Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.333.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2079/2005
z dnia 19 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001, rozporządzenie Rady (WE) nr 1037/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2303/2003 w zakresie przedłużenia niektórych odstępstw w odniesieniu do certyfikacji i etykietowania win oraz procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina(1), w szczególności jego art. 53 i art. 68 ust. 3,

uwzględniając decyzję Rady 2005/798/WE z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem(2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 24 ust. 2, art. 26 i art. 27 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi(3), uproszczona procedura w odniesieniu do wymogów w zakresie przygotowywania i stosowania zaświadczeń oraz raportów z analizy dla przywozu wina ma zastosowanie do win przywożonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do dnia 31 grudnia 2005 r.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2303/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad etykietowania wina przywożonego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki(4) przewiduje pewne czasowe odstępstwa w odniesieniu do etykietowania win, które również wygasają dnia 31 grudnia 2005 r.

(3) W drodze odstępstwa od art. 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, rozporządzenie Rady (WE) nr 1037/2001 z dnia 22 maja 2001 r. zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych przywożonych win, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999(5), zezwala na przywóz do Wspólnoty win pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które poddano niektórym procesom enologicznym nieprzewidzianym w przepisach wspólnotowych. W odniesieniu do procesów enologicznych określonych w ust. 1 lit. b) Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1037/2001 zezwolenie takie również wygasa dnia 31 grudnia 2005 r.

(4) W wyniku negocjacji dnia 14 września 2005 r. parafowano Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem. Zgodnie z art. 4 i 9 Porozumienia wina pochodzące ze Stanów Zjednoczonych będą nadal tak samo traktowane, jak na mocy rozporządzeń (WE) nr 883/2001, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 2303/2003. Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 2 Porozumienia art. 4 i 9 będą miały zastosowanie, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Porozumienia. Należało zatem wynegocjować oddzielne Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem(6) obejmujące okres od dnia 31 grudnia 2005 r. do daty wejścia w życie art. 4 i 9 Porozumienia w sprawie handlu winem.

(5) W celu uniknięcia zakłóceń w handlu należy przyjąć przepisy wykonawcze do Porozumienie w formie wymiany listów, a w szczególności przewidzieć, aby trzy odstępstwa, określone odpowiednio w rozporządzeniach (WE) nr 883/2001, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 2303/2003 pozostały w mocy do daty wejścia w życie art. 4 i 9 Porozumienia w sprawie handlu winem, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 883/2001, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 2303/2003.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 27 rozporządzenia (WE) nr 883/2001 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Artykuł 24 ust. 2 oraz art. 26 stosuje się do momentu wejścia w życie art. 4 i 9 Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem, nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem(*).

______

(*) Dz.U. L 301 z 18.11.2005, str. 16.".

Artykuł  2

W rozporządzeniu (WE) nr 1037/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

"Jednakże w odniesieniu do procesów enologicznych wymienionych w pkt 1 lit. b) Załącznika, zezwolenie takie jest ważne tylko do chwili wejścia w życie art. 4 i 9 Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem (*).

______

(*) Dz.U. L 301 z 18.11.2005, str. 16.".

2) w pkt 1 lit. b) Załącznika wyrazy wprowadzające "najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r." otrzymują następujące brzmienie:

"najpóźniej do daty określonej w art. 1 ust. 1 akapit drugi".

Artykuł  3

Artykuł 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2303/2003 otrzymuje następujące brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do momentu wejścia w życie art. 4 i 9 Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem(*).

______

(*) Dz.U. L 301 z 18.11.2005, str. 16.".

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 301 z 18.11.2005, str. 14.

(3) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1747/2005 (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, str. 9).

(4) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 5.

(5) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2324/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 24).

(6) Dz.U. L 301 z 18.11.2005, str. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.