Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.358.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1327/2014
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 2 ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności, w tym w wędzonych mięsach i produktach mięsnych oraz w wędzonych rybach i produktach rybołówstwa.

(2) Najwyższe dopuszczalne poziomy WWA muszą być bezpieczne i być na najniższym poziomie rozsądnie osiągalnym przy zastosowaniu dobrych praktyk wytwarzania oraz rolnictwa/rybołówstwa. W 2011 r. dane dotyczące ryb wędzonych i mięsa wędzonego wykazały, że obniżenie najwyższych dopuszczalnych poziomów jest osiągalne. Niemniej jednak w niektórych przypadkach istniała potrzeba dostosowania technologii wędzenia. Z tego powodu ustanowiono trzyletni okres przejściowy odnoszący się do rozpoczęcia stosowania obniżonych najwyższych dopuszczalnych poziomów w stosunku do mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz ryb i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie, upływający z dniem 1 września 2014 r.

(3) Jednak z najnowszych dowodów wynika, że w szeregu państw członkowskich - w niektórych przypadkach obejmujących mięso wędzone tradycyjnie i produkty mięsne wędzone tradycyjnie oraz ryby i produkty rybołówstwa wędzone tradycyjnie - nie jest możliwe osiągnięcie niższych poziomów WWA mimo najszerszego możliwie zastosowania dobrych praktyk wędzarniczych, ponieważ w rzeczonych przypadkach nie ma możliwości zmiany praktyk wędzarniczych bez jednoczesnego spowodowania znacznej zmiany właściwości organoleptycznych żywności. Konsekwencją tego byłoby zniknięcie tego rodzaju wędzonych tradycyjnie produktów z rynku, co spowodowałoby zamknięcie wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

(4) Należy zatem ustanowić odstępstwo od stosowania obniżonych najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA obowiązujące od dnia 1 września 2014 r. przez okres 3 lat, dla niektórych państw członkowskich w odniesieniu do lokalnej produkcji i konsumpcji mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie lub ryb i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie. W odniesieniu do tych produktów wędzonych zastosowanie powinny mieć obecnie obowiązujące najwyższe dopuszczalne poziomy. Odstępstwo to powinno obejmować ogólnie wszelkie mięsa i produkty mięsne lub ryby i produkty rybołówstwa, nie określając szczegółowo nazw produktów spożywczych.

(5) Państwa członkowskie powinny kontynuować monitorowanie obecności WWA w tych produktach oraz ustanowić w możliwych przypadkach programy mające na celu wprowadzenie dobrych praktyk wędzarniczych.

(6) W okresie trzech lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy - na podstawie wszelkich dostępnych informacji - dokonać ponownej oceny sytuacji, w wyniku czego może dojść do stworzenia bardziej ograniczonego i szczegółowego wykazu wędzonych mięs i produktów mięsnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w odniesieniu do których można będzie ustanowić odstępstwo bezterminowe dotyczące lokalnej produkcji i konsumpcji.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Na zasadzie odstępstwa od art. 1 Irlandia, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Słowacka, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swoich rynkach mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, wędzonych na swoim terytorium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium, wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku pkt 6.1.4, o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 µg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 µg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.

Wymienione państwa członkowskie kontynuują monitorowanie obecności WWA w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz ustanawiają w możliwych przypadkach programy mające na celu wprowadzenie dobrych praktyk wędzarniczych, w zakresie wykonalnym z ekonomicznego punktu widzenia i możliwym bez utraty typowych właściwości organoleptycznych tych produktów.

Przed upływem 3 lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia dokonuje się, na podstawie wszelkich dostępnych informacji, ponownej oceny sytuacji w celu stworzenia wykazu wędzonych mięs i produktów mięsnych, w odniesieniu do których odstępstwo dotyczące lokalnej produkcji i konsumpcji ustanowione będzie bezterminowo.

7. Na zasadzie odstępstwa od art. 1 Irlandia, Łotwa, Rumunia, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swoich rynkach ryb i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie, wędzonych na swoim terytorium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium, wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku pkt 6.1.5, o ile te wędzone produkty są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 µg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 µg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.

Wymienione państwa członkowskie kontynuują monitorowanie obecności WWA w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie oraz ustanawiają w możliwych przypadkach programy mające na celu wprowadzenie dobrych praktyk wędzarniczych, w zakresie wykonalnym z ekonomicznego punktu widzenia i możliwym bez utraty typowych właściwości organoleptycznych tych produktów.

Przed upływem 3 lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia dokonuje się, na podstawie wszelkich dostępnych informacji, ponownej oceny sytuacji w celu stworzenia wykazu wędzonych ryb i produktów rybołówstwa, w odniesieniu do których odstępstwo dotyczące lokalnej produkcji i konsumpcji ustanowione będzie bezterminowo.".

Artykuł  2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.