Dz.U.UE.L.2019.9.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/39
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 1 , w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 2  ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Australię zmieniła się nazwa i adres strony internetowej właściwego organu w tym państwie.

(3) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kanadę zmieniły się adresy internetowe jednostek certyfikujących "Oregon Tilth Incorporated" i "TransCanada Organic Certification Services". Ponadto cofnięto uznanie dla jednostki certyfikującej "Organic Certifiers".

(4) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Indie zmieniła się nazwa właściwego organu w tym państwie.

(5) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Japonię cofnięto uznanie jednostek certyfikujących "Japan Eco-system Farming Association" i "The Mushroom Research Institute of Japan".

(6) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Nową Zelandię zmieniła się nazwa jednostki certyfikującej "BioGro New Zealand" i adresy stron internetowych wszystkich jednostek certyfikujących.

(7) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Republikę Korei zmieniły się adresy internetowe jednostek certyfikujących "Jeonnam bioindustry foundation" oraz "Green Environmentally-Friendly certification center". Ponadto cofnięto uznanie dla jednostki certyfikującej "Controlunion".

(8) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwajcarię zmieniła się nazwa i adres strony internetowej jednostki certyfikującej "IMOswiss AG" w tym państwie.

(9) Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(10) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Egipt, Gwineę i Mozambik.

(11) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Albinspekt" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Armenię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii i Serbię oraz dla kategorii produktów B na Iran, Kazachstan, Mołdawię, Turcję i Ukrainę.

(12) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Bioagricert- S.r.l" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Kazachstan, dla kategorii produktów B na Polinezję Francuską oraz dla kategorii produktów A i D na Filipiny.

(13) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Bio.inspecta AG" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Algierię, Czad, Kambodżę i Tunezję.

(14) W dniu 6 września 2018 r. IOAS - organ akredytujący w dziedzinie produkcji ekologicznej - poinformował Komisję o swojej decyzji cofającej akredytację podmiotu "Bolicert Ltd" w związku z tym, że tej jednostce certyfikującej nie udało się rozwiązać problemu niezgodności dotyczących maksymalnej liczby terminów składania wniosków dozwolonych w ramach procedury oceny IOAS. Ponadto audyt przeprowadzony przez Komisję w podmiocie "Bolicert Ltd" w Boliwii w maju 2017 r. wykazał niedociągnięcia w zakresie normy dotyczącej produkcji ekologicznej i środków kontroli. W związku z tym Komisja zwróciła się podmiotu "Bolicert Ltd" o przedstawienie ważnego certyfikatu akredytacji oraz wprowadzenie odpowiednich środków w celu usunięcia niedociągnięć. Uwzględniając fakt, że podmiot "Bolicert Ltd" nie podjął odpowiednich i terminowych działań zaradczych w celu usunięcia niedociągnięć i dostarczenia Komisji ważnego certyfikatu akredytacji, Komisja podjęła decyzję, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, o wycofaniu podmiotu "Bolicert Ltd" z wykazu jednostek certyfikujących i organów kontroli do celów równoważności.

(15) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Ecocert SA" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Liban, dla kategorii produktów B na Haiti, Mołdawię i Tanzanię, dla kategorii produktów E na Sri Lankę oraz dla kategorii produktów F na Kenię. Ponadto wydaje się, że należy cofnąć uznanie tego podmiotu dla kategorii produktów C w odniesieniu do Brunei, Chile, Chin, Ekwadoru, Hongkongu, Hondurasu, Indii, Japonii, Republiki Korei, Maroka, Monako, Madagaskaru, Mozambiku, Peru, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu.

(16) Komisja zwróciła się do podmiotu "Ekoagros" o dostarczenie dodatkowych informacji na temat działalności objętej sprawozdaniem rocznym zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. W szczególności zwrócono się do podmiotu "Ekoagros" o dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki wyeliminowano niezgodności podmiotów przejętych od innych jednostek certyfikujących na Ukrainie zgodnie z art. 92 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 3 . Ponadto zwrócono się do podmiotu "Ekoagros" o wyjaśnienie, w jaki sposób wdrożono dodatkowe kontrole niektórych produktów pochodzących z Ukrainy, Kazachstanu i Rosji. Podmiot "Ekoagros" nie przedstawił Komisji zadowalającej odpowiedzi. Należy zatem zawiesić wpis podmiotu "Ekoagros" w odniesieniu do Ukrainy w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 do chwili uzyskania zadowalającej informacji.

(17) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "IBD Certificações Ltda" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Rosję oraz cofnięcie jego uznania dla kategorii produktów C w odniesieniu do Brazylii.

(18) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Letis S.A." o zmianę adresu i specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A na Uzbekistan, dla kategorii produktów A i D na Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kirgistan, Maroko, Turkmenistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dla kategorii produktów B i C na Kostarykę oraz dla kategorii produktów A, B, C i D na Belize, Brazylię, Kolumbię, Republikę Dominikańską, Gwatemalę, Honduras, Panamę i Salwador.

(19) Komisja otrzymała od podmiotu "Oregon Tilth" wniosek o cofnięcie uznania w odniesieniu do Chin.

(20) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Organic Control System" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na byłą jugosłowiańską republikę Macedonii.

(21) Komisja otrzymała od podmiotu "ORSER" wniosek o cofnięcie uznania w odniesieniu do Chin.

(22) Podmiot "Soil Association Certification Limited" poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(23) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(24) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji dotyczącej Australii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwy organ: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic";

2) w pozycji dotyczącej Kanady w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:
a) wiersze odnoszące się do numerów kodu CA-ORG-011 i CA-ORG-021 otrzymują brzmienie:
"CA-ORG-011Oregon Tilth Incorporated (OTCO)http://www.tilth.org
CA-ORG-021TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)http://www.tcocert.ca/contacts/"
b) skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu CA-ORG-012;
3) w pozycji dotyczącej Indii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwy organ: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp";

4) w pozycji dotyczącej Japonii skreśla się wiersze dotyczące JP-BIO-019 i JP-BIO-33;
5) w pozycji dotyczącej Nowej Zelandii pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jednostki certyfikujące:

NZ-BIO-001Ministry for Primary Industries (MPI)http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/
NZ-BIO-002AsureQuality Limitedhttps://www.asurequality.com
NZ-BIO-003BioGro New Zealand Limitedhttps://www.biogro.co.nz"
6) w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:
a) wiersze odnoszące się do numeru kodu KR-ORG-017 i KR-ORG-020 otrzymują brzmienie:
"KR-ORG-017Jeonnam bioindustry foundationwww.jbf.kr
KR-ORG-020Green Environmentally-Friendly certification centerhttp://cafe.naver.com/greenorganic6279"
b) skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu KR-ORG-018; 7) w pozycji dotyczącej Szwajcarii w pkt 5 wiersze odnoszące się do numeru kodu CH-BIO-004 otrzymują brzmienie:
"CH-BIO-004Ecocert IMOswiss AGhttp://www.ecocert-imo.ch"

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji dotyczącej podmiotu "Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda" w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:
"EG-BIO-172Egiptx--x--
GN-BIO-172Gwineax--x--
MZ-BIO-172Mozambikx--x--"
2) w pozycji dotyczącej podmiotu "Albinspekt" w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:
"AM-BIO-139Armeniaxx-x--
BA-BIO-139Bośnia i Hercegowinaxx-x--
IR-BIO-139Iran-x----
KZ-BIO-139Kazachstan-x----
MD-BIO-139Mołdawia-x----
ME-BIO-139Czarnogóraxx-x--
MK-BIO-139była jugosłowiańska republika Macedoniixx-x--
RS-BIO-139Serbiaxx-x--
TR-BIO-139Turcja-x----
UA-BIO-139Ukraina-x----"
3) w pozycji dotyczącej podmiotu "Bioagricert S.r.l." w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:
"KZ-BIO-132Kazachstanx--xx-
PH-BIO-132Filipinyx--x--"
b) w wierszu dotyczącym Polinezji Francuskiej dodaje się krzyżyk w kolumnie B;
4) w pozycji dotyczącej podmiotu "Bio.inspecta AG" w pkt 3 dodaje się wiersze w brzmieniu w porządku zgodnym z numerami kodu:
"DZ-BIO-161Algieriax--x--
KH-BIO-161Kambodżax--x--
TD-BIO-161Czadx--x--
TN-BIO-161Tunezjax--x--"
5) skreśla się pozycję dotyczącą podmiotu "Bolicert Ltd";
6) w pozycji dotyczącej podmiotu "Ecocert SA" w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:
"LB-BIO-154Libanx--x--"
b) w wierszu dotyczącym Haiti, Mołdawii i Tanzanii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;
c) w wierszach dotyczących Chile, Chin, Ekwadoru, Hongkongu, Hondurasu, Indii, Japonii, Republiki Korei, Maroka, Monako, Madagaskaru, Mozambiku, Peru, Tajlandii, Tunezji, Turcji i Wietnamu skreśla się krzyżyk w kolumnie C;
d) w wierszu odnoszącym się do Sri Lanki dodaje się krzyżyk w kolumnie E;
e) w wierszu odnoszącym się do Kenii dodaje się krzyżyk w kolumnie F;
f) skreśla się wiersze dotyczące Brunei i Stanów Zjednoczonych;
7) w pozycji dotyczącej podmiotu "Ekoagros" w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Ukrainy;
8) w pozycji dotyczącej "IBD Certificações Ltda" w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:
"RU-BIO-122Rosjax--xx-"
b) w wierszu odnoszącym się do Brazylii skreśla się krzyżyk w kolumnie C;
9) w pozycji dotyczącej podmiotu "Letis SA" wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Adres: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina";

b) w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:
"AZ-BIO-135Azerbejdżanx--x--
BY-BIO-135Białoruśx--x--
BZ-BIO-135Belizexxxx--
BR-BIO-135Brazyliaxxxx--
CI-BIO-135Wybrzeże Kości Słoniowejx--x--
CO-BIO-135Kolumbiaxxxx--
CR-BIO-135Kostaryka-xx---
DO-BIO-135Republika Dominikańskaxxxx--
EG-BIO-135Egiptx--x--
GT-BIO-135Gwatemalaxxxx--
HN-BIO-135Hondurasxxxx--
KG-BIO-135Kirgistanx--x--
MA-BIO-135Marokox--x--
PA-BIO-135Panamaxxxx--
SV-BIO-135Salwadorxxxx--
TM-BIO-135Turkmenistanx--x--
AE-BIO-135Zjednoczone Emiraty Arabskiex--x--
VN-BIO-135Uzbekistanx-----"
10) w pozycji dotyczącej podmiotu "Oregon Tilth" w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Chin;
11) w pozycji dotyczącej podmiotu "Organic Control System" w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:
"MK-BIO-162była jugosłowiańska republika Macedoniix--xx-"
12) w pozycji dotyczącej podmiotu "ORSER" skreśla się wiersz dotyczący Nepalu;
13) w pozycji dotyczącej podmiotu "Soil Association Certification Limited" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Adres: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom".

1 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).