Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.77.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 226/2012
z dnia 15 marca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1730/2006 w odniesieniu do warunków stosowania kwasu benzoesowego (posiadacz zezwolenia: Emerald Kalama Chemical BV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1730/2006(2) dopuszczono na dziesięć lat preparat kwasu benzoesowego, należący do kategorii dodatków "dodatki zootechniczne", jako dodatek paszowy stosowany u prosiąt odsadzonych od maciory, a rozporządzeniem (WE) nr 1138/2007(3) - jako dodatek paszowy stosowany u tuczników.

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 posiadacz zezwolenia zaproponował zmianę warunków zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego u prosiąt odsadzonych od maciory, zwracając się o zniesienie warunku dotyczącego włączania tego preparatu do mieszanki paszowej w postaci premiksu oraz o zmianę warunków dotyczących mieszanek paszowych uzupełniających. Do wniosku dołączone zostały właściwe dane szczegółowe. Komisja przekazała wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd").

(3) W opinii z dnia 6 września 2011 r.(4) Urząd stwierdził, że nie ma powodu, by dalej ograniczać włączanie preparatu kwasu benzoesowego do mieszanek paszowych uzupełniających poprzez stosowanie premiksów. Uznał, że ograniczenia stosowania tego dodatku w paszy uzupełniającej ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1138/2007 są wystarczające i mają zastosowanie do prosiąt odsadzonych od maciory.

(4) Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1730/2006.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia 1730/2006/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 9.

(3) Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 8.

(4) Dziennik EFSA 2011; 9(9):2358.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData ważności zezwolenia
mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kategoria »dodatki zootechniczne«. Grupa funkcjonalna: inne dodatki zootechniczne (poprawa cech użytkowych): przyrost masy ciała lub stosunek przyrostu masy ciała do pobranej paszy
4d210Emerald Kalama Chemical BVKwas benzoesowySkład dodatku:

Kwas benzoesowy (≥ 99,9 %)

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas benzoesowy, kwas fenylokarboksylowy, C7H6O2

Numer CAS 65-85-0

Najwyższy dopuszczalny poziom w następujących substancjach:

Kwas ftalowy: ≤ 100 mg/kg

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg

Metoda analityczna(1)

Oznaczanie ilościowe kwasu benzoesowego w dodatku paszowym: miareczkowanie wodorotlenkiem sodu (monografia Farmakopei Europejskiej 0066)

Oznaczanie ilościowe kwasu benzoesowego w premiksie i paszy: Chromatografia cieczowa z odwróconymi fazami z detekcją UV (RP-HPLC/UV) - metoda oparta na ISO9231:2008.

Prosięta (odsadzone od maciory)--5 0001. Mieszanka kwasu benzoesowego z różnych źródeł nie może przekraczać najwyższego dopuszczalnego poziomu 5 000 mg/kg w przypadku mieszanki paszowej pełnoporcjowej.

2. Zalecana dawka minimalna: 5 000 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

3. Paszy uzupełniającej zawierającej kwas benzoesowy nie można podawać bezpośrednio prosiętom odsadzonym od maciory, chyba że została ona dokładnie wymieszana z innymi materiałami paszowymi składającymi się na dzienne zapotrzebowanie.

4. Dla prosiąt odsadzonych od maciory o masie wynoszącej maksymalnie 25 kg.

5. Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie maski ochronnej na usta i nos oraz rękawic ochronnych.

14.12.2016
(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.