Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.111.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2018 r.

DECYZJA NR 1/2018 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2018/668]

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. 1  zmienioną Umową pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 26 października 2004 r. zmieniającą Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych 2  ("Umowa"), w szczególności art. 7 protokołu 2 do tej Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu wykonania postanowień protokołu 2 do Umowy umawiające się strony ustaliły wewnętrzne ceny referencyjne.

(2) Na rynkach wewnętrznych umawiających się stron zmieniły się ceny rzeczywiste surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen.

(3) Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV w protokole 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W protokole 2 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

a) tabelę III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;
b) w tabeli IV lit. b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu
Lukas SIEGENTHALER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"TABELA III

Wewnętrzne ceny referencyjne UE i krajowe ceny referencyjne Szwajcarii
Surowiec rolnyKrajowa cena referencyjna Szwajcarii CHF za 100 kg nettoWewnętrzna cena

referencyjna UE

CHF za 100 kg

netto

Art. 4 ust. 1 Stosowana po stronie Szwajcarii różnica cen referencyjnych Szwajcarii/UE CHF za 100 kg nettoArt. 3 ust. 3

Stosowana po stronie UE

różnica cen referencyjnych

Szwajcarii/UE

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna50,5520,5829,950,00
Pszenica durum--1,200,00
Żyto41,0520,2820,750,00
Jęczmień----
Kukurydza----
Mąka z pszenicy zwyczajnej92,4942,8949,600,00
Mleko pełne w proszku585,28358,72226,550,00
Mleko odtłuszczone w proszku394,17195,36198,800,00
Masło1 010,24642,03368,200,00
Cukier biały----
Jaja--38,000,00
Ziemniaki świeże40,9322,5018,450,00
Tłuszcz roślinny--170,000,00"

ZAŁĄCZNIK  II

"b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględniane przy wyliczaniu składników rolnych:

Surowiec rolnyKwota podstawowa stosowana po stronie Szwajcarii

Art. 3 ust. 2

Kwota podstawowa stosowana po stronie UE

Art. 4 ust. 2

CHF za 100 kg nettoEUR za 100 kg netto
Pszenica zwyczajna24,400,00
Pszenica durum1,000,00
Żyto16,900,00
Jęczmień--
Kukurydza--
Mąka z pszenicy zwyczajnej40,400,00
Mleko pełne w proszku184,650,00
Mleko odtłuszczone w proszku162,000,00
Masło300,100,00
Cukier biały--
Jaja30,950,00
Ziemniaki świeże13,350,00
Tłuszcz roślinny138,550,00".
1 Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.
2 Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.