Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.233.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1391
z dnia 6 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1218/1999 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 670/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1218/1999 2  namiot ogrodowy mierzący 3 m × 3 m, składający się z pokrywy wykonanej z grubej 100 % tkaniny bawełnianej, przedstawiany z metalowymi wspornikami tworzącymi jego ramę oraz urządzeniami naciągającymi, za pomocą których może być mocowany do podłoża, zaklasyfikowano do kodu CN 6306 91 00 jako "pozostałe wyposażenie kempingowe", ponieważ jest on ze wszystkich czterech stron otwarty. Kod CN dla tej kategorii produktów uległ zmianie ze względu na zmiany kodów w Systemie Zharmonizowanym i Nomenklaturze scalonej, a rozporządzenie (WE) nr 1218/1999 zmieniono rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 441/2013 3  w celu wskazania nowego kodu CN 6306 90 00. Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 670/2013 4  Komisja zaklasyfikowała artykuł, który ma zasadniczy charakter zadaszenia zewnętrznego, ale jest przedstawiany bez ramy, masztów lub akcesoriów, do kodu CN 6306 90 00 jako "pozostałe wyposażenie kempingowe", ponieważ nie posiada on boków lub ścian, które pozwalają utworzyć ogrodzenie.

(2) Podczas 62. sesji we wrześniu 2018 r. Komitet ds. Systemu Zharmonizowanego (Komitet HS) Światowej Organizacji Celnej (WCO) zatwierdził opinię klasyfikacyjną 6306.22/1 klasyfikującą produkt zwany tymczasową altaną, mierzącą w przybliżeniu 3 m × 3 m × 2,50 m i składającą się z ramy z rur stalowych z łącznikami i stopami z tworzywa sztucznego oraz pokrycia dachu wraz z okładziną czterech narożnych słupków. Altana jest ze wszystkich czterech stron otwarta i nie jest mocno przytwierdzona do podłoża. Została zaklasyfikowana do podpozycji HS 6306 22, która odpowiada kodowi CN 6306 22 00.

(3) Ze względu na identyczne lub bardzo podobne cechy charakterystyczne tego produktu z artykułami opisanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1218/1999 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 670/2013 klasyfikacja taryfowa artykułów określonych w załączniku do tych rozporządzeń nie jest zgodna z opinią klasyfikacyjną Komitetu HS WCO 6306.22/1.

(4) Na mocy decyzji Rady 87/369/EWG 5  Unia jest umawiającą się stroną Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (zwanego "Systemem Zharmonizowanym" lub "HS"), sporządzonej przez Radę Współpracy Celnej (zwanej "WCO"). Opinie klasyfikacyjne wydawane przez Komitet HS stanowią zasadniczo wytyczne dla unijnych środków taryfowych.

(5) W celu zapewnienia jednolitej interpretacji i stosowania Systemu Zharmonizowanego na poziomie międzynarodowym oraz zważywszy na fakt, że decyzja Komitetu HS jest zgodna z brzmieniem podpozycji HS 6306.22, Unia powinna stosować opinię klasyfikacyjną Komitetu HS WCO 6306.22/1.

(6) Podstawa prawna i procedura przyjęcia zmiany rozporządzenia (WE) nr 1218/1999 oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 670/2013 są takie same. W związku z tym należy przyjąć jeden akt służący temu celowi.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1218/1999.

(8) Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 670/2013.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1218/1999 skreśla się wiersz tabeli odpowiadający punktowi 6.

Artykuł  2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 670/2013 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 września 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/1999 z dnia 14 czerwca 1999 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 148 z 15.6.1999, s. 9).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 130 z 15.5.2013, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 670/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 193 z 16.7.2013, s. 2).
5 Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.