Dz.U.UE.L.2019.43.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/255
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 1 , w szczególności jego art. 46 ust. 3 i art. 115 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 2  ustanawia, między innymi, charakterystykę techniczną działań informacyjnych i komunikacyjnych. Z uwagi na zmiany w rozdziale II tytułu III części trzeciej rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 3 , należy zmienić odpowiednio tytuł rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 oraz tytuł rozdziału II tego rozporządzenia.

(2) W celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych oraz na potrzeby uproszczenia należy usunąć wymóg umieszczania w nazwie instrumentu finansowego odniesienia do faktu, że jest on wspierany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ("EFSI"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 4  ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych należy jednak poinformować, że finansowanie pochodzi z programów współfinansowanych z EFSI. Zniesienie wspomnianego wymogu dotyczącego wskazania nazwy instrumentu finansowego nie wpływa zatem na wymogi dotyczące działań na rzecz widoczności i działań komunikacyjnych na poziomie, na którym wsparcie trafia do ostatecznych odbiorców. Należy odpowiednio zmienić art. 4 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014.

(3) W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 określono model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, do których to instrumentów zastosowanie mają art. 37-46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Niektóre z tych przepisów zostały zmienione rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046.

(4) W art. 38 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wprowadzono nowy wariant wdrażania, jeśli chodzi o łączenie EFSI z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, jak określono w nowym art. 39a tego rozporządzenia. Konieczne jest zatem uwzględnienie tego wariantu wdrażania w części zawierającej opis instrumentu finansowego i uzgodnienia dotyczące wdrażania oraz uwzględnienie nowych pól danych w części modelu przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych odnoszącej się do postępów w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni, w celu ujęcia wkładów z EFSI na rzecz instrumentów finansowych łączących taki wkład z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

(5) W art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wyjaśniono zasady bezpośredniego udzielania zamówień publicznemu bankowi lub publicznej instytucji. Należy zatem odzwierciedlić te wyjaśnienia, uwzględniając ten rodzaj podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w części modelu przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, która dotyczy określenia podmiotów wdrażających instrumenty finansowe oraz, w stosownych przypadkach, podmiotów wdrażających fundusz funduszy.

(6) Z zastrzeżeniem aktywnego zarządzania zasobami finansowymi, art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 umożliwia finansowanie ujemnych odsetek generowanych w wyniku inwestycji EFSI zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z zasobów wpłaconych z powrotem do instrumentu finansowego. Należy zatem dostosować wymogi w zakresie sprawozdawczości do tego nowego przepisu. Takie dostosowanie konieczne jest w części modelu przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych dotyczącej kwot zwróconych do instrumentów finansowych z inwestycji.

(7) Nowy art. 43a rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 precyzuje zasady zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej w przypadku podziału zysku i ryzyka. Należy zatem dostosować brzmienie modelu przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych do wyjaśnień ujętych w powyższym przepisie w części dotyczącej odsetek oraz innych zysków generowanych ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasobów programu zwróconych do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, a także kwot wykorzystanych na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a.

(8) W art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 uproszczono obowiązki sprawozdawcze w odniesieniu do instrumentów finansowych, aby uniknąć przypadków powielania działań. Należy zatem dostosować informacje wymagane w polu danych 40 do wymogu w zakresie sprawozdawczości określonego w art. 46 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Należy również przesunąć wymóg sprawozdawczości dotyczący wartości inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat w ramach tytułu VII modelu przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, podlegającego przepisom art. 46 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i zapewnienia spójności z systemami sprawozdawczości ustanowionymi już przez instytucje zarządzające, przesunięcie istniejącego pola danych 40 w ramach tytułu VII, mające na celu zapewnienie spójności z odpowiednim odniesieniem w art. 46 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, nie powinno spowodować zmiany numeracji, chociaż jego tytuł powinien zostać dostosowany do przywołanego artykułu.

(9) Aby uniknąć powielania niektórych wymogów i dostosować je do wymogów w zakresie sprawozdawczości, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, skreśla się odniesienie do wartości inwestycji i uczestnictwa w części modelu przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych odnoszącej się do postępów w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni.

(10) W związku ze zmianami w art. 37-46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, o których mowa w motywach 3-9, należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Koordynującego Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

(12) Aby zagwarantować pewność prawa i ograniczyć do minimum rozbieżności między zmienionymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, które stosuje się od dnia 2 sierpnia 2018 r. albo od wcześniejszej daty, zgodnie z art. 282 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, a przepisami niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 821/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 821/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych, komunikacyjnych i działań na rzecz widoczności w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych";

2) tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:

"CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, KOMUNIKACYJNYCH I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WIDOCZNOŚCI W ODNIESIENIU DO OPERACJI I WYTYCZNE DOTYCZĄCE SYMBOLU UNII ORAZ OKREŚLENIE STANDARDOWEJ KOLORYSTYKI";

3) art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy »Unia Europejska«. W kroju pisma stosowanym w połączeniu z symbolem Unii można używać następujących czcionek: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nie stosuje się kursywy, odmian podkreślonych ani efektów czcionki. Położenie tekstu w stosunku do symbolu Unii nie może w żaden sposób ingerować w symbol Unii. Rozmiar zastosowanej czcionki musi być proporcjonalny do wielkości symbolu. Czcionka musi mieć kolor niebieski (Pantone reflex blue), czarny lub biały, w zależności od tła.";

4) W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) pole danych 7.2 otrzymuje brzmienie:
"7.2Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013"
2) dodaje się nowe pole danych 7.3:
"7.3Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a"
3) pole danych 10 otrzymuje brzmienie:
"10Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej"
4) tytuł III otrzymuje brzmienie:

"III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)";

5) pole danych 11.1 otrzymuje brzmienie:
"11.1Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)"
6) tytuł VII otrzymuje brzmienie:

"VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)";

7) pole danych 37 otrzymuje brzmienie:
"37Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44"
8) pole danych 37.1 otrzymuje brzmienie:
"37.1w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)"
9) dodaje się nowe pole danych 37.3:
"37.3w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR)"
10) za nowym polem danych 37.3 umieszcza się nowe pole danych 40:
"40Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)"
11) tytuł VIII otrzymuje brzmienie:

"VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)";

12) dodaje się nowe pole danych 38.1A:
"38.1AWkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)"
13) dodaje się nowe pole danych 38.2A:
"38.2AWkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)"
14) dodaje się nowe pole danych 38.3A:
"38.3AWkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)"
15) w tytule VIII skreśla się pole 40.
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U. L 223 z 29.7.2014, s. 7).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).