Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.109.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 353/2013
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za ogórki, czereśnie, morele, pomidory, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami i winogrona stołowe

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 143 lit. b) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw(2) przewiduje nadzór nad przywozem produktów wymienionych w załączniku XVIII do tego rozporządzenia. Nadzór ten prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(3).

(2) W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa(4) zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na podstawie ostatnich danych, dotyczących lat 2010, 2011 i 2012, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności celnych za ogórki i czereśnie od dnia 1 maja 2013 r. oraz za morele, pomidory, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami i winogrona stołowe od dnia 1 czerwca 2013 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011.

(4) Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie miał zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik XVIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(4) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 22.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK XVIII

DODATKOWE NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWE: TYTUŁ IV, ROZDZIAŁ I, SEKCJA 2

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury scalonej przedstawione opisy produktów mają charakter wyłącznie orientacyjny. Do celów niniejszego załącznika zakres stosowania dodatkowych należności celnych określony jest przez zakres kodów CN istniejących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer porządkowyKod CNWyszczególnienieOkres stosowaniaWartości progowe

(tony)

78.00150702 00 00PomidoryOd 1 października do 31 maja462 389
78.0020Od 1 czerwca do 30 września30 766
78.00650707 00 05OgórkiOd 1 maja do 31 października13 080
78.0075Od 1 listopada do 30 kwietnia15 100
78.00850709 91 00KarczochyOd 1 listopada do 30 czerwca37 475
78.01000709 93 10CukinieOd 1 stycznia do 31 grudnia85 538
78.01100805 10 20PomarańczeOd 1 grudnia do 31 maja468 160
78.01200805 20 10KlementynkiOd 1 listopada do końca lutego86 205
78.01300805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma); wilkingi i podobne hybrydy cytrusoweOd 1 listopada do końca lutego93 949
78.01550805 50 10CytrynyOd 1 czerwca do 31 grudnia311 193
78.0160Od 1 stycznia do 31 maja101 513
78.01700806 10 10Winogrona stołoweOd 21 lipca do 20 listopada124 303
78.01750808 10 80JabłkaOd 1 stycznia do 31 sierpnia703 063
78.0180Od 1 września do 31 grudnia73 884
78.02200808 30 90GruszkiOd 1 stycznia do 30 kwietnia225 388
78.0235Od 1 lipca do 31 grudnia33 797
78.02500809 10 00MoreleOd 1 czerwca do 31 lipca4 930
78.02650809 21 00

0809 29 00

CzereśnieOd 21 maja do 10 sierpnia33 967
78.02700809 30Brzoskwinie, łącznie z nektarynamiOd 11 czerwca do 30 września2 712
78.02800809 40 05ŚliwkiOd 11 czerwca do 30 września10 441"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.