Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.245.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1598
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1518 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1518 2  Komisja nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 3 .

(2) Należy umożliwić przedsiębiorstwom, które nie dokonywały wywozu biodiesla w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem, złożenie wniosku o dokonanie przeglądu, czy mogą one zostać objęte stawką celną nałożoną na przedsiębiorstwa współpracujące nieobjęte próbą. Przegląd taki przeprowadza się, jeżeli nowy eksporter lub producent w danym państwie wywozu przedstawi Komisji wystarczające dowody, że 1) nie dokonywał wywozu produktu w okresie objętym dochodzeniem, który stał się podstawą wprowadzenia środków; 2) nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem podlegającym wprowadzonym środkom; oraz 3) faktycznie dokonał wywozu towarów objętych postępowaniem albo stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości do Unii po okresie objętym dochodzeniem.

(3) Jednak rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1518 nie przewidywało możliwości wnioskowania o taki przegląd przez nowych eksporterów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036.

(5) W świetle powyższego należy odpowiednio zmienić art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1518,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1518 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Jeżeli jakikolwiek podmiot ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przedstawi Komisji wystarczające dowody potwierdzające, że:

a) nie dokonał wywozu towarów opisanych w ust. 1 pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie objętym dochodzeniem (1 kwietnia 2007 r. - 31 marca 2008 r.);

b) nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem podlegającym środkom wprowadzonym na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz

c) faktycznie dokonał wywozu towarów objętych postępowaniem albo stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości do Unii po okresie objętym dochodzeniem,

Komisja może zmienić załącznik I w celu przyznania temu podmiotowi cła stosowanego wobec współpracujących producentów nieuwzględnionych w próbie, tj. 115,6 EUR na tonę.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518 z dnia 14 września 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 69).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.