Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1221/2013
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 476/2013 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego 2013/2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) 1 , w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru 2 , w szczególności jego art. 7e w związku z jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier i izoglukoza wyprodukowane w danym roku gospodarczym w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach ustalonego limitu ilościowego.

(2) Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wywozu pozakwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, określono w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006.

(3) W odniesieniu do roku gospodarczego 2013/2014 wstępnie oszacowano, że popytowi na rynku odpowiadałoby ustalenie limitu ilościowego dla wywozu pozakwotowego cukru w wysokości 650 000 ton, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego. Limit ten wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 476/2013 3 . Jednak zgodnie z najnowszymi szacunkami przewiduje się, że produkcja pozakwotowego cukru osiągnie wysoki poziom wynoszący 3 600 000 ton. Należy zatem zapewnić dodatkowe możliwości zbytu pozakwotowego cukru.

(4) Biorąc pod uwagę fakt, że pułap WTO dotyczący wywozu w roku gospodarczym 2013/2014 nie został w pełni wykorzystany, aby zapewnić unijnym producentom cukru dodatkowe możliwości biznesowe, należy podwyższyć limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru o 700 000 ton. Aby unijni producenci pozakwotowego cukru mogli wykorzystać szanse na rynkach eksportowych, zwiększone ilości należy udostępnić od dnia 2 grudnia 2013 r.

(5) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 476/2013.

(6) Aby umożliwić składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru, należy znieść zawieszenie składania wniosków, o którym mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 968/2013 4 . Jako że rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013 nie ma już skutków prawnych, należy je uchylić.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 476/2013 otrzymuje brzmienie:

"1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2013/2014 limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 1 350 000 ton dla wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego objętego kodem CN 1701 99.".

Artykuł  2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 476/2013 z dnia 23 maja 2013 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2013/2014 (Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 5).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 968/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru (Dz.U. L 268 z 10.10.2013, s. 12).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.