Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.342.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1196/2012
z dnia 13 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zezwolenie na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), należącego do kategorii "dodatki zootechniczne", jako dodatku paszowego zostało wydane na okres dziesięciu lat w odniesieniu do kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 9/2010(2), w odniesieniu do prosiąt odstawionych od maciory i tuczników rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 528/2011(3), a w odniesieniu do podrzędnych gatunków drobiu innych niż kaczki rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1021/2012(4).

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 posiadacz zezwolenia zaproponował zmianę warunków zezwolenia na stosowanie przedmiotowego preparatu polegającą na zmniejszeniu jego minimalnej zawartości z 2 500 U/kg do 625 U/kg, jeśli chodzi o stosowanie u kur niosek. Do wniosku dołączone zostały właściwe dane szczegółowe. Komisja przekazała wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej "Urzędem").

(3) W swojej opinii z dnia 22 maja 2012 r.(5) Urząd uznał, że w proponowanych nowych warunkach stosowania przedmiotowy preparat jest skuteczny we wnioskowanej dawce minimalnej wynoszącej 625 U/kg. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(4) Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 9/2010.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 10.

(3) Dz.U. L 143 z 31.5.2011, s. 10.

(4) Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 68.

(5) Dziennik EFSA 2012; 10(6):2739.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK
Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData ważności zezwolenia
Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność.
4a11Danisco Animal Nutrition

(podmiot prawny Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Skład dodatku

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) o minimalnej aktywności 40 000 U(1)/g

Charakterystyka substancji czynnej

endo-1,4-beta-ksylanaza (EC 3.2.1.8) wytwarzana przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Metoda analityczna(2)

Metoda oznaczania ilościowego aktywności endo-1,4-beta-ksylanazy:

metoda kolorymetryczna oparta na ilościowym oznaczaniu rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych cząstek wytworzonych przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na usieciowany azuryną arabinoksylan pszenicy przy pH wynoszącym 4,25 oraz temperaturze 50 °C.

Kurczęta rzeźne625 U1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2. Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-arabinoksylany).

13 stycznia 2020
Kury nioski625 U
Kaczki625 U
Indyki rzeźne1 250 U
(1) 1 U to ilość enzymu, która w ciągu jednej minuty uwalnia 0,5 μmola cukru redukującego (w przeliczeniu na odpowiedniki ksylozy) z usieciowanego substratu arabinoksylanu z łusek owsa przy pH wynoszącym 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.