Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.90.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/436
z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 906/2009 w odniesieniu do okresu jego stosowania
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej ("konsorcja") 1 , w szczególności jego art. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 2  przewiduje dla konsorcjów żeglugi liniowej wyłączenie grupowe spod zakazu zawartego w art. 101 ust. 1 Traktatu, z zastrzeżeniem pewnych warunków. Rozporządzenie to stosuje się do dnia 25 kwietnia 2020 r.

(2) W oparciu o przeprowadzoną przez Komisję ocenę rozporządzenia (WE) nr 906/2009 i po przeprowadzeniu konsultacji publicznych Komisja zgromadziła informacje i dane dające wystarczającą pewność, że konsorcja spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 906/2009 nadal spełniają wszystkie cztery warunki określone w art. 101 ust. 3 TFUE. W obecnych i prognozowanych warunkach rynkowych konsorcja obniżają koszty poprzez korzyści skali, racjonalizację usług i lepsze wykorzystanie statków. W przypadku porozumień konsorcyjnych spełniających warunki rozporządzenia (WE) nr 906/2009 można oczekiwać, że słuszna część tej obniżki kosztów będzie udziałem klientów w wyniku konkurencji między członkami tego samego konsorcjum (konkurencja wewnętrzna), uzupełnionej o próg udziału w rynku wynoszący 30 %, który gwarantuje, że każde konsorcjum będzie miało wystarczającą konkurencję z zewnątrz (konkurencja zewnętrzna). Aby uzyskać tę poprawę efektywności, niezbędne są porozumienia konsorcyjne spełniające warunki rozporządzenia (WE) nr 906/2009. Nie ma innych mniej restrykcyjnych form współpracy między przedsiębiorstwami kontenerowej żeglugi liniowej, które przyniosłyby takie same korzyści. Porozumienia konsorcyjne spełniające warunki rozporządzenia (WE) nr 906/2009 nie dają ponadto swoim członkom możliwości eliminowania konkurencji w odniesieniu do znacznej części usług żeglugi liniowej na odnośnych rynkach właściwych, zarówno z powodu konkurencji zewnętrznej, jak i konkurencji wewnętrznej. W związku z tym nadal istnieją powody uzasadniające wyłączenie grupowe dla konsorcjów, co ułatwia również wdrażanie odpowiednich konsorcjów.

(3) Warunki, na podstawie których ustalono zakres i treść rozporządzenia (WE) nr 906/2009, pozostają podobne w stopniu wystarczającym do przedłużenia okresu stosowania tego rozporządzenia.

(4) Aby umożliwić Komisji uwzględnienie ewentualnych zmian okoliczności rynkowych i zgodnie z uprawnieniami Komisji na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 246/2009 okres stosowania rozporządzenia (WE) nr 906/2009 należy przedłużyć o cztery lata.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 906/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 906/2009 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 25 kwietnia 2024 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 79 z 25.3.2009, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 31).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.