Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.108.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 349/2013
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
zmieniające stawkę dodatkowego cła na produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki(1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na fakt, iż Stany Zjednoczone nie zapewniły zgodności Ustawy o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów ("Continued Dumping and Subsidy Offset Act", dalej zwany "CDSOA") ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozporządzeniem (WE) nr 673/2005 nałożono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 % na przywóz niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, mające zastosowanie od dnia 1 maja 2005 r. Zgodnie z udzielonym przez WTO zezwoleniem na zawieszenie stosowania koncesji w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Komisja co roku dostosowuje poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej w danym czasie spowodowanych wprowadzeniem CDSOA.

(2) Kwoty wypłacone zgodnie z CDSOA w ostatnim roku, dla którego są dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2012 (od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.), jak również do dodatkowego wypłacania zgodnie z CDSOA w 2012 r. środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w latach podatkowych 2006, 2007, 2008, 2009 oraz 2010 odpowiednio. Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej obliczono na 60.774.402 USD.

(3) Z uwagi na wzrost poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej, a w konsekwencji odpowiedniego zawieszenia, do wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 należy dodać ostatni produkt z wykazu zawartego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 673/2005. Poziom zawieszenia nie może być jednak dostosowany do poziomu zniweczenia lub naruszenia poprzez dodanie lub usunięcie produktów z wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005. W związku z tym, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia, Komisja powinna zmienić stawkę dodatkowego cła, aby dostosować poziom zawieszenia do poziomu zniweczenia lub naruszenia. Cztery produkty wymienione w załączniku I powinny zatem nadal znajdować się w wykazie, a stawka dodatkowego cła przywozowego powinna zostać zmieniona i ustalona w wysokości 26 %.

(4) Wpływ dodatkowego cła przywozowego ad valorem w wysokości 26 % na przywóz ze Stanów Zjednoczonych produktów wymienionych w załączniku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej 60.774.402 USD.

(5) Przepisy art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 673/2005 przewidują szczegółowe zwolnienia z dodatkowego cła przywozowego. Zważywszy na fakt, iż zastosowanie tych zwolnień jest uzależnione od spełnienia określonych warunków do czasu lub w dniu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 673/2005, zwolnienia te nie mogą w praktyce mieć zastosowania do przywozu nowego produktu dodawanego na mocy niniejszego rozporządzenia do wykazu w załączniku I. Należy zatem przyjąć przepisy szczegółowe umożliwiające zastosowanie wymienionych zwolnień do przywozu tego produktu.

(6) W celu uniknięcia obchodzenia dodatkowego cła niniejsze rozporządzenie wykonawcze powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym są zgodne z opinią wydaną przez Komitet ds. Retorsji Handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Nakłada się cło ad valorem w wysokości 26 %, będące cłem dodatkowym do stosowanego cła, na produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005.

Artykuł  4
1. Produkty, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie lub redukcję ceł zostało wydane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają dodatkowym cłom, pod warunkiem że są objęte następującymi kodami CN(2): 6204 62 31.
2. Produkty, w odniesieniu do których można udowodnić, że są już w drodze do Unii Europejskiej, lub które są tymczasowo składowane albo znajdują się w składach celnych, albo w strefach wolnocłowych, lub które są objęte procedurą zawieszającą w rozumieniu art. 84 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(3) w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i których miejsca przeznaczenia nie można zmienić, nie podlegają dodatkowym cłom, pod warunkiem że są objęte następującymi kodami CN: 6204 62 31.
Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1.

(2) Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1), zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 (Dz.U. L 327 z 30.10.2004, s. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, s. 1).

(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  1 Produkty, w odniesieniu do których stosuje się dodatkowe cła, oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów zawarto w

załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004(2), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 493/2005(3).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, s. 1.

(3) Dz.U. L 82 z 31.3.2005, s. 1.

ZAŁĄCZNIK  II

Produkty w niniejszym załączniku oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według takich kodów znajduje się w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

1 Załącznik I zmieniony przez sprostowanie z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.116.13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.