Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.156.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1085
z dnia 19 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej 2  ("porozumienie") zostało podpisane w dniu 25 listopada 2016 r. Na jego podpisanie w imieniu Unii Europejskiej zezwolono decyzją Rady (UE) 2016/1995 3 , a na jego zawarcie - decyzją Rady (UE) 2017/730 4 .

(2) Zgodnie z warunkami porozumienia Unia Europejska przyznaje dodatkowe 78 000 ton do obecnego przydziału dla Brazylii w ramach kontyngentu taryfowego UE na "surowy cukier trzcinowy, do rafinacji", pozycje taryfowe 1701.13.10 i 1701.14.10, utrzymując obecną stawkę celną w ramach kontyngentu na poziomie 98 EUR za tonę, a także przyznaje dodatkowe 36 000 ton do obecnego przydziału w ramach części "dowolne państwo trzecie" kontyngentu taryfowego UE na "surowy cukier trzcinowy, do rafinacji", pozycje taryfowe 1701.13.10 i 1701.14.10, utrzymując obecną stawkę celną w ramach kontyngentu na poziomie 98 EUR za tonę.

(3) W odniesieniu do 78 000 ton przydzielonych Brazylii w ramach kontyngentu taryfowego UE porozumienie przewiduje również, że Unia Europejska stosuje automatycznie stawkę celną w ramach kontyngentu nieprzekraczającą 11 EUR za tonę w odniesieniu do pierwszych sześciu lat, w trakcie których ilość ta jest dostępna, i stawkę celną w ramach kontyngentu nieprzekraczającą 54 EUR za tonę w siódmym roku.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 5  przewiduje otwarcie kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowanie nimi, w tym w odniesieniu do cukru pochodzącego z Brazylii i z dowolnego państwa trzeciego. Należy zatem odpowiednio zmienić to rozporządzenie w celu wdrożenia określonych w porozumieniu kontyngentów taryfowych na cukier.

(5) Proponowane zmiany powinny mieć zastosowanie od momentu wejścia w życie porozumienia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 891/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty wejścia w życie porozumienia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 891/2009, część I: Cukier wymieniony w koncesji CXL otrzymuje brzmienie:

"Część I: Cukier wymieniony w koncesji CXL

Państwo trzecieNr porządkowyKod CNIlość (tony)Stawka celna w ramach

kontyngentu (EUR/tonę)

Australia09.43171701 13 10 oraz 1701 14 109 92598
Kuba09.43191701 13 10 oraz 1701 14 1068 96998
Dowolne państwo trzecie09.43201701 13 10 oraz 1701 14 10289 977 (1)98
Indie09.4321170110 0000
(1) W roku gospodarczym 2016/2017 ilość ta wynosi 262 977 ton.
Państwo trzecieNr porządkowyKod CNRok gospodarczyIlość (tony)Stawka celna w ramach

kontyngentu (EUR/tonę)

Brazylia09.43181701 13 10 oraz 1701 14 10od 2016/2017 do 2023/2024334 05498
09.43181701 13 10 oraz 1701 14 10od 2024/2025412 05498
09.43291701 13 10 oraz 1701 14 102016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/202319 500 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 58 50011 11 11 11 11 11 11
09.43301701 13 10 oraz 1701 14 102022/2023 2023/202419 500 58 50054 54"
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 3).
3 Decyzja Rady (UE) 2016/1995 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 308 z 16.11.2016, s. 1).
4 Decyzja Rady (UE) 2017/730 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.