Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.156.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1086
z dnia 19 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2007 w odniesieniu do charakterystyki selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 634/2007 2 , zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 427/2013 3  zezwolono na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku paszowego.

(2) Komisja otrzymała wniosek o modyfikację warunków zezwolenia w zakresie charakterystyki tego dodatku paszowego. Do wniosku dołączono odnośne dane na jego poparcie. Komisja przekazała wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd"). Wnioskodawca zwrócił się początkowo o uwzględnienie zawartości selenocysteiny w charakterystyce dodatku, lecz ostatecznie wycofał tę zmianę; w związku z tym wniosek dotyczy jedynie podwyższenia maksymalnej zawartości selenu w aktualnie obowiązującym zezwoleniu na stosowanie tego dodatku.

(3) W opinii z dnia 20 października 2016 r. 4  Urząd stwierdził, że modyfikacja, o którą się zwrócono, nie wpłynie na bezpieczeństwo i skuteczność produktu, i powołał się na zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika produktu. W aktualnie obowiązującym zezwoleniu przewidziano, że należy odpowiednio przeciwdziałać temu zagrożeniu.

(4) Ocena zmodyfikowanego preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 634/2007.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 634/2007

W czwartej kolumnie załącznika do rozporządzenia (WE) nr 634/2007 tekst między nagłówkiem "Charakterystyka dodatku" a nagłówkiem "Metoda analityczna" otrzymuje brzmienie:

"Selen organiczny głównie w formie selenometioniny (63 %) o zawartości 2 000-3 500 mg Se/kg (97-99 % selenu organicznego)".

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (Dz.U. L 146 z 8.6.2007, s. 14).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1750/2006, (WE) nr 634/2007 i (WE) nr 900/2009 w odniesieniu do maksymalnego poziomu suplementacji drożdżami wzbogaconymi selenem (Dz.U. L 127 z 9.5.2013, s. 20).
4 Dziennik EFSA 2016; 14(11):4624.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.