Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.303.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2093
z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1085/2006 ("rozporządzenie w sprawie IPA") określono cele i główne zasady udzielania pomocy przedakcesyjnej państwom kandydującym i potencjalnym państwom kandydującym. Szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania pomocy przedakcesyjnej zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 718/2007 2 .

(2) Mimo że rozporządzenie w sprawie IPA miało zastosowanie jedynie do dnia 31 grudnia 2013 r., nadal reguluje ono realizację zobowiązań budżetowych zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2013 r. Ponadto art. 212 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 stanowi, że art. 166 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 4 ma nadal zastosowanie do tych zobowiązań budżetowych, z których można skorzystać do dnia 31 grudnia 2018 r.

(3) Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 stanowi, że Komisja może tworzyć fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych i zarządzać takimi funduszami. Takie fundusze powiernicze Unii mogłyby być odpowiednim środkiem wdrażania pomocy przedakcesyjnej, umożliwiałyby bowiem osiągnięcie celów rozporządzenia w sprawie IPA, w szczególności tych realizowanych w ramach komponentów dotyczących pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego oraz rozwoju regionalnego i rozwoju zasobów ludzkich.

(4) Wykorzystanie funduszu powierniczego Unii na rzecz działań zewnętrznych mogłoby zatem być odpowiednim sposobem na wdrożenie pomocy w świetle kryzysu w Syrii. Od początku kryzysu w Syrii Turcja podejmowała nadzwyczajne starania, goszcząc rosnącą liczbę uchodźców, która sięgnęła ponad 2 mln w październiku 2015 r. W konsekwencji kraj ten musi reagować na krótkoterminowe potrzeby humanitarne uchodźców, w tym osób małoletnich i osób o szczególnych potrzebach, a równocześnie stoją przed nim, a zwłaszcza przed regionami przyjmującymi większość uchodźców, także bardziej średnio- i długoterminowe wyzwania w dziedzinie usług społecznych, konkurencyjności i infrastruktury, a także dostępu do edukacji, w tym dla uchodźców.

(5) Gdyby unijna pomoc udzielana w ramach komponentów IPA dotyczących rozwoju regionalnego i rozwoju zasobów ludzkich w Turcji była wdrażana przez regionalny fundusz powierniczy ustanowiony w odpowiedzi na kryzys w Syrii, można by zwiększyć jej skuteczność, co zaowocowałoby rozwiązaniem problemów opisanych powyżej. Regionalny fundusz powierniczy został ustanowiony decyzją C(2014)9615 5 na okres 60 miesięcy. Wszelkie wkłady finansowe Unii na rzecz regionalnego funduszu powierniczego powinny być zgodne z odnośnymi instrumentami finansowymi zasilającymi jego budżet, również pod kątem zasięgu geograficznego.

(6) Komponent IPA dotyczący rozwoju regionalnego może posłużyć do finansowania działań w rodzaju działań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 6 . Tego rodzaju działania obejmują stymulowanie i propagowanie: innowacji i przedsiębiorczości; inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz z gospodarką wodną i odpadami; oczyszczania ścieków oraz jakości powietrza; inwestycji w edukację, w tym w kształcenie zawodowe oraz inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

(7) Komponent IPA dotyczący rozwoju zasobów ludzkich może posłużyć do finansowania działań w rodzaju działań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 7 . Tego rodzaju działania obejmują środki zmierzające do zwiększenia uczestnictwa w edukacji i szkoleniu przez całe życie, w tym poprzez działania mające na celu osiągnięcie zmniejszenia liczby osób wypadających z systemu edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji i szkoleń na poziomie ogólnym, zawodowym i wyższym.

(8) Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia, należy przewidzieć możliwość wykorzystania funduszy powierniczych Unii, ustanowionych na mocy art. 187 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, do celów wdrażania pomocy przedakcesyjnej.

(9) W szczególności należy ustanowić zasady dotyczące planowania, programowania, sprawozdawczości, monitorowania i sporządzania wniosków o płatność, a także zarządzania wkładem z funduszu powierniczego Unii na potrzeby osiągnięcia celów pomocy przedakcesyjnej w obszarach objętych danym programem, w szczególności pod względem wykonania budżetu, rozpowszechniania informacji i kwalifikowalności.

(10) Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu IPA II ustanowionego na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 8 .

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 718/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 718/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 65 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W ramach niniejszego komponentu pomoc może być również udzielona poprzez wkład do funduszu powierniczego Unii na rzecz działań zewnętrznych (wkład na rzecz funduszu powierniczego), utworzonego na mocy art. 187 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 * , na potrzeby osiągnięcia celów określonych w odpowiednich programach należących do obszaru objętego danym programem.";

2) w art. 147 ust. 1 lit. c) wprowadza się następujące zmiany:
a) punkt (vii) otrzymuje brzmienie:

"(vii) inwestycje w kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie zawodowe";

b) dodaje się punkt (viii) w brzmieniu:

"(viii) inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego.";

3) dodaje się art. 159a w brzmieniu:

"Artykuł 159a

Wkład do funduszu powierniczego Unii na rzecz działań zewnętrznych

1. W ramach komponentów dotyczących rozwoju regionalnego i rozwoju zasobów ludzkich, na potrzeby osiągnięcia celów określonych w odpowiednim programie operacyjnym należącym do obszaru objętego danym programem, działania mogą być realizowane poprzez wkłady na rzecz funduszy powierniczych UE.

2. W odniesieniu do wkładu na rzecz funduszu powierniczego odpowiedni program operacyjny zawiera wyłącznie następujące informacje:

a) skróconą ocenę spójności tego wkładu z celami funduszu powierniczego;

b) w przypadku komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego, informacje o osi priorytetowej pojedynczego działania, również w odniesieniu do pozostałych osi priorytetowych pod względem wydatków kwalifikowalnych, które mogą również obejmować część kosztów zarządzania funduszem powierniczym, jak przewidziano w art. 187 ust. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

c) w przypadku komponentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, informacje o środku obejmującym pojedyncze działanie w ramach danej osi priorytetowej, również w odniesieniu do pozostałych środków w ramach tej osi priorytetowej pod względem wydatków kwalifikowalnych, które mogą również obejmować część kosztów zarządzania funduszem powierniczym, jak przewidziano w art. 187 ust. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

d) identyfikację funduszu powierniczego jako beneficjenta końcowego;

e) wysokość wkładu.

3. Art. 150 i 157 nie mają zastosowania do wkładów na rzecz funduszu powierniczego.

4. Wkład na rzecz funduszu powierniczego nie podlega kontrolom ex ante przewidzianym w art. 14; monitorowaniu przez sektorowy komitet monitorujący na mocy art. 59, 167 i 169; procedurze wyboru działań przewidzianej w art. 158; ani ocenie na mocy art. 166.

5. W odpowiednim porozumieniu finansowym między Komisją a krajem beneficjentem określa się szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wkładu na rzecz funduszu powierniczego. W stosownych przypadkach przepisy te mogą być również ustanowione w odpowiednim programie operacyjnym.

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczą w szczególności:

a) obowiązków instytucji w kraju beneficjencie;

b) sprawozdawczości, oceny i monitorowania;

c) przepisów zobowiązujących do zwrotu kwoty wkładu lub jego części, w zależności od przypadku, na rzecz odpowiedniego programu w przypadku likwidacji funduszu powierniczego, zgodnie z art. 187 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

6. Wydatki związane z wkładem na rzecz funduszu powierniczego są kwalifikowalne od dnia ustanowienia tego funduszu.

W momencie zamknięcia, w poświadczonym wykazie wydatków wykazuje się całkowitą kwotę wkładu, w odniesieniu do którego rada operacyjna funduszu powierniczego podjęła do dnia 31 grudnia 2017 r. decyzję dotyczącą przydziału środków na poszczególne działania na potrzeby osiągnięcia celów określonych w odpowiednim programie i w obszarze objętym danym programem.

7. Do wniosku o płatność okresową dotyczącego wkładu na rzecz funduszu powierniczego z zobowiązań budżetowych zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2012 r. art. 161 ust. 1 akapit trzeci ostatnie zdanie nie ma zastosowania.

Krajowy urzędnik zatwierdzający poświadcza w poświadczonym wykazie wydatków, przedkładanym do dnia 31 grudnia 2015 r., że wkład został wpłacony na rzecz funduszu powierniczego wskazanego w odpowiednim programie.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
5 Decyzja Komisji C(2014) 9615 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, funduszu "Madad".
6 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).
7 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.