Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1224/2013
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania

KOMISJA EUROPEJSKA

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 ,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 2 traci moc.

(2) W komunikacie dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa 3 z dnia 8 maja 2012 r. Komisja zainicjowała szerszy przegląd zasad pomocy państwa. W kontekście tego przeglądu rozporządzenie (WE) nr 994/98 zostało już zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 733/2013 4 . W trakcie przeglądu jest szereg innych instrumentów pomocy państwa, takich jak instrumenty dotyczące działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, pomocy na ochronę środowiska, kapitału podwyższonego ryzyka i udzielania pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. Zakończenie dostosowania tych instrumentów nie będzie możliwe przed wygaśnięciem rozporządzenia (WE) nr 800/2008. W celu zapewnienia spójnego podejścia w ramach wszystkich instrumentów pomocy państwa należy przedłużyć okres stosowania rozporządzenia (WE) nr 800/2008 do dnia 30 czerwca 2014 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 800/2008.

(4) W świetle przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 800/2008 niektóre państwa członkowskie mogą chcieć przedłużyć stosowanie środków, na temat których przedłożono informacje zbiorcze zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych właściwe jest, by informacje zbiorcze dotyczące przedłużenia okresu obowiązywania tych środków uznać za przekazane Komisji, jeżeli do przedmiotowych środków nie wprowadzono istotnych zmian.

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby umożliwić przedłużenie okresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 800/2008 przed jego wygaśnięciem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 45 rozporządzenia (WE) nr 800/2008 akapit 2 otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r.".

Artykuł  2

Jeżeli w wyniku zmiany rozporządzenia (WE) nr 800/2008 państwo członkowskie chce przedłużyć środki, w odniesieniu do których informacje zbiorcze zostały przedłożone Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 800/2008, informacje zbiorcze dotyczące przedłużenia tych środków uznaje się za przekazane Komisji, pod warunkiem że do przedmiotowych środków nie wprowadzono istotnych zmian.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3).
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa" z 8.5.2012 r., COM(2012) 209 final.
4 Dz.U. L 204 z 31.7.2013, s. 11.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.