Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.134.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/872
z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 1 , w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 2  ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2) Republika Korei poinformowała Komisję, że jej właściwy organ dodał jedną jednostkę certyfikującą do wykazu jednostek certyfikujących uznanych przez Republikę Korei.

(3) Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(4) Podmiot "Abcert AG" poinformował Komisję, że zaprzestał działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany, a zatem nie powinien już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(5) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA" o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu "Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA" dla kategorii produktów A i D w odniesieniu do Angoli oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

(6) Podmiot "Argencert SA" poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(7) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Bioagricert S.r.l." o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Malezję i Singapur oraz dla kategorii produktów B i E na Chiny.

(8) Podmiot "CCOF Certification Services" poinformował Komisję, że chciałby wycofać swoje uznanie dla kategorii F w odniesieniu do Meksyku. Nie powinien zatem dłużej figurować dla tej kategorii w odniesieniu do tego państwa w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(9) Podmiot "Certisys" poinformował Komisję o zmianie swojego adresu. Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Certisys" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Demokratyczną Republikę Konga.

(10) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Control Union Certifications" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie uznania tego podmiotu w odniesieniu do Angoli, Białorusi, Czadu, Dżibuti, Erytrei, Fidżi, Kosowa 3 , Liberii i Nigru dla kategorii produktów A, D, E i F, oraz w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i Madagaskaru w odniesieniu do dla kategorii produktów A, E i F.

(11) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Ecocert SA" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Egipt, rozszerzenie uznania w odniesieniu do Monako dla kategorii produktów C oraz uznanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny dla kategorii produktów E i E.

(12) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, C i D na Indonezję.

(13) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "IMO Control Latinoamérica Ltda." o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Argentynę, Kostarykę, Gujanę i Honduras. Ponadto uzasadnione jest rozszerzenie uznania podmiotu "IMOcert Latinoamérica Ltda" w odniesieniu do Belize, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezueli dla kategorii produktów B.

(14) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "LACON GmbH" o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Bośnię i Hercegowinę, Chile, Kubę, Etiopię i byłą jugosłowiańską republikę Macedonii oraz dla kategorii produktów A i D na Republikę Dominikańską, Kenię, Suazi i Zimbabwe.

(15) Podmiot "ÖkoP Zertifizierungs GmbH" poinformował Komisję, że zaprzestał działalności certyfikacyjnej we wszystkich państwach trzecich, w odniesieniu do których był uznany. Nie powinien zatem dłużej figurować w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(16) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu "Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«" o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest uznanie podmiotu "Valsts SIA" dla kategorii produktów A, B, D, E i F w odniesieniu do Rosji i Ukrainy.

(17) Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1842 4  zawiera nowy wzór wyciągu ze świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu produktów ekologicznych w ramach systemu certyfikacji elektronicznej, do którego odnosi się art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Art. 14 ust. 2 akapit czwarty, poprzednio piąty, nadal odnosi się do rubryki 15 zamiast rubryki 14 wyciągu. Ponadto pole 14 wyciągu i odpowiednia uwaga w załączniku VI błędnie odnoszą się do art. 33 zamiast do art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 5 . Błędy te należy sprostować.

(18) Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować załączniki III, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(19) Dla jasności sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 powinny stosować się od daty rozpoczęcia stosowania odpowiednich zmian w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1842.

(20) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące sprostowania:

1) w art. 14 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Odbiorca partii z chwilą jej przyjęcia wypełnia rubrykę 14 wyciągu ze świadectwa kontroli, poświadczając, że przyjęcie partii nastąpiło zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.";

2) załącznik VI zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2 stosuje się od dnia 19 kwietnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 dodaje się wiersz w brzmieniu:
"KR-ORG-023Control Union Koreawww.controlunion.co.kr"

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się pozycję dotyczącą "Abcert AG";
2) po pozycji dotyczącej "Agreco R.F. Göderz GmbH" dodaje się nową pozycję:

"»Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA«

1. Adres: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalia

2. Adres strony internetowej: www.agricert.pt

3. Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer koduPaństwo trzecieKategorie produktów
ABCDEF
AO-BIO-172AngolaX--X--
ST-BIO-172Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaX--X--

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.";

3) w pozycji dotyczącej "Argencert SA" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Adres: Bouchard 644 6o piso "A", C1106ABJ, Buenos Aires, Argentyna";

4) w pozycji dotyczącej "Bioagricert S.r.l." w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:
"MY-BIO-132MalezjaX--XX-"
"SG-BIO-132SingapurX--XX-"
b) w wierszu dotyczącym Chin dodaje się krzyżyk w kolumnach B i E;
5) w pozycji dotyczącej "CCOF Certification Services" w pkt 3, w wierszu dotyczącym Meksyku skreśla się krzyżyk w kolumnie F;
6) w pozycji dotyczącej "Certisys" wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Adres: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia";

b) w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:
"CD-BIO-128Demokratyczna Republika KongaX--X--"
7) pozycja dotycząca "Control Union Certifications" otrzymuje brzmienie:
a) w wierszach dotyczących Angoli, Białorusi, Czadu, Dżibuti, Erytrei, Fidżi, Kosowa, Liberii i Nigru dodaje się krzyżyk w kolumnach A, D, E i F;
b) w wierszach dotyczących Demokratycznej Republiki Konga i Madagaskaru dodaje się krzyżyk w kolumnach A, E i F;
8) w pozycji dotyczącej "Ecocert SA" w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:
"EG-BIO-154EgiptXX-X--"
b) w wierszu dotyczącym Bośni i Hercegowiny dodaje się krzyżyk w kolumnach E i F;
c) w wierszu dotyczącym Monako dodaje się krzyżyk w kolumnie C;
9) w pozycji dotyczącej "Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)" w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:
"ID-BIO-144IndonezjaX-XX--"
10) w pozycji dotyczącej "IMOcert Latinoamérica Ltda." w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:
"AR-BIO-123ArgentynaXX-X--"
"CR-BIO-123KostarykaXX-X--"
"GY-BIO-123GujanaXX-X--"
"HN-BIO-123HondurasXX-X--"
b) w wierszach dotyczących Belize, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezueli dodaje się krzyżyk w kolumnie B;
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji";

11) w pozycji dotyczącej "LACON GmbH" w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:
"BA-BIO-134Bośnia i HercegowinaXX-X--"
"CL-BIO-134ChileXX-X--"
"CU-BIO-134KubaXXX--"
"DO-BIO-134Republika DominikańskaX--X--"
"ET-BIO-134EtiopiaXX-X--"
"KE-BIO-134KeniaX--X--"
"MK-BIO-134była jugosłowiańska republika MacedoniiXX-X--"
"SZ-BIO-134SuaziX--X--"
"ZW-BIO-134ZimbabweX--X--"
12) skreśla się pozycję dotyczącą "ÖkoP Zertifizierungs GmbH";
13) dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

"»Valsts SIA 'Sertifikācijas un testēšanas centrs'«

1. Adres: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Łotwa

2. Adres strony internetowej: www.stc.lv

3. Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer koduPaństwo trzecieKategorie produktów
ABCDEF
RU-BIO-173RosjaXX-XXX
UA-BIO-173UkrainaXX-XXX

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i wina.

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.".

ZAŁĄCZNIK  III

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, w polu 14 wyciągu oraz w uwadze odnoszącej się do pola 14, odniesienie do "art. 33" zastępuje się odniesieniem do "art. 34".
1 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).
3 Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 19).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.