Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.44.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/261
z dnia 14 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/140 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Indii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja nałożyła, rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/140 2 , ostateczne cło antydumpingowe w wysokości od 15,5 % do 38,1 % na przywóz niektórych artykułów z żeliwa płatkowego (żeliwa szarego) lub żeliwa sferoidalnego (zwanego także żeliwem ciągliwym) oraz ich części objętych kodami Nomenklatury scalonej ("CN") ex 7325 10 00 (kod TARIC 7325 10 00 31) i ex 7325 99 10 (kod TARIC 7325 99 10 51) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(2) W wyroku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawach połączonych C-397/17 i C-398/17, Profit Europe 3  Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że CN należy interpretować w ten sposób, że łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa sferoidalnego powinny być klasyfikowane do podpozycji 7307 19 90 jako pozostałe łączniki odlewane, raczej niż do podpozycji 7307 11 10 jako łączniki z żeliwa nieciągliwego lub do podpozycji CN 7307 19 10 jako łączniki z żeliwa ciągliwego.

(3) Dwie pozycje taryfowe 7325 i 7307 mają niemal identyczną strukturę i dotyczą tych samych materiałów. W związku z tym uznano, że należy uwzględnić ustalenia Trybunału Sprawiedliwości również w klasyfikacji artykułów objętych pozycją 7325.

(4) W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/140 dotyczącym niektórych artykułów z żeliwa sferoidalnego (zwanego również żeliwem ciągliwym) nadal odsyła się do ich klasyfikacji w ramach kodu CN 7325 99 10 jako pozostałe artykuły z żeliwa ciągliwego.

(5) Kod CN ex 7325 99 10 (kod TARIC 7325 99 10 51) należy zatem zastąpić kodem CN ex 7325 99 90 (kod TARIC 7325 99 90 80) wśród kodów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/140 w odniesieniu do towarów, których przywóz podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu.

(6) W celu zapewnienia skutecznego poboru obowiązujących ceł antydumpingowych należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/140.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Art. 1. ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/140 otrzymuje brzmienie:

"1. Nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych artykułów z żeliwa płatkowego (żeliwa szarego) lub żeliwa sferoidalnego (zwanego także żeliwem ciągliwym) oraz ich części obecnie objętych kodami CN ex 7325 10 00 (kod TARIC 7325 10 00 31) i ex 7325 99 90 (kod TARIC 7325 99 90 80) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Artykuł y te są z rodzaju stosowanych do:

- przykrywania systemów naziemnych lub podziemnych lub otworów do systemów naziemnych lub podziemnych, a także

- umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych lub umożliwiania wglądu w systemy naziemne lub podziemne.

Artykuł y mogą być obrabiane, powlekane, malowane lub montowane z innymi materiałami, m.in. takimi jak beton, płyty chodnikowe lub płytki.

Z definicji produktu objętego postępowaniem wyklucza się następujące rodzaje produktów:

- ruszty przykrywające i odlewane pokrywy objęte normą EN 1433, przeznaczone do instalacji na kanałach z polimeru, tworzywa sztucznego, stali galwanizowanej lub betonu, umożliwiające wpływanie wód powierzchniowych do kanału,

- wpusty podłogowe, wpusty dachowe, czyszczaki i pokrywy do czyszczaków, objęte normą EN 1253,

- schodki metalowe, klucze do podnoszenia i hydranty przeciwpożarowe.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/140 z dnia 29 stycznia 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Indii (Dz.U. L 25 z 30.1.2018, s. 6).
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r., sprawy połączone C-397/17 i C-398/17, Profit Europe NV/Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.