Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.120.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/793
z dnia 10 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 180/2008 w odniesieniu do przedłużenia okresu, na jaki zostało wyznaczone laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich 1 , w szczególności jej art. 19 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 180/2008 2  wyznaczono Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), wraz z jej laboratoriami ds. zdrowia zwierząt i chorób koni, z siedzibą we Francji, na laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, a w załączniku do tego rozporządzenia określono jego funkcje, zadania i procedury dotyczące współpracy z laboratoriami odpowiedzialnymi za diagnozowanie chorób zakaźnych u koni w państwach członkowskich.

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 180/2008 przyjętym przez Komisję w 2008 r. wyznaczono Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) na laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni na wstępny okres pięciu lat do dnia 30 czerwca 2013 r. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 208/2011 3  zaktualizowano rozporządzenie (WE) nr 180/2008 w odniesieniu do nazwy instytucji, tj. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). W drodze rozporządzenia (WE) nr 180/2008, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 72/2013 4 , przedłużono okres, na jaki agencja ANSES została wyznaczona, o pięć lat, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.

(3) Przez ponad osiem lat agencja ANSES wypełniała swoje funkcje i zadania oraz realizowała procedury, a tym samym istotnie zwiększyła możliwości krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie diagnostyki i diagnostyki różnicowej poszczególnych chorób koni.

(4) W celu zapewnienia wysokiej jakości i jednolitości wyników analitycznych i diagnostycznych w Unii ważne jest, by agencja ANSES kontynuowała swoją działalność jako laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni przez kolejny okres pięciu lat.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 180/2008.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 180/2008 datę "30 czerwca 2018 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2023 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2011 z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów referencyjnych UE (Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 29).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE (Dz.U. L 26 z 26.1.2013, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.