Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.132.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 448/2014
z dnia 2 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 poprzez aktualizację odniesień do załączników do konwencji chicagowskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) 1 , w szczególności jego art. 4, 6 i 7,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE 2 , w szczególności jego art. 8b ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 3 ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej. Te przepisy wykonawcze nadają skuteczność normom i obowiązkom przewidzianym w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. ("konwencja chicagowska") zgodnie z celami ustanowionymi w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 oraz art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(2) Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) niedawno zmieniła załączniki 3, 4, 10, 11, 14 i 15 do konwencji chicagowskiej. Poprawki do załączników 3, 4, 10, 11, poprawka 11-A do załącznika 14 i załącznik 15 weszły w życie w dniu 14 listopada 2013 r., natomiast poprawka 11-B do załącznika 14 ma wejść w życie w dniu 14 listopada 2014 r.

(3) Jak wskazano w motywie 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1035/2011, do czasu pełnej transpozycji odpowiednich norm ICAO do prawa Unii służby żeglugi powietrznej powinny działać zgodnie z odpowiednimi normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Powyższe ma również zastosowanie do norm zmienionych w wyniku niedawnych poprawek do załączników do konwencji chicagowskiej. Należy zatem odpowiednio zaktualizować odniesienia do konwencji w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1035/2011.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej ustanowionego na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1035/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

1. W załączniku I pkt 2.2.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Informacje wymienione w lit. a) i b) muszą być zgodne z krajowym planem skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, a jeśli chodzi o dane odnoszące się do bezpieczeństwa, muszą być zgodne z państwowym programem bezpieczeństwa, o którym mowa w normie 3.1.1 załącznika 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, stosownie do przypadku.".

2. W załączniku II pkt 4 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

"b) załącznik 10, Łączność lotnicza, tom II, Procedury telekomunikacyjne, z uwzględnieniem procedur mających status procedur służb żeglugi powietrznej (PANS), wydanie szóste z października 2001 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 88-A włącznie;

c) załącznik 11, Służby ruchu lotniczego, wydanie trzynaste z lipca 2001 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 49 włącznie i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 * , stosownie do przypadku.

3. W załączniku III pkt 2 lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie:

"a) nie naruszając przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012, załącznik 3, Służby meteorologiczne dla międzynarodowej żeglugi powietrznej, wydanie osiemnaste z lipca 2013 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 76 włącznie;

b) załącznik 11, Służby ruchu lotniczego, wydanie trzynaste z lipca 2001 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 49 włącznie i rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 923/2012, stosownie do przypadku;

c) nie naruszając przepisów rozporządzenia (UE) nr 139/2014 * , załącznik 14 - Lotniska, w następujących wersjach:

(i) tom I, Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie szóste z lipca 2013 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr 11-A włącznie, a od dnia 13 listopada 2014 r. również włącznie z poprawką 11-B;

(ii) tom II, Heliporty, wydanie czwarte z lipca 2013 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 5 włącznie.

4. W załączniku IV pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) następujących załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, jeśli mają one znaczenie dla zapewniania służb informacji lotniczej w danej przestrzeni powietrznej:

(i) załącznik 3, Służby meteorologiczne dla międzynarodowej żeglugi powietrznej, wydanie osiemnaste z lipca 2013 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 76 włącznie;

(ii) załącznik 4, Mapy lotnicze, wydanie jedenaste z lipca 2009 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 57 włącznie;

(iii) nie naruszając przepisów rozporządzenia (UE) nr 73/2010, załącznik 15, Służby informacji lotniczej, wydanie czternaste z lipca 2013 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 37 włącznie.".

5. W załączniku V pkt 3 lit. a)-e) otrzymują brzmienie:

"a) tom I, Pomoce radionawigacyjne, wydanie szóste z lipca 2006 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 88-A włącznie;

b) tom II, Procedury telekomunikacyjne, z uwzględnieniem procedur mających status procedur służb żeglugi powietrznej (PANS), wydanie szóste z października 2001 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 88-A włącznie;

c) tom III, Systemy łączności, wydanie drugie z lipca 2007 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 88-A włącznie;

d) tom IV, Radar dozorowania i systemy zapobiegania kolizjom, wydanie czwarte z lipca 2007 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 88-A włącznie;

e) tom V, Wykorzystanie zakresu radiowych częstotliwości lotniczych, wydanie trzecie z lipca 2013 r., wraz ze wszystkimi poprawkami do nr. 88-A włącznie.".

1 Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10.
2 Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz.U. L 271 z 18.10.2011, s. 23).
4 Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1).
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1).".
*Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania i procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 44 z 14.2.2014, s. 1).".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.