Dz.U.UE.L.2019.43.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

DECYZJA NR 1/2019 MIESZANEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2019/258]

KOMITET MIESZANY,

uwzględniając Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. 1  zmienioną Umową pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 26 października 2004 r. zmieniającą Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych 2  ("Umowa"), w szczególności art. 7 protokołu 2 do tej Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 ust. 2 protokołu 2 do Umowy Unia i Konfederacja Szwajcarska jako Umawiające się Strony w dniu 13 listopada 2018 r. przedstawiły Komitetowi Mieszanemu wewnętrzne ceny referencyjne dla wszystkich surowców, do których mają zastosowanie środki kompensacji cen. Na podstawie przedmiotowych cen można stwierdzić, że rzeczywiste ceny tych surowców uległy zmianie na terytorium Umawiających się Stron.

(2) Należy zatem uaktualnić wewnętrzne ceny referencyjne oraz różnice cen surowców rolnych wymienionych w tabeli III protokołu 2 do Umowy, a także dostosować podstawowe ilości surowców rolnych wymienionych w tabeli IV tego protokołu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W protokole 2 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

a) tabelę III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;
b) w tabeli IV lit. b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2019 r.
W imieniu Komitetu Mieszanego
Petros SOURMELIS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"Tabela III

Wewnętrzne ceny referencyjne UE i krajowe ceny referencyjne Szwajcarii
Surowiec rolnyKrajowa cena referencyjna Szwajcarii CHF za 100 kg nettoWewnętrzna cena

referencyjna UE

CHF za 100 kg

netto

Art. 4 ust. 1 Stosowana po stronie Szwajcarii różnica cen referencyjnych Szwajcarii/UE CHF za 100 kg nettoArt. 3 ust. 3

Stosowana po stronie UE

różnica cen referencyjnych

Szwajcarii/UE

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna50,8023,4427,350,00
Pszenica durum--1,200,00
Żyto42,5021,9220,600,00
Jęczmień----
Kukurydza----
Mąka z pszenicy zwyczajnej91,9546,6945,250,00
Mleko pełne w proszku606,15333,85272,300,00
Mleko odtłuszczone w proszku400,80181,60219,200,00
Masło1 056,00656,39399,600,00
Cukier biały----
Jaja--38,000,00
Ziemniaki świeże40,9528,0012,950,00
Tłuszcz roślinny--170,000,00"

ZAŁĄCZNIK  II

"b)Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględniane przy wyliczaniu składników rolnych:

Surowiec rolnyKwota podstawowa stosowana po stronie Szwajcarii Art. 3 ust. 2Kwota podstawowa stosowana po stronie UE Art. 4 ust. 2
CHF za 100 kg nettoEUR za 100 kg netto
Pszenica zwyczajna22,300,00
Pszenica durum1,000,00
Żyto16,800,00
Jęczmień--
Kukurydza--
Mąka z pszenicy zwyczajnej36,900,00
Mleko pełne w proszku221,600,00
Mleko odtłuszczone w proszku178,650,00
Masło325,650,00
Cukier biały--
Jaja30,950,00
Ziemniaki świeże10,250,00
Tłuszcz roślinny138,550,00"
1 Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.
2 Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.