Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.269.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 listopada 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2625/95
z dnia 10 listopada 1995 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1591/95 przez dodanie do niego niektórych zasad monitorowania systemów refundacji wywozowych do glukozy i syropu glukozowego używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 426/86 z dnia 24 lutego 1986 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2314/95(2), w szczególności jego art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 5 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do glukozy i syropu glukozowego używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych(3) przewiduje refundację do glukozy i syropu glukozowego używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych;

na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 426/86 Państwa Członkowskie są zobowiązane kontrolować dokładność deklaracji wskazujących ilość cukru użytego w procesie produkcyjnym; przynajmniej 5 % deklaracji powinno być poddanych kontroli w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1591/95,

1) w art. 2 po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

"Jednakże w celu zastosowania niniejszego rozporządzenia, sekcja 20 wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jedno z następujących oznaczeń:

- »Glucosa utilizado en uno o varios productos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 426/86«

- »Glucose anvendt i et eller flere af de produkter, der er nævnt i artikel l, stk. l, litra b), i forordning (EØF) nr 426/86«

- »Glukose, einem oder mehreren der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr 426/86 genannten Erzeugnisse zugesetzt«

- »Γλυκόζη που χρησιµοποιείται σε ένα ή περισσότερα των προϊόντων που απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86«

- »Glucose used in one or more products as listed in Article 1 (1) b) of Regulation (EEC) No 426/86«

- »Glucose mis en œuvre dans un ou plusieurs produits ènumèrès à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) nº 426/86«

- »Glucosio incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86«

- »Glucose, verwerkt in een of meer van de in artikel l, lid l, onder b), van Verordening (EEG) nr 426/86 genoemde produkten«

- »Glicose utilizado num ou mais produtos enumerados n 1, alínea b), do artigo 1 do Regulamento (CEE) n 426/86«

- »Yhdessä tai useammassa asetuksen (ETY) N:o 426/86 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellussa tuotteessa käytetty glukoosi«

- »Glukos som tillsätts i en eller flera av produkterna i artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 426/86«";

2) po art. 2 dodaje się artykuł 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Właściwe władze Państw Członkowskich dokonują kontroli dokładności deklaracji określonych w art. 14a ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 426/86 w próbce przynajmniej 5 % wybranej na podstawie analizy ryzyka. Takie kontrole przeprowadzane są w ewidencji towarowej przechowywanej przez producenta."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 1995 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 49 z 27.2.1986, str. 1.

(2) Dz.U. L 233 z 30.9.1995, str. 69.

(3) Dz.U. L 150 z 1.7.1995, str. 91.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.