentylu; [2]

3-chloropentan [3]

208-846-4 [1]

210-885-7 [2]

210-467-4 [3]

543-59-9 [1]

625-29-6 [2]

616-20-6 [3]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H312

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H312

H302

C
602-023-00-7chlorek winylu;

chloroeten; chloroetylen

200-831-075-01-4Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

H220

H350

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

D U
602-024-00-2bromoeten; bromek winylu; bromoetylen209-800-6593-60-2Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

H220

H350

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

U
602-025-00-81,1-dichloroeten;

chlorek winylidenu

200-864-075-35-4Flam. Liq. 1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

H224

H351

H332

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H351

H332

*D
602-026-00-31,2-dichloroeten; 1,2-dichloroetylen; dichlorek acetylenu; [1]

cis-1,2-dichloroeten; [2]

trans-1,2-dichloroeten [3]

208-750-2 [1]

205-859-7 [2]

205-860-2 [3]

540-59-0 [1]

156-59-2 [2]

156-60-5 [3]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H225

H332

H412

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H412

*C
602-027-00-9trichloroetylen;

trichloroeten

201-167-479-01-6Carc. 1B

Muta. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H319

H315

H336

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H319

H315

H336

H412

602-028-00-4tetrachloroeten; tetrachloroetylen; perchloroetylen204-825-9127-18-4Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411

602-029-00-X3-chloropropen;

chlorek allilu

203-457-6107-05-1Flam. Liq. 2

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H225

H351

H341

H332

H312

H302

H373 ** H319

H335

H315

H400

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H351

H341

H332

H312

H302

H373 ** H319

H335

H315

H400

D
602-030-00-51,3-dichloropropen; [1]

(Z)-1,3-dichloropropen [2]

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H311

H301

H332

H304

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H311

H301

H332

H304

H319

H335

H315

H317

H410

C D
602-031-00-01,1-dichloropropen209-253-3563-58-6Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 3

H225

H301

H412

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H301

H412

602-032-00-63-chloro-2-metylopropen; chlorek 2-metyloallilu209-251-2563-47-3Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H225

H332

H302

H314

H317

H411

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H302

H314

H317

H411

602-034-00-71,2-dichlorobenzen;

o-dichlorobenzen

202-425-995-50-1Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H410

*
602-035-00-21,4-dichlorobenzen;

p-dichlorobenzen

203-400-5106-46-7Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H319

H410

602-036-00-8chloropren (stabilizowany);

2-chlorobuta-1,3-dien (stabilizowany)

204-818-0126-99-8Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H350

H332

H302

H373 **

H319

H335

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H302

H373 ** H319

H335

H315

D
602-037-00-3α-chlorotoluen

(chlorometylo)benzen; chlorek benzylu; chloro(fenylo)metan

202-853-6100-44-7Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H350

H331

H302

H373 **

H335

H315

H318

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H331

H302

H373 ** H335

H315

H318

602-038-00-9α, α,α-trichlorotoluen;

(trichlorometylo)benzen; fenylochloroform

202-634-598-07-7Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H350

H331

H302

H335

H315

H318

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H331

H302

H335

H315

H318

602-039-00-4polichlorowane bifenyle;

PCB

215-648-11336-36-3STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373 ** H410 STOT RE 2; H373: C ≥ 0,005 %C
602-040-00-X2-chlorotoluen; o-chlorotoluen; [1]

3-chlorotoluen; o-chlorotoluen; [2]

4-chlorotoluen; o-chlorotoluen; [3]

chlorotoluen [4]

202-424-3 [1]

203-580-5 [2]

203-397-0 [3]

246-698-2 [4]

95-49-8 [1]

108-41-8 [2]

106-43-4 [3]

25168-05-2 [4]

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

C
602-041-00-5pentachloronaftalen215-320-81321-64-8Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H410

C
602-042-00-01,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksany, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku--Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H301

H312

H410

A C
602-043-00-6lindan (ISO);

γ-HCH lub γ-BHC;

γ-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

200-401-258-89-9Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H373 **

H362

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H373 ** H362

H410

M=10
602-044-00-1kamfechlor (ISO);

toksafen;

232-283-38001-35-2Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H312

H335

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H301

H312

H335

H315

H410

602-045-00-7DDT (ISO);

klofenotan (INN);

dikofan; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan; dichlorodifenylotrichloroetan

200-024-350-29-3Carc. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H301

H372 ** H410

602-046-00-2heptachlor (ISO);

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

200-962-376-44-8Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H311

H301

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H311

H301

H373 ** H410

602-047-00-8chlordan (ISO);

1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan

200-349-057-74-9Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H312

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H312

H302

H410

602-048-00-3aldryna (ISO)206-215-8309-00-2Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H311

H301

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H311

H301

H372 ** H410

602-049-00-9dieldryna (ISO)200-484-560-57-1Carc. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H310

H301

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H310

H301

H372 ** H410

602-050-00-4izodryna;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

207-366-2465-73-6Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

M=100
602-051-00-Xendryna (ISO);

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

200-775-772-20-8Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

602-052-00-5endosulfan (ISO);

siarczyn 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenodimetylu);

siarczyn 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenodimetylu)

204-079-4115-29-7Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H410

602-053-00-0izobenzan (ISO);

1,3,4,5,6,7,8,8-oktachloro-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metanoizobenzofuran

206-045-4297-78-9Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

602-054-00-63-jodopropen;

jodek allilu

209-130-4556-56-9Flam. Liq. 2

Skin Corr. 1B

H225

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H225

H314

602-055-00-1bromoetan;

bromek etylu

200-825-874-96-4Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H351

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H332

H302

602-056-00-7α, α, α-trifluorotoluen;

trifluoro(fenylo)metan; (trifluorometylo)benzen; fenylofluoroform

202-635-098-08-8Flam. Liq. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H411

GHS02

GHS09

Dgr

H225

H411

602-057-00-2α-bromotoluen;

(bromometylo)benzen; bromek benzylu; bromo(fenylo)metan

202-847-3100-39-0Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

602-058-00-8α, α-dichlorotoluen;

chlorek benzylidenu;

(dichlorometylo)benzen

202-709-298-87-3Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H331

H302

H335

H315

H318

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H351

H331

H302

H335

H315

H318

602-059-00-31-chlorobutan;

chlorek butylu

203-696-6109-69-3Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
602-060-00-9bromobenzen203-623-8108-86-1Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H411

602-061-00-4heksafluoropropen;

heksafluoropropylen; perfluoropropylen

204-127-4116-15-4Press. Gas

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

H332

H335

GHS07

Wng

H332

H335

U
602-062-00-X1,2,3-trichloropropan202-486-196-18-4Carc. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H360F *** H332

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H360F *** H332

H312

H302

D
602-063-00-5tlenek heptachloru;

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-2,3-epoksy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan

213-831-01024-57-3Carc. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H373 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H301

H373 ** H410

602-064-00-01,3-dichloropropan-2-ol; alkohol dichloroizopropylowy202-491-996-23-1Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H350

H301

H312

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H301

H312

602-065-00-6heksachlorobenzen204-273-9118-74-1Carc. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H372 **

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H372 ** H410

602-066-00-1tetrachloro-p-benzochinon; tetrachloro-1,4-benzochinon; chloranil204-274-4118-75-2Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

602-067-00-71,3-dichlorobenzen208-792-1541-73-1Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

602-068-00-2bis(trichloroctan) etylenu219-732-92514-53-6Skin Irrit. 2H315GHS07

Wng

H315
602-069-00-8dichloroacetylen-7572-29-4Unst. Expl. Carc. 2

STOT RE 2 *

H200

H351

H373 **

GHS01

GHS08

Wng

H200

H351

H373 **

602-070-00-33-chloro-α, α,α,4,5-pentafluorotoluen; 1-chloro-2,3-difluoro-5-(trifluorometylo)benzen401-930-377227-99-7Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H226

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H302

H400

602-071-00-9(bromobenzylo)bromotoluen – masa poreakcyjna izomerów402-210-199688-47-8STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 ** H317

H410

602-072-00-4dichloro(dichlorobenzylo)toluen – masa poreakcyjna izomerów; (dichlorofenylo)(dichlorotolilo)metan – masa poreakcyjna izomerów (IUPAC)278-404-376253-60-6Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
602-073-00-X1,4-dichlorobut-2-en212-121-8764-41-0Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H330

H311

H301

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H330

H311

H301

H314

H410

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 % STOT SE 3; H335:C≥ 5 %
602-074-00-5pentachlorobenzen210-172-0608-93-5Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H302

H410

T
602-075-00-04,4,5,5-tetrachloro-1,3-dioksolan-2-on404-060-222432-68-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H302

H314

602-076-00-62,3,4-trichlorobut-1-en219-397-92431-50-7Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H319

H335

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H319

H335

H315

H410

Carc. 2; H351: C

≥ 0,1 %

602-077-00-1dodekachloropentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekan;

mirex

219-196-62385-85-5Carc. 2

Repr. 2

Lact.

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H362

H312

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H362

H312

H302

H410

602-078-00-7heksachlorocyklopentadien201-029-377-47-4Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H302

H314

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H302

H314

H410

602-079-00-22,3-dichloropropen;

2,3-dichloropropylen

201-153-878-88-6Flam. Liq. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H225

H341

H332

H312

H302

H335

H315

H318

H412

GHS02

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H225

H341

H332

H312

H302

H335

H315

H318

H412

602-080-00-8chloroalkany C10-13 chlorowane parafiny, C10-13287-476-585535-84-8Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

EUH066
602-081-00-3kwas 2-chloro-4,5-difluorobenzoesowy405-380-5-Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H312

H302

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H318

H317

602-082-00-92,2,6,6-tetrakis(bromometylo)-4-oksaheptano-1,7-diol408-020-5109678-33-3Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

602-083-00-4pochodne pentabromowe eteru difenylowego; eter pentabromodifenylowy251-084-232534-81-9STOT RE 2 *

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373 ** H362

H410

602-084-00-X1,1-dichloro-1-fluoroetan404-080-11717-00-6Aquatic

Chronic 3

Ozone 1

H412

H420

GHS07

Wng

H412

H420

602-085-00-52-bromopropan200-855-175-26-3Flam. Liq. 2

Repr. 1a

STOT RE 2 *

H225

H360F *** H373 **

GHS02

GHS08

Dgr

H225

H360F *** H373 **

EUH066
602-086-00-0trifluorojodometan;

jodek trifluorometylu

219-014-52314-97-8Muta. 2H341GHS08

Wng

H341
602-087-00-61,2,4-trichlorobenzen204-428-0120-82-1Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H410

602-088-00-12,3-dibromopropan-1-ol;

2,3-dibromo-1-propanol

202-480-996-13-9Carc. 1B Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H350

H361f *** H311

H332

H302

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H361f *** H311

H332

H302

H412

602-089-00-74-bromo-2-chloro-1-fluorobenzen405-580-260811-21-4Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H410

602-090-00-21-allilo-3-chloro-4-fluorobenzen; 4-allilo-2-chloro-1-fluorobenzen406-630-6121626-73-1Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

602-091-00-81,3-dichloro-4-fluorobenzen; 2,4-dichloro-1-fluorobenzen406-160-11435-48-9Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

H302

H373 **

H315

H411

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373 ** H315

H411

602-092-00-31-bromo-3,4,5-trifluorobenzen; 5-bromo-1,2,3-trifluorobenzen418-480-9138526-69-9Flam. Liq. 3

Carc. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H351

H315

H318

H411

GHS02

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H351

H315

H318

H411

602-093-00-9α, α,α,4-tetrachlorotoluen;

trichlorek p-chlorobenzylidynu

226-009-15216-25-1Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H361f *** H372 **

H312

H302

H335

H315

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H361f *** H372 ** H312

H302

H335

H315

602-094-00-4pochodna oktabromowa

eteru difenylowego

251-087-932536-52-0Repr. 1BH360DfGHS08

Dgr

H360Df
602-095-00-Xchloroalkany, C14-17;

chlorowane parafiny, C14-17

287-477-085535-85-9Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

EUH066
602-096-00-5chlorowodorek zieleni malachitowej; [1]

szczawian zieleni malachitowej [2]

209-322-8 [1]

219-441-7 [2]

569-64-2 [1]

2437-29-8 [2]

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d *** H302

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d *** H302

H318

H410

602-097-00-01-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoro-pentylotio)nonan; 1-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoro-pentylosulfanylo)nonan422-850-5148757-89-5Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

602-098-00-62-(3-bromofenoksy)tetrahydro-2H-piran429-030-657999-49-2Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

602-099-00-1chlorek 3-(4-fluorofenylo)-2-metylopropionylu426-370-7-Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H314

H302

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H302

H412

EUH014

EUH029

602-100-00-5masa poreakcyjna: (R, R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentanu;

(S, S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentanu

420-640-8-Aquatic Chronic 3H412-H412
602-101-00-02-chloro-4-fluoro-5-nitrofenylo (izobutylo)węglan; węglan 2-chloro-4-fluoro-5-nitrofenylo (izobutylu)427-020-6141772-37-4STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373**

H317

H410

602-102-00-61,1,1,3,3-pentafluorobutan430-250-1406-58-6Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
602-103-00-11-(chlorofenylometylo)-2-metylobenzen431-450-141870-52-4Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

602-104-00-71,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyklopentan430-710-115290-77-4Aquatic Chronic 3H412-H412
602-105-00-21,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanosulfinian sodu422-100-7102061-82-5Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

602-106-00-82-bromo-4,6-difluoroanilina429-430-0444-14-4Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

602-107-00-33,3,4,4-tetrafluoro-4-jodo-1-buten439-500-233831-83-3Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

602-108-00-9(2,3,5,6-tetrafluorofenylo)metanol443-840-74084-38-2Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

602-109-00-4heksabromocyklododekan [1]

1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekan [2]

247-148-4 [1]

221-695-9[2]

25637-99-4[1]

3194-55-6[2]

Repr. 2

Lact.

H361

H362

GHS08

Wng

H361

H362

603-001-00-Xmetanol200-659-667-56-1Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

H225

H331

H311

H301

H370 **

GHS02

GHS06

GHS08

Dgr

H225

H331

H311

H301

H370 **

*

STOT SE 1; H370: C≥ 10 %

STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C<10 %

603-002-00-5etanol;

alkohol etylowy

200-578-664-17-5Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
603-003-00-0propan-1-ol;

n-propanol

200-746-971-23-8Flam. Liq. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

H225

H318

H336

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H225

H318

H336

603-004-00-6butan-1-ol;

n-butanol

200-751-671-36-3Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

H226

H302

H335

H315

H318

H336

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H302

H335

H315

H318

H336

603-005-00-12-metylopropan-2-ol;

alkohol tert-butylowy

200-889-775-65-0Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H319

H335

603-006-00-7izomery pentanolu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku250-378-8 Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 * STOT SE 3

H226

H332

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H335

EUH066 C
603-007-00-22-metylobutan-2-ol;

tert-pentanol

200-908-975-85-4Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H332

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H335

H315

603-008-00-84-metylopentan-2-ol;

metyloizobutylokarbinol; alkohol metyloamylowy

203-551-7108-11-2Flam. Liq. 3

STOT SE 3

H226

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %
603-009-00-3cykloheksanol203-630-6108-93-0Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H332

H302

H335

H315

GHS07

Wng

H332

H302

H335

H315

603-010-00-92-metylocykloheksanol, mieszanina izomerów; [1]

cis-2-metylocykloheksanol; [2]

trans-2-metylocykloheksanol [3]

209-512-0 [1]

231-187-9 [2]

231-186-3 [3]

583-59-5 [1]

7443-70-1 [2]

7443-52-9 [3]

Acute Tox. 4 *H332GHS07

Wng

H332 C
603-011-00-42-metoksyetanol;

eter monometylowy glikolu etylenowego; cellosolw metylowy

203-713-7109-86-4Flam. Liq. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H226

H360FD

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H360FD H332

H312

H302

603-012-00-X2-etoksyetanol;

eter monoetylowy glikolu etylenowego; cellosolw etylowy

203-804-1110-80-5Flam. Liq. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H226

H360FD

H331

H302

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H226

H360FD H331

H302

603-013-00-52-izopropoksyetanol;

eter monoizopropylowy glikolu etylenowego; cellosolw izopropylowy

203-685-6109-59-1Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H332

H312

H319

GHS07

Wng

H332

H312

H319

603-014-00-02-butoksyetanol;

eter monobutylowy glikolu etylenowego;

cellosolw butylowy

203-905-0111-76-2Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H332

H312

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H332

H312

H302

H319

H315

603-015-00-6alkohol allilowy; prop-2-en-1-ol203-470-7107-18-6Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H319

H335

H315

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H319

H335

H315

H400

603-016-00-14-hydroksy-4-metylopentan-2-on; alkohol diacetonowy204-626-7123-42-2Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319 Eye Irrit. 2; H319: C≥ 10 %
603-018-00-2alkohol furfurylowy; 2-furylometanol202-626-198-00-0Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H351

H331

H312

H302

H373**

H319

H335

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H312

H302

H373**

H319

H335

603-019-00-8eter dimetylowy; metoksymetan; tlenek metylu204-065-8115-10-6Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
603-020-00-3eter etylowo-metylowy; metoksyetan; metoksyetylen-540-67-0Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 U
603-021-00-9eter metylowo-winylowy; metoksyeten203-475-4107-25-5Flam. Gas 1

Press. Gas

H220GHS02

GHS04

Dgr

H220 D U
603-022-00-4eter dietylowy;

eter

200-467-260-29-7Flam. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

H224

H302

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H224

H302

H336

EUH019

EUH066

603-023-00-Xtlenek etylenu; epoksyetan

oksiran

200-849-975-21-8Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H220

H350

H340

H331

H319

H335

H315

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

H331

H319

H335

H315

U
603-024-00-51,4-dioksan204-661-8123-91-1Flam. Liq. 2

Carc. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H351

H319

H335

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H319

H335

EUH019

EUH066

D
603-025-00-0tetrahydrofuran203-726-8109-99-9Flam. Liq. 2

Carc. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H351

H319

H335

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H319

H335

EUH019STOT SE 3; H335: C≥ 25 % Eye Irrit.2;

H319: C ≥ 25 %

603-026-00-61-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu203-439-8106-89-8Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

*
603-027-00-1etano-1,2-diol;

glikol etylenowy

203-473-3107-21-1Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
603-028-00-72-chloroetanol;

chlorohydryna etylenu; etylenochlorohydryna; alkohol 2-chloroetylowy

203-459-7107-07-3Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

603-029-00-2eter bis(2-chloroetylowy); eter 2,2'-dichlorodietylowy203-870-1111-44-4Carc. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H351

H330

H310

H300

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H330

H310

H300

603-030-00-82-aminoetanol;

etanoloamina

205-483-3141-43-5Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H312

H302

H314

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
603-031-00-31,2-dimetoksyetan;

eter dimetylowy glikolu etylenowego;

EGDME

203-794-9110-71-4Flam. Liq. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

H225

H360FD

H332

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H360FD H332

EUH019
603-032-00-9diazotan(V) etylenu;

diazotan(V) glikolu etylenowego

211-063-0628-96-6Unst. Expl.

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

H200

H330

H310

H300

H373**

GHS01

GHS06

GHS08

Dgr

H200

H330

H310

H300

H373**

603-033-00-4diazotan(V) 3-oksapentano-1,5-diylu;

diazotan(V) glikolu dietylenowego

211-745-8693-21-0Unst. Expl

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H200

H330

H310

H300

H373 **

H412

GHS01

GHS06

GHS08

Dgr

H200

H330

H310

H300

H373 **

H412

603-033-01-1diazotan(V) 3-oksapentano-1,5-diylu;

diazotan(V) glikolu dietylenowego;

[> 25 % flegmatyzatora]

211-745-8693-21-0Expl. 1.1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H201

H330

H310

H300

H373 **

H412

GHS01

GHS06

GHS08

Dgr

H201

H330

H310

H300

H373 ** H412

603-034-00-Xtriazotan(V) glicerolu; nitrogliceryna200-240-855-63-0Unst. Expl.

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H200

H330

H310

H300

H373 ** H411

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H200

H330

H310

H300

H373 ** H411

603-034-01-7triazotan(V) glicerolu; nitrogliceryn; [>40 % flegmatyzatora]200-240-855-63-0Expl. 1.1

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H201

H330

H310

H300

H373 ** H411

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H330

H310

H300

H373 ** H411

603-035-00-5tetraazotan(V) pentaerytrytolu; tetraazotan(V) pentaerytrytu; pentryt201-084-378-11-5Unst. Expl.H200GHS01

Dgr

H200
603-035-01-2tetraazotan(V) pentaerytrytolu; tetraazotan(V) pentaerytrytu; pentryt; [>20 % flegmatyzatora]201-084-378-11-5Expl. 1.1H201GHS01

Dgr

H201 T
603-036-00-0heksaazotan(V) heksano-1,2,3,4,5,6-heksaolu; nitromannit; heksaazotan(V) mannitu239-924-615825-70-4Unst. Expl.H200GHS01

Dgr

H200
603-036-01-8heksaazotan(V) heksano-1,2,3,4,5,6-heksaolu; nitromannit; heksaazotan(V) mannitu; [>40 % flegmatyzatora]239-924-615825-70-4Expl. 1.1H201GHS01

Dgr

H201
603-037-00-6azotan celulozy; nitroceluloza--Expl. 1.1H201GHS01

Dgr

H201 T
603-038-00-1eter allilowo-glicydowy; 3-(2,3-epoksypropoksy)propen; eter prop-2-en-1-ylo-2,3-epoksypropylowy203-442-4106-92-3Flam. Liq. 3

Carc. 2

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H351

H341

H361f *** H332

H302

H335

H315

H318

H317

H412

GHS02

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H351

H341

H361f *** H332

H302

H335

H315

H318

H317

H412

603-039-00-7eter butylowo-glicydowy; 1-butoksy-2,3-epoksypropan219-376-42426-08-6Flam. Liq. 3

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H351

H341

H332

H302

H335

H317

H412

GHS02

GHS08

GHS07

Wng

H226

H351

H341

H332

H302

H335

H317

H412

603-040-00-2metanolan sodu; metoksylan sodu; [1] metanolan potasu; metoksylan potasu; [2] metanolan litu; metoksylan litu [3]204-699-5 [1]

212-736-1 [2]

212-737-7 [3]

124-41-4 [1]

865-33-8 [2]

865-34-9 [3]

Self-heat 1

Skin Corr. 1B

H251

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H251

H314

EUH014 T
603-041-00-8etanolan potasu; etoksylan potasu; [1] etanolan sodu; etoksylan sodu [2]213-029-0 [1]

205-487-5 [2]

917-58-8 [1]

141-52-6 [2]

Self-heat 1

Skin Corr. 1B

H251

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H251

H314

EUH014 T
603-042-00-3triizopropanolan glinu; triizopropoksylan glinu209-090-8555-31-7Flam. Sol. 1H228GHS02

Dgr

H228 T
603-043-00-9triarymol (ISO); alkohol 2,4'-dichloro-α-(pirymidyn-5-ylo)benzhydrylowy-26766-27-8Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
603-044-00-4dikofol (ISO); 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol204-082-0115-32-2Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H315

H317

H410

603-045-00-Xeter diizopropylowy; [1] eter dipropylowy [2]203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

Flam. Liq. 2

STOT SE 3

H225

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H336

EUH019

EUH066

C
603-046-00-5eter bis(chlorometylowy); oksybis(chlorometan)208-832-8542-88-1Flam. Liq. 2

Carc. 1A

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 *

H225

H350

H330

H311

H302

GHS02

GHS06

GHS08

Dgr

H225

H350

H330

H311

H302

Carc. 1A; H350: C ≥ 0,001 %
603-047-00-02-(dimetyloamino)etanol; N,N-dimetyloetanoloamina203-542-8108-01-0Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H226

H332

H312

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H332

H312

H302

H314

STOT SE 3; H335: C≥ 5 %
603-048-00-62-(dietyloamino)etanol; N,N-dietyloetanoloamina202-845-2100-37-8Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H226

H332

H312

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H332

H312

H302

H314

STOT SE 3; H335: C≥ 5 %
603-049-00-1chlorofenetol (ISO); 1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol201-246-380-06-8Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

603-050-00-71-(2-butoksypropoksy)propan-2-ol246-011-624083-03-2Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

603-051-00-22-etylobutan-1-ol; alkohol 2-etylobutylowy202-621-497-95-0Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

603-052-00-83-butoksypropan-2-ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego225-878-45131-66-8Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H319

H315

GHS07

Wng

H319

H315

603-053-00-32-metylopentano-2,4-diol; glikol heksylenowy203-489-0107-41-5Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H319

H315

GHS07

Wng

H319

H315

603-054-00-9eter di-n-butylowy; eter dibutylowy205-575-3142-96-1Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H226

H319

H335

H315

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H319

H335

H315

H412

STOT SE 3; H335: C≥ 10 %
603-056-00-X[(p-toliloksy)metylo]oksiran; eter 2,3-epoksypropylowo-p-tolilowy; eter glicydowo-p-tolilowy; [1] [(m-toliloksy)metylo]oksiran; eter 2,3-epoksypropylowo-m-tolilowy; eter glicydowo-m-tolilowy; [2] eter 2,3-epoksypropylowo-o-tolilowy; eter glicydowo-o-tolilowy; [3] [(toliloksy)metylo]oksiran; 1,2-epoksy-3-(metylofenoksy)propan; eter glicydowo-tolilowy [4]218-574-8 [1]

218-575-3 [2]

218-645-3 [3]

247-711-4 [4]

2186-24-5 [1]

2186-25-6 [2]

2210-79-9 [3]

26447-14-3 [4]

Muta. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H315

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H315

H317

H411

C
603-057-00-5fenylometanol; alkohol benzylowy; fenylokarbinol202-859-9100-51-6Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

603-058-00-01,3-epoksypropan207-964-3503-30-0Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

H225

H332

H312

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H312

H302

603-059-00-6heksan-1-ol; alkohol heksylowy203-852-3111-27-3Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
603-060-00-12,2'-bioksiran; 1,2:3,4-diepoksybutan; ditlenek butadienu215-979-11464-53-5Carc. 1B Muta. 1B

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H350

H340

H330

H311

H301

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H340

H330

H311

H301

H314

603-061-00-7tetrahydro-2-furylometanol; alkohol tetrahydrofurfurylowy; 2-(hydroksymetylo)oksolan202-625-697-99-4Repr. 1B Eye Irrit. 2H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

603-062-00-2tetrahydrofurano-2,5-diylodimetanol; 2,5-bis(hydroksymetylo)oksolan; 2,5-bis(hydroksymetylo)tetrahydrofuran203-239-0104-80-3Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %
603-063-00-82,3-epoksypropan-1-ol; alkohol glicydowy; oksiranylometanol; glicydol209-128-3556-52-5Carc. 1B Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H341

H360F *** H331

H312

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F *** H331

H312

H302

H319

H335

H315

603-064-00-31-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy glikolu propylenowego203-539-1107-98-2Flam. Liq. 3

STOT SE 3

H226

H336

GHS02

GHS07

Wng

H226

H336

603-065-00-9eter diglicydowy rezorcynolu; eter diglicydowy rezorcyny; 1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)benzen202-987-5101-90-6Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H341

H312

H302

H319

H315

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H351

H341

H312

H302

H319

H315

H317

H412

603-066-00-41,2-epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan; diepoksy-4-winylocykloheksen203-437-7106-87-6Carc. 2

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H351

H331

H311

H301

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H311

H301

*
603-067-00-Xeter fenylowo-glicydowy; eter 2,3-epoksypropylowo-fenylowy; 1,2-epoksy-3-fenoksypropan204-557-2122-60-1Carc. 1B Muta. 2

Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H332

H335

H315

H317

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H335

H315

H317

H412

603-068-00-51,2-epoksy-3-(2-etylocykloheksanoksy)propan; eter 2-etylocykloheksanowo-glicydowy-130014-35-6Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

603-069-00-02,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol202-013-990-72-2Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H302

H319

H315

603-070-00-62-amino-2-metylopropan-1-ol; izobutanoloamina204-709-8124-68-5Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

603-071-00-12,2'-iminodietanol; dietanoloamina203-868-0111-42-2Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H373 ** H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 ** H315

H318

603-072-00-71,4-bis(2,3-epoksypropoksy)butan; eter diglicydowy butano-1,4-diolu219-371-72425-79-8Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H332

H312

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H332

H312

H319

H315

H317

603-073-00-22,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan216-823-51675-54-3Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

Eye Irrit. 2; H319: C≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C≥ 5 %
603-074-00-8produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700)500-033-525068-38-6Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H317

H411

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit 2; H315: C≥ 5 %
603-075-00-3eter chlorometylowo-metylowy; chloro(metoksy)metan203-480-1107-30-2Flam. Liq. 2

Carc. 1A

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

H225

H350

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H312

H302

603-076-00-9but-2-yno-1,4-diol; 2-butyno-1,4-diol203-788-6110-65-6Skin Corr. 1B

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

H314

H331

H301

H312

H373 ** H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H314

H331

H301

H312

H373 ** H317

Skin Corr. 1B; H314: C≥ 50 % Skin Irrit. 2; H315: 25 %≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 25 %≤

C<50 %

D
603-077-00-41-(dimetyloamino)propan-2-ol; dimepranol (INN); N, N-dimetyloizopropanoloamina203-556-4108-16-7Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H226

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H302

H314

603-078-00-Xprop-2-yn-1-ol; alkohol propargilowy203-471-2107-19-7Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H311

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H314

H411

603-079-00-52,2'-metyloiminodietanol; N-metylodietanoloamina;203-312-7105-59-9Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-080-00-02-(metyloamino)etanol; N-metyloetanoloamina; N-metylo-2-etanoloamina N-metylo-2-aminoetanol203-710-0109-83-1Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

STOT SE 3; H335: C≥ 5 %
603-081-00-62,2'-sulfanodiylodietanol; tiodiglikol; 2,2'-tiodietanol; siarczek di(2-hydroksyetylu)203-874-3111-48-8Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-082-00-11-aminopropan-2-ol; izopropanoloamina201-162-778-96-6Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314
603-083-00-71,1'-iminodipropan-2-ol; diizopropanoloamina203-820-9110-97-4Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-084-00-2tlenek styrenu; (epoksyetylo)benzen; fenylooksiran202-476-796-09-3Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H350

H312

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H319

603-085-00-8bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol200-143-052-51-7Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H312

H302

H335

H315

H318

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H335

H315

H318

H400

M=10
603-086-00-3etyrymol (ISO); 5-butylo-2-etyloamino-6-metylopirymidyn-4-ol245-949-323947-60-6Acute Tox. 4 *H312GHS07

Wng

H312
603-087-00-92-etyloheksano-1,3-diol; glikol oktylenowy202-377-994-96-2Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
603-088-00-42-(oktylosulfanylo)etanol; sulfid 2-hydroksyetylowo-oktylowy222-598-43547-33-9Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
603-089-00-X7,7-dimetylo-3-oksa-6-azaoktan-1-ol400-390-6-Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H314

H302

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H302

603-090-00-52-(2-bromoetoksy)anizol402-010-44463-59-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

603-091-00-0egzo-1-metylo-4-(1-metyloetylo)-7-oksabicyklo[2.2.1]heptan-2-ol; egzo-4-izopropylo-1-metylo-1,4-epoksycykloheksan-2-ol402-470-687172-89-2Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

603-092-00-62-metylo-4-fenylopentanol402-770-792585-24-5Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

603-093-00-1cinmetylina (ISO); egzo-(±)-1-metylo-4-(1-metyloetylo)-2-[(2-metylofenylo)metoksy]-7-oksabicyklo[2.2.1]heptan; egzo-(±)-4-izopropylo-1-metylo-2-(2-metylobenzyloksy)-1,4-epoksycykloheksan402-410-987818-31-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H411

603-094-00-71,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan241-536-717557-23-2Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

603-095-00-22-propoksyetanol; eter monopropylowy glikolu etylenowego220-548-62807-30-9Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H312

H319

GHS07

Wng

H312

H319

603-096-00-82-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego203-961-6112-34-5Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-097-00-31,1',1''-nitrylotripropan-2-ol; triizopropanoloamina204-528-4122-20-3Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-098-00-92-fenoksyetanol; eter monofenylowy glikolu etylenowego204-589-7122-99-6Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

603-099-00-4chlorowodorek 3-[N-metylo-N-(4-metyloamino-3-nitrofenylo)amino]propano-1,2-diolu403-440-593633-79-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

603-100-00-81,2-dimetoksypropan404-630-07778-85-0Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225EUH019
603-101-00-32-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans405-040-6-Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-103-00-4pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy.271-846-868609-97-2Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

603-104-00-Xfenarymol (ISO); alkohol 2,4'-dichloro-α-(pirymidyn-5-ylo)benzhydrylowy262-095-760168-88-9Repr. 2

Lact.

Aquatic Chronic 2

H361fd

H362

H411

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H362

H411

603-105-00-5furan203-727-3110-00-9Flam. Liq. 1

Carc. 1B Muta. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H224

H350

H341

H332

H302

H373 ** H315

H412

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H332

H302

H373 ** H315

H412

EUH019
603-106-00-02-metoksypropan-1-ol216-455-51589-47-5Flam. Liq. 3

Repr. 1B

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H226

H360D *** H335

H315

H318

GHS02

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H360D *** H335

H315

H318

603-107-00-62-(2-metoksyetoksy)etanol; eter monometylowy glikolu dietylenowego; 3,6-dioksaheptan-1-on203-906-6111-77-3Repr. 2H361d ***GHS08

Wng

H361d ***
603-108-00-12-metylopropan-1-ol; izobutanol; alkohol izobutylowy201-148-078-83-1Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

H226

H335

H315

H318

H336

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H335

H315

H318

H336

603-109-00-7masa poreakcyjna: 1-etoksy-1,1,2,3,3,3-heksafluoro-2-(trifluorometylo)propanu; 1-etoksy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanu425-340-0-Aquatic Chronic 4H413-H413
603-110-00-2masa poreakcyjna: cis-2-izobutylo-5-metylo 1,3-dioksanu; trans-2-izobutylo-5-metylo 1,3-dioksanu426-130-1166301-21-9Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

603-111-00-8masa poreakcyjna: 1-(1,1-dimetylopropylo)-4-etoksy-cis-cykloheksanu; 1-(1,1-dimetylopropylo)-4-etoksy-trans-cykloheksanu426-530-6-Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

603-112-00-32-fenyloetoksycyklopentan; eter cyklopentylowo-2-fenyloetylowy428-340-9-Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

603-113-00-96-glicydyloksynaf-1-ylo oksymetylooksiran429-960-227610-48-6Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H341

H312

H315

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H341

H312

H315

H317

H412

603-114-00-49-(2-propenyloksy)tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dek-3(lub-4-)-en430-830-226912-64-1Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

603-115-00-Xmasa poreakcyjna: O, O',O''-(metylosilanotriylo)tris(4-metylo-2-pentanono oksymu) (3 stereoizomery);423-580-0-STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 4

H373** H413GHS08

Wng

H373** H413
603-116-00-5monochlorowodorek (Z)-(2,4-difluorofenylo)piperydyn-4-ylometanono oksymu424-740-2138271-16-6Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

603-117-00-0propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol200-661-767-63-0Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

603-118-00-66-dimetyloaminoheksan-1-ol404-680-31862-07-3Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H412

603-119-00-11,1'-(1,3-fenylenodioksy)bis{3-[2-(prop-2-en-1-ylo)fenoksy]propan-2-ol}405-840-5-Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

603-120-00-72-metylo-5-fenylopentan-1-ol405-890-825634-93-9Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H319

H315

GHS07

Wng

H319

H315

603-121-00-24-[4-(1,3-dihydroksypropan-2-ylo)fenyloamino]-1,8-dihydroksy-5-nitroantrachinon406-057-1114565-66-1Carc. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H351

H317

H413

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

H413

603-122-00-82-etyloheksan-1-olan sodu406-150-738411-13-1Flam. Sol. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 3

H228

H314

H412

GHS02

GHS05

Dgr

H228

H314

H412

T
603-123-00-34-metylo-8-metylidenotricyklo[3.3.1.13,7]dekan-2-ol406-330-5122760-84-3Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H411

603-124-00-91,4-bis[2-(winyloksy)etoksy]benzen406-900-384563-49-5Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
603-125-00-42-(2,4-dichlorofenylo)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)pent-4-en-2-ol407-850-589544-40-1Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H411

603-126-00-X2-[(4-metylo-2-nitrofenylo)amino]etanol408-090-7100418-33-5Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

603-127-00-5butan-2-ol; [1] (S)-butan-2-ol; [2] (R)-butan-2-ol; [3] (±)-butan-2-ol [4]201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

STOT SE 3

H226

H319

H335

H336

GHS02

GHS07

Wng

H226

H319

H335

H336

C
603-128-00-02-(fenylometoksy)naftalen405-490-3613-62-7Aquatic Chronic 4H413-H413
603-129-00-61-tert-butoksypropan-2-ol406-180-057018-52-7Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

603-130-00-1masa poreakcyjna izomerów: α-[(dimetylo)bifenylo]-ω-hydroksypoli(oksyetylenu)406-325-8-Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

603-131-00-7masa poreakcyjna: 1-dezoksy-1-[metylo(1-oksododecylo)amino]-D-glucitolu; 1-dezoksy-1-[metylo(1-oksotetradecylo)amino]-D-glucitolu (3:1)407-290-1-Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
603-132-00-22-hydroksymetylo-9-metylo-6-(1-metyloetylo)-1,4-dioksaspiro[4.5]dekan408-200-363187-91-7Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

603-133-00-8masa poreakcyjna: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrofenylo)amino]propano-1,2-diolu; 3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-fenylenodiimino)bis(propano-1,2-diolu)408-240-1-Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

603-134-00-3masa poreakcyjna podstawionych dodecylem i/lub tetradecylem eterów difenylowych. Produkt reakcji Friedela Craftsa. Katalizator jest usuwany z produktu. Eter difenylowy jest podstawiony grupami alkilowymi C1-C10. Grupy alkilowe są rozłożone losowo pomiędzy węgle C1 i C6. Stosuje się grupy o prostym łańcuchu węglowym zawierające 12 i 14 atomów węgla w stosunku 50/50.410-450-3-Aquatic Chronic 4H413-H413
603-135-00-9bis{[2,2',2''-nitrylotris(etanolano)]-1-N, O}bis[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]tytan410-500-4-Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

603-136-00-43-({4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-2-nitrofenylo}amino)propan-1-ol410-910-3104226-19-9Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

603-137-00-Xmasa poreakcyjna: 1-dezoksy-1-[metylo(1-oksoheksadecylo)amino]-D-glucitolu; 1-deoksy-1-[metylo-(1-oksooktadecylo)amino]-D-glucitolu411-130-6-Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
603-138-00-53-(2,2-dimetylo-3-hydroksypropylo)toluen; 2,2-dimetylo-3-(3-metylofenylo)propan-1-ol403-140-4103694-68-4Aquatic Chronic 3H412-H412
603-139-00-0eter bis(2-metoksyetylowy)203-924-4111-96-6Flam. Liq. 3

Repr. 1B

H226

H360FD

GHS02

GHS08

Dgr

H226

H360FD

EUH019
603-140-00-62,2'-oksybisetanol; glikol dietylenowy203-872-2111-46-6Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
603-141-00-1masa poreakcyjna: dodecyloksy-1-metylo-1-[oksypoli(2-hydroksymetyloetanoksy)]pentadekanu; dodecyloksy-1-metylo-1-[oksypoli(2-hydroksymetyloetanoksy)]heptadekanu413-780-6-Aquatic Chronic 3H412-H412
603-142-00-72-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-2-azabicyklo[2.2.1]heptan407-360-1116230-20-7Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H312

H302

H373 ** H315

H318

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H312

H302

H373 ** H315

H318

603-143-00-2R-2,3-epoksypropan-1-ol404-660-457044-25-4Self-react. C **** Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H242

H350

H341

H360F *** H331

H312

H302

H314

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H242

H350

H341

H360F *** H331

H312

H302

H314

603-144-00-8masa poreakcyjna: 2,6,9-trimetylocyklododeka-2,5,9-trien-1-olu; 6,9-dimetylo-2-metylenocyklododeka-5,9-dien-1-olu413-530-6111850-00-1Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
603-145-00-32-izopropylo-2-(1-metylobutylo)-1,3-dimetoksypropan406-970-5129228-11-1Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

603-146-00-92-({2-[2-(dimetyloamino)etoksy]etylo}metyloamino)etanol406-080-783016-70-0Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H412

603-147-00-4(-)-trans-4-(4'-fluorofenylo)-3-hydroksymetylo-N-metylopiperydyna406-030-4105812-81-5Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H411

603-148-00-X1,4-bis[(winyloksy)metylo]cykloheksan413-370-717351-75-6Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

603-149-00-5masa poreakcyjna: diastereoizomerów 1-(1-hydroksyetylo)-4-(1-metyloetylo)cykloheksanu407-640-363767-86-2Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

603-150-00-0(±)-trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol411-580-3107898-54-4Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

603-151-00-6(±)-2-(2,4-dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propan-1-ol413-570-4-Aquatic Chronic 3H412-H412
603-152-00-12-(4-tert-butylofenylo)etanol410-020-55406-86-0Repr. 2

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H361f *** H373 ** H318

H411

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f *** H373 ** H318

H411

603-153-00-73-{[2-nitro-4-(trifluorometylo)fenylo]amino}propano-1,2-diol410-010-0104333-00-8Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

603-154-00-21-[(2-tert-butylo)cykloheksyloksy]butan-2-ol412-300-2139504-68-0Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
603-156-00-32-(2,4-dichlorofenylo)-2-allilooksiran; 2-(2,4-dichlorofenylo)-2-(prop-2-en-1-ylo)oksiran411-210-089544-48-9Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H410

603-157-00-96,9-bis(heksadecyloksymetylo)-4,7-dioksanonano-1,2,9-triol411-450-6143747-72-2Aquatic Chronic 4H413-H413
603-158-00-4masa poreakcyjna: 4 diastereoizomerów 2,7-dimetylo-10-(1-metyloetylo)-1-oksaspiro[4.5]deka-3,6-dienu412-460-3-Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

603-159-00-X2-cyklododecylopropan-1-ol411-410-8118562-73-5Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
603-160-00-51,2-dietoksypropan412-180-110221-57-5Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225EUH019
603-161-00-01,3-dietoksypropan413-140-63459-83-4Flam. Liq. 3H226GHS02

Wng

H226
603-162-00-6α-[2-({[(2-hydroksyetylo)metyloamino]acetylo}amino)propylo]-ω-(nonylofenoksy)poli[okso(metyloetano-1,2-diyl)]413-420-8144736-29-8Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H317

H411

603-163-00-12-fenylopropano-1,3-diol411-810-21570-95-2Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
603-164-00-72-butylo-4-chloro-5-hydroksymetylo-1-[2'-(2-trifenylometylo-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-ilo)-1,1'-bifenylo-4-metylo]-4,5-dihydro-1H-imidazol412-420-5133909-99-6Aquatic Chronic 4H413-H413
603-165-00-2masa poreakcyjna: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenolu; 4-allilo-6-(3-{6-[3-(6-{3-[4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy]-2-hydroksypropylo}-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo]-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy}-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenolu; 4-allilo-6-{3-[4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy]-2-hydroksypropylo}-2-(2,3-epoksypropylo)fenolu; 4-allilo-6-[3-(6-{3-[4-allilo-2,6-bis-(2,3-epoksypropylo)fenoksy]-2-hydroksypropylo}-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo]-2-(2,3-epoksypropylo)fenolu417-470-1-Muta. 2

Skin Sens. 1

H341

H317

GHS08

GHS07

Wng

H341

H317

603-166-00-8R-1-chloro-2,3-epoksypropan424-280-251594-55-9Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

603-167-00-33,3',5,5'-tetra-tert-butylobifenylo-2,2'-diol407-920-56390-69-8Aquatic Chronic 4H413GHS05

Dgr

H413
603-168-00-93-(2-etyloheksyloksy)propano-1,2-diol408-080-270445-33-9Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

603-169-00-4(±)-trans-4-(4-fluorofenylo)-3-hydroksymetylo-N-metylopiperydyna415-550-0109887-53-8Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H411

603-170-00-Xmasa poreakcyjna: 2-metylo-1-(6-metylobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-ylo)pent-1-en-3-olu; 2-metylo-1-(1-metylobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-ylo)pent-1-en-3-olu; 2-metylo-1-(5-metylobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-ylo)pent-1-en-3-olu415-990-367739-11-1Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

603-171-00-5tiazol-5-ilometanol414-780-938585-74-9Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

603-172-00-0trans-butenodian mono-2-{2-[4-(dibenzo[b, f][1,4]tiazepin-11-ylo)-piperazynium-1-ylo]etoksy}etanolu415-180-1773058-82-5Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H411

603-173-00-64,4-dimetylo-3,5,8-trioksa-bicyklo[5.1.0]oktan421-750-957280-22-5Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

603-174-00-14-cykloheksylo-2-metylobutan-2-ol420-630-383926-73-2Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

603-175-00-72-(2-heksyloksyetoksy)etanol; DEGHE; eter monoheksylowy glikolu dietylenowego; 3,6-dioksa-1-dodekanol; karbitol heksylowy; 3,6-dioksadodekan-1-ol203-988-3112-59-4Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H312

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H318

603-176-00-21,2-bis(2-metoksyetoksy)etan; TEGDME; eter dimetylowy glikolu trietylenowego203-977-3112-49-2Repr. 1BH360DfGHS08

Dgr

H360DfEUH019
603-177-00-81-etoksypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-etoksy-2-propanol; eter monoetylowy glikolu propylenowego; [1] octan 2-etoksy-1-metyloetylu; 2PG1EEA [2]216-374-5 [1]

259-370-9 [2]

1569-02-4 [1]

54839-24-6 [2]

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

H226

H336

GHS02

GHS07

Wng

H226

H336

603-178-00-32-heksyloksyetanol; eter monoheksylowy glikolu etylenowego; n-heksyloglikol203-951-1112-25-4Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

603-179-00-9ergokalcyferol (ISO); witamina D2200-014-950-14-6Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1H330

H311

H301

H372 **

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H311

H301

H372 **

603-180-00-4cholekalcyferol; witamina D3200-673-267-97-0Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1H330

H311

H301

H372 **

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H311

H301

H372 **

603-181-00-Xeter tert-butylowo-metylowy; MTBE; 2-metoksy-2-metylopropan216-653-11634-04-4Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

H225

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H315

603-182-00-5produkt reakcji: nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych, częściowo estryfikowanych alkoholi o długich łańcuchach pochodzenia roślinnego (Brassica napus L., Brassica rapa L., Helianthus annuus L., Glycine hispida, Gossypium hirsutum L., Cocos nucifera L., Elaeis guineensis) z O,O-diizobutyloditio-fosforanem i 2-etyloheksylaminą oraz nadtlenkiem wodoru428-630-5-Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
603-183-00-02-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; eter monobutylowy glikolu trietylenowego; glikol butoksytrietylenowy205-592-6143-22-6Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318 Eye Dam.1; H318: C≥ 30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C< 30 %
603-184-00-62-(hydroksymetylo)-2-{[2-hydroksy-3-(izooktadecyloksy)propoksy]metylo}-propano-1,3-diol416-380-1146925-83-9Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
603-185-00-12,4-dichloro-3-etylo-6-nitrofenol420-740-199817-36-4Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H317

H410

603-186-00-7trans-(5RS,6SR)-6-amino-2,2-dimetylo-1,3-dioksepan-5-ol419-050-379944-37-9Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
603-187-00-2dichlorek 2-[(4,6-bis{4-[2-(1-metylo-pyridinium-4-ylo)winylo]fenyloamino}-1,3,5-triazyn-2-ylo)(2-hydroksyetylo)-amino]etanolu419-360-9163661-77-6Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
603-188-00-8masa poreakcyjna: 6,7-epoksy-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-1,1,2,4,4,7-heksametylonaftalenu; 7,8-epoksy-1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-1,1,2,4,4,7-heksametylonaftalenu426-970-9-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
603-189-00-3masa poreakcyjna związków kompleksowych: tytanu, 2,2'-oksydietanolu, mleczanu amonu, nitrylotris(propan-2-olu) i glikolu etylenowego405-250-8-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
603-190-00-98,8-dimetylo-7-isopropylo-6,10-dioksaspiro[4,5]dekan424-030-262406-73-9Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

603-191-00-42-[4,6-bis(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo]-5-{3-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-hydroksypropoksy}fenol419-740-4137658-79-8Aquatic Chronic 4H413-H413
603-192-00-X(E,E)-3,7,11-trimetylododeka-1,4,6,10-tetraen-3-ol423-240-1125474-34-2Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H410

603-193-00-59,10-antracenoditlenek disodu426-030-846492-07-3Skin Corr. 1AH314GHS05

Dgr

H314
603-194-00-02-(2-aminoetyloamino)etanol; (AEEA)203-867-5111-41-1Repr. 1B

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H360Df

H314

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H314

H317

STOT SE 3; H335: C≥ 5 %
603-195-00-62-[4-(4-metoksyfenylo)-6-fenylo-1,3,5-triazyn-2-ylo]fenol430-810-3154825-62-4Aquatic Chronic 3H412-H412
603-196-00-12-(7-etylo-1H-indol-3-ilo)etanol431-020-141340-36-7Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H302

H373 ** H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H411

603-199-00-8etoksazol (ISO); (RS)-5-tert-butylo-2-[2-(2,6-difluorofenylo)-4,5-dihydro-1,3-oksazol-4-ilo]fenetol-153233-91-1Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410 M = 100
603-200-00-11-pentanol; [1] 3-pentanol [2]200-752-1 [1]

209-526-7 [2]

71-41-0 [1]

584-02-1 [2]

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H226

H332

H335

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H335

H315

603-201-00-7(E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetrametyloheksadek-2-en-1-ol416-120-5-Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H315

H413

GHS07

Wng

H315

H413

603-202-00-24,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol421-360-9148043-73-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

603-203-00-8(1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-heksametylo-4,6-dioksatetracyklo[6.5.1.01,10.03,7] tetradekan427-580-1-Skin Irrit. 2H315GHS07

Wng

H315
603-204-00-3masa poreakcyjna: 2,2'-(heptano-1,7-diylo)bis-1,3-dioksolanu; 2,2'-(heptano-1,6-diylo)bis-1,3-dioksolanu428-110-8-Aquatic Chronic 3H412-H412
603-205-00-9chlorowodorek (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-puryn-9-ylo)-2-cyklopenteno-1-metanolu426-200-1172015-79-1STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H372** H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H372** H302

H318

H317

H412

603-206-00-42,2-dichloro-1,3-benzodioksol426-850-62032-75-9Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H226

H314

H302

H317

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H226

H314

H302

H317

EUH014
603-207-00-X2-izobutylo-2-izopropylo-1,3-dimetoksypropan430-800-9129228-21-3Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

603-208-00-51,2-dietoksyetan211-076-1629-14-1Flam. Liq. 2

Repr. 1A Eye Irrit. 2

H225

H360Df

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H360Df

H319

EUH019
603-209-00-0spinosad (ISO) (masa poreakcyjna spinosydu A i spinosydu D w proporcjach 95:5 – 50:50); masa poreakcyjna: 50-95 % (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-α-L-mannopiranosiloksy)-13-(4-dimetyloamino-2,3,4,6-tetradeoksy-β-D-erytropiranosiloksy)-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-14-metylo-1H-8-oksacyklododeka[b]as-indacen-7,15-dionu i 50-5 % (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-α-L-mannopiranosiloksy)-13-(4-dimetyloamino-2,3,4,6-tetradeoksy-β-D-erytropiranosilosky)-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-4,14-dimetylo-1H-8-oksacyklododeka[b]as-indacen-7,15-dionu; [1] spinosyd A; [2] spinosyd D [3]-[1]

-[2]

-[3]

-[1]

131929-60-7 [2]

131929-63-0 [3]

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410 M=10
603-210-00-62,4-dietylo-1,5-pentanodiol429-310-857987-55-0Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
603-211-00-1chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowy …%; chlorek glicydylotrimetyloamoniowy …%;221-221-03033-77-0Carc. 1B Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H361f*** H312

H302

H373** H318

H317

H412

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H361f*** H312

H302

H373** H318

H317

H412

B
603-212-00-71,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran; galaxolid; (HHCB)214-946-91222-05-5Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
603-213-00-22-metoksy-2-metylobutan; eter tert-amylowometylowy213-611-4994-05-8Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 * STOT SE 3

H225

H302

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H302

H336

603-214-00-81,1-diizopropoksycykloheksan413-740-81132-95-2Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314
603-215-00-3bis(tetrafluoroboran) 1-hydroksy-4-fluoro-1,4-diazoniobicyklo[2.2.2]octanu418-330-2162241-33-0Expl. 1.1****

Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H302

H373** H318

H317

H400

H410

GHS01

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H201

H302

H373** H318

H317

H410

603-216-00-9cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol422-660-27480-35-5Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

603-217-00-42-butylo-2-etylo-1,3-propanodiolofosforan(III) 2,4,6-tri-tert-butylofenylu423-560-1161717-32-4Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

603-220-00-01-{benzylo[2-(2-metoksyfenoksy)etylo]amino}-3-(9H-karbazol-4-ilooksy)propan-2-ol432-890-572955-94-3Aquatic Chronic 4H413-H413
603-221-00-6chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-2,2,2-trifluoro-1,1-etanodiolu; [zawierający < 0,1 % 4-chloroaniliny (Nr WE 203-401-0)]433-580-2214353-17-0Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B Aquatic Chronic 2

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H411

603-221-01-3chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-2,2,2-trifluoro-1,1-etanodiolu; [zawierający ≥ 0,1 % 4-chloroaniliny (Nr WE 203-401-0)]433-580-2214353-17-0Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H350

H302

H314

H411

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H314

H411

603-222-00-1(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetyloamino-3-hydroksy-6-metylotetrahydropiran-2-ylo)oksy]-2-etylo-3,4,12-trihydroksy-9-metoksy-3,5,7,9,11,13-heksametylo-6,14-diokso-1-oksacyklotetradekan433-820-6118058-74-5Eye Irrit. 2H319GHS07

Wng

H319
603-223-00-72-cyklopentylidenocyklopentanol; 1,1'-bi(cyklopentyliden)-2-ol434-270-16261-30-9Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

603-224-00-23-etoksy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometylo)-heksan435-790-1297730-93-9Aquatic Chronic 4H413-H413
603-225-00-8A9-oksym erytromycyny(E); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoksy-3-C-metylo-3-O-metylo-α-L-rybo-heksopiranozylo)oksy)-14-etylo-7,12,13-trihydroksy-3,5,7,9,11,13-heksametylo-6-((3,4,6-tridezoksy-3-dimetyloamino-β-D-ksyloheksapiranozylo)oksy)oksacyklotetradekan-2-ono-10-oksym (E)437-070-013127-18-9Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
603-226-00-34,4'(4-(4-metoksyfenylo)-1,3,5-triazyn-2,4-diylo)bisbenzeno-1,3-diol444-500-01440-00-2Aquatic Chronic 3H412-H412
603-227-00-9eter α-hydro-ω-[[[(1,1-dimetyloetylo)dioksy]karbonylo]oksy]-poli[oksy(metylo-1,2-etanodiylu)] z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem (4:1) produkt reakcji: eteru α-hydro-ω-((chlorokarbonylo)oksy)-poli(oksy(metylo-1,2-etanodiylu)) z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem i 1,1-dimetyloetylonadszczawianem potasu445-060-2203574-04-3****

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

**** H400

H410

**** GHS09

Wng

**** H410
603-228-00-4(+/-)-(R*R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oksiranylo-2H-1-benzopiran419-620-1-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

603-229-00-X(Z)-3-chloro-3-(4-chlorofenylo)-1-hydroksy-2-propeno-1-sulfonian sodu420-800-7-Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H410

603-230-00-52,6,6,7,8,8-heksametylodekahydro-2H-indeno[4,5-b]furan440-030-5-Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H318

H413

GHS05

Dgr

H315

H318

H413

603-231-00-0(S)-1,1-difenylo-1,2-propanodiol443-220-6-Aquatic Chronic 3H412-H412
603-232-00-63,3,8,8,10,10-heksametylo-9-[1-(4-oksiranylometoksy-fenylo)-etoksy]-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undekan444-420-6-Aquatic Chronic 4H413-H413
603-233-00-1masa poreakcyjna: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)-3-metylobutan-2-olu; 4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)-3-metylobutan-2-olu; 1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)pentan-3-olu; 1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)pentan-3-olu; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-1H-4,7-metanoinden-5-ylo)-3-metylobut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-3H-4,7-metanoinden-5-ylo)-3-metylobut-3-en-2-olu444-430-0-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
603-234-00-7(1R,4R)-4-metoksy-2,2,7,7-tetrametylotricyklo(6.2.1.0(1,6))undek-5-en444-480-3-Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

604-001-00-2fenol; hydroksybenzen; monohydroksybenzen; alkohol fenylowy203-632-7108-95-2Muta. 2

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 * STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H341

H331

H311

H301

H373 ** H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H341

H331

H311

H301

H373 ** H314

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 3 %

Skin Irrit. 2; H315 1 % ≤ C<3 %

Eye Irrit. 2; H319:1 % ≤ C<3 %

604-002-00-8pentachlorofenol201-778-687-86-5Carc. 2

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H311

H301

H319

H335

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H330

H311

H301

H319

H335

H315

H410

604-003-00-3pentachlorofenolan sodu; [1] pentachlorofenolan potasu [2]205-025-2 [1]

231-911-3 [2]

131-52-2 [1]

7778-73-6 [2]

Carc. 2

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H311

H301

H319

H335

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H330

H311

H301

H319

H335

H315

H410

604-004-00-9m-krezol; 3-krezol; 3-metylofenol; 3-hydroksytoluen; m-hydroksytoluen; m-metylofenol [1] o-krezol; 2-krezol; 2-metylofenol; 2-hydroksytoluen; o-hydroksytoluen; o-metylofenol [2] p-krezol; 4-krezol; 4-metylofenol; 4-hydroksytoluen; p-metylofenol; p-hydroksytoluen [3] krezol, mieszanina izomerów [4]203-577-9 [1]

202-423-8 [2]

203-398-6 [3]

215-293-2 [4]

108-39-4 [1]

95-48-7 [2]

106-44-5 [3]

1319-77-3 [4]

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H311

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H311

H301

H314

*C
604-005-00-41,4-dihydroksybenzen; hydrochinon; chinol204-617-8123-31-9Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H351

H341

H302

H318

H317

H400

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H341

H302

H318

H317

H400

M=10
604-006-00-X3,4-ksylenol; 3,4-dimetylofenol; [1] 2,5-ksylenol; 2,5-dimetylofenol; [2] 2,4-ksylenol; 2,5-dimetylofenol; [3] 2,3-ksylenol; 2,5-dimetylofenol; [4] 2,6-ksylenol; 2,5-dimetylofenol; [5] ksylenol; dimetylofenol; [6] 2,4(lub 2,5)-ksylenol; 2,4(lub 2,5)-dimetylofenol [7]202-439-5 [1]

202-461-5 [2]

203-321-6 [3]

208-395-3 [4]

209-400-1 [5]

215-089-3 [6]

276-245-4 [7]

95-65-8 [1]

95-87-4 [2]

105-67-9 [3]

526-75-0 [4]

576-26-1 [5]

1300-71-6 [6]

71975-58-1 [7]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H301

H314

H411

C
604-007-00-52-naftol; 2-hydroksynaftalen205-182-7135-19-3Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

604-008-00-02-chlorofenol; o-chlorofenol; [1] 4-chlorofenol; p-chlorofenol; [2] 3-chlorofenol; m-chlorofenol; [3] chlorofenol [4]202-433-2 [1]

203-402-6 [2]

203-582-6 [3]

246-691-4 [4]

95-57-8 [1]

106-48-9 [2]

108-43-0 [3]

25167-80-0 [4]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H411

C
604-009-00-6pirogalol; 1,2,3-trihydroksybenzen201-762-987-66-1Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H341

H332

H312

H302

H412

GHS08

GHS07

Wng

H341

H332

H312

H302

H412

*
604-010-00-1rezorcynol; rezorcyna; benzeno-1,3-diol; 1,3-dihydroksybenzen203-585-2108-46-3Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H315

H400

*
604-011-00-72,4-dichlorofenol204-429-6120-83-2Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H311

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H411

604-012-00-24-chloro-o-krezol; 4-chloro-2-metylofenol216-381-31570-64-5Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A Aquatic Acute 1

H331

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H314

H400

STOT SE 3; H335: C≥ 1 %
604-013-00-82,3,4,6-tetrachlorofenol200-402-858-90-2Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H319

H315

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H319

H315

H410

*

Eye Irrit. 2; H319:C≥ 5 % Skin Irrit. 2;

H315: C≥ 5 %

604-014-00-3chlorokrezol; 4-chloro-m-krezol; 4-chloro-3-metylofenol200-431-659-50-7Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H312

H302

H318

H317

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H318

H317

H400

*
604-015-00-92,2'-metylenobis(3,4,6-trichlorofenol); heksachlorofen200-733-870-30-4Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

*
604-016-00-41,2-dihydroksybenzen; pirokatechol; pirokatechina204-427-5120-80-9Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H312

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H312

H302

H319

H315

604-017-00-X2,4,5-trichlorofenol202-467-895-95-4Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H315

H410

*

Eye Irrit. 2; H319: C≥ 5 %

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 5 %

604-018-00-52,4,6-trichlorofenol201-795-988-06-2Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H319

H315

H410

604-019-00-0dichlorofen (ISO); 4,4'-dichloro-2,2'-metylenodifenol; 2,2'-metylenobis(4-chlorofenol)202-567-197-23-4Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H410

604-020-00-62-fenylofenol (ISO); bifenyl-2-ol; 2-hydroksybifenyl;201-993-590-43-7Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

604-021-00-1bifenyl-2-olan sodu; 2-fenylofenolan sodu205-055-6132-27-4Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H302

H335

H315

H318

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H315

H318

H400

604-022-00-72,2-dimetylo-1,3-benzodioksol-4-ol400-900-722961-82-6Eye Dam. 1H318GHS05

Dgr

H318
604-023-00-22,4-dichloro-3-etylofenol401-060-4-Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

604-024-00-84,4'-(4-metylopentano-2,2-diylo)difenol; 4,4'-izobutyloetylidenodifenol; 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-4-metylopentan401-720-16807-17-6Repr. 1B

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F *** H319

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F *** H319

H410

604-025-00-32,5-bis(2-metylopentan-2-ylo)hydrochinon400-220-0-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
604-026-00-92,2'-spirobi(6-hydroksy-4,4,7-trimetylochroman)400-270-3-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
604-027-00-42-metylo-5-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)hydrochinon400-530-6-Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

604-028-00-X4-amino-3-fluorofenol; 4-hydroksy-2-fluoroanilina402-230-0399-95-1Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H302

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H317

H411

604-029-00-51-naftol; 1-hydroksynaftalen201-969-490-15-3Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H312

H302

H335

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H335

H315

H318

604-031-00-6gwajakol; 2-metoksyfenol; 2-hydroksyanizol201-964-790-05-1Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H302

H319

H315

604-032-00-1tymol; 2-izopropylo-5-metylofenol201-944-889-83-8Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H411

604-033-00-7but-3-enian izobutylu401-170-224342-03-8Flam. Liq. 3H226GHS02

Wng

H226
604-034-00-24,4'-tiodi-o-krezol403-330-724197-34-0Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

604-035-00-8produkty reakcji 4-nonylofenolu z formaldehydem i dodekano-1-tiolem404-160-6-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

604-036-00-34,4'-oksybis(etylenotio)difenol404-590-490884-29-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

604-037-00-93,5-ksylenol; 3,5-dimetylofenol203-606-5108-68-9Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H311

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H311

H301

H314

604-038-00-44-chloro-3,5-dimetylofenol; [1] chloroksylenol [2]201-793-8 [1]

215-316-6 [2]

88-04-0 [1]

1321-23-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H315

H317

604-039-00-X2-[4-(6-chlorobenzoksazol-2-iloksy)fenoksy]propanian etylu fenoksaprop etylowy (ISO)266-362-966441-23-4Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

604-040-00-5fomesafen (ISO); 5-[2-chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-N-metylosulfonylo-2-nitrobenzamid276-439-972178-02-0Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
604-041-00-0acifluorofen (ISO); kwas 5-[2-chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesowy [1] 5-[2-chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesan sodu; acifluorofen sodowy [2]256-634-5 [1]

263-560-7 [2]

50594-66-6 [1]

62476-59-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H315

H318

H410

604-042-00-64-nitrozofenol203-251-6104-91-6Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H341

H302

H318

H411

604-043-00-1monobenzon; eter benzylowo-4-hydroksyfenylowy; eter monobenzylowy hydrochinonu; 4-benzyloksyfenol203-083-3103-16-2Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

604-044-00-7mekwinol; 4-metoksyfenol; eter monometylowy hydrochinonu; eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy205-769-8150-76-5Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

604-045-00-22,3,5-trimetylohydrochinon211-838-3700-13-0Acute Tox. 4 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H335

H315

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H335

H315

H318

H317

H410

604-046-00-84-(4-izopropoksyfenylosulfonylo)fenol405-520-595235-30-6Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
604-047-00-34-(4-toliloksy)bifenyl405-730-751601-57-1STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 4

H373 ** H413GHS08

Wng

H373 ** H413
604-048-00-94,4',4''-(etano-1,1,1-triylo)trifenol405-800-727955-94-8Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
604-049-00-44,4'-metylenobis(oksyetylenotio)difenol; 4,4'-metylenobis(oksyetylenosulfanylo)difenol407-480-493589-69-6Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
604-051-00-53,5-bis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)-2,4,6-trimetylofenol401-110-587113-78-8Aquatic Chronic 3H412-H412
604-052-00-02,2'-metylenobis[6-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol]403-800-1103597-45-1Aquatic Chronic 4H413-H413
604-053-00-62-metylo-4-tert-butylo-6-(1-metylopentadecylo)fenol410-760-9157661-93-3Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H410

604-054-00-1masa poreakcyjna: 2-metoksy-4-(tetrahydro-4-metyleno-2H-piran-2-ylo)-fenolu; 4-(3,6-dihydro-4-metylo-2H-piran-2-ylo)-2-metoksyfenolu412-020-0-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

604-055-00-72,2'-((3,3',5,5'-tetrametylo-(1,1'-bifenylo)-4,4'-diylo)-bis(oksymetyleno))bisoksyran413-900-785954-11-6Carc. 2

Skin Sens. 1

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

604-056-00-22-(2-hydroksy-3,5-dinitroanilino)etanol412-520-999610-72-7Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

H228

H361f *** H302

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H228

H361f *** H302

604-058-00-31,2-bis(3-metylofenoksy)etan402-730-954914-85-1Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
604-059-00-92-heksadecylohydrochinon406-400-5-STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H373 ** H315

H317

H413

GHS08

GHS07

Wng

H373 ** H315

H317

H413

604-060-00-49,9-bis(4-hydroksyfenylo)fluoren406-950-63236-71-3Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

604-061-00-Xmasa poreakcyjna: 2-chloro-5-sec-tetradecylohydrochinonów, gdzie sec-tetradecyl = 1-metylotridecyl; 1-etylododecyl; 1-propyloundecyl; 1-butylodecyl; 1-pentylononyl; 1-heksylooktyl407-740-7-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

604-062-00-52,4-dimetylo-6-(1-metylopentadecylo)fenol411-220-5-Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H410

604-063-00-05,6-dihydroksyindol412-130-93131-52-0Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H411

604-064-00-62-(4,6-difenylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(heksyloksy)fenol411-380-6147315-50-2Aquatic Chronic 4H413-H413
604-065-00-14,4',4''-(1-metylopropan-1-ylo-3-ylideno)-tris(2-cykloheksylo-5-metylofenol)407-460-5111850-25-0Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
604-066-00-7masa poreakcyjna: 6-(1,1-dimetyloetylo)-4-tetrapropylo-2-[(2-hydroksy-5-tetrapropylofenylo)-metylo]fenolu (związek C41) i 2,2'-bis[6-(1,1-dimetyloetylo)-1-hydroksy-4-tetrapropylofenylo]metanu (związek C45); 2,6-bis(1,1-dimetyloetylo)-4-tetrapropylofenolu i 2-(1,1-dimetyloetylo)-4-tetrapropylofenolu; 2,6-bis[(6-(1,1-dimetyloetylo)-1-hydroksy-4-tetrapropylofenylo)metylo]-4-(tetra-propylo)fenolu i 2-[(6-(1,1-dimetyloetylo)-1-hydroksy-4-tetrapropylofenylometylo]-6-[(1-hydroksy-4-tetrapropylofenylo)-metylo]-4-(tetrapropylo)fenolu414-550-8-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
604-067-00-2masa poreakcyjna: 2,2'-[(2-hydroksyetylo)imino]bis-(metyleno)bis[4-dodecylofenolu]; formaldehydu, oligomeru z 4-dodecylofenolem i 2-aminoetanolem (n=2); formaldehydu, oligomeru z 4-dodecylofenolem i 2-aminoetanolem (n=3, 4 i powyżej)414-520-4-Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

604-068-00-8chlorowodorek (±)-4-(2-{[3-(4-hydroksyfenylo)-1-metylopropylo]amino}-1-hydroksyetylo)fenolu415-170-590274-24-1Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H332

H302

H317

GHS07

Wng

H332

H302

H317

604-069-00-32-(1-metylopropylo)-4-tert-butylofenol421-740-451390-14-8Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

604-070-00-9triklosan; eter 2,4,4'-trichloro-2'-hydroksydifenylowy; 5-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)fenol222-182-23380-34-5Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

M = 100
604-071-00-44,4'-(1-{4-[1-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo]fenylo}etylideno)difenol425-600-3110726-28-8Aquatic Chronic 4H413-H413
604-072-00-X1,2-bis(fenoksymetylo)benzen428-620-010403-74-4Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
604-073-00-5(E)-3-[1-[4-[2-(dimetyloamino)etoksy]fenylo]-2-fenylobut-1-enylo]fenol428-010-482413-20-5Carc. 2

Repr. 1B Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360F*** H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H317

H410

604-074-00-0tetrabromobisfenol-A; 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropylidenodifenol201-236-979-94-7Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
604-075-00-64-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol; 4-tert-oktylofenol205-426-2140-66-9Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

M=10
604-076-00-1fenoloftaleina201-004-777-09-8Carc. 1B Muta. 2

Repr. 2

H350

H341

H361f***

GHS08

Dgr

H350

H341

H361f***

Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %
604-077-00-72-benzotriazol-2-ilo-4-metylo-6-(2-metyloallilo)fenol419-750-998809-58-6Aquatic Chronic 4H413-H413
604-079-00-84,4'-(1,3-fenyleno-bis(1-metyloetylideno))bis-fenol428-970-413595-25-0Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361f*** H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H317

H411

604-080-00-34-fluoro-3-trifluorometylofenol432-560-061721-07-1Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H314

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H314

H317

H411

604-081-00-91,1-bis(4-hydroksyfenylo)-1-fenyloetan433-130-51571-75-1Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
604-082-00-42-chloro-6-fluoro-fenol433-890-82040-90-6Muta. 1B Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H340

H361f*** H302

H314

H317

H411

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H340

H361f*** H302

H314

H317

H411

604-083-00-Xpolimer 4,4'-sulfonylobisfenolu z chlorkiem amonu (NH4Cl), pentachlorofosforanem i fenolem439-270-3260408-02-4Aquatic Chronic 4H413-H413
604-084-00-51-etoksy-2,3-difluorobenzen441-000-4121219-07-6Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

604-087-00-1masa poreakcyjna: monoestru 1,2-naftochinonodiazydo-5-sulfochlorku (lub kwasu sulfonowego) z 4,4'-(l-(4-(l-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo)-fenylo)etylideno)bisfenolem; diestru 1,2-naftochinonodiazydo-5-sulfochlorku (lub kwasu sulfonowego) z 4,4'-(l-(4-(l-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo)-fenylo)etylideno)bisfenolem; triestru 1,2-naftochinonodiazydo-5-sulfochlorku (lub kwasu sulfonowego) z 4,4'-(l-(4-(l-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo)-fenylo)etylideno)bisfenolem433-640-8-Pyr. Sol. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H413

GHS02

Dgr

H250

H413

EUH044
604-089-00-22-metylo-5-tert-butylotiofenol;444-970-7-Flam. Liq. 3

Repr. 2

STOT RE 2 *

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H361d*** H373** H304

H319

H315

H317

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H361d*** H373** H304

H319

H315

H317

H336

H410

604-090-00-84-tert-butylofenol202-679-098-54-4Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

604-091-00-3etofenproks (ISO); eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy407-980-280844-07-1Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

M = 100

M = 1 000

605-001-00-5formaldehyd …%; aldehyd mrówkowy …%200-001-850-00-0Carc. 1B Muta. 2

Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C

< 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C

<25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % SkinSens.; H317: C ≥ 0,2 %

B, D
605-002-00-01,3,5-trioksan; trioksymetylen203-812-5110-88-3Flam. Sol. 1

Repr. 2

STOT SE 3

H228

H361d *** H335

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H361d *** H335

T
605-003-00-6acetaldehyd; aldehyd octowy etanal200-836-875-07-0Flam. Liq. 1

Carc. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H224

H351

H319

H335

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H351

H319

H335

605-004-00-12,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan; paraldehyd204-639-8123-63-7Flam. Liq. 3H226GHS02

Wng

H226
605-005-00-72,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan; metaldehyd203-600-2108-62-3Flam. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

H228

H302

GHS02

GHS07

Wng

H228

H302

605-006-00-2butanal; aldehyd masłowy204-646-6123-72-8Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
605-007-00-81,1-dimetoksyetan; acetal dimetylowy acetaldehydu208-589-8534-15-6Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
605-008-00-3akroleina; prop-2-enal; akrylaldehyd; aldehyd akrylowy203-453-4107-02-8Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071Skin Corr. 1B; H314:C≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D
605-009-00-9aldehyd krotonowy; but-2-enal; [1] (E)-but-2-enal; (E)-aldehyd krotonowy [2]224-030-0 [1]

204-647-1 [2]

4170-30-3 [1]

123-73-9 [2]

Flam. Liq. 2

Muta. 2

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H225

H341

H330

H311

H301

H373 ** H335

H315

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H341

H330

H311

H301

H373 ** H335

H315

H318

H400

605-010-00-42-furaldehyd202-627-798-01-1Carc. 2

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H351

H331

H301

H312

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H301

H312

H319

H335

H315

605-011-00-X2-chlorobenzaldehyd; o-chlorobenzaldehyd; aldehyd o-chlorobenzoesowy201-956-389-98-5Skin Corr. 1BH314GHS05

Dgr

H314
605-012-00-5benzaldehyd; aldehyd benzoesowy202-860-4100-52-7Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
605-014-00-6hydrat chloralu; hydrat trichloroetanalu; wodzian chloralu; 2,2,2-trichloroetano-1,1-diol206-117-5302-17-0Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

605-015-00-11,1-dietoksyetan; acetal203-310-6105-57-7Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H319

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H315

605-016-00-7glioksal …%; etanodial …%203-474-9107-22-2Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H341

H332

H319

H315

H317

GHS07

GHS08

Wng

H341

H332

H319

H315

H317

*B
605-017-00-21,3-dioksolan211-463-5646-06-0Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
605-018-00-8propanal; aldehyd propionowy204-623-0123-38-6Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

605-019-00-3cytral α i cytral ß; geranial i neral; (E)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal226-394-65392-40-5Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

605-020-00-9safrol; 5-allilo-1,3-benzodioksol202-345-494-59-7Carc. 1B Muta. 2

Acute Tox. 4 *

H350

H341

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H302

605-021-00-4produkty reakcji formaldehydu z butylofenolem294-145-991673-30-2Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
605-024-00-02-bromo-5-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd426-540-02973-59-3Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

605-025-00-6chloroacetaldehyd203-472-8107-20-0Carc. 2

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H351

H330

H311

H301

H314

H400

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H330

H311

H301

H314

H400

STOT SE 3; H335: C≥ 5 %
605-026-00-12,5,7,7-tetrametylooktanal405-690-0114119-97-0Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H411

605-027-00-7masa poreakcyjna: 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metano-1H-indeno-6-karboaldehydu; 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metano-1H-indeno-5-karboaldehydu410-480-7-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

605-028-00-2β-metylo-3-(1-metyloetylo)benzenopropanal412-050-4125109-85-5Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
605-029-00-82-cykloheksylopropanal412-270-02109-22-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

605-030-00-3oksym 1-(4-metoksyfenylo)acetaldehydu411-510-13353-51-3Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
605-031-00-9masa poreakcyjna: 2,2-dimetoksyetanalu (ten związek jest uważany za bezwodny pod względem tożsamości, struktury i składu, jednak 2,2-dimetoksyetanal będzie występował w formie uwodnionej. 60 % postaci bezwodnej jest równoważne z 70,4 % hydratu); woda (włączając wodę niezwiązaną i wodę w uwodnionym 2,2-dimetoksyetanalu);421-890-0-Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
605-032-00-43-[3-(4-fluorofenylo)-1-(1-metyloetylo)-1H-indol-2-ylo]-(E)-2-propenal425-370-493957-50-7Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

605-033-00-Xmasa poreakcyjna: 3,7,11-trimetylo-cis-6,10-dodekadienalu; 3,7,11-trimetylo-trans-6,10-dodekadienalu425-910-932480-08-3Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

605-034-00-5masa poreakcyjna: (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-metoksytricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekano-3-karboaldehydu; (1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-metoksytricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekano-3-karboaldehydu; (1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-metoksytricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekano-4-karboaldehydu429-860-9-Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

605-035-00-0(E)-3-(4-(4-fluorofenylo)-5-metoksymetylo-2,6-bis(1-metoksymetylo)pirydyn-3-ylo)prop-2-enal426-330-9177964-68-0Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H319

H317

H413

GHS07

Wng

H319

H317

H413

605-036-00-62-bromomalonoaldehyd430-470-62065-75-0Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

605-037-00-1trans-3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)winylo]benzaldehyd; 3-[(E)-2-(7-chloro-2-chinolinylo)winylo]benzaldehyd421-800-1120578-03-2Aquatic Chronic 4H413-H413
605-038-00-73-metylo-5-fenylopentan-1-al433-900-055066-49-4Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H411

605-039-00-23,4-dihydroksy-5-nitrobenzaldehyd441-810-8116313-85-0Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

606-001-00-8aceton; propan-2-on; propanon; keton dimetylowy200-662-267-64-1Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

EUH066
606-002-00-3butanon; keton etylowo-metylowy201-159-078-93-3Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

EUH066
606-003-00-9heptan-3-on; keton butylowo-etylowy203-388-1106-35-4Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H226

H332

H319

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

606-004-00-44-metylopentan-2-on; keton izobutylowo-metylowy; hekson203-550-1108-10-1Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H319

H335

EUH066
606-005-00-X2,6-dimetyloheptan-4-on; keton diizobutylowy203-620-1108-83-8Flam. Liq. 3

STOT SE 3

H226

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %
606-006-00-5pentan-3-on; keton dietylowy; dimetyloaceton202-490-396-22-0Flam. Liq. 2

STOT SE 3

STOT SE 3

H225

H335

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H335

H336

EUH066
606-007-00-03-metylobutan-2-on; keton izopropylowo-metylowy209-264-3563-80-4Flam. Liq. 2H225GHS02

Dgr

H225
606-009-00-14-metylopent-3-en-2-on; tlenek mezytylu205-502-5141-79-7Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H226

H332

H312

H302

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H312

H302

*
606-010-00-7cykloheksanon203-631-1108-94-1Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H332

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

606-011-00-22-metylocykloheksanon209-513-6583-60-8Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H332

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

606-012-00-83,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-on; izoforon201-126-078-59-1Carc. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H351

H312

H302

H319

H335

GHS08

GHS07

Wng

H351

H312

H302

H319

H335

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %
606-013-00-3p-benzochinon; 1,4-benzochinon; chinon203-405-2106-51-4Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H331

H301

H319

H335

H315

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H319

H335

H315

H400

M=10
606-016-00-Xpiwal (ISO); 2-piwaloiloindano-1,3-dion; 2-(trimetyloacetylo)indano-1,3-dion; pindone201-462-883-26-1Acute Tox. 3 * STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 ** H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H372 ** H410

606-017-00-5diketen; 4-metylidenooksetan-2-on211-617-1674-82-8Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H332

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

D
606-018-00-0dichlon (ISO); 2,3-dichloro-1,4-naftochinon204-210-5117-80-6Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H315

H410

606-019-00-6chlordekon (ISO); perchloropentacyklo[5,3,0,0,2,6,0,3,90,4,8]dekan-5-on; dekachloropentacyklo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]dekan-4-on205-601-3143-50-0Carc. 2

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H311

H301

H410

606-020-00-15-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amyloketon208-793-7541-85-5Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H319

H335

STOT SE 3; H335: C≥ 10 %
606-022-00-21-fenylopirazolidyn-3-on202-155-192-43-3Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

606-023-00-84-metoksy-4-metylopentan-2-on203-512-4107-70-0Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H332

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

606-024-00-3heptan-2-on; keton metylowo-pentylowy; keton metylowo-n-amylowy; metyloamyloketon203-767-1110-43-0Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

H226

H332

H302

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H302

606-025-00-9cyklopentanon204-435-9120-92-3Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H226

H319

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H319

H315

606-026-00-45-metyloheksan-2-on; keton izopentylowo-metylowy; keton metylowo-izoamylowy; metyloizoamyloketon203-737-8110-12-3Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H332

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

606-027-00-Xheptan-4-on; keton dipropylowy204-608-9123-19-3Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H332

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

606-028-00-52,4-dimetylopentan-3-on; keton diizopropylowy209-294-7565-80-0Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

H225

H332

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

606-029-00-0pentano-2,4-dion; acetyloaceton204-634-0123-54-6Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H302

GHS02

GHS07

Wng

H226

H302

606-030-00-6heksan-2-on; metylobutyloketon; keton butylowo-metylowy; keton metylo-n-butylowy209-731-1591-78-6Flam. Liq. 3

Repr. 2

STOT RE 1

STOT SE 3

H226

H361f *** H372 ** H336

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361f *** H372 ** H336

606-031-00-1propano-3-lakton; 1,3-propiolakton; oksetan-2-on; ß-propiolakton; lakton kwasu 3-hydroksypropionowego200-340-157-57-8Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H350

H330

H319

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H330

H319

H315

606-032-00-7heksachloroaceton; heksachloropropan-2-on; heksachloropropanon204-129-5116-16-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

606-033-00-22-(3,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1,2,4-oksadiazolidyno-3,5-dion; metazol (ISO)243-761-620354-26-1Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H411

606-034-00-8metrybuzyna (ISO); 4-amino-6-tert-butylo-3-metylotio-1,2,4-triazyn-5(4H)-on; 4-amino-6-(1,1-dimetyloetylo)-3-metylotio-4,5-dihydro-1,2,4-triazyn-5-on244-209-721087-64-9Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

M=10
606-035-00-3chlorydazon (ISO); 5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on; pirazon216-920-21698-60-8Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

606-036-00-9chinometionat (ISO); 6-metylo-1,3-ditiolano[4,5-b]chinoksalin-2-on219-455-32439-01-2Repr. 2

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f *** H332

H312

H302

H373 ** H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f *** H332

H312

H302

H373 ** H319

H317

H410

606-037-00-4triadimefon (ISO); 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-on256-103-843121-43-3Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

606-038-00-Xdifacynon (ISO); 2-(difenyloacetylo)indano-1,3-dion201-434-582-66-6Acute Tox. 2 * STOT RE 1H300

H372 **

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H372 **

606-039-00-55(lub 6)-tert-butylo-2'-chloro-6'-etyloamino-3',7'-dimetylospiro[izobenzofurano-1(1H),9'-ksanten]-3-on400-680-2-Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H410

606-040-00-0chlorek benzylo(etylo)[(3-hydroksybenzoilo)metylo]ammonium; chlorek benzylo(etylo)[(3-hydroksybenzoilo)metylo]amoniowy401-840-455845-90-4Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

606-042-00-1acetofenon202-708-798-86-2Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

606-043-00-72,4-di-tert-butylocykloheksanon;405-340-713019-04-0Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

606-044-00-22,4,6-trimetylobenzofenon403-150-9954-16-5Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H410

606-045-00-8oksadiazon (ISO); 3-[2,4-dichloro-5-(1-metyloetoksy)fenylo]-5-(1,1-dimetyloetylo)-1,3,4-oksadiazolo-2(3H)-on; 5-tert-butylo-3-(2,4-dichloro-5-izopropoksyfenylo-1,3,4-oksadiazolo-2(3H)-on243-215-719666-30-9Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-046-00-3cykloheksadec-8-en-1-on, masa poreakcyjna izomerów cis-i trans-401-700-23100-36-5Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-047-00-92-benzylo-2-dimetyloamino-4`-morfolinobutyrofenon404-360-3119313-12-1Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-048-00-42'-anilino-3'-metylo-6'-dipentyloaminospiro[izobenzofuran-1(1H),9'-ksanten]-3-on406-480-1-Aquatic Chronic 4H413-H413
606-049-00-X4-(trans-4-propylocykloheksylo)acetofenon406-700-678531-61-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

606-050-00-56-anilino-1-benzoilo-4-(4-tert-pentylofenoksy)nafto[1,2,3-d, e]chinolino-2,7-(3H)-dion412-480-272453-58-8Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-051-00-04-pentylocykloheksanon406-670-461203-83-6Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-052-00-64-(N,N-dibutylamino)-2-hydroksy-2'-karboksybenzofenon410-410-554574-82-2Aquatic Chronic 3H412-H412
606-053-00-1flurtamon (ISO); (RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(3-trifluorometylofenylo)furan-3(2H)-on-96525-23-4Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-055-00-21-[1,3,3,6-tetrametylo-1-(1-metyloetylo)-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylo]etanon411-180-992836-10-7Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H302

H373 ** H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H411

606-056-00-84-chloro-3',4'-dimetoksybenzofenon404-610-1116412-83-0Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-057-00-34-propylocykloheksanon406-810-440649-36-3Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

606-058-00-94'-fluoro-2,2-dimetoksyacetofenon407-500-121983-80-2Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

606-059-00-4chlorowodorek 2,4-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)acetofenonu412-390-386386-75-6Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

606-060-00-Xmasa poreakcyjna: izomerów trans- i cis-2,4-dimetylo-2-(5,5,8,8-tetrametylo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftylo)-1,3-dioksolanu412-950-7-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-061-00-5(3-chlorofenylo)(4-metoksy-3-nitrofenylo)metanon423-290-466938-41-8Muta. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H341

H410

606-062-00-0tetrahydrotiopirano-3-karboaldehyd407-330-861571-06-0Repr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H360D *** H318

H412

GHS08

GHS05

Dgr

H360D *** H318

H412

606-063-00-6(E)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)propenal410-980-5112704-51-5Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

606-064-00-1bis(ketal etylenowy) pregn-5-eno-3,20-dionu407-450-07093-55-2Aquatic Chronic 4H413-H413
606-065-00-71-(4-morfolinofenylo)butan-1-on413-790-0-Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-066-00-2(E)-5-[(4-chlorofenylo)metyleno]-2,2-dimetylocyklopentanon410-440-9164058-20-2Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-067-00-8masa poreakcyjna: 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetylo-1H-benzo[g]inden-4-ylo)etanonu; 1-(2,3,5,6,7,8-heksahydro-1,1-dimetylo-1H-benzo[f]inden-4-ylo)etanonu; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetylo-1H-benzo[g]inden-5-ylo)etanonu; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-3,3-dimetylo-1H-benzo[g]inden-5-ylo)etanonu414-870-896792-67-5Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-068-00-32,7,11-trimetylo-13-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-en-1-ylo)trideka-2,4,6,8,10,12-heksaenal415-770-71638-05-7STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373 ** H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373 ** H317

H412

606-069-00-9spiro[1,3-dioksolano-2,5'-(4',4',8',8'-tetrametyloheksahydro-3',9'-metanonaftalen)]415-460-1154171-76-3Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-070-00-4butroksydym (ISO); 5-(3-butyrylo-2,4,6-trimetylofenylo)-2-[1-(etoksyimino)propylo]-3-hydroksycykloheks-2-en-1-on414-790-3138164-12-2Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H315

H410

606-071-00-X17-spiro(5,5-dimetylo-1,3-dioksan-2-ylo)androsta-1,4-dien-3-on421-050-313258-43-0Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-072-00-53-acetylo-1-fenylopirolidyno-2,4-dion421-600-2719-86-8STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H373 ** H411GHS08

GHS09

Wng

H373 ** H411
606-073-00-04,4'-bis(dimetyloamino)benzofenon; keton Michlera202-027-590-94-8Carc. 1B Muta. 2

Eye Dam. 1

H350

H341

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H318

606-074-00-6masa poreakcyjna: (1R*,2S*)-2-acetylo-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-1,2,8,8-tetrametylonaftalenu; (2R*,3S*)-2-acetylo-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylonaftalenu425-570-1-Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-075-00-11-benzylo-5-etoksyimidazolidyno-2,4-dion417-340-465855-02-9Acute Tox. 4 *H302GHS07

Wng

H302
606-076-00-71-(2-chinolilokarbonyloksy)pirolidyno-2,5-dion418-630-3136465-99-1Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

606-077-00-2(3S,4S)-3-heksylo-4-[(R)-2-hydroksytridecylo]oksetan-2-on418-650-2104872-06-2Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-078-00-81-oktyloazepin-2-on420-040-659227-88-2Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H317

H411

606-079-00-32-butylobenzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H317

H410

606-081-00-4(3β,5α,6β)-3-(acetyloksy)-5-bromo-6-hydroksyandrostan-17-on419-790-74229-69-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

606-082-00-Xmasa poreakcyjna: oksymu butan-2-onu; syn-O,O'-di(oksym butan-2-onu)dietoksysilanu406-930-7 STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H372 ** H317

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H372 ** H317

H412

606-083-00-52-chloro-5-sec-heksadecylohydrochinon407-750-1137193-60-3Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H317

H412

606-084-00-01-(4-metoksybenzofuran-5-ylo)-3-fenylopropano-1,3-dion414-540-3484-33-3Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-085-00-6(1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on418-530-179200-56-9Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

606-086-00-11-(3,3-dimetylocykloheksylo)pent-4-en-1-on422-330-856973-87-6Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-087-00-76-etylo-5-fluoro-4(3H)-pirymidon422-460-5137234-87-8Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

606-088-00-22,4,4,7-tetrametylookt-6-en-3-on422-520-074338-72-0Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

606-089-00-8masa poreakcyjna: 1,4-diamino-2-chloro-3-fenoksyantrachinonu; 1,4-diamino-2,3-bisfenoksyantrachinonu423-220-212223-77-7Aquatic Chronic 4H413-H413
606-090-00-31-[3-[(dimetyloamino)metylo]-4-hydroksyfenylo]etanon430-920-173096-98-7Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

606-091-00-96-chloro-5-(2-chloroetylo)-1,3-dihydroindol-2-on421-320-0118289-55-7Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-092-00-4masa poreakcyjna: (E)-oksacykloheksadec-12-en-2-onu; (E)-oksacykloheksadec-13-en-2-onu a) (Z)-oksacykloheksadec-12-en-2-onu i b) (Z)-oksacykloheksadec-13-en-2-onu422-320-3 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-093-00-X5-etylo-2,4-dihydro-4-(2-fenoksyetylo)-3H-1,2,4-triazol-3-on414-470-395885-13-5Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

606-094-00-5N-[etylo(3-metylobutylo)amino]-3-metylo-1-fenylo-spiro[[1]benzo-pirano[2,3-c]pirazolo-4(1H),1'(3'H)-izobenzofuran]-3'-on417-460-7-Aquatic Chronic 4H413-H413
606-095-00-0(R, S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on421-830-349805-30-3Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

606-096-00-63-(6-O-(6-dezoksy-α-L-mannopiranozylo-O-(α-D-glukopiranozylo)-(β-D-glukopiranozylo)oksy)-2-(3,4-dihydroksyfenylo)-5,7-dihydroksy-4H-1-benzopiran-4-on424-170-4130603-71-3Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

606-097-00-12,2''-dihydroksy-4,4''-(2-hydroksy-propano-1,3-diylodioksy)dibenzofenon424-210-023911-85-5Aquatic Chronic 4H413-H413
606-098-00-71-benzylo-5-(heksadecyloksy)-2,4-imidazolidynodion431-220-9158574-65-3Aquatic Chronic 4H413-H413
606-099-00-25-metoksy-4'-(trifluorometylo)walerofenon425-000-161718-80-7Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-100-00-62-butyrylo-3-hydroksy-5-tiocykloheksan-3-ylo-cykloheks-2-en-1-on425-150-894723-86-1Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H360F*** H302

H317

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H360F*** H302

H317

H412

606-101-00-1masa poreakcyjna: 1,5-bis[(2-etyloheksylo)amino]-9,10-antracenodionu; 1-[(2-etyloheksylo)amino]-5-[3-[(2-etyloheksylo)oksy]propylo] amino-9,10-antracenodionu; 1,5-bis[3-[(2-etyloheksylo)oksy] propylo]amino-9,10-antracenodionu; 1-[(2-etyloheksylo)amino]-5-[3-metoksypropylo)amino]-9,10-antracenodionu; 1-[3-[(2-etyloheksylo)oksy]propylo]amino-5-[(3-metoksypropylo)amino]-9,10-antracenodionu; 1,5-bis[(3-metylooksypropylo)amino]-9,10-antracenodionu426-050-7165038-51-7Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410
606-102-00-74-(3-trietoksysililopropoksy)-2-hydroksybenzofenon431-490-879876-59-8Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
606-103-00-21-(4-(trans-4-etylocykloheksylo)fenylo)etanon426-460-6-Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
606-104-00-81-(4-(trans-4-pentylocykloheksylo)fenylo)etanon426-830-778531-59-6Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

606-105-00-33,4,3',4'-tetrafenylo-1,1'-etanodiylobispirolo-2,5-dion431-500-0226065-73-2Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

606-106-00-91-(4-(trans-4-butylocykloheksylo)fenylo)etanon427-320-783626-30-6Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

606-107-00-48-azaspiro[4.5]dekano-7,9-dion427-770-41075-89-4Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

606-108-00-X1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorometylo)-3-pentanon436-710-6756-13-8Aquatic Chronic 3H412-H412
606-109-00-52-(4-metylo-3-pentenylo)antrachinon428-320-171308-16-2Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H302

H317

H413

GHS07

Wng

H302

H317

H413

606-110-00-05-etoksy-5H-furan-2-on428-330-42833-30-9Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

H314

H312

H302

H373** H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H314

H312

H302

H373** H317

606-111-00-65-amino-6-metylo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-on428-410-967014-36-2Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

606-112-00-1(4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-heksahydro-3-metoksy-11-metylo-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-on428-690-21668-86-6Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H302

H319

H412

GHS07

Wng

H302

H319

H412

606-113-00-71-[4-(4-benzoilofenylosulfanylo)fenylo]-2-metylo-2-(4-metylofenylosulfonylo)propan-1-on429-040-0272460-97-6Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 4

H318

H413

GHS05

Dgr

H318

H413

606-114-00-24,4',5,5',6,6',7,7'-oktachloro-(2,2')biizoindolilo-1,1',3,3'-tetraon429-150-967887-47-2Aquatic Chronic 4H413-H413
606-115-00-8profoksydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorofenoksy)propoksyimino]butylo}-3-hydroksy-5-(tian-3-ylo)cykloheks-2-en-1-on-139001-49-3Carc. 2

Repr. 2

Skin Sens. 1

H351

H361d

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H361d

H317

606-116-00-3tepraloksydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroalliloksyimino]propylo}-3-hydroksy-5-perhydropiran-4-ylocykloheksa-2-en-1-on-149979-41-9Carc. 2

Repr. 2

H351

H361fd

GHS08

Wng

H351

H361fd

606-117-00-92,6-bis(1,1-dimetyloetylo)-4-(fenylenometyleno)cykloheksa-2,5-dien-1-on429-460-47078-98-0Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

606-118-00-4N-(1,3-dimetylobutylo)-N'-(fenylo)-1,4-benzochinonodiimina429-640-252870-46-9Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410