Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.177.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1237
z dnia 7 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 2  określono najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

(2) Panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął opinię naukową na temat poważnych zagrożeń dla zdrowia związanych z obecnością glikozydów cyjanogennych w surowych pestkach moreli i produktach uzyskanych z surowych pestek moreli 3 . Termin "surowe pestki moreli i produkty uzyskane z surowych pestek moreli" zastosowany w opinii naukowej dotyczy tych samych produktów co termin "nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli" zastosowany w niniejszym rozporządzeniu.

(3) Amigdalina to główny glikozyd cyjanogenny obecny w nieprzetworzonych pestkach moreli i ulegający rozkładowi do cyjanowodoru (cyjanku) w procesie żucia. Cyjanowodór (cyjanek) jest wysoce toksyczny dla ludzi. Panel CONTAM opracował ostrą dawkę referencyjną (ARfD) wynoszącą 20 µg/kg masy ciała w celu oceny ryzyka związanego z obecnością glikozydów cyjanogennych w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli. Jeśli wziąć pod uwagę zgłoszone poziomy glikozydów cyjanogennych w nieprzetworzonych pestkach moreli, dawka ARfD zostałaby przekroczona już przy spożyciu jedynie bardzo niewielkiej ilości nieprzetworzonych pestek moreli.

(4) Należy zatem ustanowić najwyższy dopuszczalny poziom cyjanowodoru (cyjanku) w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych.

(5) Z uwagi na bardzo dużą fragmentację rynku nieprzetworzonych pestek moreli i ewentualne poważne skutki dla zdrowia publicznego należy przewidzieć wymóg, by podmiot gospodarczy zapewniał, aby zawartość cyjanowodoru we wszystkich nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych nie przekraczała najwyższego dopuszczalnego poziomu.

(6) Należy ustanowić przepisy dotyczące pobierania próbek, które będą miały zastosowanie do kontroli przestrzegania najwyższego dopuszczalnego poziomu.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1881/2006.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Podmiot gospodarczy, który wprowadza do obrotu nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone dla konsumentów końcowych, dostarcza na wniosek właściwego organu dowody na to, że produkt wprowadzany do obrotu spełnia wymogi dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu.

Artykuł  3

Pobieranie próbek do celów kontroli zgodności z najwyższym dopuszczalnym poziomem prowadzi się zgodnie z przepisami ustanowionymi w części D.2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 4 .

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W sekcji 8 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"8.3Cyjanowodór, w tym cyjanowodór w postaci związanej w glikozydach cyjanogennych
8.3.1Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli wprowadzane do obrotu i przeznaczone dla konsumentów końcowych (54) (55)20,0
(54) »Produkty nieprzetworzone« zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(55) »Wprowadzanie do obrotu« oraz »konsument końcowy« zgodnie z definicjami »wprowadzania na rynek« i »konsumenta finalnego« w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).".

1 Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
3 Panel EFSA CONTAM (panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2016. Opinia naukowa na temat poważnych zagrożeń dla zdrowia związanych z obecnością glikozydów cyjanogennych w surowych pestkach moreli i produktach uzyskanych z surowych pestek moreli. Dziennik EFSA 2016;14(4):4424, 47 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424. http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 12).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.