Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.320.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1992
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do przekazywania danych, o których mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, w odniesieniu do wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie oraz w Unii składającej się z 27 państw członkowskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 2  określa format i sposoby składania sprawozdań, o których mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

(2) Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 stanowi, że wprowadzanie do obrotu w Unii wodorofluorowęglowodorów przez producentów lub importerów podlega rocznemu limitowi w celu osiągnięcia ich stopniowego ograniczania. Kwoty te dla producentów i importerów są obliczane na podstawie wartości odniesienia ustalonych przez Komisję na podstawie rocznej średniej ilości wodorofluorowęglowodorów, które producenci lub importerzy zgłosili zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z załącznikiem V do tego rozporządzenia.

(3) Ponieważ w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Nie naruszając żadnych postanowień umowy o wystąpieniu, rozporządzenie (UE) nr 517/2014 ma w związku z powyższym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa wyłącznie do momentu, w którym Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim.

(4) W świetle powiadomienia przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, ważne jest zapewnienie dostępności dokładnych danych dotyczących wprowadzania do obrotu wodorofluorowęglowodorów w Unii po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa w celu ponownego obliczenia wartości referencyjnych zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, które ma zostać przeprowadzone w 2020 r.

(5) Należy zatem zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014, aby umożliwić rozdzielenie ilości wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i w Unii składającej się z 27 państw członkowskich.

(6) Rozdzielenie danych sprawozdawczych w odniesieniu do wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Unii składającej się z 27 państw członkowskich wymagane będzie jednak tylko od momentu, w którym prawo Unii przestanie być stosowane wobec Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 jest wymagana jedynie w odniesieniu do danych sprawozdawczych za rok kalendarzowy 2018 oraz do roku (i włącznie z nim), w którym Zjednoczone Królestwo opuści Unię, a prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

(7) Aby rozdzielenie obowiązku sprawozdawczego mogło zostać zastosowane w odniesieniu do przekazywania danych za rok kalendarzowy 2018, w przypadku gdy dane te należy przedłożyć do dnia 31 marca 2019 r., zmiana tego obowiązku powinna wejść w życie i obowiązywać przed tą datą. Dla wszystkich kolejnych lat datą przekazywania danych powinien być dzień 31 marca.

(8) Ilości wodorofluorowęglowodorów wprowadzone do obrotu na rynku Zjednoczonego Królestwa, które należy podać zgodnie z załącznikiem do niniejszego aktu wykonawczego, powinny odnosić się do kwot wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na rynku Zjednoczonego Królestwa.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 dodaje się sekcję 13a w brzmieniu:

"Sekcja 13a: Do wypełnienia przez producentów i importerów gazów - art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz pkt 1 lit. a) do d); pkt 2 lit. a), pkt 2 lit. b) i d) oraz pkt 3 lit. a) i b) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Stosowane po raz pierwszy do składania sprawozdań z działalności prowadzonej w 2018 r. (najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.) oraz do i włącznie z rokiem, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

Ilości gazów należy podać w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014, lub dla mieszanin zawierających co najmniej jeden z tych gazów lub dla każdego gazu lub każdej mieszaniny wchodzących w skład przedmieszek poliolowych.

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIEUWAGI
13aAIlość wodorofluorowęglowodorów fizycznie wprowadzanych do obrotu, z wyłączeniem zastosowań wyłączonych13aA = 4M - Suma wyłączonych zastosowań w sekcji 5 (5A - 5F)
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU
13aBw tym: ilość po raz pierwszy wprowadzona na rynek Zjednoczonego KrólestwaNie uwzględnia się ilości wprowadzonych do obrotu na rynku Zjednoczonego Królestwa, ale następnie dostarczonych luzem do Unii (bez Zjednoczonego Królestwa)

Należy uwzględnić kwoty dostarczone na rynek Zjednoczonego Królestwa luzem, które zostały wcześniej wprowadzone do obrotu na rynku unijnym (bez Zjednoczonego Królestwa)

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE
13aCw tym: ilość wprowadzona do obrotu w Unii, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa13aC = 13aA - 13aB"
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 318 z 5.11.2014, s. 5).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.