Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.306.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1131/2008
z dnia 14 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE(1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanowiono wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005(2).

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 niektóre państwa członkowskie przekazały Komisji informacje, które są istotne w kontekście uaktualnienia wspólnotowego wykazu. Istotne informacje przekazały także kraje trzecie. Na tej podstawie należy uaktualnić wspólnotowy wykaz.

(3) Komisja poinformowała wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych, bezpośrednio lub, gdy było to niemożliwe, poprzez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad nimi, podając istotne fakty i względy stanowiące podstawę decyzji o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty lub o zmianie warunków zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika lotniczego ujętego w wykazie wspólnotowym.

(4) Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym zapoznanie się z dokumentacją przekazaną przez państwa członkowskie, zgłoszenie Komisji swoich uwag na piśmie oraz w formie ustnej prezentacji, w terminie 10 dni roboczych, a także zgłoszenie uwag Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionemu na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego(3).

(5) Komisja, a także w określonych przypadkach niektóre państwa członkowskie, przeprowadziły konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi.

(6) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 474/2006.

Przewoźnicy wspólnotowi

(7) W związku z informacjami wynikającymi z kontroli na ziemi SZAFA, przeprowadzonych w statkach powietrznych należących do kilku wspólnotowych przewoźników lotniczych, a także z inspekcji i audytów przeprowadzonych w określonych obszarach przez ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego, wobec następujących przewoźników ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego odpowiedzialne za nadzór zastosowały środki prawne: właściwy organ Niemiec, pomimo iż był zadowolony z działań naprawczych wdrożonych przez przewoźnika MSR Flug Charter GmbH, podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 31 października 2008 r. jego koncesji, po tym jak przewoźnik ten wystąpił o ogłoszenie upadłości i zaistniało niebezpieczeństwo wystąpienia trudności ze spełnieniem przez niego wymogów bezpieczeństwa; właściwy organ Portugalii zawiesił z dniem 10 października 2008 r. AOC przewoźnika Luzair, w oczekiwaniu na ponowną certyfikację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami Wspólnoty; właściwy organ Hiszpanii rozpoczął w dniu 28 października 2008 r. procedurę mającą na celu zawieszenie AOC przewoźnika Bravo Airlines; właściwy organ Grecji zawiesił z dniem 24 października 2008 r. na okres trzech miesięcy AOC przewoźnika Hellenic Imperial Airways. Przewoźnik ten poprosił o możliwość wystąpienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2008 r.

Przewoźnicy lotniczy z Angoli

(8) W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008 Komisja otrzymała nowe informacje potwierdzające występowanie w ramach INAVIC systemowych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Dnia 1 października 2008 r. ICAO opublikowało sprawozdanie końcowe z kontroli w Angoli prowadzonej w dniach od 26 listopada do 5 grudnia 2007 r. w ramach globalnego programu kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem (USOAP). Sprawozdanie zawiera także uwagi kontrolowanego organu oraz działania naprawcze przedstawione organizacji ICAO w celu usunięcia uchybień. Liczba uchybień w poszczególnych obszarach objętych załącznikami do Konwencji chicagowskiej nr 1, 6, 8 i 13 wynosi czterdzieści sześć (46). Uchybienia te wskazują na ogromny brak skuteczności we wdrażaniu norm i zalecanych praktyk (SARP) ICAO w odniesieniu do wszystkich ośmiu krytycznych elementów systemu nadzoru nad bezpieczeństwem. W szczególności krytyczne elementy, w przypadku których przepisy nie zostały wdrożone w ponad 80 %, to pierwotne prawodawstwo dotyczące lotnictwa (84 %), szczegółowe rozporządzenia dotyczące eksploatacji (89 %), kwalifikacje i przeszkolenie personelu technicznego (81 %), obowiązki w zakresie licencjonowania i certyfikacji (81 %), obowiązki w zakresie nadzoru (80 %) oraz rozwiązywanie kwestii bezpieczeństwa (100 %). Ponadto ICAO wyraziło poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa w obszarze certyfikacji eksploatacji statków powietrznych i nadzoru, zastanawiając się, czy, nawet po przedłożeniu planu działań naprawczych i wdrożeniu środków przez INAVIC, "przewoźnicy lotniczy obsługujący międzynarodowe połączenia będą w stanie wykazać zgodność z normami ustalonymi przez INAVIC w celu spełnienia postanowień załącznika 6 ICAO". W dniu opublikowania sprawozdania 50 % działań naprawczych powinno było zostać już zrealizowanych.

(9) Sytuację tę potwierdza sprawozdanie zespołu ekspertów Komisji i państw członkowskich, którzy odbyli misję informacyjną w Angoli w dniach od 18 do 22 lutego 2008 r. Sprawozdanie z kontroli USOAP potwierdza, że obecnie wszyscy przewoźnicy z Angoli posiadają certyfikaty przewoźnika lotniczego (AOC) niezgodne z załącznikiem 6 Konwencji chicagowskiej. Nie przewiduje się sfinalizowania certyfikacji tych przewoźników, zgodnie z przedstawionym organizacji ICAO planem działań naprawczych, przed dniem 31 maja 2009 r.

(10) W dniu 6 października 2008 r., zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja wystosowała pismo do właściwego organu Angoli, w którym organowi temu i każdej linii lotniczej, której koncesję wydano w Angoli, umożliwiono zapoznanie się z odpowiednią dokumentacją, zanim podjęta zostanie decyzja. Ponadto każda z tych linii lotniczych została równocześnie poproszona o przedstawienie swoich uwag na piśmie i/lub w formie ustnej prezentacji Komisji oraz Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

(11) Komisja docenia wysiłki INAVIC, jeśli chodzi o stopniową realizację działań naprawczych zaproponowanych przez ICAO. Jednak do czasu otrzymania dowodów potwierdzających skuteczną realizację planu działań naprawczych, w szczególności w odniesieniu do ponownej certyfikacji przewoźników lotniczych zgodnie z załącznikiem 6 Konwencji chicagowskiej, Komisja, w oparciu o wspólne kryteria, uważa, że wszyscy prze- woźnicy certyfikowani w Angoli powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać w związku z tym wpisani do załącznika A. Komisja niezwłocznie skontaktuje się w tej sprawie z organami Angoli.

Przewoźnicy lotniczy z Królestwa Kambodży

(12) Istnieją potwierdzone dowody braku dostatecznych możliwości zajęcia się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa przez organy odpowiedzialne za nadzór nad przewoźnikami lotniczymi certyfikowanymi w Królestwie Kambodży, jak wykazała kontrola USOAP, przeprowadzona przez ICAO w listopadzie i grudniu 2007 r., w trakcie której stwierdzono szereg przypadków braku zgodności z międzynarodowymi normami. Ponadto ICAO zgłosiło wszystkim umawiającym się stronom poważne zastrzeżenia co do możliwości wypełniania zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem lotniczym przez urząd lotnictwa cywilnego Kambodży. W związku z tym, zgodnie z motywem 35 rozporządzenia (WE) nr 715/2008, w dniu 3 października 2008 r. Komisja wezwała właściwy organ Kambodży (SSCA) i wszystkich przewoźników certyfikowanych w Kambodży do terminowego przedstawienia wszystkich istotnych informacji dotyczących realizacji działań naprawczych odnoszących się do uchybień w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych przez ICAO, a w szczególności do ponownej certyfikacji linii lotniczych.

(13) SSCA poinformował Komisję o cofnięciu AOC następującym przewoźnikom lotniczym: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines i Imtrec Aviation. Ponadto zawieszono do dnia 12 kwietnia 2009 r. AOC dla PMT Air z powodu braku zgodności z kambodżańskimi przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego.

(14) Jednak nadal występują zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa odnośnie do przewoźnika Siem Reap Airways International. AOC tego przewoźnika jest nadal ważne bez żadnych ograniczeń geograficznych, natomiast uzyskano dowody, że przewoźnik ten nie spełnia wymogów kambodżańskich przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego ani wymogów ICAO. W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnik ten powinien podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać wpisany do załącznika A. Komisja jest gotowa udzielić pomocy technicznej właściwym organom Królestwa Kambodży i na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ponownie przeanalizuje sytuację tego przewoźnika w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dokumentacji przedłożonej przez właściwe organy Królestwa Kambodży.

Wszyscy przewoźnicy lotniczy z Republiki Filipin

(15) Istnieją potwierdzone dowody poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa po stronie wszystkich przewoźników lotniczych certyfikowanych w Republice Filipin oraz braku dostatecznych możliwości zajęcia się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa przez organy odpowiedzialne za nadzór nad przewoźnikami lotniczymi certyfikowanymi na Filipinach, jak wskazuje utrzymanie obniżonego ratingu bezpieczeństwa tego kraju na poziomie kategorii drugiej przez Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) w swoim programie IASA, ponieważ Republika Filipin nie spełnia międzynarodowych norm bezpieczeństwa ICAO.

(16) Dnia 13 października 2008 r. właściwe organy Filipin przedstawiły Komisji szczegółowy plan działań naprawczych w zakresie bezpieczeństwa filipińskiego lotnictwa cywilnego, który, po jego wdrożeniu, pozwoli Filipinom wykazać trwałą zgodność z normami ICAO, zarówno w odniesieniu do systemu nadzoru, jak i działalności przewoźników lotniczych, którym organ ten wydał koncesje. Zgodnie z tym planem około połowy działań naprawczych ma zostać zakończonych do dnia 31 grudnia 2008 r., a pozostałe do dnia 31 marca 2009 r.

(17) W ramach USOAP właściwe organy Filipin wystąpiły do ICAO o przesunięcie na październik 2009 r. szczegółowej kontroli krajowego urzędu transportu lotniczego, pierwotnie planowanej na listopad 2008 r.

(18) Na początku 2009 r. Komisja Europejska zamierza przeprowadzić, przy pomocy państw członkowskich, ocenę bezpieczeństwa właściwych organów Filipin, obejmującą także sprawdzenie realizacji wyżej wymienionego planu działań naprawczych, aby zdecydować o właściwych metodach działania na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Przewoźnicy lotniczy z Gwinei Równikowej

(19) Właściwe organy Gwinei Równikowej przekazały Komisji informacje o wydaniu certyfikatu przewoźnika lotniczego następującym przewoźnikom lotniczym: EGAMS i Star Equatorial Airlines. Ponieważ powyższe organy wykazały brak możliwości sprawowania stosownego nadzoru bezpieczeństwa nad przewoźnikami przez nie certyfikowanymi, wymienieni dwaj przewoźnicy powinni zostać ujęci w załączniku A.

Przewoźnicy lotniczy z Kirgistanu

(20) Organy Republiki Kirgiskiej przekazały Komisji dowody na wycofanie certyfikatów przewoźnika lotniczego następujących przewoźników: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines i Osh Avia. Jako że przewoźnicy ci w konsekwencji zaprzestali prowadzenia działalności, należy wykreślić ich z załącznika A.

Przewoźnicy lotniczy z Sierra Leone

(21) Właściwe organy Sierra Leone przekazały Komisji dowody potwierdzające wycofanie AOC przewoźnikowi Bellview Airlines (SL). Ponieważ przewoźnik ten zaprzestał działalności, powinien zostać wykreślony z załącznika A.

Yemenia - Yemen Airways

(22) W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008 Komisja otrzymała informację od właściwych organów Republiki Jemenu oraz od przewoźnika Yemenia, że plan działań naprawczych został omówiony i zweryfikowany z Airbusem, który przeprowadził kontrolę przewoźnika w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji. Dnia 17 września 2008 r. Komisja otrzymała wyniki tych rozmów.

(23) Komisja uważne przygląda się kwestii bezpieczeństwa tego przewoźnika i uważa, że wyniki kontroli na ziemi, przeprowadzone w odniesieniu do statków powietrznych eksploatowanych przez Yemenia na trasach do Wspólnoty w okresie po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 715/2008, potwierdzają konsekwentną realizację przez przewoźnika planu działań naprawczych w zakresie obsługi technicznej i dyscypliny eksploatacyjnej, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu istotnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. W związku z kontrolami na ziemi statków powietrznych Yemenia, w wyniku których stwierdzono poważne uchybienia, w dniu 15 października Komisja wysłuchała stanowiska przewoźnika oraz otrzymała od niego dokumenty potwierdzające, że przewoźnik odpowiednio zareagował oraz terminowo i skutecznie usunął uchybienia. Dlatego też, na podstawie tych informacji, Komisja uważa, że nie jest konieczne podejmowanie dalszych działań. Państwa członkowskie będą regularnie sprawdzać skuteczność przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa w drodze priorytetowych kontroli na ziemi dotyczących statków powietrznych tego przewoźnika, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 351/2008.

Nouvelle Air Affaires Gabon

(24) Przewoźnik Nouvelle Air Affaires Gabon poprosił o możliwość wystąpienia w formie ustnej prezentacji przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło dnia 3 listopada 2008 r. Komisja przyjęła do wiadomości, że linia ta przeprowadziła reorganizację i rozpoczęła szereg działań naprawczych w celu ostatecznego wykazania zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lotniczego. Jednak przewoźnik nie przedstawił udokumentowanych dowodów, iż plan działań naprawczych został zatwierdzony przez właściwe organy Gabonu i zweryfikowana została jego realizacja.

(25) Jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa nad tym przewoźnikiem, właściwe organy Gabonu nie przedstawiły dowodów na to, że nadzór w zakresie eksploatacji statków powietrznych jest sprawowany zgodnie z międzynarodowymi normami i że środki, o których mowa w motywie 15 rozporządzenia (WE) nr 715/2008, zostały w przypadku tego przewoźnika wdrożone. Dnia 5 listopada 2008 r. właściwe organy Gabonu przekazały informacje dotyczące sprawowania nadzoru nad określonymi przewoźnikami, którym certyfikaty wydano w Gabonie. Informacje te nie zawierały żadnych dowodów odnoszących się do nadzoru w zakresie eksploatacji statków powietrznych.

(26) W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, Komisja uważa, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A wspólnotowego wykazu.

Przewoźnicy lotniczy z Ukrainy

Ukraine Cargo Airways

(27) Dnia 14 sierpnia 2008 r., w związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008, właściwe organy Ukrainy przekazały Komisji nowy AOC przewoźnika ważny od dnia 4 sierpnia 2008 r., informując, że w następstwie kontroli przewoźnika z czerwca i lipca 2008 r. podjęły decyzję o cofnięciu wszelkich uprzednio nałożonych ograniczeń i wydały zgodę na wpisanie do AOC następujących statków powietrznych przewoźnika: pięć IL-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO; jeden AN-12 o znaku rejestracyjnym UR-UCN oraz dwa AN-26 o znakach rejestracyjnych UR-UDM i UR-UDS. Ponadto, zgodnie z nowym AOC przewoźnika, następujące statki powietrzne zostały wykreślone, gdyż nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa: cztery IL-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW; jeden AN-26 o znaku rejestracyjnym UR-UCP oraz jeden TU-154-B2 o znaku rejestracyjnym UR-UCZ. Dnia 31 października właściwe organy Austrii poinformowały właściwe organy Ukrainy o zamknięciu sprawy ustaleń z kontroli na ziemi SAFA, przeprowadzonych w 2007 i 2008 r., w statku powietrznym AN-12 o znaku rejestracyjnym UR-UCK, należącym do tego przewoźnika. Statek powietrzny został wykreślony z AOC przewoźnika.

(28) Przewoźnik poprosił o możliwość wystąpienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2008 r. Na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego właściwe organy Ukrainy ponownie potwierdziły, że poprzedni brak zgodności dotyczący szeregu statków powietrznych, których eksploatacji zabroniono na mocy decyzji z lutego 2008 r., był spowodowany "decyzjami technologicznymi i ekonomicznymi". Jednak organy Ukrainy nie wyjaśniły, w jaki sposób przewoźnik pokonał owe "technologiczne i ekonomiczne" trudności. Ponadto nie przekazano informacji na temat nowej sytuacji przewoźnika, pozwalającej stwierdzić, czy jakiekolwiek działania naprawcze, podjęte w celu usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa całej floty, przyniosły trwałe rozwiązania.

(29) Komisja docenia wysiłki przewoźnika zmierzające do realizacji działań naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Jednak wobec braku dowodów ze strony właściwych organów Ukrainy, dotyczących sprawdzenia realizacji działań naprawczych oraz ich skuteczności w zakresie trwałego usunięcia stwierdzonych uchybień, Komisja uważa, w oparciu o wspólne kryteria, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A wspólnotowego wykazu. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie zmiany zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika, Komisja powinna przeprowadzić kontrolę na miejscu wraz z państwami członkowskimi. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewoźnik zgodził się z takim stanowiskiem.

Ukrainian Mediterranean Airlines

(30) Dnia 15 października 2008 r. przewoźnik poinformował Komisję o zakończeniu realizacji planu działań naprawczych, w wyniku którego usunięto wszystkie stwierdzone uprzednio uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i poprosił o możliwość wystąpienia na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Dnia 3 listopada 2008 r. wysłuchano Ukrainian Mediterranean Airlines. W trakcie wystąpienia przewoźnik ogólnie odniósł się do swojej sytuacji ekonomicznej spowodowanej wpisaniem go do załącznika A oraz stwierdził, że stan bezpieczeństwa uległ poprawie, czego potwierdzeniem jest mniejsza liczba poważnych incydentów z jego udziałem na Ukrainie od 2007 r. w porównaniu do innych przewoźników ukraińskich. Dodał też, że jego AOC został przedłużony w dniu 31 października 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez właściwe organy Ukrainy. Przewoźnik przedstawił rzeczowe dowody dotyczące zatwierdzenia realizacji planu działań naprawczych przez Państwowy Urząd Lotnictwa Cywilnego Ukrainy w dniu 31 października 2008 r.

(31) Dnia 24 października poproszono właściwe organy Ukrainy o przesłanie Komisji szczegółowego sprawozdania z kontroli realizacji działań naprawczych przez Ukraine Mediterranean Airlines, aby umożliwić Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dokonanie oceny zasadności działań naprawczych. Ponadto poproszono o przekazanie informacji dotyczących audytów i inspekcji, które organy te przeprowadziły u przewoźnika w odniesieniu do jego AOC oraz zgodności z odpowiednimi normami ICAO i zalecanymi praktykami. Komisja nie otrzymała żadnych dokumentów w tej sprawie od właściwych organów Ukrainy.

(32) Ponieważ organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad tym przewoźnikiem nie wykazały, iż zostały wdrożone i są egzekwowane odpowiednie normy bezpieczeństwa, Komisja uznaje, że nie otrzymała koniecznych i dostatecznych dowodów pozwalających na dokonanie oceny zasadności planu działań naprawczych mających na celu trwałe usunięcie uchybień w zakresie bezpieczeństwa, które doprowadziły do nałożenia zakazu wykonywania przewozów na przewoźnika zgodnie z rozporządzeniem Wspólnoty (WE) nr 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r.

(33) Dlatego też, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie zmiany zakazu wykonywania prze wozów nałożonego na przewoźnika, Komisja powinna przeprowadzić kontrolę na miejscu wraz z państwami członkowskimi. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewoźnik zgodził się z takim stanowiskiem.

Ogólny nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad przewoźnikami z Ukrainy

(34) Komisja zwróciła uwagę właściwych organów Ukrainy na fakt, że, pomimo wzmożonego nadzoru ze strony tych organów, monitorowanie działalności przewoźników lotniczych, którym wydano koncesje na Ukrainie, nadal charakteryzuje się niepokojącymi wynikami kontroli na ziemi. Poproszono właściwe organy Ukrainy o przedstawienie wyjaśnień i podjęcie niezbędnych działań, tam gdzie jest to konieczne. Dnia 10 października organy te poinformowały Komisję o swojej działalności w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do ukraińskich przewoźników.

(35) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2008 Komisja poprosiła właściwe organy Ukrainy o przedstawienie sprawozdania z postępów w realizacji planu działań naprawczych wdrożonego w celu poprawy i wzmocnienia nadzoru w zakresie bezpieczeństwa lotniczego na Ukrainie. Dnia 10 października 2008 r. właściwe organy Ukrainy przedstawiły sprawozdanie z postępów w realizacji działań naprawczych. Sprawozdanie to pokazuje wzmocnienie nadzoru sprawowanego przez właściwe organy Ukrainy, skutkujące licznymi kontrolami statków powietrznych, weryfikacją AOC i działaniami mającymi na celu egzekwowanie przepisów. Ze sprawozdania wynika również, że konieczne było przesunięcie na koniec roku większości działań, które przewidziano na wrzesień 2008 r., w tym przyjęcia kodeksu lotniczego oraz działań naprawczych dotyczących eksploatacji statków powietrznych. Komisja zweryfikuje realizację tego planu działań przed kolejnym spotkaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zanim zaproponuje dalsze kroki.

Ogólne uwagi dotyczące pozostałych przewoźników ujętych w załącznikach A i B

(36) Do chwili obecnej Komisja nie uzyskała dowodów pełnego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych przez pozostałych przewoźników ujętych we wspólnotowym wykazie uaktualnionym w dniu 24 lipca 2008 r., ani przez organy sprawujące nadzór regulacyjny nad tymi przewoźnikami, pomimo skierowania do nich konkretnych wezwań. W związku z powyższym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnicy ci powinni w dalszym ciągu podlegać, stosownie do przypadku, zakazowi wykonywania przewozów (załącznik A) lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów (załącznik B).

(37) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 474/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik A zastępuje się załącznikiem A do niniejszego rozporządzenia.

2) Załącznik B zastępuje się załącznikiem B do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.

(2) Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14.

(3) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PEŁNEMU ZAKAZOWI WYKONYWANIA PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY(1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) lub numer koncesjiNumer linii lotniczych ICAOPaństwo przewoźnika
AIR KORYOnieznanyKORKoreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
AIR WEST CO. LTD004/AAWZSudan
ARIANA AFGHAN AIRLINES009AFGAfganistan
SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONALAOC/013/00SRHKambodża
SILVERBACK CARGO FREIGHTERSnieznanyVRBRwanda
UKRAINE CARGO AIRWAYS145UKSUkraina
UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES164UKMUkraina
VOLARE AVIATION ENTREPRISE143VREUkraina
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Angoli, w tym:Angola
AEROJETnieznanynieznanyAngola
AIR26nieznanynieznanyAngola
AIR GEMINI02/2008nieznanyAngola
AIR GICANGOnieznanynieznanyAngola
AIR JETnieznanynieznanyAngola
AIR NAVEnieznanynieznanyAngola
ALADAnieznanynieznanyAngola
ANGOLA AIR SERVICESnieznanynieznanyAngola
DIEXIMnieznanynieznanyAngola
GIRA GLOBOnieznanynieznanyAngola
HELIANGnieznanynieznanyAngola
HELIMALONGO11/2008nieznanyAngola
MAVEWAnieznanynieznanyAngola
RUI & CONCEICAOnieznanynieznanyAngola
SALnieznanynieznanyAngola
SONAIR14/2008nieznanyAngola
TAAG ANGOLA AIRLINES001DTAAngola
Wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Demokratycznej Republice Konga, w tym:-Demokratyczna Republika Konga (DRK)
AFRICA ONE409/CAB/MIN/TC/0114/2006CFRDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL409/CAB/MIN/TC/0005/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIGLE AVIATION409/CAB/MIN/TC/0042/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIR BENI409/CAB/MIN/TC/0019/2005nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIR BOYOMA409/CAB/MIN/TC/0049/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIR INFINI409/CAB/MIN/TC/006/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIR KASAI409/CAB/MIN/TC/0118/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIR NAVETTE409/CAB/MIN/TC/015/2005nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
AIR TROPIQUES S.P.R.L.409/CAB/MIN/TC/0107/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
BEL GLOB AIRLINES409/CAB/MIN/TC/0073/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
BLUE AIRLINES409/CAB/MIN/TC/0109/2006BULDemokratyczna Republika Konga (DRK)
BRAVO AIR CONGO409/CAB/MIN/TC/0090/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
BUSINESS AVIATION S.P.R.L.409/CAB/MIN/TC/0117/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
BUTEMBO AIRLINES409/CAB/MIN/TC/0056/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
CARGO BULL AVIATION409/CAB/MIN/TC/0106/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
CETRACA AVIATION SERVICE409/CAB/MIN/TC/037/2005CERDemokratyczna Republika Konga (DRK)
CHC STELLAVIA409/CAB/MIN/TC/0050/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
COMAIR409/CAB/MIN/TC/0057/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
COMPAGNIE AFRICAINE DAVIATION (CAA)409/CAB/MIN/TC/0111/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
DOREN AIR CONGO409/CAB/MIN/TC/0054/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
EL SAM AIRLIFT409/CAB/MIN/TC/0002/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
ESPACE AVIATION SERVICE409/CAB/MIN/TC/0003/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
FILAIR409/CAB/MIN/TC/0008/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
FREE AIRLINES409/CAB/MIN/TC/0047/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
GALAXY INCORPORATION409/CAB/MIN/TC/0078/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
GOMA EXPRESS409/CAB/MIN/TC/0051/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
GOMAIR409/CAB/MIN/TC/0023/2005nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY409/CAB/MIN/TC/0048/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
HEWA BORA AIRWAYS (HBA)409/CAB/MIN/TC/0108/2006ALXDemokratyczna Republika Konga (DRK)
I.T.A.B. - INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS409/CAB/MIN/TC/0022/2005nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
KATANGA AIRWAYS409/CAB/MIN/TC/0088/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
KIVU AIR409/CAB/MIN/TC/0044/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
LIGNES AERIENNES CONGOLAISESpodpis ministerialny (postanowienie 78/205)LCGDemokratyczna Republika Konga (DRK)
MALU AVIATION409/CAB/MIN/TC/0113/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
MALILA AIRLIFT409/CAB/MIN/TC/0112/2006MLCDemokratyczna Republika Konga (DRK)
MANGO AIRLINES409/CAB/MIN/TC/0007/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
PIVA AIRLINES409/CAB/MIN/TC/0001/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS409/CAB/MIN/TC/0052/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
SAFARI LOGISTICS SPRL409/CAB/MIN/TC/0076/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
SAFE AIR COMPANY409/CAB/MIN/TC/0004/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
SERVICES AIR409/CAB/MIN/TC/0115/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
SUN AIR SERVICES409/CAB/MIN/TC/0077/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
TEMBO AIR SERVICES409/CAB/MIN/TC/0089/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
THOM'S AIRWAYS409/CAB/MIN/TC/0009/2007nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
TMK AIR COMMUTER409/CAB/MIN/TC/020/2005nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
TRACEP CONGO409/CAB/MIN/TC/0055/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
TRANS AIR CARGO SERVICE409/CAB/MIN/TC/0110/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)409/CAB/MIN/TC/0105/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
VIRUNGA AIR CHARTER409/CAB/MIN/TC/018/2005nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
WIMBI DIRA AIRWAYS409/CAB/MIN/TC/0116/2006WDADemokratyczna Republika Konga (DRK)
ZAABU INTERNATIONAL409/CAB/MIN/TC/0046/2006nieznanyDemokratyczna Republika Konga (DRK)
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Gwinei Równikowej, w tym:Gwinea Równikowa
CRONOS AIRLINESnieznanynieznanyGwinea Równikowa
CEIBA INTERCONTINENTALnieznanyCELGwinea Równikowa
EGAMSnieznanyEGMGwinea Równikowa
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES2006/001/MTTCT/DGAC/SOPSEUGGwinea Równikowa
GENERAL WORK AVIACION002/ANACbdGwinea Równikowa
GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANS-PORTES AEREOS739GETGwinea Równikowa
GUINEA AIRWAYS738bdGwinea Równikowa
STAR EQUATORIAL AIRLINESnieznanynieznanyGwinea Równikowa
UTAGE - UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL737UTGGwinea Równikowa
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Indonezji, w tym:Indonezja
AIR PACIFIC UTAMA135-020nieznanyIndonezja
AIRFAST INDONESIA135-002AFEIndonezja
ASCO NUSA AIR TRANSPORT135-022nieznanyIndonezja
ASI PUDJIASTUTI135-028nieznanyIndonezja
ATLAS DELTASATYA135-023nieznanyIndonezja
AVIASTAR MANDIRI135-029nieznanyIndonezja
BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN135-031nieznanyIndonezja
DABI AIR NUSANTARA135-030nieznanyIndonezja
DERAYA AIR TAXI135-013DRYIndonezja
DERAZONA AIR SERVICE135-010nieznanyIndonezja
DIRGANTARA AIR SERVICE135-014DIRIndonezja
EASTINDO135-038nieznanyIndonezja
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA135-032nieznanyIndonezja
GARUDA INDONESIA121-001GIAIndonezja
GATARI AIR SERVICE135-018GHSIndonezja
HELIZONA135-003nieznanyIndonezja
INDONESIA AIR ASIA121-009AWQIndonezja
INDONESIA AIR TRANSPORT135-017IDAIndonezja
INTAN ANGKASA AIR SERVICE135-019nieznanyIndonezja
KARTIKA AIRLINES121-003KAEIndonezja
KURA-KURA AVIATION135-016nieznanyIndonezja
LION MENTARI ARILINES121-010LNIIndonezja
LINUS AIRWAYS121-029nieznanyIndonezja
MANDALA AIRLINES121-005MDLIndonezja
MANUNGGAL AIR SERVICE121-020nieznanyIndonezja
MEGANTARA AIRLINES121-025nieznanyIndonezja
MERPATI NUSANTARA121-002MNAIndonezja
METRO BATAVIA121-007BTVIndonezja
NATIONAL UTILITY HELICOPTER135-011nieznanyIndonezja
PELITA AIR SERVICE121-008PASIndonezja
PELITA AIR SERVICE135-001PASIndonezja
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA135-026nieznanyIndonezja
PURA WISATA BARUNA135-025nieznanyIndonezja
REPUBLIC EXPRES AIRLINES121-040RPHIndonezja
RIAU AIRLINES121-017RIUIndonezja
SAMPURNA AIR NUSANTARA135-036nieznanyIndonezja
SAYAP GARUDA INDAH135-004nieznanyIndonezja
SMAC135-015SMCIndonezja
SRIWIJAYA AIR121-035SJYIndonezja
SURVEI UDARA PENAS135-006nieznanyIndonezja
TRANSWISATA PRIMA AVIATION135-021nieznanyIndonezja
TRAVEL EXPRES AIRLINES121-038XARIndonezja
TRAVIRA UTAMA135-009nieznanyIndonezja
TRI MG INTRA AIRLINES121-018TMGIndonezja
TRI MG INTRA AIRLINES135-037TMGIndonezja
TRIGANA AIR SERVICE121-006TGNIndonezja
WING ABADI NUSANTARA121-012WONIndonezja
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Kirgiskiej, w tym:-Republika Kirgiska
AIR MANAS17MBBRepublika Kirgiska
AVIA TRAFFIC COMPANY23AVJRepublika Kirgiska
AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)08BSCRepublika Kirgiska
CLICK AIRWAYS11CGKRepublika Kirgiska
DAMES20DAMRepublika Kirgiska
EASTOK AVIA15nieznanyRepublika Kirgiska
GOLDEN RULE AIRLINES22GRSRepublika Kirgiska
ITEK AIR04IKARepublika Kirgiska
KYRGYZ TRANS AVIA31KTCRepublika Kirgiska
KYRGYZSTAN03LYNRepublika Kirgiska
MAX AVIA33MAIRepublika Kirgiska
S GROUP AVIATION6nieznanyRepublika Kirgiska
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION14SGDRepublika Kirgiska
SKY WAY AIR21SABRepublika Kirgiska
TENIR AIRLINES26TEBRepublika Kirgiska
TRAST AERO05TSJRepublika Kirgiska
VALOR AIR07nieznanyRepublika Kirgiska
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Liberii-Liberia
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Gabońskiej, z wyjątkiem Gabon Airlines i Afrijet, w tym:Republika Gabońska
AIR SERVICES SA0002/MTACCMDH/SGACC/ DTAnieznanyRepublika Gabońska
AIR TOURIST (ALLEGIANCE)0026/MTACCMDH/SGACC/ DTANILRepublika Gabońska
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)0020/MTACCMDH/SGACC/ DTAnieznanyRepublika Gabońska
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)0045/MTACCMDH/SGACC/ DTANVSRepublika Gabońska
SCD AVIATION0022/MTACCMDH/SGACC/ DTAnieznanyRepublika Gabońska
SKY GABON0043/MTACCMDH/SGACC/ DTASKGRepublika Gabońska
SOLENTA AVIATION GABON0023/MTACCMDH/SGACC/ DTAnieznanyRepublika Gabońska
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone, w tym:--Sierra Leone
AIR RUM, LTDnieznanyRUMSierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTDnieznanyDTYSierra Leone
HEAVYLIFT CARGOnieznanynieznanySierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTDnieznanyORJSierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTDnieznanyPRRSierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTDnieznanySVTSierra Leone
TEEBAH AIRWAYSnieznanynieznanySierra Leone
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Suazi, w tym:--Suazi
AERO AFRICA (PTY) LTDnieznanyRFCSuazi
JET AFRICA SWAZILANDnieznanyOSWSuazi
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATIONnieznanyRSNSuazi
SCAN AIR CHARTER, LTDnieznanynieznanySuazi
SWAZI EXPRESS AIRWAYSnieznanySWXSuazi
SWAZILAND AIRLINKnieznanySZLSuazi
______

(1) Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku A można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

ZAŁĄCZNIK  B

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY(1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego

(AOC) (oraz nazwa handlowa

w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)Numer linii lotniczych ICAOPaństwo przewoźnikaTyp statku powietrznegoZnak rejestracyjny oraz

numer seryjny, o ile jest

dostępny

Państwo, w którym dokonano rejestracji
AFRIJET(1)0027/MTAC/ SGACC/DTARepublika GabońskaCała flota

z wyjątkiem:

2 statków powietrznych typu Falcon 50; 1 statku powietrznego typu Falcon 900

Cała flota

z wyjątkiem:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republika Gabońska
AIR BANGLADESH17BGDBangladeszB747-269BS2-ADTBangladesz
AIR SERVICE COMORES06-819/TA-15/ DGACMKMDKomoryCała flota z wyjątkiem: LET 410 UVPCała flota

z wyjątkiem:

D6-CAM (851336)

Komory
GABON AIRLINES(2)0040/MTAC/ SGACC/DTAGBKRepublika GabońskaCała flota

z wyjątkiem:

1 statku powietrznego typu Boeing B-767-200

Cała flota

z wyjątkiem:

TR-LHP

Republika Gabońska
(1) Afrijet może w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.
(2) Gabon Airlines mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.
______

(1) Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.