Dz.U.UE.L.2019.44.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/262
z dnia 14 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada nałożyła, rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 430/2013 2 , ostateczne cło antydumpingowe w wysokości od 14,9 % do 57,8 % na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, z wyłączeniem elementów podstawowych łączników zaciskowych wykorzystujących gwinty metryczne ISO DIN 13 oraz okrągłych skrzynek przyłączowych z żeliwa ciągliwego bez pokrywy, obecnie objętych kodem Nomenklatury scalonej ("CN") ex 7307 19 10 (kod TARIC 7307 19 10 10), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii.

(2) W wyroku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawach połączonych C-397/17 i C-398/17, Profit Europe 3  Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że CN należy interpretować w ten sposób, że łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa sferoidalnego powinny być klasyfikowane do podpozycji 7307 19 90 jako pozostałe łączniki odlewane, raczej niż do podpozycji 7307 11 10 jako łączniki z żeliwa nieciągliwego lub do podpozycji CN 7307 19 10 jako łączniki z żeliwa ciągliwego.

(3) W następstwie tego wyroku Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do kodu CN 7307 19 10 zostały zmienione i usunięto z tego kodu CN łączniki odlewane z żeliwa sferoidalnego.

(4) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1071/2012 4  nakładającym tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, wyraźnie odsyła się do klasyfikacji gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych z żeliwa sferoidalnego (zwanego także żeliwem ciągliwym) w ramach kodu CN 7307 19 10. W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 430/2013 nadal odsyła się do tej klasyfikacji w ramach kodu CN 7307 19 10 jako łączniki odlewane z żeliwa ciągliwego. Odesłanie do kodu CN jest obecnie niespójne z orzecznictwem trybunału Sprawiedliwości oraz z Notami wyjaśniającymi do Nomenklatury scalonej do kodu 7307 19 10.

(5) W związku z powyższym kod CN ex 7307 19 90 i odpowiedni kod TARIC należy również uwzględnić wśród kodów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 430/2013 w odniesieniu do towarów, których przywóz podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu.

(6) W celu zapewnienia skutecznego poboru obowiązujących ceł antydumpingowych należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 430/2013.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 430/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji";

2) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i żeliwa sferoidalnego, z wyłączeniem elementów podstawowych łączników zaciskowych wykorzystujących gwinty metryczne ISO DIN 13 oraz okrągłych skrzynek przyłączowych z żeliwa ciągliwego bez pokrywy, obecnie objętych kodem CN ex 7307 19 10 (kod TARIC 7307 19 10 10) oraz ex 7307 19 90 (kod TARIC 7307 19 90 10), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") i Tajlandii.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji (Dz.U. L 129 z 14.5.2013, s. 1).
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r., sprawy połączone C-397/17 i C-398/17, Profit Europe NV przeciwko Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1071/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 318 z 15.11.2012, s. 10).