Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1326
z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2017/1340 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającą decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 2  nadaje skuteczność decyzji 2010/788/WPZiB 3  i przewiduje pewne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga, obejmujące zamrożenie ich aktywów.

(2) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2360 (2017) z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniła kryteria wskazywania osób i podmiotów, które mają zostać objęte środkami ograniczającymi określonymi w pkt 9 i 11 rezolucji RB ONZ nr 1807 (2008). Decyzja (UE) 2017/1340 nadaje skuteczność rezolucji RB ONZ nr 2360 (2017).

(3) Decyzja (UE) 2017/1340 wchodzi w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do nadania jej skutku konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej decyzji przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1183/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Art. 2a ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 otrzymuje brzmienie:

"i) planowanie ataków na personel MONUSCO lub ONZ, w tym na członków grupy ekspertów, kierowanie takimi atakami, sponsorowanie ich lub udział w nich;".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący
1 Zob. s. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1).
3 Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB (Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.