Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.84.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/421 z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczepy ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 i EG 2348, Beauveria bassiana szczepy ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, fenpiroksymat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (wcześniejsza nazwa: Verticilium lecanii) szczep Ve 6, mepanipirym, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) szczep BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea szczepy FOC PG 410.3, VRA 1835 i VRA 1984, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy IMI 206040 i T11, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2  określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2) Okresy zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczepy ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 i EG 2348, Beauveria bassiana szczepy ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, fenpiroksymat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (wcześniejsza nazwa: Verticilium lecanii) szczep Ve 6, mepanipirym, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) szczep BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea szczepy FOC PG 410.3, VRA 1835 i VRA 1984, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy IMI 206040 i T11, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram zostały przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/168 3 .

(3) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 złożono wnioski o odnowienie zatwierdzenia tych substancji 4 .

(4) Ponadto zaleca się przedłużenie okresu zatwierdzenia substancji czynnych: dichlorprop-P, mepanipirym, spinosad, trineksapak i fosetyl, aby zapewnić niezbędny czas na przeprowadzenie oceny dotyczącej właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z procedurą określoną w art. 13 i 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012.

(5) W związku z tym, że ocena wszystkich tych substancji opóźniła się z przyczyn niezależnych od wnioskodawców, prawdopodobnie zatwierdzenia tych substancji czynnych wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(6) Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do przypadków przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia ze względu na niespełnienie kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę rozpoczęcia stosowania.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 20202 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 74 dotyczącym ziramu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
2) w wierszu 89 dotyczącym Pseudomonas chlororaphis szczep MA 342, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
3) w wierszu 90 dotyczącym mepanipirymu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
4) w wierszu 123 dotyczącym klodinafopu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
5) w wierszu 124 dotyczącym pirymikarbu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
6) w wierszu 125 dotyczącym rimsulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
7) w wierszu 127 dotyczącym tritikonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
8) w wierszu 129 dotyczącym klopyralidu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
9) w wierszu 130 dotyczącym cyprodynilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
10) w wierszu 131 dotyczącym fosetylu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
11) w wierszu 132 dotyczącym trineksapaku, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
12) w wierszu 133 dotyczącym dichlorpropu-P, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
13) w wierszu 134 dotyczącym metkonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
14) w wierszu 135 dotyczącym pirymetanilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
15) w wierszu 136 dotyczącym trichlopyru, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
16) w wierszu 137 dotyczącym metrafenonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
17) w wierszu 138 dotyczącym Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
18) w wierszu 139 dotyczącym spinosadu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
19) w wierszu 193 dotyczącym Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
20) w wierszu 194 dotyczącym Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
21) w wierszu 195 dotyczącym Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczep ABTS 351, szczep PB 54, szczep SA 11, szczep SA 12, szczep EG 2348, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
22) w wierszu 197 dotyczącym Beauveria bassiana szczep ATCC 74040, szczep GHA, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
23) w wierszu 198 dotyczącym Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
24) w wierszu 199 dotyczącym Lecanicillium muscarium (wcześniejsza nazwa: Verticilium lecanii) szczep Ve 6, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
25) w wierszu 200 dotyczącym Metarhizium anisopliae var. anisopliae (wcześniejsza nazwa: Metarhizium anisopliae) szczep BIPESCO 5/F52, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
26) w wierszu 201 dotyczącym Phlebiopsisgigantea szczep VRA 1835, szczep VRA 1984, szczep FOC PG 410.3, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
27) w wierszu 202 dotyczącym Pythium oligandrum szczep M1, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
28) w wierszu 203 dotyczącym Streptomyces K6l (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis) szczep K6l, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
29) w wierszu 204 dotyczącym Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy IMI 206040 i T11, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
30) w wierszu 206 dotyczącym Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22, szczep ITEM 908, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
31) w wierszu 207 dotyczącym Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczep ICC012, szczep T25, szczep TV1, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
32) w wierszu 208 dotyczącym Trichodermagamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
33) w wierszu 210 dotyczącym abamektyny, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.";
34) w wierszu 213 dotyczącym fenpyroksymatu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2021 r.".
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/168 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram (Dz.U. L 33 z 5.2.2019, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.