Dz.U.UE.L.2019.44.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/260
z dnia 14 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 180/2014 w odniesieniu do wielkości tradycyjnych przepływów handlowych między niektórymi regionami najbardziej oddalonymi w Unii Europejskiej a Zjednoczonym Królestwem

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 1 , w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2) Umowa o wystąpieniu uzgodniona między negocjatorami zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, w okresie przejściowym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 180/2014 2  będzie miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z tą umową i przestanie mieć zastosowanie z końcem tego okresu.

(3) W art. 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014 przewidziano możliwość prowadzenia przez podmioty gospodarcze wywozu w ramach tradycyjnych przepływów handlowych lub handlu regionalnego oraz wysyłki w ramach tradycyjnych przepływów handlowych produktów przetworzonych zawierających surowce, które zostały objęte szczególnym systemem dostaw, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 228/2013. Przetwórcy, którzy zamierzają na tych warunkach prowadzić wywóz lub wysyłkę wyżej wspomnianych produktów, mogą tego dokonywać w granicach ilości rocznych określonych w załącznikach II-V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014. Wykaz państw trzecich, do których produkty te mogą być wywożone, określono w załączniku VI do wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(4) Aby uniknąć ewentualnych zakłóceń tradycyjnych przepływów handlowych między regionami najbardziej oddalonymi, których to dotyczy, a Zjednoczonym Królestwem, ilości odpowiednich produktów przetworzonych, które są obecnie wysyłane do Zjednoczonego Królestwa z Madery i Wysp Kanaryjskich, należy określić jako wywóz do państw trzecich w załącznikach III i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014. Ponadto Zjednoczone Królestwo należy określić jako państwo trzecie w załączniku VI do powyższego rozporządzenia.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 180/2014.

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 3  ustanie zastosowania aktów, ustalone na określoną datę, przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem mieć zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 180/2014 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach III, IV i VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 180/2014 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III, IV i VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku III w tabeli dotyczącej Madery wprowadza się następujące zmiany:
a) wiersze odnoszące się do pozycji 1905 i 2009 oraz podpozycji 2202 10 i 2202 90 otrzymują brzmienie:
"1905116 100400
2009*13 480*20
2202 10 2202 90752 10042 900"
b) wiersz odnoszący się do pozycji 2208 otrzymuje brzmienie:
"2208*24 800*31 200"
2) w tabeli w załączniku IV wiersz odnoszący się do podpozycji 1704 90 otrzymuje brzmienie:
"1704 90417 500229 000"
3) w załączniku VI tekst dotyczący Azorów i Madery otrzymuje brzmienie:

"Państwa trzecie będące miejscem przeznaczenia wywozu produktów przetworzonych w ramach handlu regionalnego z Azorów i Madery

Angola, Gwinea Bissau, Kanada, Maroko, Mozambik, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Stany Zjednoczone Ameryki, Wenezuela i Zjednoczone Królestwo".

1 Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 180/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 ustanawiającego szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 63 z 4.3.2014, s. 13).
3 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).