Dz.U.UE.L.2019.44.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/263
z dnia 14 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2014 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych w stosunku do instrumentu współinwestycyjnego i funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 1 , w szczególności jego art. 38 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załącznikach I, V i VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 964/2014 2  określono opis zawartości umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a pośrednikiem finansowym oraz warunki dotyczące, odpowiednio, instrumentu współinwestycyjnego i funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich.

(2) W art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 określono szczegółowo kontrolę zarządczą i mechanizmy audytu w przypadku instrumentów finansowych wdrażanych przez EBI i inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały. Rozwiązania te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku I jako część umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a EBI albo innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały.

(3) Art. 43a rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dodany rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 3  określa szczegółowo zasady dotyczące instrumentów finansowych na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej w przypadku podziału zysku i ryzyka. Terminologię stosowaną w załącznikach I, V i VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 964/2014 należy dostosować do terminologii stosowanej w art. 43a rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Koordynacyjnego ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (Funduszy ESI).

(5) Aby zapewnić pewność prawa i ograniczyć do minimum rozbieżności między zmienionymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, które stosuje się od dnia 2 sierpnia 2018 r. albo od wcześniejszej daty, zgodnie z art. 282 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, a przepisami niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach I, V i VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 964/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, V i VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 964/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany opisu zawartości umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a pośrednikiem finansowym:
a) w pkt 11 dodaje się nowy akapit:

"Postanowienia dotyczące kontroli zarządczej i mechanizmów audytu zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w przypadkach, gdy organami wdrażającymi instrumenty finansowe są EBI albo inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały.";

b) pkt 17 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI do końca okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz, w stosownych przypadkach, postanowienia dotyczące zróżnicowanego traktowania, o którym mowa w art. 43a.";

2) w załączniku V wprowadza się następujące zmiany warunków dotyczących instrumentu współinwestycyjnego:
a) w sekcji "Wkład z funduszu na rzecz instrumentu finansowego: kwota i wskaźnik (szczegóły produktu)" akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którego celem jest wyłącznie asymetryczny podział zysku, ustanawia się zgodnie z art. 43a rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 21 ust. 13 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 651/2014.";

b) w sekcji "Kwalifikowalny pośrednik finansowy i kwalifikowalni współinwestorzy" akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Wybierając pośredników finansowych, instytucja zarządzająca i fundusz funduszy działają zgodnie z prawem unijnym. Wybór pośredników finansowych przebiega w otwarty, przejrzysty, proporcjonalny i niedyskryminujący sposób, zapewniający brak konfliktów interesów. Wybierając pośredników finansowych, wprowadza się odpowiednie ustalenia w zakresie podziału ryzyka w wypadku zróżnicowanego traktowania i ustala możliwą premię motywacyjną.";

3) w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany warunków dotyczących funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich:
a) w sekcji "Konsekwencje pomocy państwa" akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Zróżnicowane traktowanie (asymetryczne warunki ustaleń dotyczących podziału ryzyka) dla funduszu funduszy, wkład pośrednika finansowego i wkłady współinwestorów na poziomie funduszu i na poziomie projektu w formie ewentualnych pożyczek są ustanawiane zgodnie z art. 43a rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 16 ust. 8 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 651/2014, jak dalej określono w polityce cenowej.";

b) w sekcji "Wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego: kwota i wskaźnik (szczegóły produktu)" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Faktyczny wskaźnik podziału ryzyka, wkład publiczny z programu, zróżnicowane traktowanie i oprocentowanie pożyczek opierają się na ustaleniach z oceny ex ante i zapewniają zgodność korzyści dla ostatecznych odbiorców z art. 16 ust. 8 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 651/2014.";

c) w sekcji "Udzielanie pożyczek i podział ryzyka na poziomie pośrednika finansowego (zgodność interesów)" tiret szóste otrzymuje brzmienie:

"podziału ryzyka między pośrednika finansowego i współinwestorów (na poziomie funduszu lub na poziomie projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich) dokonuje się proporcjonalnie do wkładu z programu, z wyjątkiem sytuacji, w której w wyniku oceny ex ante wskazanej w art. 37 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wykazano, że zróżnicowane traktowanie jest wymagane w formie asymetrycznego podziału ryzyka ustalonego między współinwestorami. Ustalenia te są zgodne z art. 16 ust. 8 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 651/2014 i ujęte w umowie współinwestycyjnej między stronami. Nie mają one jednak zastosowania do 1 % inwestowanego przez pośrednika finansowego z zasobów własnych zgodnie z powyższymi wymogami do celów zgodności interesów.";

d) w sekcji "Kwalifikowalni pośrednicy finansowi" akapit szósty otrzymuje brzmienie:

"Wybierając pośredników finansowych, instytucja zarządzająca i fundusz funduszy działają zgodnie z prawem unijnym. Wybór pośredników finansowych przebiega w otwarty, przejrzysty, proporcjonalny i niedyskryminujący sposób, zapewniający brak konfliktów interesów. Celem wyboru pośredników finansowych jest wprowadzenie odpowiednich ustaleń w zakresie podziału ryzyka w wypadku zróżnicowanego traktowania.".

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz.U. L 271 z 12.9.2014, s. 16).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).